Osnove strojarstva

NAZIV PREDMETA Osnove strojarstva

Kod

KTA114

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Željko Domazet

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja, dimenzioniranja i elemenata strojeva vezanih za potrebe u kemijskoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema uvjeta.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

biti sposoban pročitati strojarski nacrt
- biti svjestan potrebe da je potrebno izvršit dimenzioniranje opreme
- poznavati osnovne elemente strojeva
- poznavati osnovne elemente strojeva u kemijskoj industriji

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan 1: Uvod u konstrukcije i konstruiranje te standardi. Tehničko crtanje - osnove crtanja
Tjedan 2: Tehničko crtanje –pogledi, presjeci, šrafure i kotiranje
Tjedan 3: Tehničko crtanje - klasifikaciju hrapavosti, tolerancije i dosjedi
Tjedan 4: Tehničko crtanje – CAD, napredne metode učitavanja i ispisivanja geometrije.
Tjedan 5: Osnove mehanike (statika, kinematika, dinamika). Materijali u strojogradnji. (Čelik i legure čelika, lijevano željezo)
Tjedan 6: Materijali u strojogradnji (bakrene i aluminijeve legure)
Tjedan 7: Materijali u strojogradnji (sinter materijali i nemetali). Dimenzioniranja konstrukcija.
Tjedan 8: 1. kolokvij. Uvod u elemente strojeva.
Tjedan 9: Rastavljivi i nerastavljivi spojevi (vijci, opruge, zavarivanje i lemljenje)
Tjedan 10: Elementi okretnog gibanja (osovine, vratila i spojke)
Tjedan 11: Ležajevi i elementi za prijenos okretnog gibanja (remenski prijenos i tarenice)
Tjedan 12: Zupčanički i lančani prijenos.
Tjedan 13: Elementi strojeva u kemijskoj industriji (cjevovodi i armature)
Tjedan 14: Spremnici i brtvljenje
Tjedan 15: 2. kolokvij.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na 70% nastave

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismenim putem. Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni ispit. Prag prolaznosti je 50%. Jedan položeni kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi u prva dva ispitna roka s udjelom od 50% u ocjeni. U prva dva ispitna roka moguće je parcijalno polaganje gradiva putem kolokvija. Uvjet pristupa drugom kolokviju je 25% (25 bodova) stečenih na prvom kolokviju. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50 %.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara, Skripta iz Osnova strojarstva, KTF, Split, 2006.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

V. Hrgešić i J. Baldani, "Mehaničke Konstrukcije", Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički Fakultet, Zagreb, 1990.
E. Hercigonja, Tehnička grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
K.-H. Decker, Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)