Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada

NAZIV PREDMETA Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada

Kod

KTJ304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje praktičnih znanja o metodama određivanja osnovnih
svojstava i identifikacije opasnih tvari
- procjena skupine

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine opasni otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine opasnih otpada
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Testovi ispiranja (Leaching test) opasnih čvrstih otpada
Vježba 2. Analiza prašine cementnih peći i mogućnosti uporabe.
Vježba 3. Određivanje sadržaja teških metala u otpadnom motornom ulju
Vježba 4. Oporaba otpadnih čvrstih materijala - zasićenog zeolita. betona, cigla i stakla
Vježba 5. Solidifikacija i stabilizacija muljeva s opasnim otpadom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene laboratorijske vježbe u 100 %-tnom iznosu

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.6

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za pojedine vježbe. Vježbe je potrebno izvesti u 100 % iznosu od predviđenog fonda sati. Nakon izvedene vježbe potrebno je napisati izvješće sa vježbi (referat).
Završno vrjednovanje:
U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (20 %), uspješnost izvedbe eksperimentalnog dijela (60 %) i kvaliteta izvješća s vježbi (proračuni i zaključci)
20 %.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. D. Spence, C. Shi, Stabilization and Solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

G.R. Woolley, J.J.J. Goumans, P. J. Wainwright, Waste Materials in Construction, Pergamon Press, Amsterdam, 2000.,Industrial Waste, USEPA, 2012.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)