UNIST
S V E U Č I L I Š T E   U   S P L I T U

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

Preddiplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

 

 

 
OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UČILIŠTU

Naziv visokog učilišta

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa

Ruđera Boškovića 35

Telefon

021/ 329-420

Fax

021/ 329-461

E-mail adresa

dekanat@ktf-split.hr

Web stranica

https://www.ktf.unist.hr/

 

 

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studijskoga programa

Kemijska tehnologija

Nositelj studijskoga programa

Kemijsko-tehnološki fakultet

Sunositelj studijskoga programa

Vrsta studijskoga programa

Razina studijskoga programa

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

1. UVOD

1.1. Procjena opravdanosti izvođenja studija

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao visoko-obrazovna i znanstvena institucija kroz svoje studijske programe nastoji davati nove poticaje za gospodarski razvoj i racionalno gospodarenje prirodnim resursima. Sveučilišnim preddiplomskim studijem Kemijska tehnologija stječu se temeljna i inženjerska znanja potrebna za vođenje održivih kemijskih procesa u proizvodnji materijala i proizvoda posebne namjene, kao i znanja o metodama kontrole kakvoće i analize procesnih tokova. Studenti se osposobljavaju za uključivanje u brze promjene tehnološkog razvoja te za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Tijekom studija posebna se pozornost pridaje praktičnom radu što završenim studentima omogućava brzo uključivanje u proces rada u različitim granama gospodarstva (kemijska, metaloprerađivačka, brodograđevna, građevinska, prehrambena, farmaceutska i ostale srodne industrije). Po završetku sveučilišnog preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti svoje školovanje na sveučilišnim diplomskim studijima Kemijsko-tehnološkog fakulteta ili na drugim sveučilišnim diplomskim studijima srodnih fakulteta.
Svi programi ovog studija temelje se na znanstvenim spoznajama u znanstvenim poljima kemije i kemijskog inženjerstva što značajno pridonosi suvremenom obrazovanju mladog naraštaja.

1.2. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo...)

Mogući partneri izvan visokoškolskog sustava obrazovanja koji su zainteresirani za održavanje studija kemijske tehnologije su gospodarstvo kao i javne djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije i šire: cementna industrija, brodograđevna industrija, prerada polimernih materijala, Tvornica lakih metala, AD plastik, Vodovod i kanalizacija, Zavod za javno zdravstvo i druge županijske i gradske inspekcijske službe. Za istaknuti je da zbog geografskog položaja Splita, uz studente s područja Dalmacije, na Fakultetu postoji velika zastupljenost studenata s područja Bosne i Hercegovine, pa je očekivati da će se takav trend nastaviti i ubuduće.

1.3. Usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja

Jedna od temeljnih pretpostavki za kvalitetnu realizaciju predloženog programa jest nastavna, stručna i istraživačka suradnja svih relevantnih čimbenika koji mogu pridonijeti procesu osposobljavanja i izobrazbe studenata. Nastavnici koji izvode nastavu na sveučilišnom preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija su članovi brojnih strukovnih udruženja i tijela (Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split, Hrvatsko kemijsko društvo Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatski zavod za norme i dr.).

1.4. Partneri izvan visokoškolskoga sustava

Neki od specijaliziranih pogona i laboratorija, odnosno nastavnih baza i tzv. radilišta s kojima Kemijsko-tehnološki fakultet ostvaruje suradnju (najčešće u svrhu održavanja stručne prakse studenata – praktična i terenska nastava te izrada završnih radova studenata) su: tvrtke iz Dalmacije (npr. AD Plastik, Brodosplit, CEMEX, Cian), cijele Hrvatske (farmaceutska industrija, naftna industrija, prehrambena industrija, kozmetička industrija, industrija boja i lakova, tvrtke koje se bave zaštitom okoliša i dr.) i Bosne i Hercegovine (npr. Aluminij) i dr. Partneri fakulteta su i instituti i to: Institut Ruđer Bošković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Institut za oceanografiju i ribarstvo.

1.5. Način financiranja

Studijski program Kemijska tehnologija financira se kao i svi ostali studijski programi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (namjenska sredstva MZOS-a).

1.6. Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih učilišta u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Pri izradi programa ovog studija posebno se vodilo računa njegovom usklađivanju s nastavnim programima srodnih studija na drugim visokoškolskim ustanovama i njihovoj usporedivosti kako bi se potakla mobilnost studenata i nastavnog osoblja. Utvrđen je visok stupanj usporedivosti predloženog programa s programima sljedećih visokoškolskih institucija: -
Politecnico di Torino, Italija (www.polito.it )
University of Maribor, Slovenija (http://www.fkkt.uni-lj.si),
University of Pardubice, Češka (http://www.upce.cz/en/fcht/uechi.html),
Politechnika Warszawska, Poljska (http://www.ichip.pw.edu.pl/)
Universit? degli Studi di Roma ”La Sapienza”, Rim, Italija;
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Španjolska.

1.7. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i međunarodnoj)

Studij je organiziran kroz jednosemestralne kolegije, što je jedan od važnih preduvjeta za pokretljivost studenata.
Predloženi program sveučilišnog preddiplomskog studija i njegova usporedivost sa srodnim studijima u Republici Hrvatskoj i zemljama EU omogućava pokretljivost studenata i nastavnog osoblja. Pokretljivost se može realizirati kroz upis pojedinih predmeta na studijima drugih fakulteta, cijelog semestra na srodnim fakultetima ili kroz izradu završnog rada. Studentima će biti omogućen i upis određenog broja kolegija izvan struke. Fakulteti s kojima će biti moguće ostvariti tu pokretljivost sastavnice su Sveučilišta u Splitu, drugih hrvatskih sveučilišta (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakulteti u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, Grafički fakultet u Zagrebu i dr.), odnosno određenih visokih učilišta na području Europske unije.
Fakultet je potpisnik ERASMUS sporazuma za mobilnost nastavnika i studenata s Techniche universite Dresden, Dresden, Germany, Universita degli studi di Cagliari, Cagliari, Italia, Universita di Trieste, trieste, Italia, AGH University of science ant technology, Krakow, Polonia, Polytecnich institute of Braganca, Braganca, Portugal, University of Maribor, Maribor, Slovenia, Polymer technology college, Maribor, Slovenia i dr. Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu sudjeluje u multilateralnoj suradnji s mogućnosti pokretljivosti studenata i nastavnika preko Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Kroz navedeni program ostvarena je suradnja sa sljedećim inozemnim institucijama: 1) Faculty of Material Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, 2) Institute für Analytische Chemie, Karl-Franzens-Universität, Graz, Austria, 3) Department of Analytical Chemistry, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic, 4) Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Czech Republic, 5) Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia.

1.8. Usklađenost s misijom i strategijom Sveučilišta i predlagatelja te sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta

Studijski program usklađen je sa Strategijom razvoja Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splita, te njegovom misijom i vizijom, ali i sa strategijom Sveučilišta u Splitu.

1.9. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu utemeljen je 1960. godine na zahtjev gospodarstva ove regije, a s ciljem zadovoljavanja njegovih kadrovskih i stručnih potreba. Od tada Fakultet organizira i izvodi studij kemijske tehnologije na različitim nivoima. Temeljem stjecanja vlastitog znanja i širenja znanstvenih spoznaja nastavni programi stalno su se poboljšavali i osuvremenjivali u skladu s potrebama gospodarstva. Uska suradnja Fakulteta i gospodarstva regije rezultirala je izradom velikog broja stručnih projekata, ekspertiza, elaborata, te posebno otvaranjem novih smjerova na preddiplomskom studiju čiji su sadržaji bili upravo rezultat njihovih potreba.

2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

2.1. Opći dio

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo

Trajanje studijskoga programa

3 godine (6 semestara)

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura

2.2. Ishodi učenja studijskoga programa

Po završetku preddiplomskog studija kemijske tehnologije sveučilišni prvostupnik će moći:
- primijeniti inženjerski ispravan pristup u rješavanju problema koristeći potrebna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti
- raditi u kemijskom laboratoriju i proizvodnom pogonu na siguran i stručan način
- dizajnirati i provesti kemijsko-inženjerski eksperiment
- obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom recentnih računalnih programa
- razumjeti zakonitosti odvijanja jediničnih operacija procesnog inženjerstva te poznavati princip rada uređaja za njihovu provedbu i kontrolu procesnih parametara
- identificirati utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedinih jediničnih operacija
- razlikovati osnovne konstrukcijske materijale i njihovu primjenu
- odrediti temeljna svojstva materijala primjenom rutinskih metoda analize
- voditi rutinske proizvodne i preradbene procese imajući na umu održivi razvoj
- predložiti rješenja u svrhu zaštite okoliša
- prepoznati važnost konvencionalnih i obnovljivih izvora energije
- razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na gospodarstvo, okoliš i društvo u cjelini
- razumjeti profesionalnu i etičku odgovornost
- sudjelovati u multidisciplinarnom timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje
- prepoznati važnost cjeloživotnog učenja.

2.3. Mogućnost zapošljavanja

Završeni studenti se mogu zaposliti kod prethodno navedenih poslovnih subjekata s kojima Fakultet ostvaruje suradnju, kao i u obrazovnim institucijama, različitim inspekcijskim službama na državnoj i regionalnoj razini itd.
Mogućnost zapošljavanja u regiji:
- Brodosplit, Split
- AD plastik, Split
- Omial, Omiš
- Cemex, Kaštel Sućurac
- Adriacink, Split
- Vodovod i kanalizacija, Split
- TOF, Drniš
- ALPRO ATT, Trogir
...

2.4. Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu postoje sveučilišni diplomski studiji Kemijska tehnologija i Kemija, a osim mogućnosti nastavka studiranja na Fakultetu, završeni studenti sveučilišnog preddiplomskog studija Kemijska tehnologija mogu nastaviti studij i na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu, osobito u području europskog prostora visokog obrazovanja.

2.5. Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Nije primjenjivo.

2.6. Uvjeti i način studiranja

Sveučilišni preddiplomski studij Kemijska tehnologija traje tri godine, obuhvaća obavezne i izborne predmete, a temelji se na aktivnom sudjelovanju studenata u svim oblicima nastave (predavanja, laboratorijske vježbe, seminari, terenska nastava i slično). Općenito, obveze studenata predstavljaju nazočnost na predavanjima i vježbama, samostalno učenje, analizu literature, održavanje prezentacija, obavljanje terenskog rada te izradu i obranu završnog rada, a nastavnici prate i ocjenjuju sve aktivnosti studenata koje su navedene u programu svakog pojedinog predmeta. Tijekom prve godine studija težište se stavlja na savladavanje temeljnih znanja iz kemije, odnosno srodnih prirodnih znanosti Postupno se uvode sadržaji iz kemijskog inženjerstva koji prevladavaju tijekom posljednja tri semestra studija. U zadnjem semestru studentima se nudi mogućnost odabira određenog broja izbornih predmeta struke i izvan struke. Studij završava izradom završnog rada.
Način i uvjeti studiranja, kao i uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij uređeni su Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na KTF-u koji je usklađen sa Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu.

2.7. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu postoji model nastavnik-mentor preko kojeg studenti mogu zatražiti pomoć, savjete i podršku. Također postoji i sustav mentorstva prilikom izrade završnog rada.

2.8. Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija studenti mogu za izborne predmete odabrati manji broj predmeta (npr. Engleski jezik, sportske aktivnosti) s drugih studija na Sveučilištu u Splitu u skladu s pravilima Sveučilišta koji mogu i ne moraju ući u opterećenje studenta o čemu se donosi posebna odluka za svakog studenta.

2.9. Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Nastava na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija u pravilu će se izvoditi na hrvatskom jeziku. Budući da u programu postoje predmeti za koje je predviđena mogućnost realizacije nastave i na engleskom jeziku, moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na engleskom jeziku.

2.10. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova propisuju se ugovorom između visokih učilišta, Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu, Statutom Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

2.11. Završetak studija

Način završetka studijaUvjeti za prijavu završnoga/diplomskoga rada i/ili završnoga/diplomskoga ispita

Uvjeti su definirani Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

Postupak vrjednovanja završnoga/diplomskoga ispita te vrjednovanja i obrane završnoga/diplomskoga rada

Postupak je definiran Pravilnikom o završnom i diplomskom ispitu Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

 

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

Kemijsko inženjerstvo

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA101 Matematika I 45 45 0 0 8.0
KTA102 Fizika I 45 30 0 0 8.0
KTA103 Vježbe iz fizike I 0 0 15 0 1.0
KTA104 Opća kemija 45 30 0 0 7.0
KTA105 Vježbe iz opće kemije 0 0 30 0 2.0
KTA113 Primjena računala 30 0 15 0 4.0
Ukupno obvezni
165 105 60 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA106 Matematika II 45 30 0 0 6.0
KTA107 Fizika II 30 15 0 0 3.5
KTA108 Vježbe iz fizike II 0 0 30 0 2.0
KTA109 Anorganska kemija 30 15 0 0 4.0
KTA110 Vježbe iz anorganske kemije 0 0 30 0 2.0
KTA111 Analitička kemija 60 15 0 0 6.5
KTA112 Vježbe iz analitičke kemije 0 0 45 0 3.0
KTA114 Osnove strojarstva 15 15 0 0 3.0
Ukupno obvezni
180 90 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA201 Organska kemija 60 15 0 0 6.5
KTA202 Vježbe iz organske kemije 0 0 45 0 3.0
KTA203 Fizikalna kemija 60 15 0 0 6.5
KTA204 Vježbe iz fizikalne kemije 0 0 45 0 3.0
KTA205 Bilanca tvari i energije 30 30 0 0 5.0
KTA206 Prijenos tvari i energije 45 15 0 0 5.0
KTA207 Vježbe iz prijenosa tvari i energije 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
195 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA208 Elektrokemija 45 15 0 0 4.5
KTA209 Vježbe iz elektrokemije 0 0 30 0 2.0
KTA210 Termodinamika 45 30 0 0 6.5
KTA211 Tehnološke operacije 45 15 0 0 4.5
KTA212 Vježbe iz tehnoloških operacija 0 0 30 0 2.0
KTA213 Mjerenje i vođenje procesa 30 0 0 0 3.0
KTA214 Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa 0 0 15 0 1.0
KTA215 Kataliza 30 15 0 0 4.0
KTAOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
195 75 75 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA301 Reakcijsko inženjerstvo 30 15 0 0 3.5
KTA302 Vježbe iz reakcijskog inženjerstva 0 0 15 0 1.0
KTA303 Konstrukcijski materijali 30 0 0 0 2.5
KTA304 Vježbe iz konstrukcijskih materijala 0 0 18 12 2.0
KTA305 Tehnološki procesi anorganske industrije 45 15 0 0 5.5
KTA306 Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije 0 0 45 0 3.0
KTA307 Tehnološki procesi organske industrije 45 15 0 0 5.5
KTA308 Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije 0 0 45 0 3.0
KTA309 Industrija i okoliš 30 0 0 0 3.0
KTA310 Vježbe iz industrije i okoliša 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
180 45 138 12 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTAOZR Završni rad 0 0 0 0 12.0
Ukupno obvezni
0 0 0 0 12
Izborni  
Grupa A
         
KTA311 Anorganski materijali 30 0 0 0 3.0
KTA312 Vježbe iz anorganskih materijala 0 0 10 5 1.0
KTA313 Galvanotehnika 30 0 0 0 3.0
KTA314 Vježbe iz galvanotehnike 0 0 12 3 1.0
KTA315 Mineralne sirovine iz mora 30 0 0 0 3.0
KTA316 Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora 0 0 11 4 1.0
KTA317 Polimerni materijali 30 0 0 0 3.0
KTA318 Vježbe iz polimernih materijala 0 0 12 3 1.0
KTA319 Prerada plastike i gume 30 0 0 0 3.0
KTA320 Vježbe iz prerade plastike i gume 0 0 10 5 1.0
KTA321 Procesi taloženja i kristalizacije 30 0 0 0 3.0
KTA322 Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije 0 0 15 0 1.0
 
Grupa B
         
KTA323 Matematički alati u kemijskom inženjerstvu 30 0 0 0 3.0
KTA324 Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu 0 0 15 0 1.0
KTA325 Obnovljivi izvori energije 30 0 0 0 3.0
KTA326 Vježbe iz obnovljivih izvora energije 0 0 15 0 1.0
KTA327 Priprava tehnoloških voda 30 0 0 0 3.0
KTA328 Vježbe iz priprave tehnoloških voda 0 0 15 0 1.0
KTA329 Sigurnost pri radu 30 0 0 0 3.0
KTA330 Vježbe iz sigurnosti pri radu 0 0 15 0 1.0
KTA331 Zaštita voda 30 15 0 0 4.0
Biraju se najmanje tri predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe A i dva predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe B tako da suma ECTS bude najmanje 18.

 

Zaštita okoliša

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ101 Matematika I 45 45 0 0 7.0
KTJ102 Fizika I 45 30 0 0 6.5
KTJ103 Vježbe iz fizike I 0 0 15 0 1.0
KTJ104 Opća kemija 45 30 0 0 6.5
KTJ105 Vježbe iz opće kemije 0 0 30 0 2.0
KTJ111 Opća biologija 30 15 0 0 4.0
KTJ112 Primjena računala 30 0 15 0 3.0
Ukupno obvezni
195 120 60 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA111 Analitička kemija 60 15 0 0 6.5
KTA112 Vježbe iz analitičke kemije 0 0 45 0 3.0
KTJ106 Matematika II 45 30 0 0 7.0
KTJ107 Fizika II 30 15 0 0 5.0
KTJ108 Vježbe iz fizike II 0 0 30 0 2.0
KTJ109 Anorganska kemija 30 15 0 0 4.5
KTJ110 Vježbe iz anorganske kemije 0 0 30 0 2.0
Ukupno obvezni
165 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA201 Organska kemija 60 15 0 0 6.5
KTA202 Vježbe iz organske kemije 0 0 45 0 3.0
KTA203 Fizikalna kemija 60 15 0 0 6.5
KTA204 Vježbe iz fizikalne kemije 0 0 45 0 3.0
KTA205 Bilanca tvari i energije 30 30 0 0 5.0
KTA206 Prijenos tvari i energije 45 15 0 0 5.0
KTA207 Vježbe iz prijenosa tvari i energije 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
195 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ201 Jedinične operacije u zaštiti okoliša 30 15 0 0 3.5
KTJ202 Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša 0 0 30 0 2.0
KTJ203 Opća mikrobiologija 30 0 0 0 2.5
KTJ204 Vježbe iz opće mikrobiologije 0 0 30 0 1.5
KTJ205 Kemija i zaštita zraka 30 15 0 0 4.0
KTJ206 Vježbe iz kemije i zaštite zraka 0 0 24 6 2.0
KTJ207 Analitička kemija okoliša 30 15 0 0 4.0
KTJ208 Vježbe iz analitičke kemije okoliša 0 0 30 0 2.0
KTJ209 Termodinamika 45 30 0 0 6.0
KTJOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
165 75 114 6 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ301 Gospodarenje otpadom 30 0 0 0 3.0
KTJ302 Vježbe iz gospodarenja otpadom 0 0 10 5 1.0
KTJ303 Zbrinjavanje opasnog otpada 30 0 0 0 3.0
KTJ304 Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada 0 0 15 0 1.0
KTJ305 Analiza i optimizacija uporabe voda 30 15 0 0 3.0
KTJ306 Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda 0 0 15 0 1.0
KTJ307 Polimeri i okoliš 30 0 0 0 3.0
KTJ308 Vježbe iz polimera i okoliša 0 0 12 3 1.0
KTJ309 Obrada otpadnih voda 30 15 0 0 4.0
KTJ310 Vježbe iz obrade otpadnih voda 0 0 27 3 2.0
KTJ316 Konstrukcijski materijali i zaštita 30 0 0 0 3.0
KTJ317 Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite 0 0 18 12 2.0
Ukupno obvezni
180 30 97 23 27
Izborni KTJ311 Sustavi upravljanja okolišem 30 15 0 0 3.0
KTJ312 Održivi razvoj u priobalju 30 15 0 0 3.0
KTJ313 Kemija i zaštita mora 30 0 0 0 2.0
KTJ314 Vježbe iz kemije i zaštite mora 0 0 15 0 1.0
Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 3.0.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ318 Odabrani procesi kemijske industrije 45 15 0 0 6.0
KTJ319 Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije 0 0 30 0 2.0
KTJOZR Završni rad 0 0 0 0 10.0
Ukupno obvezni
45 15 30 0 18
Izborni KTA311 Anorganski materijali 30 0 0 0 3.0
KTA312 Vježbe iz anorganskih materijala 0 0 10 5 1.0
KTA323 Matematički alati u kemijskom inženjerstvu 30 0 0 0 3.0
KTA324 Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu 0 0 15 0 1.0
KTA325 Obnovljivi izvori energije 30 0 0 0 3.0
KTA326 Vježbe iz obnovljivih izvora energije 0 0 15 0 1.0
KTA329 Sigurnost pri radu 30 0 0 0 3.0
KTA330 Vježbe iz sigurnosti pri radu 0 0 15 0 1.0
KTA331 Zaštita voda 30 15 0 0 4.0
KTJ315 Osnove biotehnologije 30 15 0 0 4.0
Biraju se najmanje tri predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe A i dva predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe B tako da suma ECTS bude najmanje 18.

 

 

2.13. Opis predmeta

 

Matematika I
NAZIV PREDMETA Matematika I

Kod

KTA101

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Mr. sc. Branka Gotovac

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

45

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima diferencijalnog računa i linearne algebre.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- prepoznati i nacrtati grafove osnovnih funkcija, odrediti domenu složenijih funkcija
- izračunati derivacije funkcija
- primijeniti diferencijalni račun pri različitim problemima povezanim s izučavanjem funkcija i njihovih grafova
- riješiti matričnu jednadžbu, te linearni sustav primjenom Gaussovog algoritma

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Skupovi: pojam skupa i operacije sa skupovima, skupovi brojeva
2. Funkcije: pojam funkcije, kompozicija funkcija, inverzna funkcija
3. Elementarne funkcije
4. Granična vrijednost i neprekidnost funkcije
5. Derivacija i primjena: pojam derivacije, geometrijska i fizikalna interpretacija, tehnike deriviranja
6. Diferencijal. Derivacije višeg reda
7. Teoremi diferencijalnog računa. Ekstrem funkcije
8. Infleksija. Asimptote. Ispitivanje tijeka i crtanje grafa funkcije
9. Nizovi: pojam i granična vrijednost niza
10. Redovi: red realnih brojeva, red funkcija
11. Matrice i vektori: operacije s matricama, determinanta, inverzna matrica
12. Sustavi linearnih jednadžbi
13. Klasična algebra vektora. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt
14. Analitička geometrija
15. Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita: kontinuiranim praćenjem rada tijekom nastave ili u ispitnim rokovima polaganjem pismenog i usmenog dijela.
Na početku kolegija studenti će biti upoznati s detaljno razrađenim pravilima za oba načina polaganja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

I. Slapničar, Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Sveučilište u Splitu, Split, 2002. (http://lavica.fesb.hr/mat1)

0

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
L. Krnić, Z. Šikić, Račun diferencijalni i integralni, I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj,
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave,
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika I
NAZIV PREDMETA Fizika I

Kod

KTA102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Matko Maleš
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje temeljnih fizikalnih znanja i načela iz područja mehanike.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisane ili položene Vježbe iz fizike I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon usvajanja gradiva od studenta se očekuje da zna:
- fizikalne veličine, mjerne jedinice i dimenzionalnu analizu;
- značajke egzaktnog pristupa pojavama u makrosvijetu i mikrosvijetu;
- načela klasične opće mehanike;
- temeljna načela posebne mehanike (mehanike titranja, valova i fluida);
- koristiti infinitezimalni račun u sadržajima mehanike;
- primijeniti zakone mehanike u konkretnim fizikalnim primjerima;
- primijeniti usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka;
- primijeniti usvojena znanja u struci.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Prostor, vrijeme, tvar. Fizikalne veličine, zakoni fizike. Geometrija ravnine i prostora, upotreba vektorske algebre, diferencijalnog i integralnog računa. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Kinematika čestice (materijalne točke). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Dinamika čestice. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Rad i energija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Konzervativne i nekonzervativne sile. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
Provjera znanja (I. kolokvij iz teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Zakon očuvanja energije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Sustavi čestica. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Srazovi. Zakoni očuvanja.
9. tjedan: Mehanika krutog tijela. Zakoni očuvanja.
10. tjedan: Ravnoteža. Ograničenja aproksimacije krutog tijela i teorija elastičnosti. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
Provjera znanja (I. kolokvij iz teorijske i seminarske građe).
11. tjedan: Titranja i valovi
12. tjedan: Fizika mnoštva čestica: plin, tekućina i čvrste tvari. Unutarnja energija, toplina i toplinski nered. Prijenosne pojave. Pojave na granici faza. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Mehanika fluida - statika: Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Mehanika fluida - dinamika. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Elastični valovi. Zvuk. Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
Provjera znanja (III. kolokvij iz teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.4

Usmeni ispit

2.3

Pismeni ispit

2.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika I, Školska knjiga, Zagreb, 1985

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 199.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, New York, 1993;
Janko Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz fizike I
NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizike I

Kod

KTA103

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Sastavni i neodvojivi dio svih fizikalnih istraživanja je eksperiment. Cilj predmeta je približiti studentima različite eksperimentalne tehnike i metode mjerenja fizikalnih veličina iz područja mehanike. Ujedno, cilj je omogućiti i razvijanje sposobnosti za vještine izvođenja eksperimenta, prikupljanje i obradu podataka te savladavanje različitih numeričkih problema, koji su povezani s mjerenjima i ispitivanjima fizikalnih veličina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Fizika I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Usvajanje znanja i vještina nužnih za izvođenje eksperimenata, koji se temelje na zadanim fizikalnim zakonima
- Poznavanje različitih metoda i tehnika mjerenja
- Ovladavanje računom pogrešaka dobivenih pri mjerenju
- Ovladavanje procjenom pogrešaka pri mjerenjima
- Ovladavanje vještinom grafičke obrade mjernih podataka i pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Mjerenje duljine, mase i gustoće. (3 sata)
- Numerička i grafička obrada mjernih podataka. (2 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: zakoni sila (trenje, Hooke-ov zakon) / zakoni očuvanja (energije, količine gibanja) (3 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: rotacija (moment tromosti, moment sile) (2 sata)
- Titranja (elastična opruga, matematičko, fizikalno i torzijsko njihalo) (2 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: hidrostatika (Arhimedov zakon, napetost površine) (3 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.4

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedni kolokviji.
Ocjena pismenog izvješća o eksperimentu.
Završni kolokvij.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Krpan Lisica, Praktikum iz fizike - I. dio, 2010, sveučilišni priručnik

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća kemija
NAZIV PREDMETA Opća kemija

Kod

KTA104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim kemijskim zakonitostima i principima, te osposobljavanje studenata za praćenja gradiva kemijskih predmeta koji slijede nakon Opće kemije. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog razmišljanja o eksperimentima provedenim u laboratoriju i uključenosti kemije u svakodnevni život.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisane ili položene Vježbe iz opće kemije, uvjet za izlazak na ispit su položene Vježbe iz Opće kemije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1) razumjeti prirodu i karakteristike tvari, razlikovati elementarne tvari od spojeva, razlikovati homogene od heterogenih smjesa, te pretpostaviti postupke kojima bi ih mogli razdvojiti na čiste tvari.
2) s razumijevanjem pristupiti rješavanju problema u bilanci tvari pri kemijskim promjenama
3) razumjeti građu atoma i postojeće modele kemijskih veza na takav način da mogu predvidjeti određena svojstva i reaktivnost kemijskih elemenata i njihovih ionskih i kovalentnih spojeva
4) razlučiti prirodu pojedinih kemijskih reakcija.
5) usvojiti pojam pH, te pretpostaviti smjer odvijanja određenih kemijskih reakcija na osnovu znanja o kemijskoj kinetici i ravnoteži.
6) samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske eksperimente

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
1. Uvod - Prirodne znanosti i kemija. Mjerne jedinice i mjerenje. Klasifikacija materije. Čiste tvari. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Svojstva čistih tvari. Vrste čistih tvari, atom i kemijski element.
2. Svojstva čistih tvari, fizička i kemijska svojstva. Atom i kemijski element. Kemijski simboli elemenata. Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Atomska teorija od ranih ideja do Johna Daltona. Avogadrova hipoteza.
3. Otkriće strukture atoma. Otkriće rendgenskih zraka i radioaktivnosti. Rutherfordov model atoma. Rendgenske zrake i struktura kristala. Braggova jednadžba. Izotopi i struktura atomske jezgre.
4. Struktura čistih tvari. Atomska struktura čistih tvari. Tipovi kristalnih sustava i karakteristike kristala. Kubični kristalni sustav. Molekulska struktura čistih tvari. Priroda plina. Priroda tekućine. Pojam temperature. Kinetička teorija plinova.
5. Plinski zakoni i jednadžba stanja idealnog plina. Realni plinovi. Relativna atomske i molekulske mase. Metode određivanja relativnih atomskih (Dulong-Petitova metoda, difrakcija rendgenskih zraka, spektrograf masa) i molekulskih masa (iz gustoće plina, metodom Victora Mayera, Hoffmanova metoda). Periodni sustav elemenata i periodni zakon.
6. Elektronska struktura atoma - Bohrov model atoma, kvantni brojevi. Kvantna teorija i elektronska struktura atoma. Atomske orbitale.
7. Periodična klasifikacija elemenata i periodni sustav. Periodične promjene fizikalnih osobina. Atomski radijus. Energija ionizacije. Elektronski afinitet. Elektronegativnost.
8. Kemijska veza i struktura molekula - Elektronska teorija valencije, ionski i kovalentni spojevi. Elektronegativnost i stupanj oksidacije. Pisanje Lewisovih struktura i pravilo okteta. Formalni naboji. Izuzeci od pravila okteta. VSEPR model i geometrija molekule.
9. Karakteristike veze. Teorija valentne veze i teorija molekulskih orbitala..
10. Međumolekularne sile. Dipolni moment, Van der Waalsove i Londonove sile, vodikova veza.
11. Struktura i osobine tekućina i krutina . Fizikalne osobine otopina. Vrste otopina. Izražavanje koncentracije.
12. Otopine tekućina u tekućinama. Otopine krutina u tekućinama. Otopine plinova u tekućinama. Utjecaj temperature na topljivost. Utjecaj tlaka na topljivost plinova. Koligativne osobine otopina neelektrolita i koligativne osobine otopina elektrolita.
13. Kemijske reakcije - vrste kemijskih reakcija, redoks reakcije, reakcije kompleksa (protolitičke reakcije i reakcije taloženja i otapanja), složene reakcije.
14. Kemijska kinetika, brzina reakcije, mehanizam reakcije, energija aktivacije. Kemijska ravnoteža - Pojam ravnoteže, kemijska ravnoteža i konstanta kemijske ravnoteže. Faktori koji utječu na kemijsku ravnotežu.
15. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Ravnoteže u otopinama elektrolita - ravnoteže u otopinama kiselina i baza, ravnoteže u otopinama kompleksa, ravnoteže između otopine i neotopljenog kristala, redoks ravnoteže
Seminari:
1. Stupanj oksidacije: Definicija, pravila za određivanje stupnja oksidacije atoma, iona, molekula. Primjeri i uvježbavanje.
2. Nomenklatura anorganske kemije. Nazivi monoatomnih kationa. Nazivi monoatomnih aniona. Nazivi poliatomnih kationa. Nazivi poliatomnih aniona. Nazivi liganada. Nazivi kompleksniih iona. Nazivi oksokiselina i njihovih soli.
3. Uvježbavanje naziva anorganskih spojeva.
4. Uravnotežavanje kemijskih jednadžbi. Redoks jednadžbe
5. Uvježbavanje pisanja redoks jednadžbi.
6. Stehiometrija: Kvalitativni i kvantitativni odnosi kod kemijskih reakcija. Molna metoda.
7. Stehiometrija: Kvantitativni odnosi. Iskorištenje kod kemijskih reakcija i procesa: mjerodavni reaktant, reaktant u suvišku, teorijska količina reaktanta, teorijska količina produkta, iskorištenje, gubitci.
8. Stehiometrija: Volumen i masa u kemijskim reakcijama.
9. Elektronska konfiguracija atoma i iona
10. Lewisove strukturne formule
11. Elektronske strukturne formule
12. Kemijska ravnoteža u homogenim i heterogenim sustavima
13. Kemijska ravnoteža u otopinama elektrolita.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

80% prisutnosti nastavi i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Opća kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođen pismenog ispita
Točno riješeno od 60 % - oslobođen pismenog i usmenog - dovoljan
Točno riješeno od 70 % - oslobođen pismenog i usmenog - dobar
Točno riješeno od 80 % - oslobođen pismenog i usmenog - vrlo dobar
Točno riješeno od 90 % - oslobođen pismenog i usmenog – izvrstan
Potrebno je položiti sve testove da bi se položio ispit. Student koji nije zadovoljio na nekom od testova taj dio gradiva polaže pismeno i usmeno.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Brinić, Slobodan. Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Grubač Z.: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Sikirica, M., Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb

0

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

Darrell D. Ebbing and Steven D. Gammon, General Chemistry, 9th edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009.
Raymond Chang, Chemistry, 10th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz opće kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz opće kemije

Kod

KTA105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Vježbanje, provjera i utvrđivanje znanja s predavanja. Upoznavanje s metodikom eksperimentalnog rada i stjecanje vještina potrebnih za samostalni rad u laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
praktično provjeriti teorijske pretpostavke
steći samostalnost u izvođenju eksperimenata
osmisliti jednostavne eksperimente za ilustraciju kemijskih osobina tvari
aktivno istraživati načine na koje ta disciplina ima posljedično djelovanje na vanjski svijet.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1.
Osnovna pravila laboratorijskog rada, Mjere opreza i zaštite u laboratoriju, Osnovni laboratorijski pribor. Pranje, čišćenje i sušenje laboratorijskog posuđa. Osnovne laboratorijske operacije. kemikalije i postupanje s njima. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Rastavljanje heterogenih smjesa Rastavljanje homogenih smjesa
Vježba 2.
Rastavljanje tvari na čiste tvari, Rastavljanje heterogenih tvari, Sedimentiranje, dekantiranje, centrifugiranje, Filtriranje na obično složeni filter papir, Filtriranje na naborani filter papir, Filtriranje na filtar-papiru u Büchnerovom lijevku, Destilacija i frakcijska destilacija, Sublimacija joda. Ekstrakcija joda iz vodene otopine
Vježba 3.
Fizičke i kemijske promjene, Zakon o održanju težine, Gay-Lussacov zakon spojenih volumena, Vježba s modelima jediničnih ćelija, Određivanje relativne atomske mase cinka Zn, Određivanje empirijske formule bakrova klorida.
Vježba 4.
Plinski zakoni: Određivanje molarnog volumena kisika. Boyle-Mariotteov zakon. Charles-Gay Lussacov zakon. Ovisnost tlaka o temperaturi kod plinova.
Vježba 5.
Otopine i njihova svojstva. Načini izražavanja koncentracija. Priprema otopine zadane koncentracije. Otopine kapljevina u kapljevinama. Otopine plinova u kapljevinama. Ovisnost topljivosti o prirodi (strukturi) tvari. Ovisnost topljivosti o temperaturi. Otapanje kapljevina u kapljevinama. Otapanje plinova u kapljevinama. Henryjev zakon. Određivanje molarne mase metodom sniženja ledišta. Ilustracija elektrolitske disocijacije. Ilustracija putovanja iona prema elektrodama. Električna vodljivost otopina. Redoks-reakcija sumpora i kisika. Redoks reakcija razrijeđene dušične kiseline i otopine željezova(II) sulfata. Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa. Reakcija supstitucije liganada. Protolitička reakcija (kiselinsko-bazna titracija).
Vježba 6.
Kemijska kinetika, Utjecaj koncentracije reaktanata na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije. Ravnoteže u otopinama elektrolita. Pomicanje kemijske ravnoteže. Određivanje pH: Približno određivanje vrijednosti pH pomoću indikatora, Određivanje vrijednosti pH pomoću Vernierovog pH senzora. Elektroliza - Određivanje Faradayeve konstante. Elektromotorna sila galvanskog članka - Daniellov članak.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

10

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematika II
NAZIV PREDMETA Matematika II

Kod

KTA106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Mr. sc. Branka Gotovac

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima integralnog računa, diferencijalnog računa više varijabli te s osnovama diferencijalnih jednadžbi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- tehnike integriranja (supstitucija i parcijalna integracija)
- primijeniti integralni račun na različite probleme u geometriji
- riješiti diferencijalne jednadžbe 1. reda (separacija varijabli, homogena diferencijalna jednadžba, linearna diferencijalna jednadžba, egzaktna diferencijalna jednadžba)
- riješiti nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe 2. reda s konstantnim koeficijentima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Neodređeni integral
- Metoda supstitucije. Parcijalna integracija
- Integriranje racionalnih funkcija. Integriranje nekih trigonometrijskih funkcija. Integriranje nekih iracionalnih funkcija
- Određeni integral
- Nepravi integral
- Primjene određenog integrala
- Funkcije više varijabli. Limes i neprekidnost
- Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal
- Tangencijalna ravnina i normala. Ekstremne vrijednosti
- Dvostruki integral
- Primjene dvostrukog integrala
- Obične diferencijalne jednadžbe
- Diferencijalne jednadžbe 1. reda
- Diferencijalne jednadžbe 2. reda
- Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.3

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

1.1

Pismeni ispit

1.1

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita: kontinuiranim praćenjem rada tijekom nastave ili u ispitnim rokovima polaganjem pismenog i usmenog dijela.
Na početku kolegija studenti će biti upoznati s detaljno razrađenim pravilima za oba načina polaganja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

I. Slapničar, Matematika 2, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split, 2008.

0

http://lavica.fesb.hr/mat2

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.
McCallum, Hughes-Hallett, Gleason et al., Multivariable Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2002.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj,
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave,
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika II
NAZIV PREDMETA Fizika II

Kod

KTA107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje fizikalnih znanja i koncepata iz područja elektromagnetizma, optike i kvantne fizike.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon nastavnog procesa od studenta se očekuje da:
- usvoji načela elektromagnetizma,
- usvoji načela geometrijske i fizikalne optike,
- usvoji temeljna načela kvantne fizike,
- primjeni usvojeno znanje u konkretnim fizikalnim primjerima,
- primjeni usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka,
- prepozna primjenu fizikalnih znanja u svakodnevici
- primijeni usvojena znanja u struci.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Električni naboji, elektrostatička sila i polje. Tok vektorskog polja i Gaussov zakon. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. (1.5 sati)
2. tjedan: Električni potencijal i napon. Prijenos i pohrana naboja, električni krugovi. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Uzajamno djelovanje naboja u gibanju i struja. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Magnetsko polje. Gaussov zakon. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Vremenski promjenjiva električna i magnetska polja. Faradayev zakon. Induktivnost. Indukcijski generatori električne struje. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
Provjera znanja (I. kolokvij teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Izmjenične struje. Električne naprave. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Elektromagnetski titrajni krug i zračenje. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Elektromagnetski valovi i priroda svjetlosti. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan:. Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja s tvari: apsorpcija, lom, refleksija, polarizacija, raspršenje, fotoelektrični efekt. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Fizikalna i geometrijska optika (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).
Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika II, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, Zagreb, 1990.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York 2003.
Janko Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz fizike II
NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizike II

Kod

KTA108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Dr. sc. Mirko Marušić
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Sastavni i neodvojivi dio svih fizikalnih istraživanja je eksperiment. Cilj predmeta je da se studentima približe različite eksperimentalne tehnike i metode mjerenja fizikalnih veličina iz područja elektromagnetizma i optike. Ujedno,cilj predmeta je i omogući razvijanje sposobnosti za vještine izvođenja eksperimenta, prikupljanje podataka i savladavanje različitih numeričkih problema, koji su povezani s mjerenjima i ispitivanjima ovih veličina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Usvajanje znanja i vještina nužnih za izvođenje eksperimenata temeljenih na zakonima elektromagnetizma i optike
- Poznavanje različitih metoda i tehnika mjerenja
- Ovladavanje računom pogrešaka dobivenih pri mjerenju
- Ovladavanje procjenom pogrešaka pri mjerenjima
- Ovladavanje vještinom grafičke obrade mjernih podataka i pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Strujni krugovi: elementi i instrumenti. (4 sata)
Istosmjerna struja; Otpor i otpornici. (4 sata)
Izmjenična struja; Kapacitet i kondenzatori. (3 sata)
Izmjenična struja; Induktivitet i induktori. (3 sata)
RLC strujni krugovi, rezonancija. (2 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina : zakoni geometrijske optike. (3 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina: zakoni fizikalne optike. (3 sata)
Optički instrumenti. (4 sata)
Spektroskopija / Kvantnost. (4 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.6

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.6

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedni kolokviji.
Ocjena pismenog izvješća o eksperimentu.
Završni kolokvij.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Praktikum iz fizike II. dio, 2012, interna skripta

0

web portal KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Anorganska kemija
NAZIV PREDMETA Anorganska kemija

Kod

KTA109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s kemijskom reaktivnošću elemenata duž periodnog sustava, svojstvima i sastavom uobičajenih kemijskih tvari. Razviti kod studenata sposobnost uočavanja sličnosti i razlika između anorganskih spojeva, te razumijevanje promjena anorganske tvari u različitim fizikalnim i kemijskim uvjetima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija
1) poznavati osnovne osobine i načine dobivanja kemijskih elemenata glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva kemijski elementi glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva prijelaznih metala
4) moći klasificirati spojeve na osnovu njihovih osobina
5) predvidjeti kisela, bazična i amfoterna svojstva soli
6) poznavati najčešće kristalne strukture soli
7) predvidjeti moguće reakcijske mehanizme i ishode kemijskih reakcija
8) znati samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske reakcije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
1. Vodik položaj u PSE, osobine i dobivanje vodika, spojevi vodika pozitivnog stupnja oksidacije i hidridi
2. Plemeniti plinovi, osobine skupine, dobivanje i upotreba, spojevi ksenona
3. Uvod u halogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
4. Fluor, osobine i dobivanje, razlike između fluora i ostalih članova skupine, spojevi flora. Klor osobine i dobivanje, spojevi klora. Brom, Jod, osobine, dobivanje i spojevi
5. Uvod u halkogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
6. Kisik, osobine i dobivanje, spojevi kisika, vrste oksida, voda
7. Sumpor, osobine i dobivanje, oksidi i kiseline sumpora, spojevi sumpora, osobine selenija i telurija,
8. Skupina dušika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
9. Dušik, osobine i dobivanje, amonijak, dušična kiselina i ostali spojevi dušika, fiksiranje dušika
10. Fosfor, osobine i dobijanje, oksidi i kiseline fosfora, arsen, antimon, bizmut
11. Skupina ugljika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
12. Ugljik, alotropske modifikacije, osobine i dobivanje ugljika, oksidi ugljika, karbidi, hidrogenkarbonati i karbonati
13. Spojevi silicija, germanija, kositra, iolova, poluvodičke osobine silicija i germanija, metalna svojstva kositra i olova
14. Skupina bora, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije, borani, borna kiselina. Dobivanje i osobine aluminija, spojevi aluminija galija, indija, talija
15. Alkalijski i zemnoalkalijski metali
Seminari:
1. Uravnoteživanje kemijskih reakcija, pisanje i uravnoteživanje redoks reakcija u jednoj crti
2. Reakcije karakteristične za vodik, reakcije kojima se dobiva vodik,redukcijsko djelovanje vodika
3. Reakcije karakteristične za halogene elemente, reakcije dobivanja klora, reakcije, disproporcioniranja klora u lužnatim otopinama, oksidacijsko djelovanje halogena i njihovih spojeva
4. Reakcije karakteristične za halkogene elemente, reakcije dobivanja kisika i ozona, oksidacijsko djelovanje kisika, reakcije dobivanja sumpora, reakcije kojima prevodimo elementarni sumpor do sumporne kiseline, oksidacijsko djelovanje sumporne kiseline, dehidracijsko djelovanje sumporne kiseline
5. Reakcije karakteristične za elemente skupine dušika, reakcije dobivanja dušika, reakcije oksidacije od amonijaka do dušične kiseline, oksidacijsko djelovanje dušične kiseline
6. reakcije oksidacije od fosfora do fosforaste i fosforne kiseline
7. Reakcije karakteristične za elemente skupine ugljika, dobivanje ugljikovih oksida
8. redukcijsko djelovanje CO, Vezivanje CO2 iz zraka, taloženje karbonata, hidroliza kationa
9. Reakcije karakteristične za elemente skupine bora, reakcije dobivanja borne kiseline, otapanje boraksa u vodi, kiselo bazne osobine aluminijevog hidroksida,
10. Redukcijsko djelovanje aluminija aluminotermička reakcija, dobivanje kristaličnog bora, reakcije karakteristične za metale glavnih skupina, dobivanje metala ovisno o njihovom redoks potencijalu,
11. Reakcije alkalijskih i zemnoalkalijskih metala s vodom, soli alkalijskih i zemnoalkalijski metala
12. Reakcije karakteristične za prijelazne metale, dokazivanje peroksida titanil ionom, ravnoteža između kromata i dikromata, spojevi željeza
13. Pemeniti metali, skupina cinka
14. More - smjesa anorganskih tvari. Kemijski sastav morske vode, salinitet, pH i specijacija
15. Mješoviti zadaci

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

80% prisutnosti nastavi i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Anorganska kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođen pismenog ispita
Točno riješeno od 60 % - oslobođen pismenog i usmenog -dovoljan
Točno riješeno od 70 % - oslobođen pismenog i usmenog - dobar
Točno riješeno od 80 % - oslobođen pismenog i usmenog - vrlo dobar
Točno riješeno od 90 % - oslobođen pismenog i usmenog – izvrstan
Potrebno je položiti sve testove da bi se položio ispit. Student koji nije zadovoljio na nekom od testova taj dio gradiva polaže pismeno i usmeno.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Brinić, Slobodan. Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Grubač Z.: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz anorganske kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz anorganske kemije

Kod

KTA110

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Vježbanje, provjera i utvrđivanje znanja s predavanja. Upoznavanje s metodikom eksperimentalnog rada i stjecanje vještina potrebnih za samostalni rad u laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. praktično provjeriti teorijske pretpostavke
2. steći samostalnost u izvođenju eksperimenata
3. osmisliti jednostavne eksperimente za ilustraciju kemijskih osobina tvari
aktivno istraživati načine na koje ta disciplina ima posljedično djelovanje na vanjski svijet.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Vježba: Vodik
2. Vježba: 17. Skupina (halogeni elementi)
3. Vježba: 16. Skupina (halkogeni elementi
4. Vježba: Skupina, (skupina dušika)
5. Vježba: 14 i 13 Skupina ugkjika i skupina bora, 1. i 2. skupina (alkalijski i zemnoalkalijski metali)
6. Vježba, Prijelazni elementi (3. do 7. skupina)
7. Vježba: Prijelazni elementi (8. do 12. skupina)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Analitička kemija
NAZIV PREDMETA Analitička kemija

Kod

KTA111

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

60

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o analitičkoj kemiji, ulozi i primjeni analitičke kemije u različitim područjima ljudskog djelovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji Opća kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam analitičke kemije
- razlikovati pojmove kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza
- razumijevati pojam kvantitativnosti kemijske reakcije
- razumijevati pojam gravimetrijskog i volumetrijskog određivanje
- razumijevati taložne, neutralizacijske, kompleksometrijske i redoks titracije
- rješavanje numeričkih problema korištenjem obrađenog gradiva iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije analitičke kemije. Podjela analitičke kemije. Pojam i nastajanje analitičkog signala. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Pojam i definiranje kemijske analize – kvalitativna i kvantitativna. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Konstante homogenih i heterogenih ravnoteža od većeg značaja u analitičkoj kemiji.
3. tjedan: Kvalitativna kemijska analiza. Pojam i definicija kiselina i baza. Razmatranje kiselo-baznih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Pojam i definicija kompleksnog iona. Razmatranje kompleksometrijskih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Pojam i definicija elektrokemijskih reakcija. Razmatranje ravnoteža elektrokemijskih reakcija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
6. tjedan: Pojam i definicija heterogenih ravnoteža. Razmatranje procesa otapanja i taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (I. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
8. tjedan: Kvantitativna kemijska analiza. Pojam i definicija gravimetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: .Taloženje i optimizacija uvjeta taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Pojam i definicija standarda i otopine standarda – primarni i sekundarni. Pojam i definicija volumetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
11. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka slabo topljivog taloga – argentometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12 tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama neutralizacije – kiselo-bazne titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka kompleksnog iona – kompleksometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na redoks reakcijama. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Laboratorijske vježbe

3.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni, pismeno-usmeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 30%, pismeno-usmeni s 60%, a usmeni 10%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. A.Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh Edition, Saunders College Publishing, New York, London, 1996. { šesto izdanje (englesko) 1992, prvo izdanje (hrvatsko), Školska knjiga, Zagreb, 1999.}.

6

A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition, Brooks&Cole, SAD, 2014.

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

Nj. Radić, L. Kukoč-Modun, Uvod u analitičku kemiju, Redak, 2013.

0

D.C.Harris, Quantitative Chemical Analysis, Eighth Edition, W.H.Freeman and Company, New York, 2010.

0

Dopunska literatura

Z. Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Zagreb, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- registracija nazočnosti studenata
- godišnja analiza uspjeha studenata
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz analitičke kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz analitičke kemije

Kod

KTA112

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za osnove kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
- Naučiti studente rješavanju praktičnih problema analize uzorka
- Upoznati studente osnovnim metodama istraživanja u Analitičkoj kemiji, kritičkoj obradi rezultata, njihovom prikazu i interpretaciji te povezivanju teorijskih znanja s eksperimentalnim radom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji Opća kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

znati rukovati laboratorijskim priborom i posuđem, te pravilno izvoditi odgovarajuće operacija u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi
povezati osnovna znanja o, proračunu, kontroli i ostvarivanju pouzdanih analitičkih rezultata,
povezati računsko rješavanje kemijskih problema vezanih uz kemijsku analizu primjenom osnovnih zakonitosti u vodenim otopinama s raspoloživim tehnikama i metodama kojima se može izvesti kemijska analiza,
razvoj kritičkog razmišljanja i timskog rada,
razlikovati kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu
razumijevati pojam gravimetrijskog i volumetrijskog određivanje
razumijevati taložne, neutralizacijske, kompleksometrijske i redoks titracije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u laboratorijski rad (4 sati).
2. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina kationa (5 sati)
3. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina aniona (5 sati)
4. Gravimetrijsko određivanje niklovih kationa (6 sati)
5. Priprema standardnih otopina u volumetrijskim metodama (5 sati)
6. Kiselo-bazne titracije (5 sati)
7. Kompleksometrijske titracije (6 sati)
8. Oksido-redukcijske titracije (6 sati)
9. Potenciometrijska titracija (3 sati)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na vježbama u iznosu 100% predviđene satnice. Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi i pisanje izvješća. Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija prije početka izvođenja vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

2.0

Eksperimentalni rad

Referat

Pisanje izvješća

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (100 / 10)
- usmeni kolokviji (60 – 100 / 25)
- izvedba mjerenja: (60 - 100 / 25)
- pisanje izvješća (eksperimentalni podaci, računski podaci, tablice i grafovi, zaključak): (60 - 100 / 40)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Prkić, Vježbe iz analitičke kemije, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, interna recenzirana skripta, Split, 2008.

20

Web-stranica Zavoda i Fakulteta

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Primjena računala
NAZIV PREDMETA Primjena računala

Kod

KTA113

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i računalnim sustavima. Znanja o korištenju internetskih sadržaja i zaštita računala od zloćudnih programa. Stjecanje osnovnih vještina upravljanja sadržajima (mapama i datotekama) na PC računalima korištenjem Windows operativnog sustava. Stjecanje osnovnih vještina korištenja programa ponuđenih u MS Office programskom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog kolegija student će moći:
1. Upravljati sadržajima na računalu (mapama i datotekama)
2. Upotrijebiti MS Word za uređivanje datoteka prema propisanim zahtjevima (definiranje oblika i izgleda stranice, umetanje slika, gotovih elemenata, tablica, grafova...)
3. Upotrijebiti MS Excel za analizu, proračun, sortiranje, grafičko prikazivanje i formatiranje tablica.
4. Upotrijebiti MS PowerPoint za izradu prezentacija
5. Podesiti i koristiti MS Outlook za uređivanje i slanje elektroničke pošte
6. Pronaći pouzdane izvore informacija na Internetu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Općenito o kolegiju i načinu polaganja ispita, Uvod u primjenu računala, Informatička djelatnost, Informacijske tehnologije, Informatizacija, Računarstvo, Primjena računala u kemiji i kemijskom inženjerstvu
2. tjedan: Sklopovlje (PC računala), Von Neumann-ov model računala, Sklopovlje računala, Vrste računala, Osnovni pojmovi u računalnoj tehnici i informatici, Osnovni dijelovi (komponente) PC računala, Središnja procesorska jedinica (CPU), Računalne memorije, Matične ploče i konektori, Ulazno izlazni uređaji
3. tjedan: Operacijski sustavi i aplikacije, BIOS (Basic Input/Output system), Priprema diskova i pogona za instalaciju OS, Datotečni sustav FAT, Datotečni sustav NTFS, Računalni programi, Sistemski programi, Aplikacijski programi, Operativni sustavi
4. tjedan: Osnove MSDOS, GUI (Graphical user interface), Svojstva grafičkog sučelja, Povijest MS Windows OS, Primjer Instalacije operativnog sustava (Windows OS), Prilagodba korisničkog sučelja, Biblioteke, Prilagodba postavki računala, Vatrozid, Windows defender, Ažuriranje Windows, Akcijski centar, Komercijalni antivirusni programi. Vježbe: Osnove korištenja računala i operacijskog sustava. Upravljanje mapama i datotekama.
5. tjedan: Sigurnosno kopiranje i vraćanje sustava, Upravljačka ploča, prilagodba postavki računala, Upravitelj uređaja, Korisnički računi, Centar za mrežu i zajednička korištenja, Otklanjanje poteškoća, Personalizacija, BitLocker šifriranje pogona, Regija i jezik, Programi i značajke, Instalacija i deinstalacija programa, Zaslon, Uređaji i pisači, Zadani programi, Pomoć i podrška, Pomagala i alati sustava, Prečaci u Window OS, Promjena jezičnog paketa Windows OS
6. tjedan: Zloćudni programi (Malware), Računalni virusi, Računalni crvi, Trojanski konji, Logičke bombe, Špijunski programi, Oglašivački programi (Adware), INTERNET, Povijest interneta, TCP/IP protokol
7. tjedan: Prvi kolokvij
8. tjedan: Internet, Računalna mreža i klasifikacija mreža, Internet protokoli: http, https i ftp, Web preglednici, Internetski pretraživači, Autorska prava i zakon
9. tjedan: MS Office, MS Word, Pokretanje MS Word-s, Izgled prozora MS Word-a, Statusna traka, Kartice i alati, Kopiranje i lijepljenje podataka, Posebni znakovi, Stilovi, Tabulatori, Odlomci, Izrada novog dokumenta, Kopiranje teksta, Unos zaglavlja i podnožja, Unos brojeva stranica. Vježbe: MS Word: Unos teksta i oblikovanje. Oblikovanje odlomka. Liste nabrajanja. Rad s dokumentima. Oblikovanje dokumenata.
10. tjedan: Unos formula i jednadžbi, Primjena gotovih stilskih oznaka, Unos tablica i oblikovanje, Unos slike u dokument, Unos bibliografskih podataka, Unos Prijeloma stranice i Prijeloma sekcije (definiranje različitih poglavlja dokumenta), Prikaz sadržaja u dokumentu. Vježbe: MS Word: Unos slika, tablica i gotovih elemenata u dokument. Oblikovanje zaglavlja, podnožja dokumenta. Unos referenci i fusnoti u dokument.
11. tjedan: MS Excel, Pokretanje MS Excel-a, Izgled prozora MS Excela, Alatna traka za brzi pristup, Statusna traka, Kartice i alati, Vrpca formula, Uređivanje podataka unutar radnog lista, Grafički prikaz podataka, Unos niza podataka u tablice, Dodavanje trenda podataka, Sortiranje podataka. Vježbe: MS Excel: Rad s tablicama. Unos podatka u tablice i njihovo oblikovanje. Unos niza podatka. Unos podataka iz datoteka. Prikaz podataka grafički.
12 tjedan: Uvjetno oblikovanje podataka, Izrada i brisanje jednadžbi, Adrese ćelija (relativne, apsolutne, mješovite), Vrste funkcija, Logički operatori, Logičke funkcije, Primjeri primjene funkcija (IF, AND, OR, COUNTIF..), MS PowerPoint, Pokretanje MS PowerPoint, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada prezentacije, Dodavanje teme, Uređivanje teme, Umetanje objekta (slika, tablica, veze, medijski sadržaja...). Vježbe: MS Excel: Obrada podatka, Računanje sa tablicama, Unos i sintakse za izradu matematičkih jednadžbi. Prikaz trenda na krivulji.
13. tjedan: MS OUTLOOK, Pokretanje MS Outlook-a, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada korisničkog računa, Izrada novog e-maila. Vježbe: MS Power Point: Izrada prezentacija. Odabir dizajna i redizajn postojećeg predloška.
14. tjedan: Baze podataka, Što su to baze podataka?, Polja u bazama podataka, Kako nastaju baze podataka?, Centar za online baze podataka, Bibliografske baze podataka, Citatne baze podataka, Baze podataka s cjelovitim tekstom, Sciencedirect baza podataka, Scopus baza podataka, Pretraživanje baza podataka, Bibliografija
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za eksperimentalni ra

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.6

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Praktični dio ispita

0.8

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 15%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je provedba Laboratorijskih vježbi od 100% čini udio od 15% ocjene. Praktični dio ispita čini udio od 50% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i praktični dio ispita. Minimum za prolaznost je 60% riješenog testa. Svaki prethodno položen kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi samo u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 20% u ocjeni. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 20 (dva položena kolokvija) i 20% ocjene (jedan položen kolokvij), a praktični dio ispita učestvuje s udjelom od 40% ocjene.
Za studente koji polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima samo preko pismenog i praktičnog dijela ispita granica prolaznosti za pismeni dio testa je 60 % riješenog testa. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 30% ocjene dok usmeni dio učestvuje s udjelom od 50% ocjene.
Ocjene: 60%-71% - dovoljan, 72%-81% - dobar,82%-91% -vrlo dobar, 92%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D.Jozić, Predavanja iz kolegija:Primjena računala, Kemijsko-tehnološki fakultet, Interna skripta, Split, 2013.

1

Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, Wiley Publishing Inc., Indiana, 2010.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

1. praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
2. studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove strojarstva
NAZIV PREDMETA Osnove strojarstva

Kod

KTA114

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Željko Domazet

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja, dimenzioniranja i elemenata strojeva vezanih za potrebe u kemijskoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema uvjeta.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

biti sposoban pročitati strojarski nacrt
- biti svjestan potrebe da je potrebno izvršit dimenzioniranje opreme
- poznavati osnovne elemente strojeva
- poznavati osnovne elemente strojeva u kemijskoj industriji

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan 1: Uvod u konstrukcije i konstruiranje te standardi. Tehničko crtanje - osnove crtanja
Tjedan 2: Tehničko crtanje –pogledi, presjeci, šrafure i kotiranje
Tjedan 3: Tehničko crtanje - klasifikaciju hrapavosti, tolerancije i dosjedi
Tjedan 4: Tehničko crtanje – CAD, napredne metode učitavanja i ispisivanja geometrije.
Tjedan 5: Osnove mehanike (statika, kinematika, dinamika). Materijali u strojogradnji. (Čelik i legure čelika, lijevano željezo)
Tjedan 6: Materijali u strojogradnji (bakrene i aluminijeve legure)
Tjedan 7: Materijali u strojogradnji (sinter materijali i nemetali). Dimenzioniranja konstrukcija.
Tjedan 8: 1. kolokvij. Uvod u elemente strojeva.
Tjedan 9: Rastavljivi i nerastavljivi spojevi (vijci, opruge, zavarivanje i lemljenje)
Tjedan 10: Elementi okretnog gibanja (osovine, vratila i spojke)
Tjedan 11: Ležajevi i elementi za prijenos okretnog gibanja (remenski prijenos i tarenice)
Tjedan 12: Zupčanički i lančani prijenos.
Tjedan 13: Elementi strojeva u kemijskoj industriji (cjevovodi i armature)
Tjedan 14: Spremnici i brtvljenje
Tjedan 15: 2. kolokvij.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na 70% nastave

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismenim putem. Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni ispit. Prag prolaznosti je 50%. Jedan položeni kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi u prva dva ispitna roka s udjelom od 50% u ocjeni. U prva dva ispitna roka moguće je parcijalno polaganje gradiva putem kolokvija. Uvjet pristupa drugom kolokviju je 25% (25 bodova) stečenih na prvom kolokviju. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50 %.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara, Skripta iz Osnova strojarstva, KTF, Split, 2006.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

V. Hrgešić i J. Baldani, "Mehaničke Konstrukcije", Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički Fakultet, Zagreb, 1990.
E. Hercigonja, Tehnička grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
K.-H. Decker, Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Organska kemija
NAZIV PREDMETA Organska kemija

Kod

KTA201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

60

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o suvremenoj organskoj kemiji koje uključuje razumijevanje strukture i svojstava organskih spojeva, mehanizama organskih reakcija te načina identifikacije korištenjem spektroskopskih tehnika.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija, student/ica upoznati će se s glavnim konceptima organske kemije koji uključuju:
- prepoznavanje i imenovanje vrste organskih spojeva prema funkcijskim skupinama te usporediti njihova fizikalno-kemijska svojstva.
- naučiti o izomeriji organskih spojeva s pripadajućim sterekemijskim obilježjima, svojstvima, i razdvajanju
- naučiti o određivanju strukture organskih spojeva korištenjem spektroskopskih tehnika (MS, IR, NMR i UV/Vis).
- analizirati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na njihovu strukturu i stereokemiju
- predložiti odgovarajuće mehanizme adicijskih, supstitucijskih i eliminacijskih reakcija kojima podliježu organske molekule.
- identificirati i interpretirati podjelu, strukturu i svojstva prirodnih organskih spojeva (ugljikohidrata, nukleinskih kiselina i lipida).

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA I SEMINARI:
1. Uvod: Što je to organska kemija? Povijesni pregled i suvremena organska kemija. Glavni koncepti u organskoj kemiji (Funkcijske skupine. Stereokemija. Zakrivljene strelice) (2 sata)
2. Priroda kemijske veze: Elektronegativnost. Polarnost veze, dipolne molekule, i formalni naboj. Lewisova struktura. Atomske orbitale. Molekulske orbitale. Hibridizacija (sp3, sp2, sp). Duljine i energija veza. Molekulska geometrija. Modificirane hibridne orbitale. VSEPR teorija. (4 sata)
3. Fizička svojstva i međumolekulske veze: Van der Waalsove sile. Dipol-dipol. „Vodikova veza“. Topljivost u otapalima. (2 + 1 sat)
4. Nomenklatura i klase organskih spojeva. Ugljikovodici (alkani, cikloalkani). Funkcijske skupine i kratice. Nomenklatura ugljikovodika (alkeni, alkini). Nomenklatura organohalogenih spojeva, alkohola, amina. Nomenklatura aldehida i ketona, karboksilnih kiselina, derivata kiselina. IUPAC-ova ljestvica priorieta. Primjeri. (7+2 sata)
5. Oblici molekula i izomerija. Konstitucijski izomeri. Alkani. Izomeri. Oblici molekula i IHD. Stereokemija. Konformacija alkana (etan, butan), i prstenova (C3, C4, C5, cikloheksan). Monosupstituirani cikloalkani. (3 + 1 sata)
I. PARCIJALNI TEST (pismeni, 1sat i 10 min)
6. Konfiguracija cis/trans i E/Z. CIP pravilo. Konfiguracije i konformacije disupstituiranih cikloalkana. Alkeni. Kiralnost i ravnina simetrije. Kiralni spojevi s jednim stereocentrom. Enantiomeri i racemične smjese. Svojstva enantiomera. Optička aktivnost. Polarimetar. Određivanje tetraedarskog stereogenog središta. Fischerove projekcije. Relativna konfiguracija. Molekule s dva stereocentra. Svojstva enantiomera, dijastereomera i mezo spojeva. Odjeljivanje racemata. Kiralni spojevi bez stereocentra. (9 + 2 sata)
7. Određivanje organskih struktura. Uvod. Spektrometrija masa (MS). Rezolucija. Molekulski ion. Izotopi. Fragmentacija. Primjeri spektara masa. Elektromagnetsko zračenje. Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija (UV/Vis). Infracrvena spektroskopija (IR). Nuklearna magnetska rezonancija (NMR). 13C NMR. 1H NMR. Kemijski pomak. Spin-spin sprega. Primjeri IR i NMR spektara. (6 + 3 sata)
8. Organske reakcije. Definicije osnovnih pojmova. Podjela reakcija prema promjeni strukture i prema reakcijskom tipu. Kiselo-bazna teorija i pKa. Faktori koji pojačavaju kiselost (veličina atoma, elektronegativnost, rezonancija, hibridizacija, induktivni učinci, naboj, solvatacija, sterički učinci). Kiselo-bazne reakcije. Pravila za određivanje oksidacijskog stanja ugljika. Oksido-redukcijske reakcije. Upotreba zakriljvljenih strelica u reakcijskom mehanizmu. Međuprodukti. Nukleofili i elektrofili. (4 sata)
II. PARCIJALNI TEST (pismeni, 1sat i 10 min)
9. Alkani i cikloalkani. Oksidacija. Halogeniranje. Halogenalkani. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljiku (SN1- i SN2 mehanizam). Reakcije eliminacije (E1-, E2- mehanizam). Alkeni i alkini-elektrofilna adicija i adicija slobodnih radikala, polimerizacija. Konjugirani nezasićeni spojevi (1,2- i 1,4-adicija). Aromatski spojevi. Elektrofilna i nukleofilna aromatska supstitucija. Fenoli. Alkoholi i eteri. Organometalni spojevi. Aldehidi i ketoni. Nukleofilne adicije na karbonilnom ugljiku. Karboksilne kiseline i derivati. Nukleofilne supstitucije na acilnom ugljiku. Amini. Heterociklički spojevi. (18 + 5 sati)
10. Ugljikohidrati. Aminokiseline. Nukleinske kiseline. Lipidi. (5 + 1 sat)
III. PARCIJALNI TEST (pismeni, 1sat i 10 min)
IV. PARCIJALNI TEST (usmeni, 30 min)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

4.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko 3 parcijalna pismeni i jedan usmeni ispit ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

9

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenkalturu organskih spojeva, preveli:Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga , Zagreb, 2002.

1

Dopunska literatura

V.Rapić: Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga , Zagreb, 2004.
S. E. Meislich, H. Meislich & J. Scharefkin, 3000 Solved Problems in Organic Chemistry, The McGraw-Hill, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz organske kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz organske kemije

Kod

KTA202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o suvremenoj organskoj kemiji koje uključuje svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji, pročišćavanju i identifikaciji organskih spojeva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Organska kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći samostalno primjenom uobičajenih laboratorijskih tehnika (prekristalizacija, destilacija, ekstrakcija, refluks, kromatografija, FTIR),
(i) pročistiti,
(ii) izolirati,
(iii) sintetizirati i
(iv) identificirati organski spoj.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Sigurnost i pravila ponašanja u organskom laboratoriju. Izolacija i čišćenje organskih spojeva. Prekristalizacija i određivanje temperature taljenja. Destilacije. Ekstrakcije. Kolokvij. (4 sati)
Priprava organskih spojeva.
2. Nukleofilna aromatska supstitucija. Priprava fenola (diazotacija). Kolokvij. (9 sati)
3. Nukleofilna adicija. Priprava benzil-alkohola i benzojeve kiseline (Cannizzarova reakcija). Kolokvij. (4 sati)
4. Nukleofilna supstitucija. Priprava acetanilida (aciliranje). Kolokvij. (5 sati)
5. Elektrofilna aromatska supstitucija. Priprava p-nitroacetanilida i p-nitroanilina (nitriranje i hidroliza). Kolokvij. (5 sati)
6. Reakcija oksido-redukcije. Priprava 2-butanona. Kolokvij. (4 sati)
Kromatografija
7. Kromatografske metode. Tankoslojna kromatografija. Kromatografija na stupcu. Kolokvij. (5 sati)
Karakterizacija organskih spojeva
8. Karakteristične reakcije funkcijskih skupina. Kolokvij. (5 sati)
9. Spektroskopske metode analize (UV/Vis, FTIR). Kolokvij. (4 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se smatra položenim ukoliko studenti polože sve propisane kolokvije i odrade sve laboratorijske vježbe. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz kolokvija, te eksperimentalnog rada.
Bodovanje kolokvija: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Split, 2009.

1

Da, na web stranicama KTF-a

Dopunska literatura

V. Rapić: Postupci priprave i izolacije prirodnih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga Zagreb, 1991.
D. Kolbah, Priručnik za kemičare, Kemija u industriji, Zagreb,1986.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizikalna kemija
NAZIV PREDMETA Fizikalna kemija

Kod

KTA203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

60

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student dobiva saznanja o principima termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisane ili položene Vježbe iz fizikalna kemije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će znati osnovne principe fizikalne kemije koji uključuju: 1) opisivanje fizikalnih svojstava i strukture tvari, 2) termodinamiku miješanja, 3) kemijsku ravnotežu, 4) brzinu kemijskih reakcija, 5) molekule i ione u gibanju, 6) električna i magnetska svojstva molekula.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja
1. tjedan: Uvod. Svojstva plinova. Idealni plin. Stanje plina (tlak, temperatura). Nulti zakon termodinamike. Plinski zakoni. Kombinirani plinski zakon. Realni plinovi. Faktor kompresije (stišljivosti). Van der Waalsova jednadžba stanja. Prvi zakon termodinamike. Osnovni pojmovi. Rad, toplina i energija. Formulacija Prvog zakona.
2. tjedan: Rad pri ekspanziji. Toplina i entalpija. Promjene unutrašnje energije. Joulov eksperiment. Toplinski kapacitet. Entalpija. Mjerenje entalpijskih promjena. Promjene entalpije s varijablama. Odnos između toplinskih kapaciteta. Termokemija. Standardne entalpijske promjene. Entalpije nastajanja. Ovisnost reakcijske topline o temperaturi.
3. tjedan: Reverzibilna adijabatska ekspanzija. Adijabate idealnog plina. Drugi zakon termodinamike. Rasap energije. Entropija (definicija za okolinu i sustav). Entropijska promjena pri širenju plina.
4. tjedan: Entropija kao funkcija stanja. Entropija ireverzibilne promjene. Entropijska promjena posebnih procesa. Entropija faznog prijelaza. Promjena entropije s temperaturom. Treći zakon termodinamike. Nernstov toplinski teorem.
5. tjedan: Entropije prema trećem zakonu. Helmholtzova i Gibbsova energija. Maksimalni rad. Spontanost endotermnih reakcija. Maksimalni neekspanzijski rad. Standardne molarne Gibbsove energije. Prvi i Drugi zakon kombinirani.Svojstva unutrašnje energije. Svojstva Gibbsove energije. Ovisnost Gibbsove energije o temperaturi i tlaku.
6. tjedan: Kemijski potencijal (za čistu tvar i tvar u smjesi). Realni plinovi - fugacitet. Standardno stanje realnog plina. Odnos fugaciteta i tlaka. Fizikalne pretvorbe čistih tvari. Fazne granice. Ovisnost fazne stabilnosti o uvjetima. Lociranje faznih granica.
7. tjedan: Prvi parcijalni test. Svojstva smjesa. Parcijalne molarne veličine. Termodinamika miješanja. Kemijski potencijali tekućina (idealne i idealno-razrijeđene otopine).
8. tjedan: Tekuće smjese. Koligativna svojstva (povišenje vrelišta, sniženje ledišta i osmoza). Aktivitet otapala i otopljene tvari. Fazni dijagrami. Faza, sastojak, stupanj slobode. Fazno pravilo. Jednokomponentni sustavi.
9. tjedan: Dvokomponentni sustavi. Tlak pare binarne otopine. Dijagrami temperatura-sastav.Fazni dijagrami tekuće – tekuće. Destilacija djelomično-miješajućih tekućina. Fazni dijagrami kruto – tekuće. Jednostavni eutektički dijagram. Kongruentno taljenje. Inkongruentno taljenje (peritektička reakcija). Trokomponentni sustavi. Kemijska ravnoteža. Minimum Gibbsove energije. Doseg reakcije.
10 tjedan: Reakcijska Gibbsova energija. Egzergone i endergone reakcije. Sastav reakcije u ravnoteži - konstanta ravnoteže. Ravnoteža idealnih plinova. Ravnoteža realnih plinova. Le Chatelierov princip. Odgovor ravnoteže na dodatak produkta ili reaktanta. Odgovor ravnoteže na promjenu tlaka. Utjecaj inertnog plina na ravnotežu. Odgovor ravnoteže na promjenu temperature.
11. tjedan: Drugi parcijalni test. Brzine kemijskih reakcija. Promatranje napredovanja reakcije.Metode ispitivanja brzine. Zakon brzine. Definicija brzine i konstante brzine. Red reakcije. Određivanje zakona brzine. Integrirani zakoni brzine. Reakcije prvog reda. Vrijeme poluživota. Reakcije drugog reda.
12. tjedan: Reakcije koje se približavaju ravnoteži. Temperaturna ovisnost reakcijskih brzina. Elementarne reakcije. Paralelne elementarne reakcije. Sljedbene elementarne reakcije. Stadij koji određuje brzinu. Aproksimacija ustaljenog stanja. Predravnoteža. Reakcije trećeg reda. Unimolekulske reakcije. Molekule i ioni u gibanju. Gibanje molekula u plinovima.
13. tjedan: Viskoznost. Vodljivost elektrolitnih otopina. Jaki elektroliti. Slabi elektroliti. Ustaljena brzina iona. Ionske pokretljivosti. Pokretljivost i provodnost.
14. tjedan: Mjerenje prijenosnih brojeva. Provodnost i međudjelovanja ion-ion. Spektroskopija. Interakcija tvari sa zračenjem. Stalni i inducirani električni dipolni moment. Polarizacija pri visokim frekvencijama. Relativna permitivnost. Indeks loma. Optička aktivnost. Beer-Lambertov zakon.
15. tjedan: Molekulski spektri. Infracrvena (IR) spektrofotometrija. Rotacijski spektri. Vibracijski spektri. Mjerenje IR-spektara. Vidljiva i ultraljubičasta spektrometrija. Franck-Condonov princip. Izborna pravila elektronskog prijelaza. Primjeri elektronskih prijelaza. Mjerenje i primjena spektara VIS i UV.
Seminari
Rješavaju se zadaci iz obrađenog gradiva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja svih oblika nastave. Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Atkins, J. de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 8th Edition, Oxford University Press, Oxford 2006.

3

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Školska knjiga Zagreb, 1996.

10

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, Golden marketing, Zagreb, 1999.

10

Dopunska literatura

I. Tominić, Fizikalna kemija II, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz fizikalne kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizikalne kemije

Kod

KTA204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je osposobiti studente za samostalan rad u fizikalno-kemijskom laboratoriju, obradu eksperimentalnih podataka i prezentiranjem rezultata obrade u pisanom obliku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Fizikalna kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će:
1) biti upoznati s temeljnim postupcima rada u fizikalno-kemijskom laboratoriju 2) naučiti principe rada različitih laboratorijskih instrumenata i uređaja 3) moći samostalno izvoditi mjerenja u fizikalno-kemijskom laboratoriju 4) znati obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom računala 5) znati prepoznati i samostalno riješiti inženjerski problem

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Tlak pare tekućina
2. tjedan: Refraktometrijsko određivanje sastava dvokomponentne smjese
3. tjedan: Viskoznost
4. tjedan: Određivanje molarne mase metodom povišenja vrelišta i sniženja ledišta
5. tjedan: Određivanje konstante ravnoteže homogene kemijske reakcije
6. tjedan: Fazni dijagram za trokomponentni sutav
7. tjedan: Prijenosni broj po Hittorfu
8. tjedan: Konduktometrija i konduktometrijska titracija
9. tjedan: Određivanje konstante brzine inverzije saharoze polarimetrijski

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni odraditi sve laboratorijske vježbe. Prije svake vježbe trebaju pristupiti usmenom parcijalnom ispitu. Nakon svake vježbe trebaju obraditi eksperimentalne podatke i rezultate mjerenja prezentirati u obliku referata. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

1.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz usmenog ispitivanja prije svake vježbe, praktičnog rada u laboratoriju i predanih referata.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, Lj. Aljinović, Fizikalna kemija, Laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada Liber, Split, 1980.

30

Dopunska literatura

A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Bilanca tvari i energije
NAZIV PREDMETA Bilanca tvari i energije

Kod

KTA205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s primjenom zakona o očuvanju tvari i energije pri analizi procesa kemijske industrije. Stjecanje temeljnih znanja o sustavnom rješavanju problema vezanih uz količinu i svojstava ulaznih i izlaznih procesnih tokova.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti zakon o održanju mase te izvesti opću bilancu materijala, bilancu materijala za stacionarne (kontinuirane) i nestacionarne (šaržne) procese,
- izvesti bilančne jednadžbe za procese bez i sa kemijskom reakcijom,
- skicirati shemu s jednom i više procesnih jedinica te na temelju sustava bilančnih jednadžbi riješiti nepoznanice u količini i sastavu ulaznih i izlaznih tokova,
- primijeniti temeljne zakone i pojmove pri postavljanju bilance energije za kemijske procese,
- primijenit bilancu energije za otvorene i zatvorene jednokomponentne i višekomponentne sustave,
- primijeniti istovremenu bilancu tvari i energije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Temeljni pojmovi i odrednice kemijsko inženjerskog računanja,
2. tjedan: Procesi i procesne varijable,
3. tjedan: Opći, diferencijalni i integralni oblik bilance tvari,
4. tjedan: Bilanca tvari kontinuiranih stacionarnih procesa bez kemijske reakcije s jednom procesnom jedinicom,
5. tjedan: Bilance tvari šaržnih nestacionarnih procesa bez kemijske reakcije s jednom procesnom jedinicom,
6. tjedan :Bilanca tvari procesa s povratnim tokom,
7. tjedan: Bilanca tvari procesa s više procesnih jedinica,
8. tjedan: Bilanca tvari procesa s kemijskom reakcijom,
9. tjedan: Bilanca tvari procesa sagorijevanja,
10. tjedan: Bilanca tvari procesa sagorijevanja uz analizu dimnih plinova,
11. tjedan: Temeljni zakoni i pojmovi pri primjeni bilanci energije u kemijsko- inženjerskom računanju,
12. tjedan: Bilanca energije zatvorenih stacionarnih sustava,
13. tjedan: Bilanca energije otvorenih stacionarnih sustava,
14. tjedan: Bilanca energije procesa s kemijskom reakcijom,
15. tjedan: Istovremene bilance tvari i energije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari) u iznosu od 80 %

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju pismenih kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na oba kolokvija te se konačna ocjena određuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim ispitima te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. M. Felder, R. W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 2005.

1

D. M. Himmelblau: Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, 7th ed., Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2003.

1

R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2007.

1

Dopunska literatura

Luyben, W. L., Wenzel, L. A.: Chemical Process Analysis: Mass and Energy Balances, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1998.
T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Sveučilište u Zagrebu, Multigraf – Zagreb, Zagreb, 1994..

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,
studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Prijenos tvari i energije
NAZIV PREDMETA Prijenos tvari i energije

Kod

KTA206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o principima prijenosa količine gibanja, topline i tvari po načelu jedinstvenog pristupa prijenosnim pojavama. Ta znanja predstavljaju osnovu kemijsko inženjerskih operacija, te su toga neophodna za potpunije razumijevanje procesnog inženjerstva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- primijeniti zakone očuvanja pri strujanju fluida
- molekulske i vrtložne mehanizme prijenosa količine gibanja, energije i tvari
- uočiti glavne otpore kod prijenosnih pojava kao i mogućnost intenziviranja prijenosa
- primjenom teorije sličnosti i dimenzijske analize dobiti uvid u funkcionalnu ovisnost veličina karakterističnih za određeni sustav
- analogiju prijenosa količine gibanja, energije i tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Temeljne postavke prijenosnih pojava. Opći zakon očuvanja. Molekularni i vrtložni mehanizmi prijenosa.
2. tjedan: Stacionarni i nestacionarni procesi. Definiranje brzine prijenosa i gustoće toka (fluks) prijenosnih pojava. Fluidi i njihova fizikalna svojstva (gustoća, relativna gustoća, specifična težina).
3. tjedan: Prijenos količine gibanja. Newtonov zakon unutarnjeg trenja. Fluks količine gibanja. Zakoni očuvanja pri strujanju fluida: Zakon kontinuiteta i Zakon očuvanja količine gibanja.
4. tjedan: Zakon očuvanja energije pri strujanju fluida: Bernoullijev teorem. Mjerenje energetskih članova Bernoullijeve. jednadžbe i njena primjena.
5. tjedan: Teorija sličnosti. Dimenzijska analiza. Vrste strujanja. Laminarno strujanje. Karakteristike laminarnog strujanja kada se ono odvija između dviju paralelnih ploča.
6. tjedan: Karakteristike laminarnog strujanja kada se ono odvija u horizontalnoj cijevi. Hagen -Poiseuilleova jednadžba. Turbulentno strujanje. Određivanje pada tlaka u cijevima i fazonskim djelovima. Moodyev dijagram.
7. tjedan: Temeljne postavke optjecanja. Brzina padanja čestica u fluidu.
8. tjedan: Strujanje fluida kroz nakupine čestica. Fluidizacija
9. tjedan: Osnovni principi prijenosa topline. Molekularni mehanizam prijenosa topline (kondukcija). Stacionarna kondukcija kroz jednoslojnu i višeslojnu stijenku.
10. tjedan: Prijenos topline prisilnom konvekcijom. Primjena teorije graničnog sloja pri analizi prijenosa topline konvekcijom. Analiza prijelaza i prolaza topline. Prijenos topline u cijevima pri laminarnom i turbulentnom strujanju fluida. Prijenos topline uz promjenu agregatnog stanja.
11. tjedan: Prijenos topline pri optjecanju. Prijelaz topline s grijane površine na kapljevinu koja ključa. Prirodna konvekcija
12. tjedan: Prijelaz topline zračenjem (radijacijom)
13. tjedan: Teorijske postavke prijenosa tvari. Molekularna difuzija. Prijenos tvari ekvimolarnom protustrujnom i jednokomponentnom difuzijom.
14. tjedan: Konvekcijski (vrtložni) prijenos tvari. Prijenos tvari prisilnom i prirodnom konvekcijom
15. tjedan: Međufazni prijenos tvari (prolaz tvari). Analogije prijenosa količine gibanja, prijenosa topline i prijenosa tvari.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

1.2

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem testova tijekom semestra. Ti testovi omogućuju studentu da se oslobodi i samo određenog dijela ispita (ili pismenog ili usmenog ). Prag prolaznosti je 55%. Studenti koji nisu položili ispit putem testova polažu ispit u redovitim ispitnim terminima. Taj ispit se također sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 55%. U sveukupnoj ocjeni pismeni ispit ima udio 30 %, a usmeni 70%.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. J. Beek, K. M. K. Muttzall, J. W. van Heuven, Transport Phenomena, 2nd ed., J. Wiley and Sons Inc., London, 1999.

3

N. Kuzmanić, Prijenos tvari i energije, Priručnik za predavanja (za unutarnju uporabu), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2012.

0

Web stranice KTF-a

R. Byron Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, 2nd ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2002.

2

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley & Sons Inc., New York, 2007.

2

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz prijenosa tvari i energije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz prijenosa tvari i energije

Kod

KTA207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena osnovnih načina mjerenja u procesnom inženjerstvu, provedba mjerenja protoka, tlaka i temperature, analiza eksperimentalnih podataka, pisanje izvještaja te osnovna uporaba Microsoft Office Excel-a pri obradi podataka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:
- odrediti režim strujanja i izmjeriti protok fluida
- izbaždariti prigušnicu i rotameter kako bi se isti mogli primjeniti kao mjerila protoka u cjevovodu
- izmjeriti pad tlaka u cjevovodu te odrediti hrapavost cijevi i koeficijente trenja
- provesti prikladna mjerenja u cilju izražuna brzine sedimentacije čestica
- provesti operaciju fluidizacije te znati gdje se ista može primjeniti
- koji otpori se javljaju kod prijenosa topline i tvari te kako ih smanjiti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Laboratorijske vježbe:
Vježba 1: Određivanje vrste strujanja i kritične Reynoldsove značajke (1 sat)
Vježba 2:Primjena Bernoullijevog teorema: Dinamička i površinska mjerila protoka – baždarenje prigušnice i rotametra (2 sata)
Vježba 3: Određivanje pada tlaka u cjevovodu (2 sata)
Vježba 4: Određivanje brzine taloženja čestica u mirujućem fluidu (2 sata)
Vježba 5: Određivanje karakteristika fluidiziranog sloja (2 sata)
Vježba 6: Određivanje koeficijenta prolaza topline (2 sata)
Vježba 7: Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom (2 sata)
Vježba 8: Međufazni prijenos tvari (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.1

Istraživanje

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.1

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je dužan prisustvovati svim laboratrijskim vježbama. Tijekom semestra, a po završetku pojedine vježbe, student je dužan napisati referat koji se sastoji od zadatka vježbe, opisa aparature, proračuna te grafova koji se temelje na mjerenjima provedenim u laboratoriju, te prikladnih zaključaka. Po završetku svih vježbi održati će se završni kolokvij u pisanom obliku. Prag prolaznosti na završnom kolokviju je 50%.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zavod za kem. inženjerstvo, Prijenos tvari i energije, priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Elektrokemija
NAZIV PREDMETA Elektrokemija

Kod

KTA208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će upoznati temeljne zakonitosti elektrolize i elektrokemijske kinetike koji imaju značajnu ulogu u znanosti i inženjerstvu materijala i površina, zaštiti materijala od korozije, procesima elektroorganske i anorganske sinteze te suvremenim i održivim tehnologijama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti razliku između kemijske i elektrokemijske reakcije
- definirati sastavne dijelove te opisati procese u elektrokemijskom reaktoru
- prepoznati tipove vodiča i vodljivosti
- definirati pojam elektrodnog potencijala
- objasniti strukturu elektrificirane granice faza
- razlikovati pojmove polarizacije i prenapona
- objasniti uzroke pojave različitih vidova prenapona
- prepoznati mehanizam važnijih elektrodnih procesa
- upoznati elektrokemijske aspekte zaštite okoliša
- primijeniti stečena znanja u rješavanju numeričkih zadataka iz elektrokemije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Pregled osnovnih problema u elektrokemiji. Kemijske i elektrokemijske reakcije: reakcijski prostor. Elektrokemijski sustav. Osnovni pojmovi u elektrokemiji. Tipovi vodljivosti obzirom na nosioce naboja. Elektrokemijska stehiometrija - Faradayevi zakoni.
2. tjedan: Ionika. Interakcija ion-otapalo. Definicija elektrolita. Otapalo i proces otapanja. Hidratacija iona. Interakcija ion-ion. Koncepcija ionske atmosfere.
3. tjedan: Nestacionarne pojave u otopinama elektrolita. Protjecanje struje kroz otopine elektrolita.
4. tjedan: Osnove suvremene teorije elektronskih vodiča.
5. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Elektrokemijska termodinamika. Ravnotežni napon galvanskog članka. Redoks-reakcije i elektrokemijski sustavi. Povratnost elektrokemijskih procesa.
6. tjedan: Elektrodni potencijali. Apsolutni elektrodni potencijal. Voltin potencijal, realni potencijal i relativni potencijal elektrode. Mjerenje relativnog elektrodnog potencijala. Nernstova relacija. Definicija standardnog elektrodnog potencijala i referentne elektrode. Vodikov niz potencijala.
7. tjedan: Elektrificirana granica faza. Idealno polarizibilna elektroda i pojava elektrokapilariteta. Adsorpcija. Nespecifična i specifična adsorpcija.
Struktura električnog dvosloja i modelne predodžbe. Helmholtzov model. Gouy-Chapmanov model. Sternov model. Stern-Gramov model.
8. tjedan: Elektrokinetičke pojave i zeta potencijal. Elektroosmoza. Potencijal strujanja. Elektroforeza. Dornov efekt. Elektrodna kinetika. Elektrokemijski sustavi u neravnotežnim uvjetima.
9. tjedan: Anodni i katodni procesi. Mehanizam elektrokemijske reakcije i spori stupanj. Polarizacija i prenapon. Vrste prenapon. Provjera znanja (II. kolokvij).
10. tjedan: Elektrokemijski prenapon. Buttler-Volmerova i Tafelova jednadžba. Dijagnostički kriteriji.
11. tjedan: Difuzijski prenapon. Difuzija pri stacionarnim uvjetima. Ovisnost difuzijskog prenapona o gustoći struje. Difuzija pri nestacionarnim uvjetima.
12. tjedan: Reakcijski prenapon. Kristalizacijski prenapon. Metode istraživanja mehanizama elektrokemijskih reakcija-stacionarne i nestacionarne.
13. tjedan: Analiza mehanizama odabranih elektrodnih reakcija. Elektrokataliza - izlučivanje i redukcija vodika i kisika. Kinetika taloženja i otapanja metala. Kinetika ravnomjerne elektrokemijske korozije.
14. tjedan: Nukleacija i nastajanje nove faze. Pasivacija i pasivnost metala. Pretvorba i skladištenje energije.
15. tjedan: Elektrokemija u zaštiti okoliša. Provjera znanja (III. kolokvij).
Seminari (1 sat tjedno): Rješavanje numeričkih zadataka iz obrađenog gradiva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60 %. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 33 %. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Ocjene: < 60% nedovoljan, 60%-70% dovoljan, 71%-80% dobar, 81-92% vrlo dobar, 93%-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Despić, Osnove elektrokemije 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

0

J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern Electrochemistry 2A, Fundamentals of Electrodics, 2nd Edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000.

1

Dopunska literatura

C. H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, Wiley-VCH Weinheim, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz elektrokemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz elektrokemije

Kod

KTA209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je razviti sposobnosti studenta potrebne za eksperimentalni rad i postupke mjerenja. Kolegij pomaže studentu razumjeti prirodu elektrokemijskih reakcija i osobitosti elektrokemijske kinetike.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- koristeći teorijska znanja razumjeti/predvidjeti eksperimentalna zapažanja
- objasniti elektrokemijske pojmove, elektrokemijske reakcije i kinetiku elektrokemijskih reakcija
- planirati i provesti elektrokemijske eksperimente
- identificirati i pokazati sigurnu i ispravnu uporabu mjerne i laboratorijske opreme
- provoditi mjerenja, analize i ispitivanja u laboratoriju pomoću odgovarajuće laboratorijske opreme i računalnih programa
- dokumentirati znanstvene informacije i eksperimentalne podatke i pismeno oblikovati znanstvena izvješća, uz grafički prikaz podataka
- demonstrirati vještine timskog rada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe prate program predavanja predmeta Elektrokemija
Vj. 1 Napon razlaganja
Vj. 2 Elektrogravimetrijska analiza
Vj. 3 Određivanje konstanti Tafelove jednadžbe
Vj. 4 Dobivanje kalcijevog glukonata elektrokemijskim putem
Vj. 5 Elektrorafinacija srebra
Vj. 6 Elektrokemijski izvori struje
Vj. 7 Ciklička voltamerija Fe3+/Fe2+ redoks para
Vj. 8 Ispitivanje utjecaja sastava otopine soli za salamurenje na korozijsko
ponašanje Al-2.5Mg slitine

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prosječna se ocjena (izračunata kao aritmetička sredina) dobiva zbrajanjem prolaznih ocjena iz pojedinih dijelova predmeta (ulazni kolokviji iz vježbi 45%, eksperimentalni rad 5% i referati iz vježbi 50%) i dijeljenjem s ukupnim brojem dijelova predmeta.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, Vježbe iz elektrokemije (za unutarnju uporabu), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Termodinamika
NAZIV PREDMETA Termodinamika

Kod

KTA210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Jelena Jakić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Predmet Termodinamika pokriva osnove općih termodinamičkih principa i njihovu inženjersku primjenu. Cilj je da studenti ovladaju znanjem o osnovnim termodinamičkim principima i njihovoj inženjerskoj primjeni, što će im biti od koristi u daljnjem studiju kao i u njihovom radu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- navesti i definirati mjerne jedinice osnovnih termodinamičkih veličina i jednadžbe stanja
- navesti i pravilno tumačiti osnovne zakone termodinamike
- navesti i objasniti termodinamičke promjene stanja idealnih plinova
- definirati i objasniti procese ekspanzije i kompresije
- definirati i objasniti desnokretne kružne procese
- definirati i objasniti nepovratljive procese (prigušivanje, miješanje plinova)
- navesti i opisati toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova
- razlikovati i analizirati procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura te opisati procese u uređajima za ukapljivanje plinova
- razlikovati standardna stanja kod otopina
- primijeniti stečena znanja u rješavanju zadataka vezanih uz promjene stanja idealnih i realnih plinova i kapljevina, procese kompresije, desnokretne kružne procese, procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opći pojmovi. Toplinske i energetske veličine u termodinamičkim procesima.
2. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike. Prvi zakon termodinamike pomoću unutrašnje energije i entalpije. Termodinamičke promjene stanja idealnih plinova (izobarna, izohorna, izotermna, adijabatska i politropska promjena stanja).
3. tjedan: Drugi zakon termodinamike, povratljivost, nepovratljivost, toplinski dijagram i promjene stanja u toplinskom dijagramu.
4. tjedan: Primjena drugog zakona na energetske pretvorbe – eksergija i anergija
5. tjedan: Maksimalni rad sustava
6. tjedan: Kružni procesi. Carnotov i termodinamički stupanj djelovanja.
7. tjedan: Procesi kompresije i ekspanzije.
8. tjedan: Procesi s vanjskim i unutarnjim sagorijevanjem.
Provjera znanja (I kolokvij).
9. tjedan: Realni plinovi: tekućine, isparavanje, mokra, suhozasićena i pregrijana para.
10. tjedan: Toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova. Tablice i dijagrami termodinamičkih veličina.
11. tjedan: Vodena para-veličine stanja vodene pare. Procesi s vodenom parom kao radnim medijem.
12. tjedan: Termodinamičke osnove procesa hlađenja. Procesi u uređajima za dobivanje niskih temperatura. Rashladni koeficijent. Toplinska crpka ili dizalica topline.
13. tjedan: Procesi u uređajima za ukapljivanje plinova.
14. tjedan: Termodinamika otopina- teorija i primjena, Termodinamičke osnove ravnoteže kapljevina-para.
15. tjedan: Standardna stanja kod otopina. Gibs-Duhemova jednadžba kod otopina.
Provjera znanja (II kolokvij).
Tijekom seminara obrađuju se numerički primjeri koji predočavaju pređeno gradivo i čine s predavanjima jedinstvenu cjelinu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja i pohađanje seminara se evidentira (ne boduje se u ocjeni). U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente, a pismeni je obvezatan ukoliko student nije oslobođen polaganja pismenog ispita. Kontinuirana provjera znanja putem parcijalnih kolokvija (dva puta tijekom semestra) omogućava oslobađanje od polaganja pismenog ispita. Prag prolaznosti je 60%. Polaganje parcijalnih kolokvija nije obvezatno. Kolokviji nisu eliminacijski. Pojedini položeni kolokvij učestvuje u ocjeni s 25%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u jesenskom ispitnom roku s udjelom od 25% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita putem kolokvija polažu cjelokupni ispit (završni ispit) putem pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. B. Daisie, M. B. Bailey, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th Ed., Wiley, New York, 2010.

2

N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika, 2 izdanje, on line (2007-01-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

On line

V. Martinac, Termodinamika i termotehnika (priručnik - formule i tablice), on line (2008-12-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

On line

J. M. Smith, H. C. Van Hess, M. M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2005.

1

Dopunska literatura

Y. A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2011.
R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G. J. Van Wylen, Fundamentals of thermodynamics, 8th Ed., Wiley, New York, 2012.
R. Budin, A. Mihelić-Bogdanić, Osnove tehničke termodinamike, III izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnološke operacije
NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTA211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim jediničnim operacijama procesnog inženjerstva kroz teorijske i empirijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Studenti se također upoznaju s principima rada najčešće korištenih uređaja pri provedbi tehnoloških operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s osvrtom na kvalitetu proizvoda i uštedu energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen predmet Prijenos tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz prijenosa tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz tehnoloških operacija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija, te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje određene tehnološke operacije,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje tehnoloških operacija te detaljno opisati princip njihovog rada
- za predloženi tehnoloških proces odabrati uređaje koji bi bili najučinkovitiji za njegovu optimalnu provedbu,
- navesti najčešće probleme koji se susreću u praksi pri izvođenju tehnoloških operacija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u procesnom inženjerstvu. Transport kapljevina.
2. tjedan: Centrifugalne pumpe. Karakteristične veličine centrifugalne pumpe. Pumpe specijalnih izvedbi. Transport plinova.
3. tjedan: Klasiranje. Uređaji za klasiranje.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida. Utrošak snage miješanja
7. tjedan: Miješanje prašaka. Izbor i dimenzioniranje uređaja za miješanje
8. tjedan: Jedinične operacije procesne industrije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Apsorpcija. Kolone za provedbu apsorpcije s prokapnim tijelima i punilima.
11. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije.
12. tjedan: Sušenje u procesnom inženjerstvu. Korištenje psihrometrijskih dijagrama.
13. tjedan: Uređaji za provedbu sušenja.
14. tjedan: Idealne i realne smjese. Fazna ravnoteža. Šaržna destilacija; destilacija vodenom parom i vakuum destilacija..
15. tjedan: Kontinuirana destilacija s povratom. Rektifikacija i stripiranje. Određivanje broja teorijskih tavana destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju teorijskih (usmena) i dvaju računskih (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
U konačnoj ocjeni teorijski dio sudjeluje s 67%, dok računski dio sa po 33 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima, te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), 4th ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.
R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,
studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz tehnoloških operacija
NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških operacija

Kod

KTA212

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje praktičnih znanja o funkcionalnoj međuovisnosti procesnih veličina tijekom provedbe određene vježbe (eksperimenta) Razvijanje smisla za odabir procesnih uvjeta koji bi osigurali provođenje eksperimenta pri optimalnom utrošku energije, a uz dobivanje produkta željenih karakteristika. Stjecanje sposobnosti određivanja nepoznatih (traženih) veličina korištenjem teorijskih izraza i veličina izmjerenih tijekom eksperimenta.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:
- objasniti smisao i cilj provođenja određenog eksperimenta , odnosno vježbe,
- objasniti elementarne dijelove aparatura korištenih pri izvedbi pojedine vježbe
- nabrojiti koje su procesne veličine trebale biti izmjerene kako bi se odredile tražene veličine ( zadane nepoznanice),
- objasniti funkcionalnu međuovisnost procesnih veličina te njihov utjecaj na odigravanje provedenog eksperimenta.
- navesti glavne otpore te pokretačke sile pri provedbi određene vježbe ( tj. eksperimenta).

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Klasiranje partikulativnog sustava.
Vježba 2: Miješanje - određivanje utroška snage miješanja.
Vježba 3: Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača.
Vježba 4: Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prijelaza i prolaza topline u izmjenjivaču topline.
Vježba 5: Apsorpcija – određivanje pada tlaka i ograničavajućih protoka fluida kroz kolonu.
Vježba 6: Sušenje - određivanje brzine sušenja.
Vježba 7: Destilacija – određivanje broja teorijskih tavana destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Student je dužan završiti sve vježbe predviđene programom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.4

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.4

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nakon održane vježbe dužan je napisati referat. On se sastoji proračuna kojim se uz korištenje izmjerenih veličina i teorijskih izraza određuju nepoznanice tražene zadatkom vježbe. Osim računskog dijela uz referat se prilažu dijagrami ovisnosti procesnih veličina, specifični za pojedinu provedenu operaciju. Po završetku svih vježbi provodi se završni kolokvij u pismenom obliku. Prag prolaznosti na kolokviju je 55%. Ocjena iz vježbi sastoji se od ocjene praktičnog dijela vježbe, ocjene referata te ocjene iz završnog kolokvija.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Tehnološke operacije priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mjerenje i vođenje procesa
NAZIV PREDMETA Mjerenje i vođenje procesa

Kod

KTA213

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jadranka Marasović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Omogućiti studentima da shvate značaj automatiziranih sustava, da shvate da je samostalni rad takvih sustava rezultat promišljenih i fizički realiziranih postupaka vođenja, kao i ulogu mjerne opreme u tom radu. Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja o uporabi računala kao podršci vođenju procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti Matematika I, Matematika II i Fizika. Kompetencije potrebne za premet su znanja iz područja matematike (poznav

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni opisati različite mjerne pretvornike i analizirati značaj i utjecaj mjerenja pojedinih veličina u svrhu vođenja procesa. Studenti će moći opisati temeljne pojmove iz teorije vođenja i nadzora procesa, kao i argumentirati odabir instrumenata. Moći će opisati jednostavnu uporabu računala kao podršku teoriji vođenja, a moći će i izračunati elementarne podatke potrebne za vođenje jednostavnih sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Značenje i uloga instrumentacije u kemijskom inženjerstvu. Opće značajke mjernih pretvornika. Mjerenje tlaka. Mjerenje temperature. Mjerenje protjecanja. Mjerenje razine. Mjerenje vlage i mokrine. Temeljni pojmovi o vođenju. Sustavni pristup vođenju. Ciljevi vođenja. Vladanje vođenih procesa: matematičko modeliranje. Temeljni pojmovi i postupci: Laplaceova transformacija, prijenosna funkcija, algebra blokova. Analiza procesa prvog i drugog reda, prijelazne promjene, ustaljeno stanje. Procesi prvog i drugog reda u regulacijskom krugu: analiza stabilnosti, sinteza P-regulatora. Izvedba i karakteristike instrumentacije u regulacijskom krugu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Samostalno učenje

1.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra održavaju se dva međuispita. Nakon semestra polažu se pismeni ispiti. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu ili na samom ispitu.
Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
Postotak Ocjena
50% do 61% dovoljan (2)
62% do 74% dobar (3)
75% do 87% vrlodobar (4)
88% do 100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J, Božičević, Temelji automatike 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

0

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Interna skripta, KTF, Split, 2006.

0

Web stranica KTF

R. Žanetič, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Interna skripta, KTF, Split, 2005.

0

Web stranica KTF

Dopunska literatura

J. Božičević, Temelji automatike 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
J. Marasović, Temeljni postupci u automatici, Interna skripta, FESB, Split, 2001.
D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mallichamp, Process Dynamics and Control, J. Wiley, New York, 1989.
J.W. Dally, W.F. Riley, K.G. McConnell, Instrumentation for Engineering Measurements, J. Wiley, New York, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Tijekom semestra održavaju se dva međuispita. Nakon semestra polažu se pismeni ispiti. Svaki međuispit i ispit sastoji se odviše kraćih pitanja putem kojih se provjerava razumijevanje teorije i sposobnost studenata da opišu temeljne pojmove, ali provjerava se i sposobnost studenata da pokažu sposobnost primjene teorije kod jednostavnih primjera.
Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa
NAZIV PREDMETA Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa

Kod

KTA214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja za rad s mjernim instrumentima u svrhu kontrole procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- opisati osnovne principe rada mjernih instrumentata
- odabrati mjerni instrument potreban za mjerenje fizikalnih veličina bitnih za vođenje procesa
- identificirati izvore pogrešaka prilikom mjerenja
- izmjeriti određenu fizikalnu veličinu pomoću pojedinog mjenog instrumenta

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Svrha mjerenja. Opće karakteristike mjernih pretvornika.
..2. tjedan: Mjerenje tlaka.
3. tjedan: Kapljevinski manometri
4. tjedan: Manometri s krutim utezima. Deformacijski manometri.
5. tjedan: Vakuummetri.
6. tjedan: Mjerenje temperature. Kapljevinski termometri.
7. tjedan: Mehanički termometri. Tlačni termometri.
8. tjedan: Termoparovi.
9. tjedan: Termootporni termometri. Pirometri zračenja.
10. tjedan: Mjerenje protoka. Turbinska, potisna, ionizacijska i ultrazvučna mjerila protoka.
11. tjedan: Mjerila razine kapljevina, sipina i krutina.
12. tjedan: Primjena računala u mjerenju.
13. tjedan: A/D pretvornici.
14. tjedan: D/A pretvornici.
15. tjedan: Završni kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

Praktični rad

0.3

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.2

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko pismenog kolokvija. Prag prolaznosti je 60%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Božičević Temelji automatike I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

J. Božičević Temelji automatike II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

R. Žanetić, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2005.

3

web

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2006.

3

web

Dopunska literatura

Seborg, D. E., T. F. Edgar & D. A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2010.
W. Altman, D. Macdonald, Practical Process Control for Engineers and Technicians, Elsevier, London, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kataliza
NAZIV PREDMETA Kataliza

Kod

KTA215

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o značajkama djelovanja katalizatora
- odrediti ključne varijable za pripravu kvalitetnijeg katalizatora
- pregled metoda priprave katalizatora
- proširenje spoznaje o značaju katalizatora u industriji te za održivi razvoj kroz unapređenje postojećih ili razvoj novih kemijskih, petrokemijskih i srodnih procesa

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- nabrojati i opisati vrste katalizatora
- objasniti princip djelovanja katalizatora u kemijskoj reakciji
- razlikovati komponente katalitičkog sustava i ulogu svake komponente
- objasniti postupke priprave heterogenih katalizatora
- objasniti deaktivaciju, reaktivaciju i regeneraciju katalizatora
- dati primjere djelovanja katalizatora u realnim sustavima
- argumentirati važnost katalizatora za industriju i održivi razvoj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Općenito o katalizi i katalizatorima: definicija katalize i katalizatora, povijesni razvoj katalitičkih procesa, ekonomska važnost katalizatora.
2. tjedan: Podjela katalize i katalizatora.Usporedba homogenih i heterogenih katalizatora i njihov industrijski značaj.Opća teorija katalize. Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije i na položaj kemijske ravnoteže. Aktivacijska energija.
3. tjedan: Mehanizam katalize, inhibicije, inicijacije.Osnovne značajke djelovanja katalizatora: aktivnost, selektivnost i stabilnost.
4. tjedan: Homogena kataliza: u plinovitoj fazi, u kapljevinama. Homogene kataliza: kiselinama i bazama, kataliza ionima i spojevima prijelaznih metala.
5. tjedan: Koordinacijski kompleksi kao katalizatori. Metaloceni.
6. tjedan: Heterogena kataliza: osnovne faze heterogeno katalitičkih reakcija. Fizička i kemijska adsorpcija i njihova usporedba. Toplina adsorpcije (Lennard-Jonesov dijagram).
7. tjedan: Tipovi adsorpcijskih izotermi. Temeljni zakoni adsorpcije. Mehanizmi i kinetika heterogeno-katalitičkih reakcija u plinovitoj fazi: Langmuir-Hinshelwoodov mehanizam. Eley-Ridealov mehanizam.
8. tjedan: Teorije o katalitičkom djelovanju heterogenih katalizatora: teorija nestabilnih međuprodukata, teorija aktivnih centara, teorija geometrijskih faktora.
9. tjedan: Teorija elektronskih faktora. Selektivnost heterogenih katalizatora.
10. tjedan: Trajnost (stabilnost) i otpornost na deaktivaciju. Trovanje i selektivnost, koeficijent otrovnosti. Deaktivacija katalizatora naslagama na površini. Deaktivacija sinteriranjem i faznom transformacijom. Gubitak katalizatora hlapljenjem. Mehanički raspad katalizatora. Sprječavanje deaktivacije te reaktivacija i regeneracija katalizatora.
11. tjedan: Zeoliti: svojstva, katalitička svojstva, selektivnost, kiselost zeolita. Procesi modifikacije zeolita.
12. tjedan: Sastav heterogenih katalizatora: aktivne komponente, nosači, promotori, moderatori, inhibitori, aktivatori.
13. tjedan: Karakterizacija heterogenih katalizatora. Određivanje fizičkih svojstava katalizatora: volumena i veličine pora, ukupne površine katalizatora. Određivanje mehaničkih svojstava katalizatora.
14. tjedan: Postupci proizvodnje heterogenih katalizatora: precipitirani katalizatori, impregnirani katalizatori, kosturni katalizatori, katalizatori s aktivnom ovojnicom. Monolitni katalizatori.
15. tjedan: Biokatalizatori. Završni komentari, rasprava, zaključci.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.9

Usmeni ispit

0.7

Pismeni ispit

0.9

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 40%, usmeni 50%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić, B. Andričić, Kataliza, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

5

WEB knjižnica KTF-a

Dopunska literatura

S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, Hinus, Zagreb, 2005.; J. Hagen, Industrial Catalysis-A Practical Approach, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2006.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Reakcijsko inženjerstvo
NAZIV PREDMETA Reakcijsko inženjerstvo

Kod

KTA301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati se principima projektiranja reaktora

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen predmet Prijenos tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz reakcijskog inženjerstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Kinetička analiza, analiza reaktora.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Pojam kemijskog reaktora.
2. tjedan: Matematički opis općih bilančnih jednadžbi tvari i topline.
3. tjedan: Reaktorski modeli idealnih tipova reaktora.
4. tjedan: Kinetika kemijskih reakcija u homogenim sustavima.
5. tjedan: Ciljevi kinetičkih istraživanja.
6. tjedan: Izbor eksperimentalnog reaktora.
7. tjedan: Izbor kinetičkog modela.
8. tjedan: Izbor metode za procjenu kinetičkih parametara.
9. tjedan: Sistematizacija pređenog gradiva
10. tjedan: I. kolokvij
11. tjedan: Kinetika reakcija u heterogenim sustavima.
12. tjedan: Problem prisustva fizičkih procesa prijenosa uz kemijsku reakciju.
13. tjedan: Ekspermentalne metode pri kinetičkim istraživanjima u reakcijskim sustavima fluid-krutina, plin-kapljevina i reakcija uz krute katalizatore.
14. tjedan: Čimbenici koji određuju izbor reaktora.
15. tjedan: II. Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

O. Levenspiele, Chemical engineering

0

Z Gomzi, Kemijski reaktori

10

S.Slavica, D.Rušić, Interactive MathCad collection of task for reaction engineering

5

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Kroz vježbe upoznati se matematičkim alatom MathCad.

 

 

Vježbe iz reakcijskog inženjerstva
NAZIV PREDMETA Vježbe iz reakcijskog inženjerstva

Kod

KTA302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s osnovama rada u programskom alatu Mathcad te primjenom računalnih programa pri dizajnu reaktora.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

računati u Mathcad-u
- napraviti izvještaj za laboratorijske vježbe u Mathcad-u
- naći pravac koji najbolje opisuje set eksperimentalnih podataka (metoda najmanjih kvadrata)
- koristiti Mathcad pri dizajnu reaktora

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. vježba: Uvod u Mathcad - alatne trake, kalkulator
2. vježba: Uvod u Mathcad - grafovi
3. vježba: Uvod u Mathcad - formatiranje rezultata, jedinice, funkcije, matrice
4. vježba: Rješavanje zadataka iz područja dizajniranja reaktora korištenjem Mathcad-a
Provjera znanja

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu ( prisustvovanje na vježbama 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.1

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko završnog kolokvija tijekom semestra ili polaganjem ispita na redovnom ispitnom roku.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

D. Rušić, E. Bacci, Matematički alati - priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Konstrukcijski materijali
NAZIV PREDMETA Konstrukcijski materijali

Kod

KTA303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovoga predmeta je upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu, temeljnim procesima korozije i zaštite materijala, te s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentu usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- razlikovati vrste konstrukcijskih materijala s obzirom na njihov sastav, svojstva i primjenu
- objasniti prednosti i nedostatke osnovnih skupina konstrukcijskih materijala
- procijeniti otpornost pojedinih materijala u uvjetima eksploatacije
- definirati i klasificirati korozijske procese
- provoditi potrebna korozijska ispitivanja
- utvrditi i odabrati adekvatan sustav zaštite od korozije u danim uvjetima i procijeniti njegovu trajnost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Materijali kao temelj razvitka suvremene civilizacije. Ekonomsko-tehnološki aspekti. Podjela konstrukcijskih materijala s obzirom na sastav, svojstva i primjenu.
2. tjedan: Struktura materijala.
3. tjedan: Fizička i kemijska svojstva konstrukcijskih materijala
4. tjedan: Mehanička svojstva. Norme.
5. tjedan: Ponašanje materijala u različitim uvjetima eksploatacije.
6. tjedan: Najznačajniji metalni materijali i njihova primjena. Željezo, ugljični niskolegirani i visokolegirani čelici. Obojeni metali i legure.
7. tjedan: Anorganski nemetalni materijali. Organski konstrukcijski materijali. Složeni materijali.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Definicija i ekonomski značaj korozije. Kemijska korozija metala i slitina.
10. tjedan: Elektrokemijska korozija, termodinamički uvjeti. Korozijski članci. Pasivnost. Vrste korozijskog napada.
11. tjedan: Korozija u posebnim uvjetima: u atmosferi, vodi, zemljištu, morskoj vodi, talinama, biokorozija, korozija zbog lutajućih struja.
12. tjedan: Metode zaštite. Ekološki pristup projektiranju korozijske zaštite. Promjena svojstava korozijske sredine.
13. tjedan: Zaštita promjenom elektrodnog potencijala. Površinska zaštita. Korozijska ispitivanja.
14. tjedan: Klasifikacija i standardizacija metoda. Metode ispitivanja u laboratoriju. Ispitivanja na modelu, u tijeku eksploatacije na terenu.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe:
Monitor atmosferske korozije, Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline, Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom, Katodna zaštita metala pomoću protektora, Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku, Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split, Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split, Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof, Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje,Zagreb, 2007.

1

T. Filetin, Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.

1

T. Filetin, Izbor materijala pri razvoju proizvoda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2006.

1

J.R. Davis, Corrosion – understanding the basic, ASM International, 2000.

1

B. Jarić, A. Rešetić, Korozija i katodna zaštita, Korexpres, Zagreb, 2003.

1

Dopunska literatura

Uhlig’s Corrosion Handbook, 2nd edition, R.W. Revie (ed.), Pennington, New Yersey, 2000.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz konstrukcijskih materijala
NAZIV PREDMETA Vježbe iz konstrukcijskih materijala

Kod

KTA304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

18

12

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu; temeljnim procesima korozije i zaštite materijala kao i s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentima usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije u cilju zaštite životne sredine.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- Odabrati odgovarajuće metode ispitivanja mehaničkih svojstava materijala.
- Razlikovati praktične metode zaštite metala od korozije.
- Izračunati brzinu korozije metala.
- Grafički prikazati rezultate ispitivanja, pravilno ih interpretirati i izvući odgovarajuće zaključke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Monitor atmosferske korozije.
2. Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline.
3. Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom.
4. Katodna zaštita metala pomoću protektora.
5. Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku.
6. Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split.
7. Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split.
8. Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lj. Aljinović, Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite, Tehnološki fakultet, Split, 1991.

0

Dopunska literatura

S. Martinez i I. Štern, Korozija i zaštita – eksperimentalne metode, Hinus, Zagreb 1999.
I Esih, Osnove površinske zaštite, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003.
M. Kliškić, L. Vrsalović, Vježbe iz tehnologije površinske zaštite, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencija o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja laboratorijskih vježbi.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnološki procesi anorganske industrije
NAZIV PREDMETA Tehnološki procesi anorganske industrije

Kod

KTA305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o osnovama tehnoloških procesa anorganske industrije te o značenju tehnoloških procesa u gospodarstvu i praktičnoj provedbi istih s posebnim naglaskom na ekonomičnost i postavke održivog razvoja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti stječu teorijska i praktična znanja o osnovnim tehnološkim procesima i omogućuje im se samostalno:
- sistematizirati osnovne tehnološke postupke
- tumačiti tehnološke procese preko idejnih, idejno-procesnih i procesnih shema
Znanje o:
- načinima sagorijevanja i kvalitete goriva te potrebnih izračuna
- osnovnim katalitičkim anorganskim procesima
- osnove kristalizacije i taloženja te dobivanja anorganskih soli, prikazi dvo-, tro - i četverokomponentnih sustava pomoću dijagrama
- postupci priprave tehnoloških voda: flokulacija i taloženje, mekšanja vode, demineralizacija - ionska izmjena, reverzna osmoza i elektrodijaliza

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, sadržaj kolegija, osnovne definicije, osnovni tehnološki procesi i sistematizacija, prikaz procesa pomoću shema, Procesi i održivi razvoj
2. tjedan: Oksidacijski i redukcijski procesi pri sagorijevanju, parametri prosudbe kvalitete goriva, stehiometrijski odnosi gorivo-zrak-pretičak, količina i sastav dimnih plinova, homogene i heterogene ravnoteže te mehanizmi pri procesima sagorijevanja
3. tjedan: primjeri sagorijevanja industrijskih plinova i tekućih goriva, kemijsko oplemenjivanje krutih, goriva, oksidacije sumpora, dušika i fosfora te dobivanje anorganskih kiselina
4. tjedan: procesi oksidacije i redukcije u elektrokemijskim postupcima, elektrolize iz rastaljenih elektrolita, osnovni katalitički anorganski procesi;
5. tjedan: Seminar (zadatci): goriva, industrijska elektroliza, osnovni katalitički procesi
6. tjedan: procesi hidriranja i sinteza amonijaka
7. tjedan: I. parcijalni kolokvij, Procesi otapanja i kristalizacije (taloženja) u vodenim sustavima
8. tjedan: Trokomponentni sustavi i ravnoteže u trokomponentnim sustavima
9. tjedan: Četverokomponentni sustavi i njihovi prikazi
10. tjedan: Osnovni procesi dobivanja i odijeljivanja mineralnih soli, dobivanje KNO3, kastifikacija sode,
11. tjedan: vodene disperzije koloida, flokulacija i taloženje koloida
12. tjedan: osnovni procesi u postupcima pripreme voda u industriji-taložni procesi
13. tjedan:seminar (zadatci): procesi otapanja i kristalizacije u višekomponentnim sustavima, dekarbonizacija i mekšanje vode, demineralizacija vode
14. tjedan: demineralizacija vode, postupci s ionskim izmjenjivačima, reverzna osmoza i elektrodijaliza
15. tjedan: II. parcijalni kolokvij, ponavljanje važnijih pitanja kolegija važnih za usmeni dio ispita

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Pohađanje seminara

1.0

Esej

Seminarski rad

Pismeni ispit

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Pismeni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 20%, usmeni ispit s 50 % te prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 20 % ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s 40%. Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Krolo, P. Dabić, D. Barbir, Praktikum iz tehnoloških procesa anorganske industrije, nastavni tekstovi za predavanja i vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, 2014.

1

Web-KTF-a

R. Krstulović, Tehnološki procesi anorganske industrije, Sveučilište Split, Tehnološki fakultet u Splitu, Split, 1986.

3

J. A. Moulin, M. Makkee, A. E. Van Diepeen, Chemical Process Technology, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2013.

1

Encyclopedia of separation technology, vol I-II., Ed., D. M. Rurhven, A. Kirk-Othmer Encyclopedia, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

1

Gray, N. F., Water Technology, 2nd ed., Elsevier Science & Technology Books, Amsterdam, 2005.

1

M. L. Souza-Santos, Solid fuels combustion and gasification: modeling, simulation, and equipment operations, CRC Press, New York, 2010.

1

Dopunska literatura

J. N. Lalena, D. A. Cleary, Principles of Inorganic Materials Design, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
McAllister, S., Chen, J. Y., Fernandez-Pello, A. C., Fundamentals of Combustion Processes, Springer, New York, 2011.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije

Kod

KTA306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Praktična primjena osnovnih tehnoloških procesa uz zadane uvjete rada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan predmet Tehnološki procesi anorganske industrije u indeks.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenih vježbi studentu se omogućuje primjena:
- osnovnih znanja o praktičnoj primjeni i
- provedbi osnovnih tehnoloških procesa uz zadane uvjete rada, s obzirom na
- konverziju,
- prostorno i
- vremensko iskorištenje reaktora s kontrolom i
- analizom procesa i
- analizom dobivenih rezultata.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Određivanje toplinske vrijednosti krutih (tekućih) goriva
Elektrolitičko dobivanje cinka u obliku kompaktnog katodnog produkta
Dobivanje natrijeva klorata elektrokemijskom oksidacijom
Kontaktni postupak katalitičke oksidacije SO2 u SO3 za dobivanje sulfatne kiseline
Procesi dvostruke izmjene – kaustifikacija sode i dobivanje lužine
Kemijsko bistrenje vode uz taloženje koloida i dekarbonizaciju
Priprema vode procesima dekarbonizacije vapnom na hladno (brzi reaktor)
Dekarbonizacija vapnom na hladno i ionska izmjena s neutralnim Na-izmjenjivačem u pripremi ili mekšanju vode
Demineralizacija i deionizacija vode ionskim izmjenjivačima

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za vježbe. U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (10%), pisanje referata (10%) te zalaganje tijekom eksperimentalnog rada u laboratoriju (80%). Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom od 20%. Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Krolo, P. Dabić, D. Barbir, Praktikum iz tehnoloških procesa anorganske industrije, Interna skripta, Split, 2014.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnološki procesi organske industrije
NAZIV PREDMETA Tehnološki procesi organske industrije

Kod

KTA307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s tehnološkim procesima u preradi nafte i prirodnog plina u svrhu proizvodnje goriva i maziva te odabranih petrokemikalija, kao i s procesima pretvorbe petrokemikalija u međuproizvode i/ili konačne proizvode uz poštivanje ekonomskih, ekoloških i sigurnosnih uvjeta industrijske proizvodnje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
1. objasniti specifičnosti organske kemijske industrije
2. opisati tehnološke procese primarne i sekundarne prerade nafte
3. opisati procese rafinacije naftnih derivata
4. navesti temeljne naftne derivate i njihove karakteristike
5. opisati tehnološke procese pretvorbe odabranih petrokemikalija u intermedijare i/ili proizvode
6. skicirati sheme odabranih tehnoloških procesa
7. sintetizirati kemijsko-inženjerska znanja na primjerima industrijskih procesa u suvremenoj organskoj kemijskoj industriji

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Karakteristike i značaj organske kemijske industrije. Razvitak organske kemijske industrije.
2. tjedan: Petrokemijske sirovine i proizvodi. Svjetska proizvodnja i potrošnja nafte i prirodnog plina, procjena preostalih zaliha nafte.
3. tjedan: Podjela i značajke kemijskih reakcija i procesa; Kemijski reaktori; optimizacija kemijskih procesa; ekonomičnost i ekologija kemijskih procesa
4. tjedan: Nafta: energent, izvor petrokemikalija, postanak, istraživanje, bušenje i transport nafte. Kemijski sastav i svojstva nafte.
5. tjedan: Procesi i proizvodi prerade nafte. Podjela procesa. Primarni procesi prerade nafte. Atmosferska i vakuum destilacija nafte. Destilacija ponovljenim vrenjem. Tlačna destilacija.
Provjera znanja (I. kolokvij)
6. tjedan: Sekundarni procesi prerade: Toplinsko krekiranje: koksiranje i lom viskoznosti; Katalitičko krekiranje. Hidrokrekiranje.
7. tjedan: Procesi reformiranja benzina. Procesi izomerizacije; Procesi alkilacije. Procesi polimerizacije (oligomerizacije).
8. tjedan: Procesi obrade: Obrada vodikom (hidroobrada, hidrodesulfurizacija); procesi pri dobivanju mineralnih baznih ulja (dearomatizacija, deparafinacija, deasfaltizacija)
9. tjedan: Oksidacijski procesi-uklanjanje sumporovih spojeva; proizvodnja bitumena.
10. tjedan: Temeljni naftni proizvodi.
Provjera znanja (II. kolokvij)
11. tjedan: Prirodni plin: istraživanje, pridobivanje. Procesi obrade prirodnog plina.
12. tjedan: Procesi proizvodnje sirovinskih komponenti za organsku sintezu. Proizvodnja alkana. Metan. Sintezni plin, procesi dobivanja i primjena. Metanol. Formaldehid. Octena kiselina. Fisher-Tropschova sinteza
13. tjedan: Proizvodnja alkena: piroliza ugljikovodika. Kemikalije iz C4 i C5 frakcije. Oligomerizacija etilena. Primjena etilena: acetaldehid, etilen-oksid, etilen-glikol.
14. tjedan: Primjena C4 ugljikovodika. Acetilen. Proizvodnja aromatskih ugljikovodika. Odvajanje BTK ugljikovodika. Primjena aromata: fenol, stiren.
15. tjedan: Polimeri i procesi polimerizacije (lančane i postupne polimerizacije). Proizvodnja polietilena.
Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

3.5

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem tri kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost = 70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 = 0,10
I. kolokvij, A2 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 = 0,30
II. kolokvij, A3 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 = 0,30
III. kolokvij, A4 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 = 0,30
OCJENA (%) = 0,10A1+0,30A2 + 0,30A3+ 0,30A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnost A1 vrednuje se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 = 0,45
Usmeni ispit, A6 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 = 0,45
OCJENA (%) = 0,10A1+ 0,45A5 + 0,45A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić, Tehnološki proces organske industrije, nastavni materijali u obliku PPT prezentacija, 2013.

0

web KTF-a

I. Klarić, (I. dio), interna skripta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

1

web knjižnica KTF-a

Z. Janović, Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2005.

10

Dopunska literatura

N. P. Cheremisinoff, Handbook of Chemical Processing Equipment, Buterworth Heinemann, Boston, 2000.
S. Matar, L. F. Hatch, Chemistry of Petrochemical Processes, 2nd edition, Gulf Publ. Co., Boston, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

Kod

KTA308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za samostalnu provedbu tehnološkog procesa u laboratorijskom mjerilu uz kontrolu kvalitete sirovina i produkata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
1. samostalno provoditi tehnološki proces u laboratorijskom mjerilu
2. provesti analizu sirovina i produkata
3. interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
4. sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati rezultate istraživanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Provedba tehnološkog procesa u laboratorijskom mjerilu uz određivanje kinetičkih i termodinamičkih parametara procesa uz tehničku analiza sirovina i nastalih produkata za 5 vježbi:
Vježba 1. Goriva, maziva i ostali naftni derivati (standardne metode ispitivanja kvalitete)
Vježba 2. Intermedijari i industrijske kemikalije (dehidriranje etanola u acetaldehid; oksidacija parafinskih voskova u masne kiseline; sinteza dibutilftalata esterifikacijom
Vježba 3. Sinteza bojila i bojenje vlakana (određivanje bojadisarske skupine bojilima, sinteza bojila, priprema kupelji i bojanje tekstilnih vlakana)
Vježba 4. Ulja i masti i površinski aktivne tvari (priprema sapuna; analiza tekućih i praškastih detergenata)
Vježba 5. Polimeri i polimerizacije: određivanje karakteristika PVC praha, određivanje K-vrijednosti, toplinska razgradnja PVC-a u mješavini
Sinteza polimera postupnom polimerizacijom i lančanom polimerizacijom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je dužan položiti kolokvij prije svake vježbe.
Nakon odrađenog praktičnog dijela nastave student je dužan predati referat o provedenoj vježbi.
Prag uspješnosti za svaku aktivnost je 60 %.
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić: Vježbe iz Tehnoloških procesa organske industrije, (1 do 5) (dopunjeno izdanje), Zavod za organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2000

1

web KTF-a

I. Klarić, Vježbe iz polimerizacije (za internu upotrebu), Tehnološki fakultet u Splitu, Split 1990.;

1

web KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Industrija i okoliš
NAZIV PREDMETA Industrija i okoliš

Kod

KTA309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim procesima koji se odvijaju u hirdosferi, litosferi i atmosferi, te objasniti osnovne fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese kao i izbor procesne opreme za obradu otpadnih tokova iz industrije u svrhu zaštite okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti procese kruženja tvari u hidrosferi, litosferi i atmosferi
- izvore onečišćenja atmosfere
- izvore onečišćenja hidrosfere
- metode i procesnu opremu za sprečavanje emisija iz industrijskih izvora u okoliš
- metode i postupke gospodarenja otpadom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Industrijski razvoj i okoliš. Načela održivog razvoja. Važnost izbora tehnologije, sirovina i energije pri planiranju proizvodnje.
2. tjedan: Prirodni ekosustavi. Industrijski izvori onečišćenja atmosfere, hidrosfere i litosfere. Svojstva atmosfere.
3. tjedan: Onečišćenje zraka i globalne klimatske promjene.
4. tjedan: Metode i uređaji za sprječavanje emisije štetnih tvari u atmosferu.
5. tjedan: Kruti otpad. Vrste, izvori, svojstva.
6. tjedan: Gospodarenje otpadom. Metode zbrinjavanja otpada. Recikliranje i oporaba.
7. tjedan: Odlagališta otpada, priprema podloge, kontrolirano odlaganje, sanacija odlagališta.
8. tjedan: Mehaničko-biološka obrada.
9. tjedan: Iskorištavanje otpada za dobivanje energije. Dobivanje bioplina.
10. Kružni tok vode u prirodi. Onečišćenje i zagađenje prirodnih voda.
11. tjedan: Samočišćenje i eutrofikacija vodnih sustava. Fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji onečišćenja.
12. tjedan: Porijeklo otpadnih voda. Metode i postupci pročišćavanja industrijskih otpadnih voda.
13. tjedan: Mehanički, fizikalno-kemijski i biološki postupci obradbe.
14. tjedan: Biološka obrada otpadnih voda.
15. tjedan: Postupci trećeg stupnja obrade, regulativa za ispust u prirodne vodotoke. Primjeri tehnoloških rješenja obrade otpadnih voda kemijske industrije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.2

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H.D. Sharma and S.P. Lewis, Waste Containment System, Waste Stabilization, and Landfills, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997

0

kod predmetnog nastavnika

R.T. Wright, B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

N.G. Wung Jern, Industrial Wastewater Treatment, Imperial College Press, London, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz industrije i okoliša
NAZIV PREDMETA Vježbe iz industrije i okoliša

Kod

KTA310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim laboratorijskim metodama identifikacije onečišćenja okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- odrediti sadržaj organske tvari u vodi u prirodi i otpadnoj vodi
- odrediti fizikalno-kemijske pokazatelje kakvoće vode
- procijeniti mogućnost iskorištavanja otpada u svrhu dobivanja energije
- odrediti sadržaj štetnih tvari u atmosferi.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje sadržaja otopljenog kisika u vodi.
Vježba 2: Određivanje KPK i BPK5 vrijednosti u različitim uzorcima.
Vježba 3: Simulacija aerobne biološke razgradnje organske tvari u otpadnim vodama.
Vježba 4: Ispitivanje kemijske stabilnosti krutog otpada različitog porijekla.
Vježba 5: . Posjet mjernoj postaji za kontrolu kakvoće zraka, statistička obrada podataka. Posjet uređenom odlagalištu otpada. Posjet uređaju (skruberu) za sprečavanje emisije štetnih plinova u okoliš.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.1

Terenska nastava

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Internal material for laboratory exercises

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Anorganski materijali
NAZIV PREDMETA Anorganski materijali

Kod

KTA311

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će biti sposoban procijeniti odnos strukture i svojstava odabranih anorganskih nemetalnih materijala kao važan preduvjet u njihovoj proizvodnji, kontroli i primjeni s posebnim osvrtom na kemijsko inženjerske i ekološke aspekte, ekonomsku učinkovitost i održivi razvoj.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odabrani procesi kemijske industrije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
1. Razlikovati i objasniti fizikalno-kemijske uvjete geneze mineralnih sirovina.
2. Klasificirati keramičke materijale obzirom na njihova svojstva i primjenu.
3. Procijeniti međusobnu povezanost mikrostrukture, svojstva i proizvodnje keramičkih materijala.
4. Objasniti svojstva i ponašanje glinenih minerala u sustavu voda-glina ovisno o strukturi glinenih minerala.
5. Objasniti razliku u strukturi crijepa keramičkog materijala ovisno o procesima sušenja i pečenja (sinteriranja).
6. Razlikovati i objasniti mehanizme procesa hidratacije, vezanja i očvršćivanja mineralnih veziva.
7. Procijeniti utjecaj okoliša (atmosferilije) na trajnost tehničkog stakla i ukrasnog kamena , uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
8. Objasniti razliku prirodnih i umjetnih anorganskih pigmenta.
9. Procijeniti i predložiti mjere zaštite u cilju poboljšanja trajnosti odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Povijest, razvoj i značenje proizvodnje tehnički važnih anorganskih materijala (građevinska keramika, vatrostalni materijali, porculan, tehničko staklo, cement, beton i dr.).
2. tjedan. Izvori mineralnih sirovina. Zemljina kora, stijene i minerali, sredina i procesi nastajanja. Klasifikacija minerala i stijena.
3. tjedan: Silikatni, oksidni i drugi minerali. Struktura i svojstva.
4. tjedan: Keramički materijali. Tradicionalna (klasična) i napredna (visoko tehnička) keramika. Sličnosti i razlike.
5. tjedan: Sirovine za proizvodnju klasične keramike. Osnovni zahtjevi za kvalitetom sirovina. Fazni dijagrami sustava važnih u keramici.
6. tjedan: Sirovine za proizvodnju napredne keramike. Osnovni zahtjevi za kvalitetom sirovina. Oksidna i neoksidna keramika, biokeramika.
7. tjedan: Sustav glina-voda. Karakterizacija keramičkih masa (reološka svojstva, tiksotropija, plastičnost i dr.). Oblikovanje keramičkih proizvoda (lijevanje, prešanje, tokarenje, ekstruzija, itd.). Sušenje i pečenje (sinteriranje).
8. tjedan: Visokotemperaturne reakcije u čvrstom stanju i procesi sinteriranja kod stvaranja tradicionalne i napredne keramike.
9. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij).
10. tjedan: Staklo. Struktura i klasifikacija stakla. Svojstva staklenih talina. Oblikovanje stakla, postupci i uređaji.
11. tjedan: Pregled i svojstva pojedinih tipova keramike (porculan, cementi, vatrostalni materijali) i tehničkog stakla. Prikazi dijagrama tijeka proizvodnje s posebnim osvrtom na fizičko-kemijske osnove procesa, procesnu opremu i okoliš.
12. tjedan: Tehnički i ukrasni kamen. Vrste, svojstva i eksploatacija kamena.
13. tjedan: Utjecaj agresivnog okoliša na trajnost keramičkih materijala, tehničkog stakla i kamena, uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
14. tjedan: Anorganski pigmenti. Prirodni i sintetički. Pregled i svojstva pojedinih pigmenata.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva (2) kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013., (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials / Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala (na engleskom jeziku), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013, (recenzirani i objavljeni nastavni materijali).

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials / Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala (na engleskom jeziku), Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, 2014., u postupku recenzije.

0

J. Zelić, Z. Osmanović, Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, 2014., ISBN 978-953-7803-01-8.

1

www.ktf-split.hr

Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja Portland-cementa, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Tuzli, B&H, Tuzla, 2010., ISBN 978-9958-897-04-7.

5

http://www.knjiga.ba/proizvodnja_portlandj_cementa-k7412.htm

Dopunska literatura

Z. Kolumbić, M. Dunđer, Materijali, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6104-85-7.
M. Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990., YU ISBN 86-7401-065-2.
C. Saiz-Jimenez (Ed.), Air pollution and Cultural Heritage, Taylor & Francis Group, London, 2004, ISBN 90 5809 682 3.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz anorganskih materijala
NAZIV PREDMETA Vježbe iz anorganskih materijala

Kod

KTA312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za analizu kemijskih i fizikalnih procesa u različitim fazama proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala uključujući ekološke aspekte, kontrolu i održavanje kvalitete.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odabrani procesi kemijske industrije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog kolegija student će moći:
1. Provesti eksperimente na laboratorijskoj mjernoj opremi.
2. Izvoditi mjerenja samostalno i u okviru timskog rada.
3. Analizirati kemijske i/ili fizikalne procese prema unaprijed zadanim uvjetima i svojstvima materijala.
4. Interpretirati rezultate provedenih eksperimenata.
5. Kreirati sustav, komponente sustava i procese prema zadanim uvjetima.
6. Preporučiti procesne parametre radi optimiziranja procesa u pojedinim fazama proizvodnje odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Određivanje kapaciteta izmjene kod glinenih minerala. Karakterizacija glinenih sirovina.
2. Primjena toplinske analize (DTA-TG/DTG) i infracrvene spektroskopije (FTIR) u analizi nemetalnih materijala.
3. Određivanje poroznosti sinteriranog keramičkog tijela. Izrada tradicionalne keramike u laboratorijskom mjerilu lijevanjem.
4. Određivanje "Mediteranske patine" na spomenicima od mramora i vapnenca, uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
5. Određivanje kemijske otpornosti anorganskih pigmenata.
6. Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima anorganske industrije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Provedba i analiza odabranih procesa prema unaprijed zadanim uvjetima rada.
Svaki student je obvezan odraditi sve vježbe predviđene programom i terensku nastavu (100%). Nakon završenih vježbi obvezan je završni pismeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.3

Referat

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uspješno završene laboratorijske vježbe imaju udio 60%, a završni pismeni ispit 40% ocjene. Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

Dopunska literatura

Z. Kolumbić, M. Dunđer, Materijali, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6104-85-7.
M. Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990., YU ISBN 86-7401-065-2.
C. Saiz-Jimenez (Ed.), Air pollution and Cultural Heritage, Taylor & Francis Group, London, 2004, ISBN 90 5809 682 3.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Galvanotehnika
NAZIV PREDMETA Galvanotehnika

Kod

KTA313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima galvanotehnike.
Upoznavanje studenata s praktičnim problemima i primjenama galvanotehnike.
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za rad u galvanotehničkim pogonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita studenti će moći:
Odabrati najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu.
Razlikovati sve procesne parametre koji utječu na kvalitetu metalnih prevlaka.
Samostalno izvoditi ili pratiti procese elektroplatiranja.
identificirati uzroke nastanka pogrešaka na prevlaci i pronaći odgovarajuća rješenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Proces dobivanja galvanskih i kemijskih prevlaka. Taloženje metala na katodi.
2. tjedan: Elektrokristalizacija. Raspodjela struje i metalnog taloga na katodi.
3. tjedan: Taložna moć elektrolita.
4. tjedan: Priprema uzoraka za nanošenje metalne prevlake. Mehanička, kemijska i elektrokemijska priprema.
5. tjedan: Galvaniziranje. Sastav kupke. Materijal i oblik anoda za elektroplatiranje.
Temperatura i miješanje kupke.
6. tjedan: Vrsta i gustoća struje. Izvori struje i pogoni za elektroplatiranje.
7. tjedan: Najvažniji procesi elektroplatiranja metala. Elektroplatiranje kositrom.
8. tjedan: I. kolikvij. Elektroplatiranje cinkom.
9. tjedan: Elektroplatiranje niklom.
10. tjedan: Elektroplatiranje bakrom. Elektroplatiranje kromom.
11. tjedan: Uzrok pogrešaka na prevlaci kod elektroplatiranja metala. Elektroplatiranje plemenitim metalima.
12. tjedan: Dobivanje metalnih prevlaka vrućim postupcima. Prevlake dobivene difuzijskim postupcima.
13. tjedan: Elektroplatiranje nemetalnih supstrata. Elektroplatiranje predmeta od plastičnih ABS masa. Elektroplatiranje predmeta od poroznih materijala.
14. Elektroformiranje.
15. Voda u galvanotehnici. II. parcijalna provjera znanja.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, polaganje ispita

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni I usmeni ispit.
Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Gojić, površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010.

2

E. Stupnišek Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT Zagreb, 2007.

1

M. Schlesinger, M. Paunović, Modern electroplating, IV. edition, J. Wiley & Sons, USA, 2000.

1

Dopunska literatura

I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga, Zagreb,1990.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.
D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, 2nd Ed. Prentice Hall, Upper Sadle River, 1996.
M. Paunović, M. Schlesinger, Fundamentals of electrochemical deposition, J. Wiley & sons, USA 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz galvanotehnike
NAZIV PREDMETA Vježbe iz galvanotehnike

Kod

KTA314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima galvanotehnike.
Upoznavanje studenata s praktičnim problemima i primjenama galvanotehnike.
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za rad u galvanotehničkim pogonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi studenti će moći:
1. Razlikovati različite postupke dobivanja metalnih prevlaka.
2. Odabrati najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu.
3. Samostalno proračunati potrebne procesne parametre za provođenje postupka elektroplatiranja.
4. Odrediti debljinu dobivenih metalnih prevlaka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Elektroplatiranje niklom.
2. Elektroplatiranje bakrom.
3. Utjecaj aditiva na elektrotaloženje sjajnog nikla.
4. Određivanje mehanizma adsorpcije kumarina na Pt-elektrodi.
5. Bezstrujno nanošenje metalnih prevlaka.
6. Posjeta pogonu za vruće pocinčavanje Adriacink.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, S. Gudić, Procesi galvanotehnike, upute za vježbe, kemijsko-tehnološki fakultet 1999.

0

Dopunska literatura

J. A. Poyner, Electroplating, Argus Books Ltd., England 1991.;
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2003.;
G. O. Mallory, J. B. Hajdu, Electroless plating: fundamentals and applications, Noyes Publications Mnlliam Andrew Publishing, LLC, New York, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mineralne sirovine iz mora
NAZIV PREDMETA Mineralne sirovine iz mora

Kod

KTA315

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program predavanja studenti ovladavaju znanjem o osnovim karakteristikama morske vode i metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- objasniti i razlikovati fizikalno-kemijske karakteristike morske vode
- razlikovati makro i mikro konstituente u morskoj vodi
- opisati izdvajanje pojedinih soli pri izotermnom isparavanju morske vode
- opisati tehnološke procese dobivanja mineralnih sirovina iz morske vode (magnezija, natrijeva klorida, broma i pitke vode)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Morska voda - izvor mineralnih sirovina.
2. tjedan: Temeljna svojstva morske vode.
3. tjedan: Fizikalno-kemijske karakteristike morske vode.
4. tjedan: Sastav morske vode. Klasifikacija otopljenih konstituenata.
5. tjedan: Koncentracija i kemijski oblici elemenata u morskoj vodi.
6. tjedan: Konstantni odnosi makrokomponenata.
7. tjedan: Mikrokonstituenti u morskoj vodi.
8. tjedan: Izotermno isparavanje morske vode i izdvajanje pojedinih soli.
9. tjedan: Utjecaj klimatskih i drugih uvjeta na proces isparavanja.
10. tjedan: Isparavanje ugušćene morske vode.
11. tjedan: Mogućnosti tehnološkog iskorištavanja morske vode.
12. tjedan: Princip dobivanja NaCl u morskim solanama.
13. tjedan: Dobivanje broma iz morske vode.
14. tjedan: Dobivanje magnezija i njegovih spojeva iz morske vode.
15. tjedan: Dobivanje pitke vode iz morske vode.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira (ne boduje se u ocjeni). U ispitnim rokovima polaže se samo usmeni ispit. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

F. J. Millero, Chemical Oceanography, 3th Edition, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode, on line (2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

Desalination, Trends and Technologies, Ed by M. Schorr (on line 2011-02-28), InTechOpen, 2011.

0

on line

M. J. Kennish, Practical Handbook of Marine Science, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton, 2001.

1

Dopunska literatura

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.
K. Stowe, Exploring Ocean Science, Wiley, New York, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora
NAZIV PREDMETA Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

Kod

KTA316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

11

4

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program vježbi studenti stječu praktična znanja potrebna za svladavanje laboratorijskih tehnika pri kemijskoj analizi morske vode, kao i praktična znanja o metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- samostalno izvesti analizu morske vode na sadržaj kalcija i magnezija prema radnim uputama
- samostalno izvesti kemijsku analizu morske vode na sadržaj bora prema radnim uputama
- samostalno odrediti sadžaj CO2 u morskoj vodi prema radnim uputama
- opisati tehnološki proces dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode
- opisati tehnološki proces dobivanja natrijeva klorida

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tijekom vježbi vrši se kemijska analiza morske vode na sadržaj kalcija, magnezija, bora i slobodnog CO2. Također se stječu praktična znanja o tehnološkim procesima dobivanja mineralnih sirovina (magnezijeva oksida i natrijeva klorida) iz morske vode. Popis vježbi:
Vježba 1. Analiza morske vode na sadržaj magnezijeva oksida i kalcijeva oksida.
Vježba 2. Analiza morske vode na sadržaj CO2.
Vježba 3. Određivanje bora u morskoj vodi.
Vježba 4. Dobivanje magnezijeva oksida iz morske vode (predobrada morske vode, 80 %-tno taloženje magnezijeva hidroksida dolomitnim vapnom, sedimentacija magnezijeva hidroksida, ispiranje i filtriranje magnezijeva hidroksida, žarenje magnezijeva hidroksida, određivanje sastava praha magnezijeva oksida).
Vježba 5. Posjet solani i upoznavanje sa tehnološkim procesom dobivanja natrijeva klorida iz morske vode (terenska vježba).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Terenska nastava

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

0.4

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata. Na kraju završenih vježbi polaže se usmeni dio ispita iz gradiva obuhvaćenog vježbama. Eksperimantalni dio rada u laboratoriju boduje se s 30% u konačnoj ocjeni, izvješće po završenoj vježbi s 2%, a završni usmeni dio ispita s 60%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Martinac, M. Labor, More kao izvor mineralnih sirovina, laboratorijske vježbe (on line 2011-01-18), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2011.

0

on line

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode (on line 2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Polimerni materijali
NAZIV PREDMETA Polimerni materijali

Kod

KTA317

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o polimernim materijalima, njihovoj strukturi, svojstvima i primjeni.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti ponašanje polimera u ovisnosti o temperaturi
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih tvari
- navesti osnovne plastomere i duromere
- razlikovati prirodne od sintetskih polimera
- pripremiti jednostavan polimerni materijal (mješavinu ili kompozit)
- objasniti uzroke razgradnje polimernih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Potrošnja plastike u svijetu. Povijesni razvoj polimera. Osnovni pojmovi i sistematizacija polimera.
2. tjedan: Molekulska struktura polimera: Konfiguracije polimera, konformacije polimera. Nadmolekulska struktura.
3. tjedan: Fizička i deformacijska stanja polimera. Termomehanička krivulja polimera. Mehanička svojstva polimernih materijala. Krivulje naprezanje-istezanje. Ovisnost istezanja o temperaturi.
4. tjedan: Otapanje polimera. Bubrenje polimera. Polielektroliti i ionomeri.
5. tjedan: Klasifikacija polimera s obzirom na porijeklo. Sintetski organski polimerni materijali: podjela s obzirom na primjenska svojstva, kratice, piramida plastomernih materijala.
6. tjedan: Polietilen: svojstva i primjena. EVA. Polipropilen: svojstva i primjena. Poli(vinil-klorid): svojstva i primjena.
7. tjedan: Polistiren: svojstva i primjena. Pjenasti polistiren. Kopolimeri i terpolimeri stirena: HIPS, SAN, ABS, MBS. Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Princip modificiranja žilavosti terpolimerima stirena.
PET, PA i ostali značajniji plastomeri. Duromeri (epoksidne smole, nezasićene poliesterske smole, vini-esterske smole).
9. tjedan: Fenol-formaldehidne smole. Reakcije očvršćivana duromera. Elastomeri. Termoplastični elastomeri. Prirodni polimerni materijali. Celuloza i derivati celuloze.
10. tjedan: Škrob i ostali polisaharidi. Proteini: struktura. Prirodni kaučuk i derivati Vulkanizacija i prerada kaučuka. Guma.
11. tjedan: Anorganski polimerni materijali. Kapljeviti polimerni kristali. Biorazgradljivi polimeri. Visokotemperaturni polimeri. Vlakna: celulozna vlakna.
12 tjedan: Modificirana celulozna vlakna. Proteinska vlakna.
Sintetska vlakna. Ponašanje vlakna pri gorenju. Ljepila. Premazi.
13. tjedan: Dodatci polimerima. Razgradnja: toplinski i svjetlosni stabilizatori. Antioksidansi. Omekšavala. Antistatici.
14. tjedan: Polimerne mješavine. Kompoziti s polimernom matricom. Oporaba plastike i gume.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Svaki oblik ispita u ocjeni učestvuje s 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-Kemija u industriji, Zagreb, 1997.

5

B. Andričić, Polimerni materijali, predavanja.

1

Web knjižnica KTF-a

B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Priručnik, Sveučilište u Splitu, Split, 2008.

1

Web knjižnica KTF-a

Dopunska literatura

T. A. Oswald, G. Menges, Material Science of Polymers for Engineers, Hanser Publ., Munich, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz polimernih materijala
NAZIV PREDMETA Vježbe iz polimernih materijala

Kod

KTA318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s rutinskim metodama određivanja karakteristika polimernih materijala i metodama pripreme polimernih mješavina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- identificirati uobičajene polimere temeljem gustoće
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih spojeva
- odrediti svojstva polimera rutinskim laboratorijskim metodama
- pripremiti jednostavan polimerni materijal (mješavinu ili kompozit)
- razlikovati prirodne i sintetičke polimere temeljem karakteristika gorenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Određivanje gustoće polimernih materijala. (1,5 sati)
Vježba 2. Bubrenje polimernih materijala. (2,5 sati)
Vježba 3. Određivanje staklišta i tališta primjenom DSC-a. (2 sata)
Vježba 4. Modificiranje PVC-a i određivanje svojstava ekstrudata. (3 sata)
Vježba 5. Identifikacija vlakana metodom gorenja (1 sat)
Vježba 6. Priprema termoplastičnog škroba. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

0.3

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.2

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake vježbe treba pokazati minimalno znanje o vježbi koja će se izvoditi što se ocjenjuje ocjenama 2-5. Nakon vježbi student je dužan napisati izvještaj (referat) koji se ocjenjuje ocjenama 2 do 5. Prati se ponašanje studenta u laboratoriju i zaključi konačna ocjena.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Svim studentima osigurana je interna skripta za vježbe.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Prerada plastike i gume
NAZIV PREDMETA Prerada plastike i gume

Kod

KTA319

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

razumijevanje modernih postupaka prerade plastike i gume
- razumijevanje modernih postupaka oporabe plastičnog i gumenog otpada
- primjena usvojenih temeljnih znanja u pronalaženju optimalnih rješenja u preradi i oporabi plastike i gume

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati i usporediti svojstva i ponašanje polimera u primjeni i procesu prerade
- objasniti važnost dodataka polimerima
- objasniti najvažnije postupke prerade polimera
- objasniti razliku između plastike i gume
- izabrati optimalne metode oporabe plastičnog i gumenog otpada

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni razvoj postupaka prerade plastike i gume. Nomenklatura polimera. Uvod u strukturu i pripravu polimera.
2. tjedan: Vrste polimera: plastomeri, duromeri, elastomeri, elastoplastomeri.
3. tjedan: Mehanička i toplinska svojstva polimera.
4. tjedan: Reološka svojstva polimera. Procesna, izradbena i proizvodna tehnika. Polimerna tvar, polimerni materijal.
5. tjedan: Dodatci polimerizatima, postupci oplemenjivanja.
6. tjedan: Praoblikovanje. Kontinuirani postupci praoblikovanja (1): kalandriranje, kontinuirano prevlačenje.
7. tjedan: Kontinuirani postupci praoblikovanja (2):Ekstrudiranje. Koekstrudiranje.
8. tjedan: Ciklički postupci praoblikovanja (1): lijevanje, srašćivanje, izravno prešanje, posredno prešanje.
9. tjedan: Ciklički postupci praoblikovanja (2): injekcijsko prešanje. Posebni postupci injekcijskog prešanja polimera (plinsko, obrizgavanje, injekcijsko prešanje pjenastih otpresaka, intrudiranje, injekcijsko izvlačenje).
10. tjedan: Postupci preoblikovanja: toplo i hladno preoblikovanje, puhanje, izvlačenje, stezanje.
11. tjedan: Postupci povezivanja: lijepljenje, zavarivanje. Oplemenjivanje površine gotovih proizvoda.
12. tjedan: Proizvodnja pjenastih i ojačanih (kompozitnih) tvorevina.
13. tjedan: Postupci oporabe plastičnog otpada: materijalna (mehanička, kemijska, otopinska) i energijska. Odlaganje plastičnog otpada.
14. tjedan: Pojmovi kaučuk, guma, elastomerni materijal, vulkanizat. Prirodni i sintetski kaučuk. Postupci prerade kaučuka: mastikacija, vulkanizacija.
15. tjedan: Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume. Oporaba gume i regeneracija kaučuka.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.7

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.7

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 40%, usmeni 50%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Rogić, I. Čatić, D. Godec, Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2008.

2

I. Čatić, Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990.

1

M. Šercer, D. Opsenica, G. Barić, Oporaba plastike i gume, mtg topograf d.o.o., Zagreb, 2000.

1

A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, The Environment and Sustainable Development, Wiley, 2003.

1

Dopunska literatura

H. F. Gilles, Jr., J. R. Wagner, Jr., E. M. Mount, III., Extrusion: The Definitive Processing Guide and Handbook, William Andrew, Inc., New York, 2005.; I. Čatić, F. Johannaber, Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala, DPG i Katedra za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.; Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz prerade plastike i gume
NAZIV PREDMETA Vježbe iz prerade plastike i gume

Kod

KTA320

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz laboratorijsku i terensku nastavu upoznati studenta s najvažnijim postupcima prerade i oporabe plastike i gume.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- obabrati odgovarajući postupak prerade ovisno o željenom proizvodu
- odrediti osnovne parametre procesa prerade plastike i gume
- pratiti parametre tijekom procesa prerade i oporabe
- razvrstati plastični i gumeni otpad

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Ekstrudiranje.
Vježba 2. Separacija i identifikacija dodataka u polimernom materijalu.
Vježba 3. Razvrstavanje plastičnog otpada (ručno, metoda pliva tone, infracrvenom spektroskopijom).
Terenska nastava: posjet tvornici za oporabu plastičnog otpadaGumiimpex-GRP d.d., Varaždin

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama i terenskoj nastavi u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.4

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

0.2

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake laboratorijske vježbu vrši se provjera znanja. Prati se i ocjenjuje rad studenta u laboratoriju kao i izvještaj sa vježbe (referat). U konačnoj ocjeni provjera znanja učestvuje s udjelom 40%, rad u laboratoriju 30 % te referat 30 %.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Erceg, Oporaba plastike, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2014.

0

Zavod za organsku tehnologiju

T. Kovačić, B. Andričić, Struktura i svojstva polimera, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

Zavod za organsku tehnologiju

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Procesi taloženja i kristalizacije
NAZIV PREDMETA Procesi taloženja i kristalizacije

Kod

KTA321

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student stječe osnove o različitim kristalnim stanjima i njihovim uređenjima kao i osnove o procesima nukleacije, taloženja i kristalizacije u različitim eksperimentalnim uvjetima (otopina i talina). Stečena znanja studentu omogućavaju primjenu stečenog znanja u komponiranju reakcijskih smjesa kao i kontrolu eksperimentalnih uvjeta za dobivanje proizvoda traženih fizikalno-kemijskih svojstava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti: Fizikalna kemija, Reakcijsko inženjerstvo, Bilanca tvari i energije, Prijenos tvari i energije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- može na temelju fizikalno kemijskih svojstava odabrati pogodno otapalo
- zna odabrati pogodno taložno sredstvo, za provedbu procesa taloženja
- poznaje osnovne metode i postupke otapanja, taloženja i kristalizacije
- zna postupke i metode rekristalizacije i pročišćavanja proizvoda
- poznaje osnovnu industrijsku opremu za provedbu procesa kristalizacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Tjedan. Kristalna stanja (tekući kristali, kristalizirane krutine, kristalna simetrija, kristalni sistemi, Millerovi indeksi)
2. Tjedan. Prostorne rešetke, Veze u čvrstom stanju, Izomorfizam i polimorfizam, Enantimorfizam i kiralnost,
3. Tjedan. Kristalni habitusi, Denedriti, Kompozitni kristali i sraslaci, Nepravilnosti u kristalima
4. Tjedan. Fizikalna i termička svojstva (Gustoća, Viskoznost, Površinska napetost, Difuzivnost, Indeks Refrakcije, Elektrolitička Provodnost)
5. Tjedan. Fizikalna i termička svojstva (Kristalna tvrdoća, Toplinski kapacitet, Termička provodnost, Vrenje, Smrzavanje i točka taljenja, Entalpija i fazne promjene, Kristalizacija uz grijanje iz otopina, Klasifikacija veličine kristala)
6. Tjedan. Otopine i topivosti (Otopine i taline, Odabir otapala, Izražavanje sastava otopine, Korelacija topivosti, Teoretski prinos kristalizacije, Idealne i ne idealne otopine, Veličina čestica i topivost,)
7. Tjedan. Otopine i topivosti (Efekt nečistoća na topivost, Mjerenje topivosti, Super topivost), Fazna ravnoteža (Fazna pravila, Jedno-komponentni sistemi, Dvo-komponentni sistemi, Dijagrami entalpija-sastav, Određivanje faznih promjena)
8. Tjedan. I. kolokvij
9. Tjedan. Fazna ravnoteža (Tro-komponentni sustavi, Četvero-komponentni sustavi, Dinamični fazni dijagrami),
10. Tjedan. Nukleacija (Primarna nukleacija, Sekundarna nukleacija, Širina metastabilne zone, Utjecaj nečistoća, Indukcija i vrijeme mirovanja, Interfacijalna napetost, Ostwaldova pravila),
11. Tjedan. Kristalni rast (Teorija kristalnog rasta, Mjerenje kristalnog rasta, Kristalni rast i otapanje, Promjena kristalnog habitusa, Polimorfizam i fazne transformacije, Inkluzije),
12. Tjedan. Rekristalizacija (Sheme rekristalizacije, Izolacija polimorfa, Rekristalizacija iz superkritičnih fluida, Zone pročišćavanja, Monokristali),
13. Tjedan. Industrijske tehnike i oprema (Precipitacija, Kristalizacija iz talina, Sublimacija, Kristalizacija iz otopina),
14. Tjedan. Dizajni i rad kristalizatora (Distribucija veličine kristala, Mjerenje kinetičkih podataka i njihovo korištenje, Specifikacije kristalizatora, Suspenzije)
15. Tjedan II. Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Samostalni rad

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.6

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 50% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 40%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je prisutnost na Laboratorijskim vježbama od 100% udio od 15% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 15% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25%, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Granica za prolaznosti je 50 % riješenog testa, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s udjelom od 50%.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.W. Mullin, Crystallization, Fourth Edition, University of London, Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2001.

0

van V. Markov, Crystal growth for beginners, Fundamentals of Nucleation, Crystal Growth and Epitaxy, Word Scientific Publishing Co.Pte.Ltd. London, 1995.

0

C.M.Van t Land, Industrial Crystallization of Melts, Marcel Dekker, New York, 2005.

0

Dopunska literatura

Odabrani stručni i znanstveni članci prema preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije

Kod

KTA322

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student stječe osnove o različitim kristalnim stanjima i njihovim uređenjima kao i osnove o procesima nukleacije, taloženja i kristalizacije u različitim eksperimentalnim uvjetima (otopina i talina).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti: Fizikalna kemija, Reakcijsko inženjerstvo, Bilanca tvari i energije, Prijenos tvari i energije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- može na temelju fizikalno kemijskih svojstava odabrati pogodno otapalo
- zna odabrati pogodno taložno sredstvo, za provedbu procesa taloženja
- poznaje osnovne metode i postupke otapanja, taloženja i kristalizacije
- zna postupke i metode rekristalizacije i pročišćavanja proizvoda
- poznaje osnovnu industrijsku opremu za provedbu procesa kristalizacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Vježba. Procesi otapanja anorganskih soli,
2. Vježba. Sredstva za taloženje i separaciju.
3. Vježba. Procesi taloženja u heterogenim reakcijskim sustavima.
4. Vježba. Separacija i uklanjanje soli.
5. Vježba. Kristalizacija iz talina.
6. Vježba. Kristalizacije iz plinovite faze.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Perry’s Chemical Engineers’ Handbook Seventh Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 1997.

0

A. Mersmann, Crystallization tchnology handbook, Marcell Dekker, New York, 2001.

0

Dopunska literatura

Odabrani stručni i znanstveni članci prema preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematički alati u kemijskom inženjerstvu
NAZIV PREDMETA Matematički alati u kemijskom inženjerstvu

Kod

KTA323

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s matematičkim alatima i njihovim značenjem u kemiji i kemijskom inženjerstvu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Matematika1

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Analizirati problem, provesti izračunavanja, zaključiti na dosege ovog matematičkog alata.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Konvertiranje teksta iz Worda u MathCad i obrada teksta u ovom alatu.
2. tjedan: Uvod u matematičke alate i primjena teksta iz MathCada
3. tjedan: Unos podataka i grafički prikaz
4. tjedan: 2D grafika
5. tjedan: 3D grafika
7. tjedan: Matematičke funkcije i nul točke
8. tjedan: I. kolokvij
9. tjedan: Sjecište krivulja
10. tjedan: Derivacije i integrali
11. tjedan: Matrična algebra
12. tjedan: Jednadžbe
13. tjedan: Tok funkcije
14. tjedan: Korelacijsko-regresijska analiza
15. II. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Obveze studenata: Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Rušić, E. Bacci, Matematički alati

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu
NAZIV PREDMETA Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu

Kod

KTA324

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s matematičkim alatima (primjena računala)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Matematika1

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Analizirati problem, provesti izračunavanja, zaključiti na dosege ovog matematičkog alata.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Konvertiranje teksta iz Worda u MathCad i obrada teksta u ovom alatu (računalo).
2. tjedan: Uvod u matematičke alate i primjena teksta iz MathCada (računalo)
3. tjedan: Unos podataka i grafički prikaz (računalo)
4.tjedan: 2D grafika (računalo)
5. tjedan: 3D grafika (računalo)
7. tjedan: Matematičke funkcije i nul točke (računalo)
8. tjedan: I. kolokvij (računalo)
9. tjedan: Sjecište krivulja (računalo)
10. tjedan: Derivacije i integrali (računalo)
11. tjedan: Matrična algebra (računalo)
12. tjedan: Jednadžbe (računalo)
13. tjedan: Tok funkcije (računalo)
14. tjedan: Korelacijsko-regresijska analiza (računalo)
15. II. kolokvij (računalo)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Obveze studenata: Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Rušić, E. Bacci, Matematički alati

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Obnovljivi izvori energije
NAZIV PREDMETA Obnovljivi izvori energije

Kod

KTA325

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će spoznati globalnu važnost obnovljivih izvora energije te upoznati s mogućnošću njihova iskorištavanja. Usvojena znanja moći će primijeniti na rješavanje praktičnih problema primjene obnovljivih izvora energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- opisati osnovne principe tehnologije obnovljivih izvora energije
- koristiti zakonsku regulativu obnovljivih izvora energije
- definirati energetski potencijal i ekonomiju primjene pojedinih obnovljivih energetskih izvora
- prepoznati probleme vezane za implantaciju pojedine tehnologije u postojeće energetske sustave
- primijeniti stečeno znanje u razvojno i znanstveno istraživanje iz ovog područja znanosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Spremnici, oblici i izvori energije. Svojstva obnovljivih izvora energije. Trenutno stanje korištenja i problemi primjene obnovljivih izvora energije.
2. tjedan: Regulativa obnovljivih izvora energije. Direktiva EU.
3. tjedan: Obnovljivi izvori energije u hrvatskim zakonima. Administrativne zapreke i poticaji.
4. tjedan: Energija Sunčeva zračenja. Pretvorba u toplinu i električnu energiju: solarni kolektori, fotonaponske ćelije, fokusiranje sunčeve energije.
5. tjedan: Energija vjetra. Vrednovanje snage i energije vjetra. Vjetroelektrane.
6. tjedan: Biomasa. Vrste i svojstva. Tehnologija proizvodnje energije iz biomase.
7. tjedan: Primjena biomase u kogeneracijskim postrojenjima. Bioplin, alkoholna goriva i biodizel. Utjecaj primjene biomase na okolinu. Cijena energije iz biomase.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Hidroenergija. Potencijal malih hidroelektrana.
9. tjedan: Geotermička energija: porijeklo i potencijal. Direktno korištenje geotermičke energije za grijanje. Geotermičke elektrane. Dizalice topline.
10. tjedan: Energija valova. Energija plime i oseke.
11. tjedan: Tehnologije pohrane energije: primarne baterije, akumulatori, superkondezatori, zamašnjaci.
12. tjedan: Vodikova tehnologija i gorivni članci. Proizvodnja i skladištenje vodika.
13. tjedan: Upotreba vodika. Gorivni članak: povijest, princip rada. Baterije gorivnih članaka. Vrste gorivnih članaka, radne temperature, goriva.
14. tjedan: Gorivni članak kao sastavni dio kogeneracijskog sustava. Primjena: stacionarna (besprekidna) napajanja, transport. Hibridni sustavi.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.4

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60 %. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni i pismeni ispit. Ocjene: < 60% nedovoljan, 60%-70% dovoljan, 71%-80% dobar, 81-92% vrlo dobar, 93%-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Potočnik, V. Lay, Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, MZOPU, Zagreb, 2003.

1

J. Twidell, T. Weir, Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, New York, 2006.

0

M. Kalea, Obnovljivi izvori energije - Energetski pogled, Kiklos, Zagreb, 2014.

1

B. Labudović, Osnove primjene biomase, Energetika marketing d.o.o., Zagreb, 2012.

1

Dopunska literatura

Lj. Majdandžić, Obnovljivi izvori energije, Graphis, Zagreb, 2008.
A.J. Appleby, Fuel Cells: Trends in Research and Applications, Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1987.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz obnovljivih izvora energije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz obnovljivih izvora energije

Kod

KTA326

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovaj kolegij će omogućiti studentima da odrade pet laboratorijskih vježbi o obnovljivim izvorima energije. Osim stečenog znanja o specifičnim tehnologijama, studenti će razviti praktične laboratorijske vještine i ključne vještine analiziranja alternativnih/obnovljivih izvora energije i problema povezanih s implementacijom istih u postojeće energetske sustave.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- koristeći teorijska znanja razumjeti/predvidjeti eksperimentalna zapažanja
- opisati temeljne znanstvene principe tehnologija obnovljivih izvora energije
- planirati i provesti eksperimente
- identificirati i pokazati sigurnu i ispravnu uporabu mjerne i laboratorijske opreme
- provoditi mjerenja, analize i ispitivanja u laboratoriju pomoću odgovarajuće laboratorijske opreme i računalnih programa
- odrediti kvantitativna podatke realne izvedbe svake tehnologije
- diskutirati o temeljnim i praktičnim čimbenicima koji utječu na njihovu učinkovitost te primijeniti rezultate znanstvenih istraživanja u cilju poboljšanja istih
- prepoznati probleme vezane za implementaciju pojedine tehnologije u postojeće energetske sustave
- dokumentirati znanstvene informacije i eksperimentalne podatke i pismeno oblikovati znanstvena izvješća, uz grafički prikaz podataka
- demonstrirati vještine timskog rada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe prate program predavanja predmeta Obnovljivi izvori energije
Vj. 1 Određivanje karakteristika vjetrogeneratora
Vj. 2 Djelotvornost anoda u kemijskim izvorima struje Al/zrak
Vj. 3 Kvantitativno određivanje brzine nastajanja vodika i kisika uz korištenje fotonaponskog pretvarača.
Vj. 4 Određivanje učinkovitosti elektrolize vode uz korištenje fotonaponskog pretvarača. Vj. 5 Učinkovitost gorivnog članka s proton-izmjenjivom membranom.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.3

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

0.3

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prosječna se ocjena (izračunata kao aritmetička sredina) dobiva
zbrajanjem prolaznih ocjena iz pojedinih dijelova predmeta (ulazni kolokviji iz vježbi 45%, eksperimentalni rad 5% i referati iz vježbi 50%) i dijeljenjem s ukupnim brojem dijelova predmeta.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Laboratorijske vježbe iz obnovljivih izvora energije (interna skripta).

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Priprava tehnoloških voda
NAZIV PREDMETA Priprava tehnoloških voda

Kod

KTA327

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o procesima i postupcima priprave vode za pojedine tehnološke namjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studentu se omogućuju znanja o
- svojstvima prirodnih voda
- klasifikaciji onečišćenja u vodi
- mogućim procesima i
- postupcima priprave vode za pojedine tehnološke namjene.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj vode u tehnološkim procesima.
2. tjedan: Fizikalno-kemijska i termodinamička svojstva vode.
3. tjedan: Uporaba i uvjeti kvalitete za pojedine tehnološke namjene.
4. tjedan: Klasifikacija onečišćenja u vodi. Porijeklo i fazno disperzno stanje primjesa u prirodnim vodama.
5. tjedan: Procesi i postupci pripreme vode na osnovi klasifikacije prisutnih primjesa.
6. tjedan: Fizikalni i fizikalno-kemijski procesi te procesi bazirani na ionskim izmjenama.
7. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij).
8. tjedan: Koagulacija i flokulacija koloida te kemijsko bistrenje voda.
9. tjedan: Ionski izmjenjivači u procesima pripreme voda.
10. tjedan: Izbor ionske mase te proračun kolona ionskih izmjenjivača.
11. tjedan: Oprema i kontrola kakvoće pripremljene vode.
12. tjedan: Demineralizacija i deionizacija s dekarbonizacijom.
13. tjedan: Membranski procesi i postupci. Reverzna osmoza i elektrodijaliza.
14. tjedan:Drugi postupci pripreme voda.
15. tjedan: Provjera znanja (2. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.2

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje:
Cjelokupni ispit se može položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predav anjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. T. Powell, Water Conditioning for Industry, McGraw-Hill, New York-Toronto, 1980.

1

The NALCO Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1995.

1

Water Treatment Handbook, Degremont, Rueil-Malmaisons, 1991.

1

G. Belfort, Synthetic Membrane Processes, Findamentals and Water Applications, Academic Press, New York, 1984.

1

Dopunska literatura

J. Mallevialle, P. E. Odendaal, M. R. Wiesner, Water treatment membrane processes, McGraw-Hill, New York, 1996.; A. P. Sincero, G. A. Sincero, Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, CRC Press, New York, 2002.; J. Bartram, R. Ballance, Water Quality Monitoring, E & FN SPON, London, 1996.;R. Helmer, I. Hespanhol, Water Pollution Control, E & FN SPON, London, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz priprave tehnoloških voda
NAZIV PREDMETA Vježbe iz priprave tehnoloških voda

Kod

KTA328

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o procesima i postupcima priprave vode za pojedine tehnološke namjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan predmet Priprava tehnoloških voda u indeks.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenih vježbi studentu se omogućuje:
- Samostalno određivanje procesnih parametara
- određivanje svojstava tvari
- klasifikacija onečišćenja u vodi
- provedba priprave tehnoloških voda prema zahtjevima za pojedine tehnološke namjene.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Kemijsko bistrenje vode uz taloženje koloida i dekarbonizaciju
Priprema vode procesima dekarbonizacije vapnom na hladno (brzi reaktor)
Dekarbonizacija vapnom na hladno i ionska izmjena s neutralnim Na-izmjenjivačem u pripremi ili mekšanju vode
Demineralizacija i deionizacija vode ionskim izmjenjivačima
Izbor ionske mase i proračun kolona ionskih izmjenjivača

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.8

Referat

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za vježbe. U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (10%), pisanje referata (10%) te zalaganje tijekom eksperimentalnog rada u laboratoriju (80%). Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom od 20%. Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Krolo, P. Dabić, D. Barbir, Praktikum iz tehnoloških procesa anorganske industrije, Interna skripta, Split, 2014.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Sigurnost pri radu
NAZIV PREDMETA Sigurnost pri radu

Kod

KTA329

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- spoznaje o mogućim opasnostima pri radu u laboratoriju i pogonu
- osnove rada na siguran način, mjere zaštite i zaštitni uređaji i sredstva pri radu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje poznavanje:
- pravila ponašanja i rada u kemijskom laboratoriju
- osnovne opasnosti u kemijskom laboratoriju
- načine označavanja tvari, značenje kemijskih kartica (podatci o fizikalno- kemijskim, fiziološkim i toksikološkim svojstvima tvari)
- samostalno tumačenje i sastavljanje kemijskih kartica
- procjena potencijalne opasnosti pojedinih kemikalija i rada s aparaturama te načini zaštite pri radu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvodno predavanje, zakonski propisi, pravila ponašanja u laboratoriju
2. tjedan: sigurnosni uređaji u kemijskom laboratoriju
3. tjedan: sigurnost i fizikalno-kemijska svojstva tvari
4. tjedan: klasifikacija tvari prema sličnim svojstvima i funkcionalnim skupinama
5. tjedan: označavanje tvari - etiketa, grafički simboli, dijamant opasnosti, oznake pri transportu
6. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - osnovni pojmovi toksikologije i fizioloških svojstva tvari, MDK, LD50
7. tjedan: Kemijske kartice štetnih i opasnih tvari
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - podjela i značajke tvari prema fiziološkim svojstvima
10. tjedan: procesi gorenja i požarna opasnost
11. tjedan: aparati i postrojenja za gašenje požara
12. tjedan: tipovi štetne atmosfere i uređaji za zaštitu disanja
13. tjedan: zaštita od električne struje
14. tjedan: opasni proizvodi - nastanak, klasifikacija prema UN brojevima, skladištenje, oporaba i otpad
15. tjedan: provjera znanja (2. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80 %-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100 %-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80 -100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 90%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja za preddiplomski studij, 2013.

1

Web stranice KTF-a

R. H. Hill, D.C. Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.

1

Web stranice KTF-a

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

- B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-IVI), Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998., 2000., 2003. i 2013.
- Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz sigurnosti pri radu
NAZIV PREDMETA Vježbe iz sigurnosti pri radu

Kod

KTA330

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- stjecanje praktičnih znanja o metodama određivanja osnovnih svojstava i identifikacije štetnih i opasnih tvari
- procjena potencijalne zdravstvene, požarne i reaktivne opasnosti pojedinih tvari

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan kolegij Sigurnost pri radu

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih vježbi student može:
- samostalno odrediti pojedina svojstva tvari - važne sigurnosne parametre
- procijeniti na osnovi određenih mjerenja potencijalnu zdravstvenu, požarnu i reaktivnu opasnost pojedinih tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Postojanost alkalijskih metala
Vježba 2. Test zapaljivosti materijala
Vježba 3. Određivanje plamišta po Marcussonu
Vježba 4. Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina s ciljem procjene potencijalne opasnosti

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene laboratorijske vježbe u 100 %-tnom iznosu

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.6

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za pojedine vježbe. Vježbe je potrebno izvesti u 100 % iznosu od predviđenog fonda sati. Nakon izvedene vježbe potrebno je napisati izvješće sa vježbi (referat).
Završno vrjednovanje:
U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (20 %), uspješnost izvedbe eksperimentalnog dijela (60 %) i kvaliteta izvješća s vježbi (proračuni i zaključci) (20 %).
Ukupna ocjena: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja za preddiplomski studij, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti provedbe vježbi
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Zaštita voda
NAZIV PREDMETA Zaštita voda

Kod

KTA331

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama, raspodjelom i kakvoćom vode u prirodi, svojstvima vodnih ekosustava, te metodama i zakonskim propisima očuvanja njihove kakvoće.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishod učenja osigurati znanja o:
- razumijevanju pojmova ekosustav, biotop i biocenoza, hranidbeni lanac
- kruženju tvari i protjecanju energije u ekosustavu
- abiotičkim i biotičkim ekološkim činiteljima
- važnosti vode i njenim fizikalno-kemijskim svojstvima
- karakteristikama kopnenih i morske vode
- fizikalnim, kemijskim i biološkim pokazateljima kakvoće voda
- načinu gospodarenja vodnim resursima
- održivom korištenju voda
- zaštiti voda kroz očuvanje dobrog stanja voda, sprječavanje devastacije voda koje su pod rizikom, te sanaciju narušenog stanja voda radi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša
- načinu smanjenja i kontrole točkastih i raspršenih izvora onečišćenja
- potrebi zaštite od štetnog djelovanja voda
- klasifikaciji voda i priobalnog mora
- ponovnoj uporabi pročišćenih otpadnih voda
- smjernicama za ponovnu uporabu vode
- propisima za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda
- konačnom odlaganju mulja koji nastaje u uređajima za pročišćavanja otpadnih voda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ekosustav. Životno stanište. Ekološki činitelji.
2. tjedan: Kopnene vode. Morska voda. Fizikalno-kemijska svojstva vode.
3. tjedan: Pokazatelji kakvoće vode.
4. tjedan: Seminar. Provjera točnosti rezultata kemijske analize vode
5. tjedan: Poremećaji kakvoće vodnih ekosustava. Eutrofikacija. Samočišćenje vodnih sustava.
6. tjedan: Gospodarenje vodama. Zakon o vodama. Klasifikacija voda i priobalnog mora.
7. tjedan: Seminar. Ocjena kakvoće vode u Dalmaciji (1 dio).
8. tjedan: Seminar. Ocjena kakvoće vode u Dalmaciji (2 dio).
9. tjedan: Državni plan za zaštitu voda. Planiranje i gospodarenje prostorom.
10. tjedan: Očuvanje i poboljšavanje kakvoće prirodnih voda.
11. tjedan: Sustavni nadzor potencijalnih zagađivača vode u prirodi. Propisi za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda.
12. tjedan: Seminar. Praćenje raspodijele i kretanja zagađenja u okolišu preko indeksa zagađenja (1 dio).
13. tjedan: Seminar. Praćenje raspodijele i kretanja zagađenja u okolišu preko indeksa zagađenja (2 dio).
14. tjedan: Čišćenje voda.
15. tjedan: Važnost zbrinjavanja otpada s ciljem zaštite prirodnih vodotoka.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i seminara. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

Strategija upravljanja vodama, Hrvatske vode, AKD Zagreb, 2009.

1

D. Mayer, Kvaliteta i zaštita podzemnih voda, HDZVM, Zagreb, 1993.

1

B. Tušar, Ispuštanje i procišcavanja otpadne vode, Croatija knjiga, Zagreb, 2004.

1

D. Dikic et al., Ekološki leksikon, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, O.P. Springer (ur.), Zagreb, 2001.

1

N. Š. Giljanović, Vode Dalmacije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2006.

1

Laboratorijske vježbe iz Zaštite voda (interna skripta)

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

H.D. Sharma and S.P. Lewis, Waste Containment System, Waste Stabilization, and Landfills, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994; D. Mayer, Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, Zagreb, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.

 

 

Stručna praksa
NAZIV PREDMETA Stručna praksa

Kod

KTAOSP

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Završni rad
NAZIV PREDMETA Završni rad

Kod

KTAOZR

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

12.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematika I
NAZIV PREDMETA Matematika I

Kod

KTJ101

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Mr. sc. Branka Gotovac

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

45

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima diferencijalnog računa i linearne algebre.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- prepoznati i nacrtati grafove osnovnih funkcija, odrediti domenu složenijih funkcija
- izračunati derivacije funkcija
- primijeniti diferencijalni račun pri različitim problemima povezanim s izučavanjem funkcija i njihovih grafova
- riješiti matričnu jednadžbu, te linearni sustav primjenom Gaussovog algoritma

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Skupovi: pojam skupa i operacije sa skupovima, skupovi brojeva
2. Funkcije: pojam funkcije, kompozicija funkcija, inverzna funkcija
3. Elementarne funkcije
4. Granična vrijednost i neprekidnost funkcije
5. Derivacija i primjena: pojam derivacije, geometrijska i fizikalna interpretacija, tehnike deriviranja
6. Diferencijal. Derivacije višeg reda
7. Teoremi diferencijalnog računa. Ekstrem funkcije
8. Infleksija. Asimptote. Ispitivanje tijeka i crtanje grafa funkcije
9. Nizovi: pojam i granična vrijednost niza
10. Redovi: red realnih brojeva, red funkcija
11. Matrice i vektori: operacije s matricama, determinanta, inverzna matrica
12. Sustavi linearnih jednadžbi
13. Klasična algebra vektora. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt
14. Analitička geometrija
15. Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.6

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.8

Usmeni ispit

1.3

Pismeni ispit

1.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita: kontinuiranim praćenjem rada tijekom nastave ili u ispitnim rokovima polaganjem pismenog i usmenog dijela.
Na početku kolegija studenti će biti upoznati s detaljno razrađenim pravilima za oba načina polaganja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

I. Slapničar, Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Sveučilište u Splitu, Split, 2002.

0

http://lavica.fesb.hr/mat1

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
L. Krnić, Z. Šikić, Račun diferencijalni i integralni, I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj,
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave,
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika I
NAZIV PREDMETA Fizika I

Kod

KTJ102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Matko Maleš
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje temeljnih fizikalnih znanja i principa iz područja mehanike, topline i valova.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon usvajanja gradiva od studenta se očekuje da zna:
- fizikalne veličine i mjerne jedinice,
- značajke egzaktnog pristupa pojavama u makro i mikrosvijetu,
- temeljna načela klasične mehanike,
- temeljna načela fizike mnoštva čestica,
- temeljne načela valova,
- primjeniti zakone očuvanja u konkretnim fizikalnim primjerima,
- primijeniti usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka,
- prepoznati primjenu fizikalnih znanja u svakodnevici.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Prostor, vrijeme, tvar. Fizikalne veličine, zakoni fizike. Geometrija ravnine i prostora, upotreba vektorske algebre, diferencijalnog i integralnog računa. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Kinematika čestice (materijalne točke). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Dinamika čestice (materijane točke). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Titranje. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Rad i energija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (I. kolokvij teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Konzervativne i nekonzervativne sile. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Zakon očuvanja energije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Inercijski i neinercijski sustavi. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: Sile i polje sila. Sustavi čestica. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Srazovi. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).
11. tjedan: Mehanika krutog tijela. Zakoni očuvanja. Ograničenja aproksimacije krutog tijela i teorija elastičnosti. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12. tjedan: Fizika mnoštva čestica: plin, tekućina i čvrste tvari. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Unutarnja energija, toplina i toplinski nered. Prijenosne pojave. Pojave na granici faza. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Mehanika fluida. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Elastični valovi. Zvuk. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.Provjera znanja (III. kolokvij teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.9

Usmeni ispit

1.9

Pismeni ispit

1.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika I, Školska knjiga, Zagreb, 1985;

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, New York, 1993;
J. Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz fizike I
NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizike I

Kod

KTJ103

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Sastavni i neodvojivi dio svih fizikalnih istraživanja je eksperiment. Cilj predmeta je približiti studentima različite eksperimentalne tehnike i metode mjerenja fizikalnih veličina iz područja mehanike. Ujedno, cilj je omogućiti i razvijanje sposobnosti za vještine izvođenja eksperimenta, prikupljanje i obradu podataka te savladavanje različitih numeričkih problema, koji su povezani s mjerenjima i ispitivanjima fizikalnih veličina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Usvajanje znanja i vještina nužnih za izvođenje eksperimenata, koji se temelje na zadanim fizikalnim zakonima
- Poznavanje različitih metoda i tehnika mjerenja
- Ovladavanje računom pogrešaka dobivenih pri mjerenju
- Ovladavanje procjenom pogrešaka pri mjerenjima
- Ovladavanje vještinom grafičke obrade mjernih podataka i pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Mjerenje duljine, mase i gustoće. (3 sata)
- Numerička i grafička obrada mjernih podataka. (2 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: zakoni sila (trenje, Hooke-ov zakon) / zakoni očuvanja (energije, količine gibanja) (3 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: rotacija (moment tromosti, moment sile) (2 sata)
- Titranja (elastična opruga, matematičko, fizikalno i torzijsko njihalo) (2 sata)
- Mjerenje karakterističnih veličina: hidrostatika (Arhimedov zakon, napetost
površine) (3 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.4

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedni kolokviji.
Ocjena pismenog izvješća o eksperimentu.
Završni kolokvij.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Krpan Lisica, Praktikum iz fizike - I.dio, 2010, sveučilišni priručnik

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća kemija
NAZIV PREDMETA Opća kemija

Kod

KTJ104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim kemijskim zakonitostima i principima, te osposobljavanje studenata za praćenja gradiva kemijskih predmeta koji slijede nakon Opće kemije. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog razmišljanja o eksperimentima provedenim u laboratoriju i uključenosti kemije u svakodnevni život.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1) razumjeti prirodu i karakteristike tvari, razlikovati elementarne tvari od spojeva, razlikovati homogene od heterogenih smjesa, te pretpostaviti postupke kojima bi ih mogli razdvojiti na čiste tvari.
2) s razumijevanjem pristupiti rješavanju problema u bilanci tvari pri kemijskim promjenama
3) razumjeti građu atoma i postojeće modele kemijskih veza na takav način da mogu predvidjeti određena svojstva i reaktivnost kemijskih elemenata i njihovih ionskih i kovalentnih spojeva
4) razlučiti prirodu pojedinih kemijskih reakcija.
5) usvojiti pojam pH, te pretpostaviti smjer odvijanja određenih kemijskih reakcija na osnovu znanja o kemijskoj kinetici i ravnoteži.
6) samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske eksperimente

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
1. Uvod - Prirodne znanosti i kemija. Mjerne jedinice i mjerenje. Klasifikacija materije. Čiste tvari. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Svojstva čistih tvari. Vrste čistih tvari, atom i kemijski element.
2. Svojstva čistih tvari, fizička i kemijska svojstva. Atom i kemijski element. Kemijski simboli elemenata. Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Atomska teorija od ranih ideja do Johna Daltona. Avogadrova hipoteza.
3. Otkriće strukture atoma. Otkriće rendgenskih zraka i radioaktivnosti. Rutherfordov model atoma. Rendgenske zrake i struktura kristala. Braggova jednadžba. Izotopi i struktura atomske jezgre.
4. Struktura čistih tvari. Atomska struktura čistih tvari. Tipovi kristalnih sustava i karakteristike kristala. Kubični kristalni sustav. Molekulska struktura čistih tvari. Priroda plina. Priroda tekućine. Pojam temperature. Kinetička teorija plinova.
5. Plinski zakoni i jednadžba stanja idealnog plina. Realni plinovi. Relativna atomske i molekulske mase. Metode određivanja relativnih atomskih (Dulong-Petitova metoda, difrakcija rendgenskih zraka, spektrograf masa) i molekulskih masa (iz gustoće plina, metodom Victora Mayera, Hoffmanova metoda). Periodni sustav elemenata i periodni zakon.
6. Elektronska struktura atoma - Bohrov model atoma, kvantni brojevi. Kvantna teorija i elektronska struktura atoma. Atomske orbitale.
7. Periodična klasifikacija elemenata i periodni sustav. Periodične promjene fizikalnih osobina. Atomski radijus. Energija ionizacije. Elektronski afinitet. Elektronegativnost.
8. Kemijska veza i struktura molekula - Elektronska teorija valencije, ionski i kovalentni spojevi. Elektronegativnost i stupanj oksidacije. Pisanje Lewisovih struktura i pravilo okteta. Formalni naboji. Izuzeci od pravila okteta. VSEPR model i geometrija molekule.
9. Karakteristike veze. Teorija valentne veze i teorija molekulskih orbitala..
10. Međumolekularne sile. Dipolni moment, Van der Waalsove i Londonove sile, vodikova veza.
11. Struktura i osobine tekućina i krutina . Fizikalne osobine otopina. Vrste otopina. Izražavanje koncentracije.
12. Otopine tekućina u tekućinama. Otopine krutina u tekućinama. Otopine plinova u tekućinama. Utjecaj temperature na topljivost. Utjecaj tlaka na topljivost plinova. Koligativne osobine otopina neelektrolita i koligativne osobine otopina elektrolita.
13. Kemijske reakcije - vrste kemijskih reakcija, redoks reakcije, reakcije kompleksa (protolitičke reakcije i reakcije taloženja i otapanja), složene reakcije.
14. Kemijska kinetika, brzina reakcije, mehanizam reakcije, energija aktivacije. Kemijska ravnoteža - Pojam ravnoteže, kemijska ravnoteža i konstanta kemijske ravnoteže. Faktori koji utječu na kemijsku ravnotežu.
15. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Ravnoteže u otopinama elektrolita - ravnoteže u otopinama kiselina i baza, ravnoteže u otopinama kompleksa, ravnoteže između otopine i neotopljenog kristala, redoks ravnoteže
Seminari:
1. Stupanj oksidacije: Definicija, pravila za određivanje stupnja oksidacije atoma, iona, molekula. Primjeri i uvježbavanje.
2. Nomenklatura anorganske kemije. Nazivi monoatomnih kationa. Nazivi monoatomnih aniona. Nazivi poliatomnih kationa. Nazivi poliatomnih aniona. Nazivi liganada. Nazivi kompleksniih iona. Nazivi oksokiselina i njihovih soli.
3. Uvježbavanje naziva anorganskih spojeva.
4. Uravnotežavanje kemijskih jednadžbi. Redoks jednadžbe
5. Uvježbavanje pisanja redoks jednadžbi.
6. Stehiometrija: Kvalitativni i kvantitativni odnosi kod kemijskih reakcija. Molna metoda.
7. Stehiometrija: Kvantitativni odnosi. Iskorištenje kod kemijskih reakcija i procesa: mjerodavni reaktant, reaktant u suvišku, teorijska količina reaktanta, teorijska količina produkta, iskorištenje, gubitci.
8. Stehiometrija: Volumen i masa u kemijskim reakcijama.
9. Elektronska konfiguracija atoma i iona
10. Lewisove strukturne formule
11. Elektronske strukturne formule
12. Kemijska ravnoteža u homogenim i heterogenim sustavima
13. Kemijska ravnoteža u otopinama elektrolita.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

80% prisutnosti nastavi i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Opća kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođen pismenog ispita
Točno riješeno od 60 % - oslobođen pismenog i usmenog - dovoljan
Točno riješeno od 70 % - oslobođen pismenog i usmenog - dobar
Točno riješeno od 80 % - oslobođen pismenog i usmenog - vrlo dobar
Točno riješeno od 90 % - oslobođen pismenog i usmenog – izvrstan
Potrebno je položiti sve testove da bi se položio ispit. Student koji nije zadovoljio na nekom od testova taj dio gradiva polaže pismeno i usmeno.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Brinić, Slobodan. Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Grubač Z.: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Sikirica, M., Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb

0

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

Darrell D. Ebbing and Steven D. Gammon, General Chemistry, 9th edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009.
Raymond Chang, Chemistry, 10th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz opće kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz opće kemije

Kod

KTJ105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Vježbanje, provjera i utvrđivanje znanja s predavanja. Upoznavanje s metodikom eksperimentalnog rada i stjecanje vještina potrebnih za samostalni rad u laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. praktično provjeriti teorijske pretpostavke
2. steći samostalnost u izvođenju eksperimenata
3. osmisliti jednostavne eksperimente za ilustraciju kemijskih osobina tvari
4. aktivno istraživati načine na koje ta disciplina ima posljedično djelovanje na vanjski svijet.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1.
Osnovna pravila laboratorijskog rada, Mjere opreza i zaštite u laboratoriju, Osnovni laboratorijski pribor. Pranje, čišćenje i sušenje laboratorijskog posuđa. Osnovne laboratorijske operacije. kemikalije i postupanje s njima. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Rastavljanje heterogenih smjesa Rastavljanje homogenih smjesa
Vježba 2.
Rastavljanje tvari na čiste tvari, Rastavljanje heterogenih tvari, Sedimentiranje, dekantiranje, centrifugiranje, Filtriranje na obično složeni filter papir, Filtriranje na naborani filter papir, Filtriranje na filtar-papiru u Büchnerovom lijevku, Destilacija i frakcijska destilacija, Sublimacija joda. Ekstrakcija joda iz vodene otopine
Vježba 3.
Fizičke i kemijske promjene, Zakon o održanju težine, Gay-Lussacov zakon spojenih volumena, Vježba s modelima jediničnih ćelija, Određivanje relativne atomske mase cinka Zn, Određivanje empirijske formule bakrova klorida.
Vježba 4.
Plinski zakoni: Određivanje molarnog volumena kisika. Boyle-Mariotteov zakon. Charles-Gay Lussacov zakon. Ovisnost tlaka o temperaturi kod plinova.
Vježba 5.
Otopine i njihova svojstva. Načini izražavanja koncentracija. Priprema otopine zadane koncentracije. Otopine kapljevina u kapljevinama. Otopine plinova u kapljevinama. Ovisnost topljivosti o prirodi (strukturi) tvari. Ovisnost topljivosti o temperaturi. Otapanje kapljevina u kapljevinama. Otapanje plinova u kapljevinama. Henryjev zakon. Određivanje molarne mase metodom sniženja ledišta. Ilustracija elektrolitske disocijacije. Ilustracija putovanja iona prema elektrodama. Električna vodljivost otopina. Redoks-reakcija sumpora i kisika. Redoks reakcija razrijeđene dušične kiseline i otopine željezova(II) sulfata. Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa. Reakcija supstitucije liganada. Protolitička reakcija (kiselinsko-bazna titracija).
Vježba 6.
Kemijska kinetika, Utjecaj koncentracije reaktanata na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije. Ravnoteže u otopinama elektrolita. Pomicanje kemijske ravnoteže. Određivanje pH: Približno određivanje vrijednosti pH pomoću indikatora, Određivanje vrijednosti pH pomoću Vernierovog pH senzora. Elektroliza - Određivanje Faradayeve konstante. Elektromotorna sila galvanskog članka - Daniellov članak.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

10

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematika II
NAZIV PREDMETA Matematika II

Kod

KTJ106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Mr. sc. Branka Gotovac

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima integralnog računa, diferencijalnog računa više varijabli te s osnovama diferencijalnih jednadžbi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- tehnike integriranja (supstitucija i parcijalna integracija)
- primijeniti integralni račun na različite probleme u geometriji
- riješiti diferencijalne jednadžbe 1. reda (separacija varijabli, homogena diferencijalna jednadžba, linearna diferencijalna jednadžba, egzaktna diferencijalna jednadžba)
- riješiti nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe 2. reda s konstantnim koeficijentima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Neodređeni integral
2. Metoda supstitucije. Parcijalna integracija
3. Integriranje racionalnih funkcija. Integriranje nekih trigonometrijskih funkcija. Integriranje nekih iracionalnih funkcija
4. Određeni integral
5. Nepravi integral
6. Primjene određenog integrala
7. Funkcije više varijabli. Limes i neprekidnost
8. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal
9. Tangencijalna ravnina i normala. Ekstremne vrijednosti
10. Dvostruki integral
11. Primjene dvostrukog integrala
12. Obične diferencijalne jednadžbe
13. Diferencijalne jednadžbe 1. reda
14. Diferencijalne jednadžbe 2. reda
15. Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.6

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.8

Usmeni ispit

1.3

Pismeni ispit

1.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita: kontinuiranim praćenjem rada tijekom nastave ili u ispitnim rokovima polaganjem pismenog i usmenog dijela.
Na početku kolegija studenti će biti upoznati s detaljno razrađenim pravilima za oba načina polaganja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

I. Slapničar, Matematika 2, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split, 2008. (http://lavica.fesb.hr/mat2)

0

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.
McCallum, Hughes-Hallett, Gleason et al., Multivariable Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2002.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj,
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave,
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika II
NAZIV PREDMETA Fizika II

Kod

KTJ107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje temeljnih fizikalnih znanja i principa iz područja elektromagnetizma, optike i kvantne fizike.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- usvoji temeljna načela elektriciteta i magnetizma,
- usvoji temeljna načela geometrijske i fizikalne optike,
- usvoji temeljna načela kvantne fizike,
- primjeni usvojeno znanje u konkretnim fizikalnim primjerima,
- primjeni usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka,
- prepozna primjenu fizikalnih znanja u svakodnevici.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Električni naboji, elektrostatička sila i polje. Tok vektorskog polja i Gaussov zakon. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Električni potencijal i napon. Prijenos i pohrana naboja, električni krugovi. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Uzajamno djelovanje naboja u gibanju i struja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Magnetsko polje. Ampere-ov zakon. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Vremenski promjenjiva električna i magnetska polja. Faradayev zakon. Induktivnost. Indukcijski generatori električne struje. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (I. kolokvij teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Izmjenične struje. Električne naprave. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Maxwellove jednadžbe. Energija pridružena električnom i magnetskom polju. Elektromagnetski titrajni krug i zračenje. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Elektromagnetski valovi i priroda svjetlosti. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: Interferencija i difrakcija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Priroda toplinskog zračenja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).
11. tjedan: Interakcija elektromagnetskog zračenja s tvari: apsorpcija, lom, refleksija, polarizacija, raspršenje, fotoelektrični efekt. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12. tjedan: Valna svojstva tvari. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Geometrijska optika. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Optički sustavi i instrumenti. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (III. kolokvij teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.4

Usmeni ispit

1.4

Pismeni ispit

1.4

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika II, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, Zagreb, 1990.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York 2003.
Janko Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz fizike II
NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizike II

Kod

KTJ108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Dr. sc. Mirko Marušić
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Sastavni i neodvojivi dio svih fizikalnih istraživanja je eksperiment. Cilj predmeta je da se studentima približe različite eksperimentalne tehnike i metode mjerenja fizikalnih veličina iz područja elektromagnetizma i optike. Ujedno,cilj predmeta je i omogući razvijanje sposobnosti za vještine izvođenja eksperimenta, prikupljanje podataka i savladavanje različitih numeričkih problema, koji su povezani s mjerenjima i ispitivanjima ovih veličina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Usvajanje znanja i vještina nužnih za izvođenje eksperimenata temeljenih na zakonima elektromagnetizma i optike
- Poznavanje različitih metoda i tehnika mjerenja
- Ovladavanje računom pogrešaka dobivenih pri mjerenju
- Ovladavanje procjenom pogrešaka pri mjerenjima
- Ovladavanje vještinom grafičke obrade mjernih podataka i pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Strujni krugovi: elementi i instrumenti. (4 sata)
Istosmjerna struja; Otpor i otpornici. (4 sata)
Izmjenična struja; Kapacitet i kondenzatori. (3 sata)
Izmjenična struja; Induktivitet i induktori. (3 sata)
RLC strujni krugovi, rezonancija. (2 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina : zakoni geometrijske optike. (3 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina: zakoni fizikalne optike. (3 sata)
Optički instrumenti. (4 sata)
Spektroskopija / Kvantnost. (4 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.6

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.6

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedni kolokviji.
Ocjena pismenog izvješća o eksperimentu.
Završni kolokvij.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Praktikum iz fizike II. dio, 2012, interna skripta

0

web portal KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Anorganska kemija
NAZIV PREDMETA Anorganska kemija

Kod

KTJ109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s kemijskom reaktivnošću elemenata duž periodnog sustava, svojstvima i sastavom uobičajenih kemijskih tvari. Razviti kod studenata sposobnost uočavanja sličnosti i razlika između anorganskih spojeva, te razumijevanje promjena anorganske tvari u različitim fizikalnim i kemijskim uvjetima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija
1) poznavati osnovne osobine i načine dobivanja kemijskih elemenata glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva kemijski elementi glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva prijelaznih metala
4) moći klasificirati spojeve na osnovu njihovih osobina
5) predvidjeti kisela, bazična i amfoterna svojstva soli
6) poznavati najčešće kristalne strukture soli
7) predvidjeti moguće reakcijske mehanizme i ishode kemijskih reakcija
8) znati samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske reakcije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
1. Vodik položaj u PSE, osobine i dobivanje vodika, spojevi vodika pozitivnog stupnja oksidacije i hidridi
2. Plemeniti plinovi, osobine skupine, dobivanje i upotreba, spojevi ksenona
3. Uvod u halogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
4. Fluor, osobine i dobivanje, razlike između fluora i ostalih članova skupine, spojevi flora. Klor osobine i dobivanje, spojevi klora. Brom, Jod, osobine, dobivanje i spojevi
5. Uvod u halkogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
6. Kisik, osobine i dobivanje, spojevi kisika, vrste oksida, voda
7. Sumpor, osobine i dobivanje, oksidi i kiseline sumpora, spojevi sumpora, osobine selenija i telurija,
8. Skupina dušika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
9. Dušik, osobine i dobivanje, amonijak, dušična kiselina i ostali spojevi dušika, fiksiranje dušika
10. Fosfor, osobine i dobijanje, oksidi i kiseline fosfora, arsen, antimon, bizmut
11. Skupina ugljika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
12. Ugljik, alotropske modifikacije, osobine i dobivanje ugljika, oksidi ugljika, karbidi, hidrogenkarbonati i karbonati
13. Spojevi silicija, germanija, kositra, iolova, poluvodičke osobine silicija i germanija, metalna svojstva kositra i olova
14. Skupina bora, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije, borani, borna kiselina. Dobivanje i osobine aluminija, spojevi aluminija galija, indija, talija
15. Alkalijski i zemnoalkalijski metali
Seminari:
1. Uravnoteživanje kemijskih reakcija, pisanje i uravnoteživanje redoks reakcija u jednoj crti
2. Reakcije karakteristične za vodik, reakcije kojima se dobiva vodik,redukcijsko djelovanje vodika
3. Reakcije karakteristične za halogene elemente, reakcije dobivanja klora, reakcije, disproporcioniranja klora u lužnatim otopinama, oksidacijsko djelovanje halogena i njihovih spojeva
4. Reakcije karakteristične za halkogene elemente, reakcije dobivanja kisika i ozona, oksidacijsko djelovanje kisika, reakcije dobivanja sumpora, reakcije kojima prevodimo elementarni sumpor do sumporne kiseline, oksidacijsko djelovanje sumporne kiseline, dehidracijsko djelovanje sumporne kiseline
5. Reakcije karakteristične za elemente skupine dušika, reakcije dobivanja dušika, reakcije oksidacije od amonijaka do dušične kiseline, oksidacijsko djelovanje dušične kiseline
6. reakcije oksidacije od fosfora do fosforaste i fosforne kiseline
7. Reakcije karakteristične za elemente skupine ugljika, dobivanje ugljikovih oksida
8. redukcijsko djelovanje CO, Vezivanje CO2 iz zraka, taloženje karbonata, hidroliza kationa
9. Reakcije karakteristične za elemente skupine bora, reakcije dobivanja borne kiseline, otapanje boraksa u vodi, kiselo bazne osobine aluminijevog hidroksida,
10. Redukcijsko djelovanje aluminija aluminotermička reakcija, dobivanje kristaličnog bora, reakcije karakteristične za metale glavnih skupina, dobivanje metala ovisno o njihovom redoks potencijalu,
11. Reakcije alkalijskih i zemnoalkalijskih metala s vodom, soli alkalijskih i zemnoalkalijski metala
12. Reakcije karakteristične za prijelazne metale, dokazivanje peroksida titanil ionom, ravnoteža između kromata i dikromata, spojevi željeza
13. Pemeniti metali, skupina cinka
14. More - smjesa anorganskih tvari. Kemijski sastav morske vode, salinitet, pH i specijacija
15. Mješoviti zadaci

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

80% prisutnosti nastavi i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Anorganska kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođ

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Brinić, Slobodan. Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Grubač Z.: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz anorganske kemije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz anorganske kemije

Kod

KTJ110

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Vježbanje, provjera i utvrđivanje znanja s predavanja. Upoznavanje s metodikom eksperimentalnog rada i stjecanje vještina potrebnih za samostalni rad u laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. praktično provjeriti teorijske pretpostavke
2. steći samostalnost u izvođenju eksperimenata
3. osmisliti jednostavne eksperimente za ilustraciju kemijskih osobina tvari
4. aktivno istraživati načine na koje ta disciplina ima posljedično djelovanje na vanjski svijet.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Vježba: Vodik
2. Vježba: 17. Skupina (halogeni elementi)
3. Vježba: 16. Skupina (halkogeni elementi
4. Vježba: Skupina, (skupina dušika)
5. Vježba: 14 i 13 Skupina ugkjika i skupina bora, 1. i 2. skupina (alkalijski i zemnoalkalijski metali)
6. Vježba, Prijelazni elementi (3. do 7. skupina)
7. Vježba: Prijelazni elementi (8. do 12. skupina)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća biologija
NAZIV PREDMETA Opća biologija

Kod

KTJ111

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nada Bezić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Valerija Dunkić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za:
- Upoznavanje studenata s odnosima žive i nežive prirode
- Razumjevanje temeljnih principa stanične biologije
- Savladavanje osnova genetike i ekoloških odnosa među organizmima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno položenog predmeta moći:
- Prepoznati značenje živih organizme u odnosu na okoliš
- Ovladati temeljnim znanjima iz stanične biologije i evolucije organizama
- Znati osnovne genetičke principe
- Znati kako promijene okoliša utječu na promjene ekosustava

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Živa i neživa priroda. (3+1)
Prokarioti, eukarioti, odnosi među biljkama-životinje (3+1)
Membrana i transporti kroz membranu, jezgra, jezgica (3+1)
DNA, RNA, CD-biologije, Endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat, lizosomi (3+1)
Mitohondrij – disanje, kloroplasti - fotosinteza, peroksisomi (3+1)
Stanični ciklus, mitoza, mejoza (spermatogeneza, oogeneza), oplodnja (3+1)
Embrionalni razvoj, model operona diferencijacija kod biljaka i životinja (3+1)
Starenje i smrt, virusi (HIV), tumori (3+1)
Osnove nasljeđivanja, Mendelovi zakoni, mutacije (3+1)
Ekološki pojmovi i odnosi organizama u biocenozama (3+1)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u najmanje u 70%, te seminarima i izlaganju seminarskih radovima u 100% predviđene nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obaveza je studenata da u toku slušanja kolegija izrade seminarski rad koji ujedno mora i znati prezentirati. Studenti nakon završenih predavanja mogu u vrijeme ispitnog roka polgati čitav kolegiji u pismenom obliku.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Autorizirana predavanja na webu PMF-a

0

G. M. Cooper, Stanica: molekularni pristup, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

0

Dopunska literatura

A.Delić i N. Vijtiuk, Prirodoslovlje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Primjena računala
NAZIV PREDMETA Primjena računala

Kod

KTJ112

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i računalnim sustavima. Znanja o korištenju internetskih sadržaja i zaštita računala od zloćudnih programa. Stjecanje osnovnih vještina upravljanja sadržajima (mapama i datotekama) na PC računalima korištenjem Windows operativnog sustava. Stjecanje osnovnih vještina korištenja programa ponuđenih u MS Office programskom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog kolegija student će moći:
1. Upravljati sadržajima na računalu (mapama i datotekama)
2. Upotrijebiti MS Word za uređivanje datoteka prema propisanim zahtjevima (definiranje oblika i izgleda stranice, umetanje slika, gotovih elemenata, tablica, grafova...)
3. Upotrijebiti MS Excel za analizu, proračun, sortiranje, grafičko prikazivanje i formatiranje tablica.
4. Upotrijebiti MS PowerPoint za izradu prezentacija
5. Podesiti i koristiti MS Outlook za uređivanje i slanje elektroničke pošte
6. Pronaći pouzdane izvore informacija na internetu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: P Općenito o kolegiju i načinu polaganja ispita, Uvod u primjenu računala, Informatička djelatnost, Informacijske tehnologije, Informatizacija, Računarstvo, Primjena računala u kemiji i kemijskom inženjerstvu
2. tjedan: P Sklopovlje (PC računala), Von Neumann-ov model računala, Sklopovlje računala, Vrste računala, Osnovni pojmovi u računalnoj tehnici i informatici, Osnovni dijelovi (komponente) PC računala, Središnja procesorska jedinica (CPU), Računalne memorije, Matične ploče i konektori, Ulazno izlazni uređaji
3. tjedan: P Operacijski sustavi i aplikacije, BIOS (Basic Input/Output system), Priprema diskova i pogona za instalaciju OS, Datotečni sustav FAT, Datotečni sustav NTFS, Računalni programi, Sistemski programi, Aplikacijski programi, Operativni sustavi
4. tjedan: P Osnove MSDOS, GUI (Graphical user interface), Svojstva grafičkog sučelja, Povijest MS Windows OS, Primjer Instalacije operativnog sustava (Windows OS), Prilagodba korisničkog sučelja, Biblioteke, Prilagodba postavki računala, Vatrozid, Windows defender, Ažuriranje Windows, Akcijski centar, Komercijalni antivirusni programi. Vježbe: Osnove korištenja računala i operacijskog sustava. Upravljanje mapama i datotekama.
5. tjedan: P Sigurnosno kopiranje i vraćanje sustava, Upravljačka ploča, prilagodba postavki računala, Upravitelj uređaja, Korisnički računi, Centar za mrežu i zajednička korištenja, Otklanjanje poteškoća, Personalizacija, BitLocker šifriranje pogona, Regija i jezik, Programi i značajke, Instalacija i deinstalacija programa, Zaslon, Uređaji i pisači, Zadani programi, Pomoć i podrška, Pomagala i alati sustava, Prečaci u Window OS, Promjena jezičnog paketa Windows OS
6. tjedan: P Zloćudni programi (Malware), Računalni virusi, Računalni crvi, Trojanski konji, Logičke bombe, Špijunski programi, Oglašivački programi (Adware), INTERNET, Povijest interneta, TCP/IP protokol
7. tjedan: P Prvi kolokvij
8. tjedan: P Internet, Računalna mreža i klasifikacija mreža, Internet protokoli: http, https i ftp, Web preglednici, Internetski pretraživači, Autorska prava i zakon
9. tjedan: P MS Office, MS Word, Pokretanje MS Word-s, Izgled prozora MS Word-a, Statusna traka, Kartice i alati, Kopiranje i lijepljenje podataka, Posebni znakovi, Stilovi, Tabulatori, Odlomci, Izrada novog dokumenta, Kopiranje teksta, Unos zaglavlja i podnožja, Unos brojeva stranica. Vježbe: MS Word: Unos teksta i oblikovanje. Oblikovanje odlomka. Liste nabrajanja. Rad s dokumentima. Oblikovanje dokumenata.
10. tjedan: P Unos formula i jednadžbi, Primjena gotovih stilskih oznaka, Unos tablica i oblikovanje, Unos slike u dokument, Unos bibliografskih podataka, Unos Prijeloma stranice i Prijeloma sekcije (definiranje različitih poglavlja dokumenta), Prikaz sadržaja u dokumentu. Vježbe: MS Word: Unos slika, tablica i gotovih elemenata u dokument. Oblikovanje zaglavlja, podnožja dokumenta. Unos referenci i fusnoti u dokument.
11. tjedan: P MS Excel, Pokretanje MS Excel-a, Izgled prozora MS Excela, Alatna traka za brzi pristup, Statusna traka, Kartice i alati, Vrpca formula, Uređivanje podataka unutar radnog lista, Grafički prikaz podataka, Unos niza podataka u tablice, Dodavanje trenda podataka, Sortiranje podataka. Vježbe: MS Excel: Rad s tablicama. Unos podatka u tablice i njihovo oblikovanje. Unos niza podatka. Unos podataka iz datoteka. Prikaz podataka grafički.
12 tjedan: P Uvjetno oblikovanje podataka, Izrada i brisanje jednadžbi, Adrese ćelija (relativne, apsolutne, mješovite), Vrste funkcija, Logički operatori, Logičke funkcije, Primjeri primjene funkcija (IF, AND, OR, COUNTIF..), MS PowerPoint, Pokretanje MS PowerPoint, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada prezentacije, Dodavanje teme, Uređivanje teme, Umetanje objekta (slika, tablica, veze, medijski sadržaja...). Vježbe: MS Excel: Obrada podatka, Računanje sa tablicama, Unos i sintakse za izradu matematičkih jednadžbi. Prikaz trenda na krivulji.
13. tjedan: P MS OUTLOOK, Pokretanje MS Outlook-a, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada korisničkog računa, Izrada novog e-maila. Vježbe: MS Power Point: Izrada prezentacija. Odabir dizajna i redizajn postojećeg predloška.
14. tjedan: P Baze podataka, Što su to baze podataka?, Polja u bazama podataka, Kako nastaju baze podataka?, Centar za online baze podataka, Bibliografske baze podataka, Citatne baze podataka, Baze podataka s cjelovitim tekstom, Sciencedirect baza podataka, Scopus baza podataka, Pretraživanje baza podataka, Bibliografija
15. tjedan: P Ponavljanje. Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za eksperimentalni ra

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.6

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Praktični dio ispita

0.8

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 15%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je provedba Laboratorijskih vježbi od 100% čini udio od 15% ocjene. Praktični dio ispita čini udio od 50% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i praktični dio ispita. Minimum za prolaznost je 60% riješenog testa. Svaki prethodno položen kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi samo u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 20% u ocjeni. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 20 (dva položena kolokvija) i 20% ocjene (jedan položen kolokvij), a praktični dio ispita učestvuje s udjelom od 40% ocjene.
Za studente koji polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima samo preko pismenog i praktičnog dijela ispita granica prolaznosti za pismeni dio testa je 60 % riješenog testa. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 30% ocjene dok usmeni dio učestvuje s udjelom od 50% ocjene.
Ocjene: 60%-71% - dovoljan, 72%-81% - dobar,82%-91% -vrlo dobar, 92%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Jozić, Predavanja iz kolegija:Primjena računala, Kemijsko-tehnološki fakultet, Interna skripta, Split, 2013.

1

Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, Wiley Publishing Inc., Indiana, 2010.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

1. praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
2. studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Jedinične operacije u zaštiti okoliša
NAZIV PREDMETA Jedinične operacije u zaštiti okoliša

Kod

KTJ201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o osnovnim jediničnim operacijama u zaštiti okoliša kroz teorijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Upoznavanje s principima rada uređaja za provedbu jediničnih operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s posebnim osvrtom na uštedu energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje najčešće korištenih jediničnih operacija u zaštiti okoliša,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje jediničnih operacija te opisati princip njihovog rada,
- navesti moguće probleme prilikom provedbe određene jedinične operacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u ekoinženjerstvu. Transport fluida.
2. tjedan: Centrifugalne pumpe. Karakteristične veličine centrifugalne pumpe.
3. tjedan: Grubo disperzni sustavi. Klasiranje.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za klasiranje i sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida. Utrošak snage miješanja
7. tjedan: Miješanje praškastih (partikulativnih) sustava. Izbor uređaja za miješanje.
8. tjedan: Jedinične operacije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Apsorpcija. Uređaji za provedbu apsorpcije.
11. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije.
12. tjedan: Sušenje. Korištenje psihrometrijskog dijagrama sušenja.
13. tjedan: Uređaji za provedbu sušenja.
14. tjedan: Idealne i realne smjese. Fazna ravnoteža. Šaržna destilacija; destilacija vodenom parom i vakuum destilacija..
15. tjedan: Kontinuirana destilacija s povratom. Rektifikacija i stripiranje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.3

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju teorijskih (usmena) i dvaju računskih (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
U konačnoj ocjeni teorijski dio sudjeluje sa 67%, dok računski dio sa po 33 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), 4th ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.
R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša
NAZIV PREDMETA Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša

Kod

KTJ202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje praktičnih znanja o funkcionalnoj međuovisnosti procesnih veličina tijekom provedbe određene vježbe (eksperimenta) Razvijanje smisla za odabir procesnih uvjeta koji bi osigurali provođenje eksperimenta pri optimalnom uvjetima s obzirom na utrošak energije i zaštitu okoliša. Stjecanje sposobnosti određivanja nepoznatih (traženih) veličina korištenjem teorijskih izraza i veličina izmjerenih tijekom eksperimenta.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:
- objasniti smisao i cilj provođenja određenog eksperimenta , odnosno vježbe,
- objasniti elementarne dijelove aparatura korištenih pri izvedbi pojedine vježbe
- nabrojiti koje su procesne veličine trebale biti izmjerene kako bi se odredile tražene veličine ( zadane nepoznanice),
- objasniti funkcionalnu međuovisnost procesnih veličina te njihov utjecaj na odigravanje provedenog eksperimenta.
- navesti glavne otpore te pokretačke sile pri provedbi određene vježbe ( tj. eksperimenta).

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Klasiranje partikulativnog sustava.
Vježba 2: Miješanje - određivanje utroška snage miješanja.
Vježba 3: Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača.
Vježba 4: Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prijelaza i prolaza topline u izmjenjivaču topline.
Vježba 5: Apsorpcija – određivanje pada tlaka i ograničavajućih protoka fluida kroz kolonu.
Vježba 6: Sušenje - određivanje brzine sušenja.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Student je dužan završiti sve vježbe predviđene programom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.4

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.4

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nakon održane vježbe dužan je napisati referat. On se sastoji proračuna kojim se uz korištenje izmjerenih veličina i teorijskih izraza određuju nepoznanice tražene zadatkom vježbe. Osim računskog dijela uz referat se prilažu dijagrami ovisnosti procesnih veličina, specifični za pojedinu provedenu operaciju. Po završetku svih vježbi provodi se završni kolokvij u pismenom obliku. Prag prolaznosti na kolokviju je 55%. Ocjena iz vježbi sastoji se od ocjene praktičnog dijela vježbe, ocjene referata te ocjene iz završnog kolokvija.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Tehnološke operacije priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća mikrobiologija
NAZIV PREDMETA Opća mikrobiologija

Kod

KTJ203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za razumijevanje temeljnih spoznaja iz mikrobiologije uključujući različite mikroorganizme njihovu fiziologiju, morfologiju, genetiku, ekologiju, patogenost, njihovu primjenu u biotehnologiji i zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- objasniti strukture, raznolikost i replikaciju različitih skupina mikroorganizama
- objasniti genetske mehanizme adaptacije prokariotskih mikroorgani u različitim uvjetima okoliša.
- primijeniti metode fizioloških i biokemijskih testova za identifikaciju različitih skupina mikroorganizama.
- prepoznati mehanizme patogenosti mikroorganizama koji uzrokuju bolesti ljudi i životinja kao i mehanizme koje koriste domaćini kako bi se obranili od patogena.
- utvrditi broj mikroorganizama u uzorku i izračunati rast mikroorganizama u različitim uzorcima i u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod. Povijesni razvoj mikrobiologije. (2 sata)
2. Rasprostranjenost mikroorganizama i njihova uloga u biogeokemijskim procesima u prirodi. (2 sata)
3. Eukaryotes, Archaea and Bacteria; strukture i funkcije. Morfologija, nomenklatura i klasifikacija mikroorganizama. (2 sata)
4. Osnovne strukture i funkcije prokariotske stanice. (2 sata)
5. Genetika mikroorganizama, organizacija genoma, mobilni genetički elementi. (2 sata)
6. Rast mikroorganizama i osnovni činitelji rasta; hranljive tvari, temperatura, kisik, osmotski tlak i pH. (2 sata)
7. Metaboličke aktivnosti mikroorganizama. Identifikacija mikroorganizama primjenom različitih fizioloških i biokemijskih testova. (2 sata)
8. Mikroorganizmi i oboljenja; otpornost, odnos mikrorganizma i domaćina, imunološki odgovori na infekcije. (2 sata)
9. Mehanizmi antimikrobne rezistencije na antibiotike i druge kemijske tvari. (2sata)
10. Osnovna morfološka obilježja i patogenost gljiva, kvasnica i plijesni. Bolesti uzrokovane gljivama i njhovim toksinima. (2 sata)
11. Primjena mikroorganizama u biotehnologiji. (2 sata)
12. Osnovna morfološka obilježja i ciklusi razvoja parazita. (2 sata)
13. Uloga mikroorganizama u biorazgradnji teških metala, nitrata i kloriranih ugljikovodika. (2 sata)
14. Osnovne morfološke karakteristike virusa, viroida i priona. Klasifikacija i nomenklatura virusa. Viroze. Postupci proučavanja osobina virusa. (2 sata)
15. Kontrola i suzbijanje rasta mikroorganizama fizikalnim i kemijskim metodama. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice. Obavljene sve predviđene laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena studenta će se bazirati na temelju ostvarenih rezultata uključujući predavanja, seminare i laboratorijske vježbe. Konačna ocjena predmeta će se računati prema ostvarenom postotku bodova na: Međuispitu 30%; Završnom ispitu 35%; Seminaru 10%; Laboratorijskijskim vježbama 15%. Vrjednovanje rada studenata će se temelji na postotku ostvarenog ukupnog broja bodova prema navedenoj skali: <60% nedovoljn; 60-70% dovoljan (2), 70-80% dobar (3), 80-90% vrlo dobar (4), 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Duraković, S.Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, Zagreb, 2002.

5

e-learning portal

S. Kalenić, E. Mlinarić-Missoni i sur., Medicinska bakteriologija i mikologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2005.

5

Z. Brudnjak, Medicinska virologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2002.

5

Dopunska literatura

R.A. Harvey, P.C. Champe, B.D. Fisher, Microbiology, 2th ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2007.
R.M. Patrick, S.R. Ken, A.P. Michael, Medical Microbiology, 5th ed. Elsevier/Mosby, Philadelphia, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz opće mikrobiologije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz opće mikrobiologije

Kod

KTJ204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Ana Maravić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Laboratorijske vježbe kao sastavna komponenta kolegija iz mikrobiologije omogućiti će studentima stjecanje osnovnih vještina i tehnika uključujući rad u sterilnim uvjetima, praćenje rasta mikroorganizama i mnogih dijagnostičkih postupaka u identifikaciji. Procijeniti kako se fizičke i kemijske metode mogu koristiti za kontrolu rasta različitih vrsta mikroorganizama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanih vježbi moći:
- analizirati obilježja različitih mikroorganizama u smislu stanične anatomije, fiziologije, raznolikost i replikacije različitih skupina mikroorganizama.
- primijeniti metode fizioloških i biokemijskih testova za identifikaciju različitih grupa mikroorganizama.
- usvojiti odgovarajuće mikrobiološke laboratorijske tehnike koje uključuju mikroskopiju, biokemijske testove i dijagnostičke medije za karakterizaciju mikroorganizma značajnih za ljudsko zdravlje i biotehnologiju.
- utvrditi broj mikroorganizama u uzorku i izračunati rast mikroorganizama u različitim uzorcima i u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Sigurnost i uvjeti rada u mikrobiološkom laboratoriju. Osnovne metode, upotreba i briga o mikroskopu. Mikroskopske mjerenja. (2 sata)
2. Uvod u načela laboratorijskih metoda u mikrobiologiji. (2 sata)
3. Osnovne tehnike rada u aseptičnim uvjetima, metode priprave i bojenjem različitih pripravaka. (2 sata)
4. Priprema hranjivih medija
5. Osnovna obilježja bakterijskih kultura. Upotreba medija za izolaciju čistih kultura. (2 sata)
6. Izolacija čistih kultura različitih mikroorganizama, te korištenje različitih metoda izolacije i identifikacije. (2 sata)
7. Biokemijska obilježja bakterija - fermentacija ugljikohidrata, Dvostruki šećeri (TSI) agar, IMViC test, API trake (2 sata).
8. Osnovne makro i mikromorfološke karakteristike kvasaca i plijesni. Uzgoj kvasaca i plijesni na hranjivim podlogama, izolacije i identifikacije. (2 sata)
9. Osnovna obilježja parazita. Uzorkovanje i priprema uzoraka za identifikaciju parazita. (2 sata)
10. Učinak temperature i pH na mikroorganizme. (2 sata)
11. Zahtjevi bakterija za atmosferskim kisikom. Uzgoj anaerobnih bakterija. (2 sata)
12. Inhibicijsko djelovanje teških metala *. Inhibicijsko djelovanje dezinfekcijskih sredstava. (2 sata)
13. Ispitivanje osjetljivosti na antibiotike:.Antibiogram (2 sata)
14. Metode za određivanje broja bakterija u različitim uzorcima hrane,
metoda razrjeđivanja, spektrofotometrijska metoda i membranska filtracija.
(2 sata)
15. Primjena različitih metoda za određivanje broja bakterija u različitim uzorcima
vode za piće i otpadnih voda (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Obavljene sve predviđene laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena studenta će se bazirati na temelju ostvarenih rezultata uključujući predavanja, seminare i laboratorijske vježbe. Konačna ocjena predmeta će se računati prema ostvarenom postotku bodova na: Međuispitu 30%; Završnom ispitu 35%; Seminaru 10%; Laboratorijskijskim vježbama 15%. Vrjednovanje rada studenata će se temelji na postotku ostvarenog ukupnog broja bodova prema navedenoj skali: <60% nedovoljn; 60-70% dovoljan (2), 70-80% dobar (3), 80-90% vrlo dobar (4), 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Duraković, S.Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, Zagreb, 2002.

5

e-learning portal

S. Kalenić, E. Mlinarić-Missoni i sur., Medicinska bakteriologija i mikologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2005.

5

Z. Brudnjak, Medicinska virologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2002.

5

Dopunska literatura

R.A. Harvey, P.C. Champe, B.D. Fisher, Microbiology, 2th ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2007.
R.M. Patrick, S.R. Ken, A.P. Michael, Medical Microbiology, 5th ed. Elsevier/Mosby, Philadelphia, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemija i zaštita zraka
NAZIV PREDMETA Kemija i zaštita zraka

Kod

KTJ205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Marin Ugrina
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stječu se osnovna znanja o atmosferi; strukturi, kemijskim ciklusima i onečišćenjima, te o uređajima za sprječavanje emisije štetnih tvari u okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti procese kruženja tvari u atmosferi
- prepoznati i objasniti izvore onečišćenja atmosfere
- objasniti reaktivnost štetnih tvari u atmosferi
- predstaviti metode i procesnu opremu za sprečavanje emisija iz industrijskih izvora u atmosferu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Osnovne karakteristike atmosfere. Struktura atmosfere. Sastav atmosfere.
2. tjedan: Atmosfera kao fotokemijski sustav. Dolazno zračenje - solarni spektar. Apsorpcijski koeficijenti atmosferskih plinova.
3. tjedan: Reemisijska zračenja - hlađenje površine Zemlje. Kemijski ciklusi u atmosferi.
4. tjedan: Temperaturne inverzije. Atmosferski sadržaji i ciklusi ugljika, sumpora i dušika.
5. tjedan: Kinetika i termodinamika nastajanja oksida i kontrola njihove emisije.
6. tjedan: Izvori emisije SOx, NOx i CO2. Kemijske i fotokemijske reakcije u atmosferi. Kiselo-bazne reakcije u atmosferi.
7. tjedan: Kisele kiše. Plinovi staklenika i globalno zatopljenje.
8. tjedan: Cestice u atmosferi. Procesi nastajanja čestica.
9. tjedan: Organska onečišćenja zraka. Reaktivnost ugljikovodika. Organohalidni, organosumporni i organodušicni spojevi.
10. tjedan: Razaranje ozonskog sloja. Antropogene izmjene atmosfere.
11. tjedan: Najvažniji industrijski onečišćivači atmosfere.
12. tjedan: Podjela izvora onečišćenja, sekundarni i primarni polutanti.
13. tjedan: Uređaji za sprječavanje emisije štetnih tvari u zrak.
14. tjedan: Elektrostatski precipitatori, incineratori.
15. tjedan: Gravitacijski taložnici, vrećasti filteri.
Seminar (15 sati): numeričko rješavanje problema na osnovi dobivenih mjernih parametara (izračun koncentracije SOx, NOx, CO2, NH4+, PM, metala i ozona, statistička obrada dobivenih podataka)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R.W.Boubel, D.L.Fox, D.B. Turner, A.C. Stern, Fundamentals of air pollution, AP, 1994.

0

kod predmetnog nastavnika

N. P. Cheremisinoff, Handbook of air pollution prevention and control, Elsevier Science (USA), 2002.

0

kod predmetnog nastavnika

Mar Viana, Urban Air Quality in Europe, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

0

kod predmetnog nastavnika

D.J. Jacob, Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, New Jersey, 1999.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

C. Baird, Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 1999.
R.M. Harrison, Understanding Our Environment: An Introduction to Environmental Chemistry and Pollution, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz kemije i zaštite zraka
NAZIV PREDMETA Vježbe iz kemije i zaštite zraka

Kod

KTJ206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Marin Ugrina
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

24

6

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim laboratorijskim metodama identifikacije onečišćenja zraka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- uzorkovati zrak
- odrediti sardžaj ozona u zraku
- odrediti sadržaj plinovitih štetnih tvari u zraku
- odrediti sadržaj krutih čestica u zraku
- odrediti sadržaj metala u čestičnoj tvari
- procijeniti utjecaj spaljivanja otpada na onečišćenje zraka.
- izraditi mrežu zagađenja ispitivanog područja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje sadržaja SO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 2: Određivanje sadržaja CO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 3: Određivanje sadržaja NO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 4:Određivanje ozona u zraku
Vježba 5: Određivanje metala u čestičnoj tvari
Vježba 6: Određivanje PM10 i PM2,5
Vježba 7: Određivanje sadržaja imisije štetnih tvari ovisno o udaljenosti od industrijskih postrojenja.
Vježba 8: Određivanje teških metala u dimnom plinu nastalom spaljivanjem krutog otpada.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.2

Terenska nastava

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Internal material for laboratory exercises

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana usmena provjera znanja
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Analitička kemija okoliša
NAZIV PREDMETA Analitička kemija okoliša

Kod

KTJ207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je primjena analitičkih metoda i tehnika u analizi okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Pristupnici moraju imati vrlo dobro osnovno znanje iz Analitičke kemije, Fizikalne kemije, Organske kemija, ali nisu nužna za sa

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. poznavati i objasniti interakcije koje se događaju između različitih faza u okolišu (voda-zrak, tlo-zrak, voda-tlo)
2. samostalno planirati uzorkovanje (slučajno uozkovanje, slojevito uzorkovanje, sustavno uzorkovanje, intuitivno uzorkovanje)
3. uzorkovati (zrak, vodu, tlo, sediment, biološke uzorke).
4. pripravljati uzorke za analizu, koristiti moderne metode priprave uzoraka
5. koristiti različite tehnike za analizu okoliša (klasične metode, instrumentalne metode, elektroanalitičke tehnike, ostale tehnike.
6. vršiti biološki nadzor (ekološki indikatori, biomarkeri)
7. obraditi rezultate analiza

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanje 1: Uvod - znanost o okolišu i analitička kemija okoliša.
Predavanje 2: Kemijski principi u okolišu. Uzimanje uzoraka iz okoliša
Predavanje 3: Analitičko odvajanje, priprema uzorka za analizu.
Seminar 1 (2 sata): Interpretacija i obrada podataka. Standardna odstupanja, pogreške
Predavanje 4: Primjena analitičkih metoda i tehnika u analizi okoliša. Elektoroanalitičke metode (potenciometrija)
Seminar 2 (2 sata): Kvantitativno izražavanje sastava otopina - izražavanje koncentracija
Predavanje 5: Voltametrija, kulometrija
Seminar 3 (2 sata): Izračunavanje pH za vode različitog sastava i prirode (morska, riječna, kišnica)
Predavanje 6: Konduktometrija, spektometrijske tehnike
Predavanje 7: Spektrometrija apsorpcije, spektrometrija inducirane apsorpcije, emisijska spektrometrija
Predavanje 8: Instrumentalne tehnike odjeljivanja, plinska kromatografija
Seminar 4 (2 sata): Izračuni podataka spektrometrijskih mjerenja
Predavanje 9: Tekućinska kromatografija, stanje i razvoj kromatografskih tehnika
Seminar 5 (2 sata): Izračuni tragova metala u okolišu
Predavanje 10: Ostale tehnike (toplinske tehnike, radiokemijske tehnike)
Seminar 6 (2 sata): Izračunavanje koncentracije čestične tvari u okolišu i prikaz rezultata
Predavanje 11: Tragovi elemenata u okolišu: prirodna razina i kemijska forma, zagađenje
Seminar 7 (2 sata): Statistička obrada rezultata analize uzoraka iz okoliša (zrak, voda, tlo)
Predavanje 12: Određivanje tragova organskih spojeva
Predavanje 13: Biološki indikatori i metode.
Predavanje 14: Radijacija i radioaktivnost u okolišu. Kontaminiranost zemljišta.
Predavanje 15: Procjena i interpretacija analitickih podataka iz okoliša. Specifične primjene
Seminar 8 (1 sat): Korelacije (Spearmanova, Pearsonova, )

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Tijekom semestra studenti će iz odabranog poglavlja predavanja napraviti seminarski rad koji će utjecati na konačnu ocjenu. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog dijela ispita, student pristupa usmenom dijelu ispita.. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 55%-65% dovoljan; 66%-75% dobar; 76%-85% vrlodobar;> 86% izvrstan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Ašperger et al, Analitika okoliša, HINUS&FKIT, Zagreb 2013.

1

F.W. Fifield, P.J. Haines, Environmental Analytical Chemistry, Blackie academic& professional, London, 1996.

1

E. P. Popek Sampling and analysis of environmental chemical pollutants, AP, 2003.

1

Vježbe iz Analitičke kemije okoliša (interna skripta u pripremi), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

0

Dopunska literatura

C.E. Kupchella, M. C. Hyland, Enviromental science, Massachusetts, 1989

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz analitičke kemije okoliša
NAZIV PREDMETA Vježbe iz analitičke kemije okoliša

Kod

KTJ208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je primjena analitičkih metoda i tehnika u analizi okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
1. Pravilno vršiti uzorkovanje
2. Provesti analizu uzorka iz okoliša: spektrometrijski, potencijometrijski, voltametrijski
3. Odrediti fosfor u biljnim uzorcima iz okoliša
4. Odrediti kemijske karakteristike tla

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1 (4 sati): Potenciometrijsko određivanje fluorida i klorida. Određivanje željeza u pitkoj vodi.
Vježba 2 (4 sati): Određivanje pH raznim vrstama voda ( riječna, kišnica)
Vježba 3 (4 sati): Određivanje koncentracije prijelaznih metala u čistim vodenim otopinama UV-VIS spektrofotometrijom
Vježba 4 (4 sati): Određivanje nitrata, nitrita i amonijaka u otpadnim vodama spektrofotometrijski
Vježba 5 (4 sati): Određivanje fosfora u krutoj tvari biljaka
Vježba 6 (5 sati): Voltametrijsko određivanje askorbinske kiseline u multivitaminskim pripravcima
Vježba 7 (5 sati): Određivanje kemijskih karakteristika tla

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene. Student ima pravo izostati jednu vježbu, a koju će nadoknaditi na kraju semestra. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 55%-65% dovoljan; 66%-75% dobar; 76%-85% vrlodobar;> 86% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Analitičke kemije okoliša (interna skripta u pripremi), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Termodinamika
NAZIV PREDMETA Termodinamika

Kod

KTJ209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Jelena Jakić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Predmet Termodinamika pokriva osnove općih termodinamičkih principa i njihovu inženjersku primjenu. Cilj je da studenti ovladaju znanjem o osnovnim termodinamičkim principima i njihovoj inženjerskoj primjeni, što će im biti od koristi u daljnjem studiju kao i u njihovom radu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- navesti i definirati mjerne jedinice osnovnih termodinamičkih veličina i jednadžbe stanja
- navesti i pravilno tumačiti osnovne zakone termodinamike
- navesti i objasniti termodinamičke promjene stanja idealnih plinova
- definirati i objasniti procese ekspanzije i kompresije
- definirati i objasniti desnokretne kružne procese
- definirati i objasniti nepovratljive procese (prigušivanje, miješanje plinova)
- navesti i opisati toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova
- razlikovati i analizirati procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura te opisati procese u uređajima za ukapljivanje plinova
- razlikovati standardna stanja kod otopina
- primijeniti stečena znanja u rješavanju zadataka vezanih uz promjene stanja idealnih i realnih plinova i kapljevina, procese kompresije, desnokretne kružne procese, procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opći pojmovi. Toplinske i energetske veličine u termodinamičkim procesima.
2. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike. Prvi zakon termodinamike pomoću unutrašnje energije i entalpije. Termodinamičke promjene stanja idealnih plinova (izobarna, izohorna, izotermna, adijabatska i politropska promjena stanja).
3. tjedan: Drugi zakon termodinamike, povratljivost, nepovratljivost, toplinski dijagram i promjene stanja u toplinskom dijagramu.
4. tjedan: Primjena drugog zakona na energetske pretvorbe – eksergija i anergija
5. tjedan: Maksimalni rad sustava
6. tjedan: Kružni procesi. Carnotov i termodinamički stupanj djelovanja.
7. tjedan: Procesi kompresije i ekspanzije.
8. tjedan: Procesi s vanjskim i unutarnjim sagorijevanjem.
Provjera znanja (I kolokvij).
9. tjedan: Realni plinovi: tekućine, isparavanje, mokra, suhozasićena i pregrijana para.
10. tjedan: Toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova. Tablice i dijagrami termodinamičkih veličina.
11. tjedan: Vodena para-veličine stanja vodene pare. Procesi s vodenom parom kao radnim medijem.
12. tjedan: Termodinamičke osnove procesa hlađenja. Procesi u uređajima za dobivanje niskih temperatura. Rashladni koeficijent. Toplinska crpka ili dizalica topline.
13. tjedan: Procesi u uređajima za ukapljivanje plinova.
14. tjedan: Termodinamika otopina- teorija i primjena, Termodinamičke osnove ravnoteže kapljevina-para.
15. tjedan: Standardna stanja kod otopina. Gibs-Duhemova jednadžba kod otopina.
Provjera znanja (II kolokvij).
Tijekom seminara obrađuju se numerički primjeri koji predočavaju pređeno gradivo i čine s predavanjima jedinstvenu cjelinu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja i pohađanje seminara se evidentira (ne boduje se u ocjeni). U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente, a pismeni je obvezatan ukoliko student nije oslobođen polaganja pismenog ispita. Kontinuirana provjera znanja putem parcijalnih kolokvija (dva puta tijekom semestra) omogućava oslobađanje od polaganja pismenog ispita. Prag prolaznosti je 60%. Polaganje parcijalnih kolokvija nije obvezatno. Kolokviji nisu eliminacijski. Pojedini položeni kolokvij učestvuje u ocjeni s 25%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u jesenskom ispitnom roku s udjelom od 25% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita putem kolokvija polažu cjelokupni ispit (završni ispit) putem pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. B. Daisie, M. B. Bailey, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th Ed., Wiley, New York, 2010.

2

N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika, 2 izdanje, on line (2007-01-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

On line

V. Martinac, Termodinamika i termotehnika (priručnik - formule i tablice), on line (2008-12-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

On line

J. M. Smith, H. C. Van Hess, M. M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2005.

1

Dopunska literatura

Y. A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2011.
R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G. J. Van Wylen, Fundamentals of thermodynamics, 8th Ed., Wiley, New York, 2012.
R. Budin, A. Mihelić-Bogdanić, Osnove tehničke termodinamike, III izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Gospodarenje otpadom
NAZIV PREDMETA Gospodarenje otpadom

Kod

KTJ301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa osnovnim principima gospodarenja otpadom te ih osposobiti za samostalno rješavanje problema u gospodarenju otpadom u praksi. Objasniti studentima suvremeni koncept održivog gospodarenja otpadom koji se uz mjere za izbjegavanje nastajanja otpada zasniva na materijalnoj i energetskoj oporabi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
1. Definirati osnovne pojmove iz područja otpada, navesti glavne probleme vezane uz otpad, njihove uzroke i značaj te utjecaj na stanje okoliša.
2. Opisati postupke obrade krutog otpada i odlagališta otpada.
3. Voditi dokumentaciju vezanu za gospodarenje otpadom.
4. Snalaziti se u zakonskim propisima u svrhu pravilne i pravovremene primjene zakonskih propisa.
5. Razumjeti hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Klasifikacija otpada prema nastanku, vrsti te fizikalno-kemijskim i biološkim osobinama.
2. tjedan: Komunalni, industrijski, metalurški otpad, otpad iz rudarstva, poljoprivredni, medicinski otpad.
3. tjedan: Opasni otpad. Utjecaji otpada na okoliš.
4. tjedan: Osnovna pitanja uklanjanja krutog otpada, aspekti zaštite okoliša i legislativa u sektoru upravljanja otpadom.
5. tjedan: Održivi razvoj i upravljanje otpadom. Hijerarhija upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja.
6. tjedan: Gospodarenje otpadom: sprječavanje i smanjivanje nastajanja, obrada, recikliranje, energetsko iskorištavanje, odlaganje.
7. tjedan: Mjere i postupci za smanjenje otpada.
8. tjedan: Sustavi i organizacija sakupljanja, transporta i obrade krutog otpada. Prva provjera znanja.
9. tjedan: Tehnologije i postupci obrade otpada.
10. tjedan: Postupci zbrinjavanja krutog otpada: sanitarno odlaganje, kompostiranje, termička obrada.
11. tjedan: Biološki, kemijski i fizikalni procesi obrade krutog otpada. Nove tehnologije.
12. tjedan: Prikupljanje i valorizacija sekundarnih sirovina, recikliranje.
13. tjedan: Postupci konačnog zbrinjavanja otpada. Odlaganje otpada na uređenim deponijima. Vrste odlagališta. Kriterij za izbor lokacije odlagališta. Izgradnja odlagališta. Obrada pojedinih vrsta otpada prije odlaganja.
14. tjedan: Utjecaj odlagališta na okoliš i mjere zaštite okoliša. Postupci sanacije odlagališta.
15. tjedan: Strateško planiranje gospodarenja otpadom u RH. Druga provjera znanja

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, polaganje ispita

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni I usmeni ispit.
Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 2011.

1

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Menagement, 2nd edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

1

Dopunska literatura

R. Chandrappa, D. B. Das, Solid waste management, Principles and prectice, Springer, UK, 2012.
M. K. Hill, Understanding Environmental Pollution, 2nd edition, Cambridge, University Press, 2004.
F. R. McDougal, P. R. White, M. Frenke, P. Hindle, Integrated solid waste management: a life circle inventory, Blackwell Publishing, UK, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz gospodarenja otpadom
NAZIV PREDMETA Vježbe iz gospodarenja otpadom

Kod

KTJ302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim principima gospodarenja otpadom te ih osposobiti za samostalno rješavanje problema gospodarenja otpadom u praksi. Praktično provesti dobivanje novih proizvoda iz odgovarajućeg organskog otpada, te proračunati iskorištenje procesa. Na terenskoj nastavi upoznati studente s radom odlagališta otpada te obradom otpada u firmi za obradu otpada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi studenti će moći:
1. Svrstati otpad u odgovarajuću kategoriju.
2. Odabrati odgovarajući način obrade krutog otpada.
3. Izračunati iskorištenje procesa obrade otpada u cilju dobivanja korisnih proizvoda.
4. Opisati postupke obrade krutog otpada i odlagališta otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Korisna upotreba kore citrusa.
2. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine.
3. Proizvodnja Ca-tartarata.
4. Obrada recikliranog papira.
5. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac.
6. Terenska nastava u poduzeću Cijan d.o.o.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Kliškić, kruti otpad i recikliranje, Upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2000.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Zbrinjavanje opasnog otpada
NAZIV PREDMETA Zbrinjavanje opasnog otpada

Kod

KTJ303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o izvorima, vrstama i količinama opasnih otpadnih materijala
- mogućnostima trajnog i po okoliš neškodljivog zbrinjavanja opasnog otpada
- recikliranja i dobivanja novih proizvoda

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine opasni otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine otpadnih industrijskih materijala
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, zakonska regulativa o opasnom otpadu, utjecaj na okoliš
2. tjedan: izvori, vrste i obilježavanje opasnih otpada, UN brojevi
3. tjedan: prijevoz opasnih otpada, cestovni, željeznički, brodski i zračni
4. tjedan: tehnološki procesi u kojima nastaju štetne otpadne tvari
5. tjedan: proizvodnja, skladištenje, ugradnja i ostaci anorganskih veziva i građevnih materijala
6. tjedan: zauljeni otpad, vrste, mogućnosti oporabe ili načini sigurnog zbrinjavanja
7. tjedan: građevni otpad, oporabe i mogućnosti zbrinjavanja
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: tehnološki procesi koji koriste industrijski otpad kao sirovinu
10. tjedan: tehnološki postupci solidifikacije i stabilizacije industrijskih otpadnih materijala
11. tjedan: fiziklno-kemijske metode karakterizacije otpada
12. tjedan: hidratacija i optimiranje dodataka u cementnom matriksu
13. tjedan: metode ispitivanja novih graditeljskih proizvoda uz dodatkak industrijskim otpadom - uporabna vrijednost
14. tjedan: metode ispitivanja novih proizvoda s industrijskim otpadom-ekološka prihvatljivost - testovi ispiranja (leaching)
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. provjera znanja (2. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni vrijedi 45 %. Prisutnost predavanjima u 80 -100%-tnom iznosu je 10 % ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60 %, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s 90%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K.Y. Show, X. Guo, Industrial Waste, InTech, Rijeka, 2012.

1

L.K. Wang, Y.T. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis, Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.

1

R. D. Spence, C. Shi, Stabilization and Solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

Dopunska literatura

A. Al-Tabbaa, Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation, Advances in S/S for Waste and Contaminated Land, A.A. Ballkema Publishers, London, 2005.
- I. Kisić, Sanacija onečišćenog tla, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.
- R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin, 2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada
NAZIV PREDMETA Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada

Kod

KTJ304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje praktičnih znanja o metodama određivanja osnovnih
svojstava i identifikacije opasnih tvari
- procjena skupine

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine opasni otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine opasnih otpada
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Testovi ispiranja (Leaching test) opasnih čvrstih otpada
Vježba 2. Analiza prašine cementnih peći i mogućnosti uporabe.
Vježba 3. Određivanje sadržaja teških metala u otpadnom motornom ulju
Vježba 4. Oporaba otpadnih čvrstih materijala - zasićenog zeolita. betona, cigla i stakla
Vježba 5. Solidifikacija i stabilizacija muljeva s opasnim otpadom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene laboratorijske vježbe u 100 %-tnom iznosu

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.6

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za pojedine vježbe. Vježbe je potrebno izvesti u 100 % iznosu od predviđenog fonda sati. Nakon izvedene vježbe potrebno je napisati izvješće sa vježbi (referat).
Završno vrjednovanje:
U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (20 %), uspješnost izvedbe eksperimentalnog dijela (60 %) i kvaliteta izvješća s vježbi (proračuni i zaključci)
20 %.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. D. Spence, C. Shi, Stabilization and Solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

G.R. Woolley, J.J.J. Goumans, P. J. Wainwright, Waste Materials in Construction, Pergamon Press, Amsterdam, 2000.,Industrial Waste, USEPA, 2012.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Analiza i optimizacija uporabe voda
NAZIV PREDMETA Analiza i optimizacija uporabe voda

Kod

KTJ305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim s postupcima pripreme vode za pojedine namjene u procesu i metodama kojima se postiže višestruko korištenje vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti metode i tehnike za smanjenje potrošnje vode u industrijskom procesu
- primijeniti metode kondicioniranja vode u industriji
- primijeniti "Water Pinch" tehniku kod analize mreže tokova
- objasniti primjenu fizikalno-kemijskih postupaka pripreme vode u industriji.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Vodozahvati u prirodi, površinske i podzemne vode.
2. tjedan: Kakvoća pitkih voda i zahtjevi kakvoće prema namjeni.
3. tjedan: Pregled uporabe vode u različitim industrijskim procesima.
4. tjedan: Metode i tehnike za smanjenje potrošnje vode, grafičke i analitičke metode.
5. tjedan: Primjena "Water Pinch" tehnike za analizu mreže tokova - 1. dio.
6. tjedan: Primjena "Water Pinch" tehnike za analizu mreže tokova - 2. dio.
7. tjedan: Višestruka uporaba vode u procesu, smanjenje korištenja svježe i minimalno nastajanje otpadne vode. Kritična mjesta nastajanja otpadnih voda u industriji.
8. tjedan: Postupci i procesi u pripremi svježe vode kao i za regeneraciju i ponovno korištenje otpadne vode.
9. tjedan: Uklanjanje mutnoće koagulacijom/flokulacijom.
10. tjedan: Organska onečišćenja, hranjive soli, metalni ioni i otopljeni plinovi u pitkim vodama.
11. tjedan: Metode ukljanjanja otopljenih metalnih iona.
12. tjedan: Deferizacija i demanganizacija.
13. tjedan: Dezinfekcija vode; termičke, kemijske i metode zračenjem
14. tjedan: Primjena prirodnih izmjenjivača.
15. tjedan: Primjena adsorbensa u postupcima uklanjanja štetnih tvari iz voda.
Seminarski zadaci:
Primjena optimizacije uporabe voda u prehrambenoj industriji, kemijskoj industriji, obradi metala, industriji proizvodnje celuloze i papira, aluminijskoj industriji, industriji proizvodnje čelika.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

Esej

Seminarski rad

0.7

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.1

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima i seminarima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Interni nastavni materijal

0

kod predmetnog nastavnika

D. Mayer, Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, Zagreb, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

J. G. Mann, Y. A. Liu, Industrial water reuse and wastewater minimization, Wiley and Sons Ltd., Chichester, 2005.

0

kod predmetnog nastavnika

D. Hendricks, Fundamentals of Water Treatment Unit Processes: Physical, Chemical, and Biological, CRC Press, 2010.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda
NAZIV PREDMETA Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda

Kod

KTJ306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s određivanjem pokazatelja kakvoće vode u prirodi, metodama pripreme vode ovisno o namjeni u procesu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- odrediti sadržaj organske tvari u vodi u prirodi i otpadnoj vodi
- odrediti fizikalno-kemijske pokazatelje kakvoće vode.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje osnovnih fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja u uzorku vode za piće i u uzorcima s nepoznatih izvorišta.
Vježba 2: Određivanje oksidativnosti metodom utroška KMnO4.
Vježba 3: Uklanjanje otopljenih organskih tvari, mirisa i boje na prirodnim izmjenjivačima i adsorbensima šaržnim postupkom.
Terenska nastava: Posjet stanici za pripremu vode za piće.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.1

Terenska nastava

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Interna skripta za laboratorijske vježbe.

0

kod predmetnog nastavnika

F. N. Kemer, Nalkov priručnik za vodu, AMB Grafika Novi Sad, 2005.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Polimeri i okoliš
NAZIV PREDMETA Polimeri i okoliš

Kod

KTJ307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Racionalno sagledavanje utjecaja polimernih materijala na okoliš i obratno.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne širokoprimjenjive polimere i njihovu primjenu
- osnovne karakteristike strukture polimera
- značenje i oznake na plastičnoj ambalaži
- moguće utjecaje na okoliš tijekom procesa polimerizacije
- djelovanje okoliša na svojstva polimernih materijala
- osnovne karakteristike biorazgradljvih polimera
- osnovne postupke gospodarenja i recikliranja plastičnog i gumenog otpada u cilju smanjenja onečišćenja okoliša

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni pregled i stanje u svijetu u potrošnji polimernih materijala. Osnovni pojmovi i principi kemije polimera.
2. tjedan: Nadmolekulska struktura. Fizička i fazna stanja. Termomehanička krivulja. Podjela polimernih materijala (Termoplastični, elastomerni i termostabilni).
3. tjedan: Masovni polimeri (polietilen, poli(etilen-tereftalat), polipropilen, poli(vinil-klorid), polistiren). Svojstva i primjena. Značenje i oznake na plastičnoj ambalaži.
4. tjedan: Polimeri i okoliš, globalni i lokalni značaj. Utjecaji na okoliš tijekom proizvodnje i prerade polimera. Emisije u zrak.
5. tjedan: Otpadne vode, opasni materijali, čvrsti otpad. Kontrola i suzbijanje emisija u procesima polimerizacije (visokotlačna polimerizacija PE-a i suspenzijska polimerizacija PVC-a).
6. tjedan: Unapređenje procesa polimerizacije na postavkama "zelene" kemije. Polimeri i potrošnja energije.
7. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Utjecaj okoliša na polimere (insolacija, temperatura, vlaga, kisik, atmosferski onečišćivači). Mehanizmi razgradnje polimera.
9. tjedan: Toplinska razgradnja. Oksidacijska razgradnja. Atmosferska onečišćenja. Ispitivanje starenja polimera (prirodni i laboratorijski uvjeti).
10. tjedan: Zapaljivost i gorivost polimera. Mehanizam gorenja. Metode ispitivanja gorivosti. Opasne emisije iz procesa spaljivanja plastike.
11. tjedan: Polimeri u morskom okružju (vrste polimernih materijala, međusobni utjecaji). Biorazgradljivi polimeri proizvedeni iz obnovljivih i petrokemijskih sirovina (PLLA, PHB,), proizvodnja, svojstva, primjena.
12. Biorazgradljivi vodotopljivi polimeri (PEO, PVA), svojstva i primjena. Opravdanost modificiranja polimera u svrhu poboljšanja (bio)razgradljivosti.
13. tjedan: Cjeloviti sustav gospodarenja otpadnom plastikom i gumom.
14. tjedan: Recikliranje i regeneracija plastike i gume.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Drugi kolokvij može se polagati ako je položen prvi kolokvij. Nepoloženi drugi kolokvij može se polagati u prvom terminu ispitnog roka. U ispitnim rokovima ispit se polaže pismeno i usmeno. Svaki oblik ispita učestvuje u ocjeni s 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. L. Andrady, Plastics and the Environment, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2003.;

1

J. D. Hamilton and R. Sutclife, Ecological Assessment of Polymers, Van Nostrand Reinhold, New York, 1997

1

Dopunska literatura

A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, the Environment and Sustainable Development, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003.; W. Tötsch and H. Gaensslen, Polyvinylchloride-Environmental Aspects of a Common Plastics, Elsevier Science Publishers Ltd, Barking, 1992.; članci iz znanstvenih i stručnih časopisa.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz polimera i okoliša
NAZIV PREDMETA Vježbe iz polimera i okoliša

Kod

KTJ308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz laboratorijsku i terensku nastavu upoznati studenta s važnošću oporabe plastike te kako oporaba utječe na svojstva polimera.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razvrstati miješani polimeri otpad
- identificirati komponente polimernog otpada
- utvrditi utjecaj višekratne oporabe na svojstva polimera
- objasniti složenost procesa oporabe polimera
- napisati izvještaj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Identifikacija polimera: primarni testovi, infracrvena spektroskopija.
Vježba 2. Ispitivanje starenja na svojstva polimera.
Vježba 3. Razvrstavanje plastičnog otpada.
Vježba 4. Utjecaj višekratnog recikliranja na toplinska svojstva polimera.
Terenska nastava: posjet tvrtkama Fornix d.o.o., Dugi Rat i Gumiimpex-GRP d.d., Varaždin

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama i terenskoj nastavi u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

0.1

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake laboratorijske vježbu vrši se provjera znanja. Prati se i ocjenjuje rad studenta u laboratoriju kao i izvještaj sa vježbe (referat). U konačnoj ocjeni provjera znanja učestvuje s udjelom 40%, rad u laboratoriju 30 % te referat 30 %.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Erceg, Oporaba plastike, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2014.

0

Zavod za organsku tehnologiju

T. Kovačić, B. Andričić, Struktura i svojstva polimera, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

Zavod za organsku tehnologiju

Dopunska literatura

J. Scheirs, Polymer Recycling: Science, Technology and Applications, John Wiley&Sons, Chichester, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Obrada otpadnih voda
NAZIV PREDMETA Obrada otpadnih voda

Kod

KTJ309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima kakvoće, postupcima pročišćavanja, te metodama zbrinjavanja muljeva zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- utjecaju onečišćenja na zbivanja u vodnom ekosustavu
- nužnosti pročišćavanja otpadnih voda i povezanost s održivim razvojem
- izračunavanju stanja kisika u ekosustavu
- Izvorima i karakteristikama otpadnih voda, pokazateljima onečišćenja
- proračunu opterećenja otpadnih voda štetnom tvari i broja ekvivalentnih stanovnika
- odabiru postupka i metode obrade otpadnih voda
- mehaničkim postupcima obrade otpadnih voda
- fizikalno-kemijskim postupcima obrade otpadnih voda
- mehanizmu i kinetici biološke obrade otpadnih voda
- izračunavanju osnovnih parametara vođenja procesa s povratom biomase aktivnog mulja
- postupcima obrade biološkog mulja i dobivanja bioplina.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje: Onečišćenje prirodnih voda.
2. tjedan: Pokazatelji onečišćenja: fizikalni, kemijski, biološki, radiološki. Specifični i nespecifični pokazatelji kakvoće. Metodologija uzorkovanja.
3. tjedan: Proces samoočišćenja i prihvatni kapacitet. Stanje kisika u vodi. Kinetika aerobne razgradnje organske tvari u vodi. Numerički primjeri.
4. tjedan: Količine i kakvoća otpadnih voda. Gradske otpadne vode. Industrijske otpadne vode. Specifičnosti industrijskih otpadnih voda.
5 tjedan: Rashladne otpadne vode. Oborinske otpadne vode. Otpadne vode odlagališta otpada (procjedne otpadne vode).
6 tjedan: Opterećenje otpadnih voda štetnom tvari i broj ekvivalentnih stanovnika ES. Numerički primjeri.
7. tjedan: Obrada otpadnih voda. Izbor postupka i metode obrade. Numerički primjeri. Mehanički postupci obradbe otpadnih voda: rešetke, sita, pjeskolovi, mastolovi.
8. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda: taloženje, koagulacija i flokulacija, filtracija, neutralizacija, kemijsko taloženje, oksidacija, redukcija, dezinfekcija, membranski postupci.
9. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda. Numerički primjeri (1 dio).
10. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda. Numerički primjeri (2. dio).
11. tjedan: Biološki procesi obrade otpadnih voda. Čimbenici biološke aktivnosti mikroorganizama. Vrste mikroorganizama. Mehanizam i kinetika aerobne biološke obrade otpadnih voda.
12. tjedan: Izvedbe aerobnih procesa obrade: bioreaktori, biofilteri (biološki prokapnici ili rotirajući biodiskovi), lagune ili stabilizacijske bare.
13. tjedan: Tehnološke izvedbe anaerobnih procesa obrade otpadnih voda. Učinci rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i njihovo praćenje.
14. tjedan: Parametri vođenja procesa s aktivnim muljem. Numerički primjeri.
15. tjedan: Obrada muljeva nastalih u postupcima obrade otpadnih voda: zgušnjavanje, stabilizacija, obezvodnjavanje, kompostiranje, kondicioniranje, toplinska obrada. Dobivanje bioplina. Numerički primjeri.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko četiri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i četvrti kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

1

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991.

1

L. D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982;

1

L. D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.

1

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.

 

 

Vježbe iz obrade otpadnih voda
NAZIV PREDMETA Vježbe iz obrade otpadnih voda

Kod

KTJ310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

27

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima kakvoće, postupcima pročišćavanja, te metodama zbrinjavanja muljeva zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- metodama i tehnikama identifikacije štetnih tvari u otpadnim vodama
- odabiru postupka i metode obrade otpadnih voda
- utjecaju različitih čimbenika na efikasnost postupka obrade otpadnih voda
- izračunavanju kapaciteta uređaja
- praćenje biološke obrade otpadnih voda preko indeksa mulja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Određivanje optimalne pH vrijednosti za taloženje Zn(OH)2. Konstrukcija dijagrama topljivosti za sustav Zn(OH)2-H2O.
Vježba 2. Uklanjanje cinka iz otpadne vode kemijskim taloženjem. Proračun dodatka hidratiziranog vapna i postavljanje bilance materijala.
Vježba 3. Ispitivanje koagulacije/flokulacije koloidno dispergiranih čestica u vodi JAR-testom. Određivanje optimalnog dodatka koagulansa/flokulansa.
Vježba 4. Karakterizacija otpadne vode preko kisika kao pokazatelja. Određivanje kemijske potrošnje kisika bikromatnom metodom.
Vježba 5. Karakterizacija otpadne vode preko kisika kao pokazatelja. Određivanje biokemijske potrošnje kisika metodom razrjeđivanja po Winkleru.
Vježba 6. Određivanje taloživosti mulja u Imhoffovu lijevku i koncentracije suhe tvari aktivnog mulja
Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima za obradu otpadnih voda.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Laboratorijske vježbe iz kolegija Obrada otpadnih voda (interna skripta)

0

kod nastavnog predavača

Dopunska literatura

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.; Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991; L.D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982; S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.; B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.; R.T. Wright and B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.

 

 

Sustavi upravljanja okolišem
NAZIV PREDMETA Sustavi upravljanja okolišem

Kod

KTJ311

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je uvod studenata u korake i procese tijekom uvođenja standarda ISO 14001 u privredne subjekte, moguće probleme koji proizlaze iz tog procesa i njihovo rješavanje. Nadalje, jedan od ciljeva predmeta je i upoznavanje studenata s nastankom, razvojem i budućim stremljenjima u razvoju međunarodnih normi i svime onim što je potrebno za razumijevanje i njihovu primjenu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Studenti će shvatiti koncept integralne zaštite okoliša, održivog razvoja, te imati uvid u mjere i postupke za zaštitu okoliša.
2. Na osnovu prethodne točke, studenti će moći svrsishodno primijeniti integralno planiranje prostorom, usklađeno s načelima održivog razvoja, te biti sposobni procijeniti utjecaj na okoliš (bilo strateška procjena utjecaja, bilo procjena utjecaja zahvata na okoliš).
3. Studenti će imati sposobnost procjene rizika i njegovim upravljanjem, te njegovu kvantitativnu i kvalitativnu predodžbu.
4. Studenti će biti osposobljeni za sudjelovanje u postupcima planiranja i gospodarenja prostorom, kako u cjelini, a posebno u djelu koji se odnosi na izradu studije utjecaja zahvata na okoliš, a time i u radu komisija za strateške studije, te strategije zaštite okoliša.
5. Upoznavanjem s Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš i koracima pri izradi studija, studenti će steći znanja koja su neminovna pri izradi različitih Procjena i Programa zaštite okoliša.
6. Studenti će steći stručne kompetencije i biti vrhunski stručnjaci pri odabiru najbolje raspoložive tehnike za neki zahvat i to prema Europskim smjernicama. Moći će prepoznati i riješiti nesukladnosti koji se pri tom procesu javljaju.
7. Studenti će usvojena znanja moći primijeniti u organizacijama koja imaju implementirani Sustava upravljanja okolišem ISO 14001, i to u segmentu njegovog održavanja i unaprjeđivanja.
8. Studenti će usvojiti znanja koja će im omogućiti da budu važna karika i voditelji uspostave samog sustava ISO 14001 u raznim subjektima.
9. Studenti će usvojena znanja moći primijeniti i pri implementaciji, održavanju i unaprjeđivanju Sustava upravljanja kvalitetom iz obitelji ISO 9001.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanje 1: Definicija tehnike i tehnologije; sličnosti i razlike; povijesni razvoj termina. Utjecaji i izazovi tehnologije. Podjele tehnologije.
Predavanje 2: Ekosustav; definicija, podjela. Okoliš. Zaštita okoliša. Zagađenje i onečišćenje. Zakonske odredbe u RH.
Predavanje 3: Održivi razvoj; koncepti, vizije, budućnost. Održivi razvoji zakoni termodinamike. Put ka održivom razvoju.
Predavanje 4: Vrste zaštite okoliša. Integralni pristup. Mjere i postupci za zaštitu okoliša. Politički i sociološki pristup, pravne mjere.
Predavanje 5: Planiranje i gospodarenje prostorom. Temeljni dokumenti zaštite okoliša. Procjena utjecaja na okoliš. Upravljanje rizikom. Analiza troškova i koristi.
Seminar 1 (2 sata): Razmatranja i diskusija o ciljevima i pristupu Strategijama, Programima, Studijama vezanih za postupak planiranja i gospodarenja prostorom.
Predavanje 6: Studija utjecaja zahvata na okoliš-koraci pri izradi. Zakonske odredbe.
Seminar 2 (2 sata): Razmatranja i diskusija o ciljevima i pristupu izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš. Rasprava o ulogama raznih stručnjaka, preklapanjima ovlasti i kompetencija, te prijedlozi razrješenja tih nesukladnosti! Interes zajednice vs. interesa kapitala
Predavanje 7: Metodologija procjene najbolje raspoložive tehnike.
Seminar 3 (2 sata): Kritički osvrt na metodologiju procjene najbolje raspoložive tehnike-polemika, diskusija, rasprava, prijedlozi. Izrada algoritma i sheme za procjenu najbolje raspoložive tehnike.
Seminar 4 (2 sata): Procjenjivanje i odabir najbolje raspoložive tehnike za različite zahvate uz pomoć smjernica. Odlagališta otpada, otpadni plinovi, spalionice otpada, cementna industrija, itd....
Predavanje 8: Sustavi-definicija. Norme i normizacija. Hrvatski zavod za norme. Ovlašćivanje i certifikacija. Vrste normi.
Predavanje 9: ISO. ISO 14001. Politika zaštite okoliša. Plan.
Seminar 5 (2 sata): Izrada ISO 14001 na primjerima raznih organizacija. Politika zaštite okoliša. Plan.
Predavanje 10: ISO 14001. Provođenje i operacijska faza. Ispitivanje i provjeravanje.
Seminar 6 (2 sata): Izrada ISO 14001 na primjerima raznih organizacija. Provođenje i operacijska faza. Ispitivanje i provjeravanje.
Predavanje 11: Definicija kvalitete. Obitelj standarda 9001. Postupak uvođenja sustava kvaliteta.
Predavanje 12: Opći zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom i zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju.
Predavanje 13: ISO 9001. Kontrola dokumenata i kontrola zapisa. Odgovornost uprave i politika kvalitete.
Predavanje 14: Planiranje sustava upravljanja kvalitetom. Upravljanje resursima. Kontrola i unaprjeđivanje sustava. Samoanaliza.
Predavanje 15: Integracija normi 14001 i 9001 u zajednički sustav upravljanja. Sličnosti i razlike.
Seminar 7 (3 sata): Integracija normi 14001 i 9001 u zajednički sustav upravljanja za različite gospodarske subjekte.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Tijekom semestar studentima će biti podijeljene teme za izradu seminarskih radova iz obrađenog područja, a koji će moći izraditi na sonovi tema obrađenih na seminarima. Nakon položenog pismenog dijela ispita, student pristupa usmenom dijelu ispita. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 56%-66% dovoljan; 67%-78% dobar; 79%-90% vrlodobar;> 90% odličan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz pismene provjere znanja, seminarskog rada i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Buzuk, Sustavi upravljanja okolišem (u pripremi), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

0

osobno

Tonći Lazibat, Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2005.

0

poštom

Smjernice za najbolje raspoložive tehnike_MZOIP

0

mreža

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Održivi razvoj u priobalju
NAZIV PREDMETA Održivi razvoj u priobalju

Kod

KTJ312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s održivim razvojem priobalja čija je svrha postizanje ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva u zadovoljenju potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da ih ostvare za sebe.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- značenju i razumijevanju pojma održivog razvoja
- pokazateljima održivog razvoja
- izvorima pritisaka na resurse i kvalitetu života u priobalju
- važnosti provođenja održivog razvoja u priobalnom području
- integralnom upravljanju obalnim područjem
- provedbi održivog razvoja u različitim granama gospodarstva u priobalju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest održivog razvoja. Pravna utemeljenost. Načela održivog razvoja. 2. tjedan: Značenje održivog razvoja u priobalnom području. Utjecaj obrazovanja javnosti na provedbu održivog razvoja. Izrada studije utjecaja na okoliš.
3. tjedan: Lokal Agenda 21. Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP). Mediteranski akcijski plan.
4. tjedan: Princip prihvatnog kapaciteta okoliša. Pitka voda kao osnovni resurs. Održivo upravljanje vodnim resursima i potrošnjom, osiguravanje prirodne obnovljivosti.
5. tjedan: Racionalizacija potrošnje energije kroz korištenje obnovljivih izvora.
6. tjedan: Održivo upravljanje prometom. Provjera znanja (I. kolokvij)
7. tjedan: Održivi turizam. Rješavanje problema povećanog pritiska u turističkoj sezoni.
8. tjedan: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj. Održivi urbani razvoj.
9. tjedan: Održivo upravljanje morem, morskim resursima i obalnim područjem.
10. tjedan: Ocjena uspješnosti upravljanja obalnim područjem. Hrvatsko priobalje i otoci-sadašnje stanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
11. tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study). Podjela seminarskih zadataka s konkretnim primjerima dobre i loše prakse.
12. tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
13: tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
14: tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
15: tjedan: Seminar - Usmeno izlaganje seminarskih radova (III kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima najmanje od 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Dva kolokvija su pismene provjere iz predavanja i treći kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Strategija održivog razvitka RH, NN 110/07

1

web

L. Pavičić-Rogošić, Održivi razvoj, Odraz, 2010.

1

Ekološki leksikon, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, O.P. Springer (ur.), Zagreb, 2001.

1

V. Jelić-Muck, L. Pavić-Rogošić, Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002.

1

web

Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine, Ministarstvo razvoja Hrvatskog turizma, 2003.

1

D. Damić, Pomorski promet i održivi razvoj u prometnoj politici, Naše more 56, 2009, 99-107.

1

web

Hrvatska i održivi razvitak, Gospodarstvo - Stanje i procjena mogućnosti, Ministarstvo razvitka i obnove, Republika Hrvatska, Zagreb, 1998.

1

Dopunska literatura

Znanstveni i stručni radovi

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Vođenje evidencije o prisustvovanju predavanjima.
Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita.
Studentska anketa.
Samoanaliza nastavnika.
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

 

 

Kemija i zaštita mora
NAZIV PREDMETA Kemija i zaštita mora

Kod

KTJ313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o moru; kemijskom sastavu i onečišćenjima, te o načinima za sprječavanje zagađenja morskog okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- temeljna svojstva morske vode
- osnovna fizikalna svojstva mora
- kemijski sastav morske vode
- onečišćenje mora, izvori i vrste onečišćenja
- interaktivni utjecaj polutanata na morski okoliš
- kemikalije u moru i način njihovog uklanjanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kemiju mora. Temeljna svojstva morske vode, porijeklo vode i soli.
2. tjedan: Sastav oceana i morski sedimenti.
3. tjedan: Osnovna fizikalna svojstva mora.
4. tjedan: Kemijski sastav morske vode. Salinitet i gustoća.
5. tjedan: Kemijske vrste u moru (makrokonstituenti i mikrokonstituenti).
6. tjedan: Plinovi u moru.
7. tjedan: Otopljene organske tvari u moru.
8. tjedan: Onečišćenje mora, izvori i vrste
9. tjedan: Metali u moru.
10. tjedan: Razgradljivi i trajni organski spojevi.
11. tjedan: Utjecaj polutanata na morski okoliš (postojanost u morskoj sredini, toksičnost i drugi štetni utjecaji, akumulacija u morskim organizmima i sedimentu, štetni utjecaji na sadržaj kisika u moru)
12. tjedan: Kemikalije u moru i načini za njihovo uklanjanje.
13. tjedan: Sredstva za zaštitu (čišćenje) mora
14. tjedan: Sprječavanje zagađenja/onečišćenja s plovnih objekata.
15. tjedan: Pravna regulativa u zaštiti morskog okoliša.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz teorije i seminarskog rada sa zadanom temom.
U ispitnim rokovima se polaže usmeni ispit.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-75% - dobar; 76-85% - vrlo dobar; 86-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Buljan, M. Zore-Armanda: Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije, Institut za oceanografiju i ribarstvo-Split, Split, 1971.

0

U Zavodu 1 primjerak

R.B. Clark: Marine Polution, Clarenddon Press, Oxford, 1986.

0

U Zavodu 1 primjerak

B.A. Duxbury, A.C. Duxbury, Fundamental of oceanography, WCB, Melbourn, Oxford, 1993.

0

U Zavodu 1 primjerak

Z. Bičanić: Zaštita mora i morskog okoliša; Z. Bičanić-vlastita naklada, Split, 2004

0

U Zavodu 1 primjerak

Dopunska literatura

E Prohić: Geokemija, Targa, Zagreb, 1998.
Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters, John Wiley&Sons, New York, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz kemije i zaštite mora
NAZIV PREDMETA Vježbe iz kemije i zaštite mora

Kod

KTJ314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o moru; kemijskom sastavu i onečišćenjima, te o načinima za sprječavanje zagađenja morskog okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- metode za određivanje teških metala u morskom sedimentu,
- organske tvari i karbonata u morskom sedimentu,
- određivanje pH, kisika i nutrijenata u moru.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Određivanje saliniteta i kloriniteta morske vode.
2. Određivanje pH i alkaliniteta.
3. Određivanje kisika.
4. Određivanje nutrijenata.
5. Određivanje metala u morskom sedimentu.
6. Određivanje organske tvari u morskom sedimentu.
7. Određivanje karbonata u morskom sedimentu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Kemija i zaštita mora – interna skripta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove biotehnologije
NAZIV PREDMETA Osnove biotehnologije

Kod

KTJ315

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o biotehnologiji, ulozi i primjeni mikroorganizama i enzima na različitim područjima ljudskog djelovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Biokemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam biotehnologije
- razlikovati primarni i sekundarni metabolizam stanice i primjenu u biotehnologiji
- objasniti dijagram mikrobnog rasta stanica
- obrazložiti prednosti primjene izoliranih enzima u biotehnologiji
- opisati osnovne vrste bioreaktora
- opisati osnovne tehnike cijepanja staničnih membrana u cilju dobivanja intracelularnih produkata
- nabrojiti osnovne metode izolacije i pročišćavanja produkata
- navesti primjere primjene biotehnologije u industriji i zaštiti okoliša.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije biotehnologije, interdisciplinarnost. Povijest razvoja biotehnologije. Podjela biotehnologije s obzirom na područje primjene.
2. tjedan: percepcija biotehnologije u društvu. Metabolizam i kontrola metaboličkih procesa; primarni i sekundarni metabolizam, uloga i sastav supstrata (podloge).
3. tjedan: anaerobni i aerobni metabolizam. Mikroorganizmi u biotehnologiji (bakterije, gljivice, plijesni). Kinetika mikrobnog rasta. Određivanje specifične brzine rasta i Monodove konstante.
4. tjedan: enzimska tehnologija (karakteristike enzima kao biokatalizatora, prednosti i nedostatci u odnosu na čitave stanice). Enzimska kinetika.
5. tjedan: izvori enzima. Selekcija, proizvodnja i imobilizacija enzima.
6. tjedan: biokatalizatori u nekonvencionalnim procesima. Bioreaktori, princip rada, izvedba. Fotobioreaktori.
7. tjedan: prijenos kisika i metode određivanja koncentracije kisika u bioreaktoru. Prijenos topline u bioreaktoru. Ponavljanje gradiva.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: ekstracelularni, periplazmatski i intracelularni proizvodi. Obrada proizvoda u biotehnologiji (down-stream processing): odvajanje čvrsto-tekuće, oslobađanje intracelularnih produkata.
9. tjedan: koncentriranje i pročišćavanje proizvoda iz bioreaktora. Kontrola procesa pročišćavanja.
10. tjedan: ekonomika procesa: procjena troškova i primjer dizajniranja procesa. Pregled primjene biotehnologije - biotehnološki procesi: temeljna shema biotehnološkog procesa.
11. tjedan: alkoholna fermentacija. Primjena alkoholne fermentacije u industriji (prehrambena industrija, proizvodnja alkoholnih pića, alkohol kao gorivo).
12 tjedan: mliječno-kisela fermentacija i primjena u prehrambenoj industriji. Anaerobna fermentacija biomase.
13. tjedan: biotehnologija u farmaceutskoj industriji. Biotehnologija u proizvodnji polimera.
14. tjedan: biotehnologija u zaštiti okoliša i obradi otpadnih voda. Biosenzori: princip rada i primjena.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.6

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% i seminarski rad čine 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%- 70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

C. Ratlege, B. Kristiansen, Eds. Basic Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

1

Dopunska literatura

J.E. Smith, Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Konstrukcijski materijali i zaštita
NAZIV PREDMETA Konstrukcijski materijali i zaštita

Kod

KTJ316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovoga predmeta je upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu, temeljnim procesima korozije i zaštite materijala, te s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentu usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- razlikovati vrste konstrukcijskih materijala s obzirom na njihov sastav, svojstva i primjenu
- objasniti prednosti i nedostatke osnovnih skupina konstrukcijskih materijala
- procijeniti otpornost pojedinih materijala u uvjetima eksploatacije
- definirati i klasificirati korozijske procese
- provoditi potrebna korozijska ispitivanja
- utvrditi i odabrati adekvatan sustav zaštite od korozije u danim uvjetima i procijeniti njegovu trajnost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Materijali kao temelj razvitka suvremene civilizacije. Ekonomsko-tehnološki aspekti. Podjela konstrukcijskih materijala s obzirom na sastav, svojstva i primjenu.
2. tjedan: Struktura materijala.
3. tjedan: Fizička i kemijska svojstva konstrukcijskih materijala
4. tjedan: Mehanička svojstva. Norme.
5. tjedan: Ponašanje materijala u različitim uvjetima eksploatacije.
6. tjedan: Najznačajniji metalni materijali i njihova primjena. Željezo, ugljični niskolegirani i visokolegirani čelici. Obojeni metali i legure.
7. tjedan: Anorganski nemetalni materijali. Organski konstrukcijski materijali. Složeni materijali.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Definicija i ekonomski značaj korozije. Kemijska korozija metala i slitina.
10. tjedan: Elektrokemijska korozija, termodinamički uvjeti. Korozijski članci. Pasivnost. Vrste korozijskog napada.
11. tjedan: Korozija u posebnim uvjetima: u atmosferi, vodi, zemljištu, morskoj vodi, talinama, biokorozija, korozija zbog lutajućih struja.
12. tjedan: Metode zaštite. Ekološki pristup projektiranju korozijske zaštite. Promjena svojstava korozijske sredine.
13. tjedan: Zaštita promjenom elektrodnog potencijala. Površinska zaštita. Korozijska ispitivanja.
14. tjedan: Klasifikacija i standardizacija metoda. Metode ispitivanja u laboratoriju. Ispitivanja na modelu, u tijeku eksploatacije na terenu.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe:
Monitor atmosferske korozije, Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline, Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom, Katodna zaštita metala pomoću protektora, Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku, Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split, Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split, Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof, Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje,Zagreb, 2007.

1

T. Filetin, Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.

1

T. Filetin, Izbor materijala pri razvoju proizvoda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2006.

1

J.R. Davis, Corrosion – understanding the basic, ASM International, 2000.

1

B. Jarić, A. Rešetić, Korozija i katodna zaštita, Korexpres, Zagreb, 2003.

1

Dopunska literatura

Uhlig’s Corrosion Handbook, 2nd edition, R.W. Revie (ed.), Pennington, New Yersey, 2000.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite
NAZIV PREDMETA Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite

Kod

KTJ317

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

18

12

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu; temeljnim procesima korozije i zaštite materijala kao i s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentima usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije u cilju zaštite životne sredine.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- Odabrati odgovarajuće metode ispitivanja mehaničkih svojstava materijala.
- Razlikovati praktične metode zaštite metala od korozije.
- Izračunati brzinu korozije metala.
- Grafički prikazati rezultate ispitivanja, pravilno ih interpretirati i izvući odgovarajuće zaključke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Monitor atmosferske korozije.
2. Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline.
3. Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom.
4. Katodna zaštita metala pomoću protektora.
5. Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku.
6. Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split.
7. Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split.
8. Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lj. Aljinović, Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite, Tehnološki fakultet, Split, 1991.

0

Dopunska literatura

S. Martinez i I. Štern, Korozija i zaštita – eksperimentalne metode, Hinus, Zagreb 1999.
I Esih, Osnove površinske zaštite, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003.
M. Kliškić, L. Vrsalović, Vježbe iz tehnologije površinske zaštite, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencija o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja laboratorijskih vježbi.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Odabrani procesi kemijske industrije
NAZIV PREDMETA Odabrani procesi kemijske industrije

Kod

KTJ318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Miće Jakić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu temeljnih načela kemijskih procesa u tehnološkim procesima anorganske i organske industrije s posebnim osvrtom na tehnološko-ekonomske i ekološke aspekte.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Anorganska kemija, Organska kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog kolegija student će moći:
1. Klasificirati i primijeniti temeljna načela kemijskih procesa u tehnološkim procesima anorganske i organske industrije.
2. Objasniti procese i primijeniti metode za pripremu tehnoloških voda.
3. Kategorizirati izvore energije za potrebe anorganskih procesa i opisati procese sagorijevanja krutih goriva.
4. Opisati katalitičke procese i utjecajne čimbenike u procesima proizvodnje bazne kemijske anorganske industrije (amonijak, sumporna kiselina, nitratna kiselina).
5. Objasniti osnovne procese (hidratacija, sinteriranje) i utjecajne čimbenike pri proizvodnji keramičkih materijala.
6. Razlikovati metalurške, elektrotermijske i elektrokemijske procese obzirom na provođenje procesa, procesnu opremu, osiguranje kvalitete, mogućnost primjene sekundarnih sirovina i sporednih proizvoda u anorganskim procesima.
7. Proračunati važne parametre za pojedine faze tehnološkog procesa.
8. Objasniti procese prerade nafte (primarni i sekundarni).
9. Razlikovati i opisati osnovne procese za proizvodnju ishodnih komponenata za organsku sintezu.
10. Opisati tehnološke procese u organskoj sintezi.
11. Objasniti procese polimerizacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Opći principi i zakonitosti provedbe kemijskih procesa.
2. tjedan: Voda u tehnološkim procesima. Procesi pripreme voda. Taložna sredstva, ionski izmjenjivači i membrane (osnovni procesi i reakcije, oprema i kontrola procesa).
3. tjedan: Izvori energije za potrebe anorganske industrije. Gorivo i procesi sagorijevanja krutih goriva. Generatorski plinovi.
4. tjedan: Najvažniji primjeri katalitičkih procesa bazne kemijske anorganske industrije (sinteza amonijaka, proizvodnja sulfatne i nitratne kiseline). Provjera znanja (I. kolokvij).
5. tjedan: Visokotemperaturne reakcije u čvrstom stanju i procesi sinteriranja kod stvaranja keramičkih materijala.
6. tjedan: Procesi oblikovanja disperznih sustava s vodom. Sustav glina-voda.
7. tjedan: Procesi hidratacije. Procesi očvršćivanja mineralnih veziva.
8. tjedan: Metalurški i elektrotermijski procesi. Elektrokemijski procesi i tehnička elektroliza iz vodenih otopina i rastaljenih soli. Provjera znanja (II. kolokvij).
9. tjedan: Primarni i sekundarni procesi u preradi nafte.
10. tjedan: Proizvodnja ishodnih komponenata za organsku sintezu (alkani, alkeni, aromati, acetilen, sintezni plin) iz petrokemijskih izvorišta (zemni plin, nafta).
11. tjedan: Alternativni (nekonvencionalni) načini proizvodnje ishodnih komponenata za organsku sintezu.
12. tjedan: Tehnološki procesi u organskoj sintezi prema kriterijima sličnosti kemijske reakcije (termodinamika i kinetika, katalizatori). Provjera znanja (III. kolokvij).
13. tjedan: Proizvodnja finih kemikalija. Procesi hidriranja i dehidriranja, hidroformilacija i oksidacija.
14. tjedan: Proizvodnja finih kemikalija. Procesi alkiliranja, esterifikacije i nitriranja.
15. tjedan: Proizvodnja finih kemikalija. Procesi sulfoniranja i sulfatacije, hidroliza, i polimerizacija. Provjera znanja (IV. kolokvij).
SEMINAR:
Tijekom semestra obrađuju se numerički primjeri (zadaci) iz prijeđenog gradiva, prikazi dijagrama tijeka odabranih tehnoloških procesa (fizičko-kemijske osnove procesa, procesna oprema i utjecaj na okoliš), što zajedno s predavanjima čini jedinstvenu cjelinu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko četiriju (4) kolokvija tijekom semestra, tj. dva (2) parcijalna kolokvija iz anorganskog dijela, i dva (2) parcijalna kolokvija iz organskog dijela. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%. Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. Krstulović, Tehnološki procesi anorganske industrije, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, Split, 1986.

5

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.

6

I. Klarić, Tehnološki procesi organske industrije (I. dio), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2008., (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

0

www.ktf-split.hr

Z. Janović, Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2011.

15

Dopunska literatura

J. Zelić, Z. Osmanović, Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, 2014., ISBN 978-953-7803-01-8.
Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja Portland-cementa, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Tuzli, B&H, Tuzla, 2010., ISBN 978-9958-897-04-7.
http://www.knjiga.ba/proizvodnja_portlandj_cementa-k7412.html

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije
NAZIV PREDMETA Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije

Kod

KTJ319

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Miće Jakić
Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata kako provesti eksperiment u laboratorijskom i polu-industrijskom mjerilu i kako analizirati kemijske i/ili fizikalne procese u pojedinim fazama tehnoloških procesa anorganske i organske industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Anorganska kemija, Organska kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog kolegija student će moći:
1. Provoditi eksperimente u laboratorijskim i industrijskim uvjetima.
2. Izvoditi mjerenja samostalno i u okviru timskog rada.
3. Interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja koristeći kemijsko
inženjersku metodologiju.
4. Analizirati kemijske i/ili fizikalne procese prema unaprijed zadanim uvjetima i svojstvima materijala.
5. Preporučiti procesne parametre radi optimiziranja procesa u pojedinih faza proizvodnje i primjene odabranih anorganskih i polimernih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Tehnološka priprema vode. Postupci mekšanja vode. Taložni postupci, ionski izmjenjivači, kombinirani postupci.
2. Elektrokemijski procesi. Elektroliza otopine NaCl.
3. Katalitički procesi. Heterogena kataliza. Katalitička oksidacija SO2.
4. Procesi hidratacije. Fizikalno-kemijska svojstva silikatnog cementa (gustoća, specifična površina, normalna konzistencija, vrijeme vezanja, toplina hidratacije).
5. Kemijska otpornost Na2O-CaO-SiO2 stakla.
6. Fizikalno-kemijska svojstva naftnih derivata (goriva i maziva).
7. Dehidriranje etanola u acetaldehid.
8. Esterifikacija ftalnog anhidrida s n-butanolom (sinteza di-butil ftalata).
9. Proizvodnja sapuna.
10. Sinteza azo-boja.
11. Sulfoniranje kopolimera stiren/divinil-benzena.
12. Postupna polimerizacija (sinteza poliestera ili poliamida).
13. Radikalna lančana polimerizacija (suspenzijska polimerizacija stirena, emulzijska polimerizacija vinil-acetata).
Iz predloženih vježbi koje se odnose na organski dio student će izraditi četiri (4).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Provedba i analiza odabranih procesa prema unaprijed zadanim uvjetima rada.
Svaki student je obvezan odraditi sve vježbe predviđene programom. Nakon završenih vježbi obvezan je završni pismeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.6

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.4

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uspješno završene laboratorijske vježbe imaju udio 60%, a završni pismeni ispit 40% ocjene. Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

I. Klarić, Vježbe iz polimerizacije (za internu upotrebu), Tehnološki fakultet u Splitu, Split, 1990.

10

I. Klarić, Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije (za internu upotrebu), Tehnološki fakultet u Splitu, Split, 1990.

10

Dopunska literatura

R. Krstulović, Tehnološki procesi anorganske industrije, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, Split, 1986.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Stručna praksa
NAZIV PREDMETA Stručna praksa

Kod

KTJOSP

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Završni rad
NAZIV PREDMETA Završni rad

Kod

KTJOZR

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

10.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

3. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

3.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

Zgrade sastavnice (navesti postojeće zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)

Identifikacija zgrade

Zgrada tri fakulteta

Lokacija zgrade

Ruđera Boškovića 35

Godina izgradnje

2015

Ukupna površina u m2

29500

Identifikacija zgrade

Zgrada u Kaštel Sućurcu

Lokacija zgrade

Kaštel Sućurac

Godina izgradnje

1961

Ukupna površina u m2

3000

3.2. Popis nastavnika i suradnika po predmetima

 

Predmet Nastavnici i suradnici

Analitička kemija

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Analitička kemija okoliša

Prof. dr. sc. Marija Bralić
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Analiza i optimizacija uporabe voda

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Anorganska kemija

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Anorganska kemija

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Anorganski materijali

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bilanca tvari i energije

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Elektrokemija

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Fizika I

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Lucija Matković
Matko Maleš

Fizika I

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Lucija Matković
Matko Maleš

Fizika II

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Lucija Matković

Fizika II

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Lucija Matković

Fizikalna kemija

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Galvanotehnika

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Gospodarenje otpadom

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Industrija i okoliš

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Jedinične operacije u zaštiti okoliša

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Kataliza

Prof. dr. sc. Branka Andričić
Prof. dr. sc. Matko Erceg

Kemija i zaštita mora

Prof. dr. sc. Marija Bralić
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Kemija i zaštita zraka

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić
Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Maša Buljac
Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Konstrukcijski materijali

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Konstrukcijski materijali i zaštita

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Matematički alati u kemijskom inženjerstvu

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Matematika I

Mr. sc. Branka Gotovac
Lucija Ružman

Matematika I

Mr. sc. Branka Gotovac
Lucija Ružman

Matematika II

Mr. sc. Branka Gotovac
Lucija Ružman

Matematika II

Mr. sc. Branka Gotovac
Lucija Ružman

Mineralne sirovine iz mora

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Mjerenje i vođenje procesa

Prof. dr. sc. Jadranka Marasović

Obnovljivi izvori energije

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Obrada otpadnih voda

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Odabrani procesi kemijske industrije

Prof. dr. sc. Jelica Zelić
Doc. dr. sc. Miće Jakić

Održivi razvoj u priobalju

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Opća biologija

Prof. dr. sc. Nada Bezić
Izv. prof. dr. sc. Valerija Dunkić

Opća kemija

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Opća kemija

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Opća mikrobiologija

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Organska kemija

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Osnove biotehnologije

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Osnove strojarstva

Prof. dr. sc. Željko Domazet
Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara

Polimeri i okoliš

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Polimerni materijali

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Prerada plastike i gume

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Prijenos tvari i energije

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Primjena računala

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Primjena računala

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Priprava tehnoloških voda

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Procesi taloženja i kristalizacije

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Reakcijsko inženjerstvo

Prof. dr. sc. Davor Rušić
Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Sigurnost pri radu

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Stručna praksa

 

Stručna praksa

 

Sustavi upravljanja okolišem

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Tehnološke operacije

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Tehnološki procesi anorganske industrije

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Tehnološki procesi organske industrije

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Termodinamika

Prof. dr. sc. Vanja Martinac
Doc. dr. sc. Jelena Jakić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Termodinamika

Prof. dr. sc. Vanja Martinac
Doc. dr. sc. Jelena Jakić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Vježbe iz analitičke kemije

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Vježbe iz analitičke kemije okoliša

Prof. dr. sc. Marija Bralić
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Vježbe iz anorganske kemije

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Vježbe iz anorganske kemije

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Vježbe iz anorganskih materijala

Prof. dr. sc. Jelica Zelić
Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Vježbe iz elektrokemije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Vježbe iz fizikalne kemije

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Vježbe iz fizike I

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Vježbe iz fizike I

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Vježbe iz fizike II

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Dr. sc. Mirko Marušić
Lucija Matković

Vježbe iz fizike II

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević
Dr. sc. Mirko Marušić
Lucija Matković

Vježbe iz galvanotehnike

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Vježbe iz gospodarenja otpadom

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Vježbe iz industrije i okoliša

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Vježbe iz kemije i zaštite mora

Prof. dr. sc. Marija Bralić
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Vježbe iz kemije i zaštite zraka

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić
Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Maša Buljac
Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Vježbe iz konstrukcijskih materijala

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa

Renato Stipišić

Vježbe iz obnovljivih izvora energije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Vježbe iz obrade otpadnih voda

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović
Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije

Prof. dr. sc. Jelica Zelić
Doc. dr. sc. Miće Jakić
Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Vježbe iz opće kemije

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Vježbe iz opće kemije

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Vježbe iz opće mikrobiologije

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić
Doc. dr. sc. Ana Maravić

Vježbe iz organske kemije

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Vježbe iz polimera i okoliša

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Vježbe iz polimernih materijala

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Vježbe iz prerade plastike i gume

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Vježbe iz prijenosa tvari i energije

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan

Vježbe iz priprave tehnoloških voda

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Vježbe iz reakcijskog inženjerstva

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Vježbe iz sigurnosti pri radu

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Vježbe iz tehnoloških operacija

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Zaštita voda

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Završni rad

 

Završni rad

 

Zbrinjavanje opasnog otpada

Prof. dr. sc. Pero Dabić

 

3.4. Optimalan broj studenata

Optimalan broj studenata na preddiplomskom studiju koji se mogu upisati po jednoj godini studija s obzirom na prostor, opremu i broj stalno zaposlenih nastavnika je 90 (što i predstavlja upisnu kvotu).

3.5. Procjena troškova studija po studentu

Prosječni godišnji troškovi studiranja po studentu za preddiplomski studij Kemija iznose otprilike 31.500,00 kuna.

3.6. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Prema Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguravanje kvalitete u visokim učilištima (prema „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“), na temelju kojih Sveučilište u Splitu utvrđuje postupke upravljanja kvalitetom, predlagatelj studijskoga programa dužan je sastaviti plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa.

Dokumentacija na kojoj se temelji sustav osiguranja kvalitete sastavnice:

- Pravilnik sustava osiguravanja kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta
- Priručnik sustava osiguravanja kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta

Opis postupaka kojima se vrjednuje kvaliteta izvedbe studijskoga programa

  • za svaki postupak potrebno je opisati metodu (najčešće anketa za studente ili nastavnike, samoevaluacijski upitnik), navesti izvoditelje (sastavnica, sveučilišni ured), način obrade rezultata i informiranja te vremenski plan provedbe
  • ukoliko je opisan u nekom priloženom dokumentu, navesti ime dokumenta i članak.

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika

Postupak studentskog vrjednovanja nastavnog rada provodi Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu u suradnji s Odborima za unaprjeđenje kvalitete na sastavnicama. Postupak čine informiranje studenata i nastavnika, anketiranje studenata anketnim upitnikom, obrada anketnih listića i dostavljanje rezultata, donošenje mjera za unaprjeđenje kvalitete. Postupak je detaljno opisan u Pravilniku o postupku studentskog vrednovanja kvalitete nastave i nastavnog rada Sveučilišta u Splitu. Obrada anketa i dostavljanje rezultata u nadležnosti je Centra za unaprjeđenje kvalitete.. Zbirni rezultati za sastavnicu dostavljaju se dekanu i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja

Procedure, pravila i kriteriji za ocjenjivanje studenata obuhvaćaju: način polaganja ispita, uvjete za izlazak na ispit, način vrednovanja preko kolokvija, seminara, aktivnog sudjelovanja na nastavi, ispita i ostalih obveza, uvjete za dobivanje potpisa, popis literature za pripremu ispita, te podatke o nastavniku, asistentu i sl. S načinom ocjenjivanja, terminima konzultacija, kolokvija i ispita te standardima kvalitete za pojedini predmet studente se upoznaje objavom silaba na mrežnim stranicama Fakulteta te na uvodnim predavanjima

Vrjednovanje dostupnosti resursa (prostornih, ljudskih, informacijskih) za proces učenja i poučavanja

Fakultet osigurava prikladne i potrebne obrazovne resurse za studijski program te potporu za nastavne i nenastavne aktivnosti studenata, koji su usklađeni sa specifičnostima programa i studentskim potrebama, te lako dostupni studentima (opremljene predavaonice, knjižnica, računalne učionice, podrška u izvannastavnim aktivnostima, podrška studentima s invaliditetom…).

Dostupnost i vrjednovanje podrške studentima (mentorstvo, tutorstvo, savjetovanje)

studentsko vrednovanje, anketa

Praćenje studentske prolaznosti po predmetima i na studiju u cjelini

Analizu uspješnosti studiranja na studiju u cjelini provodi Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu. Analiza se provodi putom anketnog upitnika. Analiza se provodi jednom godišnje na početku akademske godine za prethodnu akademsku godinu. Rezultate provedene analize i mjere za poboljšanje uspješnosti studiranja voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete prezentira Senatu Sveučilišta u Splitu.
Također, ISVU sustav omogućuje da studentska referada i ISVU koordinator prate prolaznost po predmetima i na studiju u cjelini.

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini

Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu definirao je postupak provedbe ankete o vrjednovanju cjelokupnog studija. Anketni upitnik za studentsko vrjednovanje cjelokupnog studija provodi se nakon obrane završnog rada korištenjem platforme Evasys. Cilj ankete je ispitati mišljenje studenata o različitim aspektima studija kojeg su završili te utvrditi čime su bili najmanje zadovoljni kako bi se pokušali unijeti pozitivni pomaci u kvaliteti sadržaja i izvedbe studija. Obradu podataka Centar za unaprjeđenje kvalitete i rezultate dostavlja dekanu i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Postupci za dobivanje povratnih informacija od vanjskih dionika (alumni, poslodavci, tržište rada i ostale relevantne organizacije)

Kontaktiraju se bivši studenti koji izražavaju svoju procjenu osposobljenosti za potrebe struke. Mogu se kontaktirati i odabrani poslodavci kako bi se procijenilo njihovo zadovoljstvo kadrom koji se osposobljava na studijskom programu.
Redovita izmjena informacija na skupovima u organizaciji Alumnia Fakulteta (AMACTFS)

Vrjednovanje studentske prakse, ako postoji (kratki opis postupaka provođenja i ocjenjivanja te osiguravanje kvalitete)

Vrjednovanje studentske prakse provodi se usmeno od strane predmetnog nastavnika. Ujedno je student dužan priložiti dnevnik rada i obradu odabrane teme stručne prakse.

Ostali postupci vrjednovanja koje provodi predlagatelj

Formalno i neformalno savjetovanje s kolegama u struci na razini Fakulteta i šire

Opis postupaka informiranja vanjskih dionika o studijskom programu (studenti, poslodavci, alumni)

Rezultati su dostupni na službenim mrežnim stranicama Fakulteta (https://www.ktf.unist.hr)
Brošura (revidira se svake godine)
Smotra Sveučilišta
Universitas - prilog Slobodne Dalmacije o Sveučilištu u Splitu
Sudjelovanje djelatnika i studenata na Festivalu znanosti te sličnim manifestacijama