Tehnološki procesi anorganske industrije

NAZIV PREDMETA Tehnološki procesi anorganske industrije

Kod

KTA305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o osnovama tehnoloških procesa anorganske industrije te o značenju tehnoloških procesa u gospodarstvu i praktičnoj provedbi istih s posebnim naglaskom na ekonomičnost i postavke održivog razvoja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti stječu teorijska i praktična znanja o osnovnim tehnološkim procesima i omogućuje im se samostalno:
- sistematizirati osnovne tehnološke postupke
- tumačiti tehnološke procese preko idejnih, idejno-procesnih i procesnih shema
Znanje o:
- načinima sagorijevanja i kvalitete goriva te potrebnih izračuna
- osnovnim katalitičkim anorganskim procesima
- osnove kristalizacije i taloženja te dobivanja anorganskih soli, prikazi dvo-, tro - i četverokomponentnih sustava pomoću dijagrama
- postupci priprave tehnoloških voda: flokulacija i taloženje, mekšanja vode, demineralizacija - ionska izmjena, reverzna osmoza i elektrodijaliza

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, sadržaj kolegija, osnovne definicije, osnovni tehnološki procesi i sistematizacija, prikaz procesa pomoću shema, Procesi i održivi razvoj
2. tjedan: Oksidacijski i redukcijski procesi pri sagorijevanju, parametri prosudbe kvalitete goriva, stehiometrijski odnosi gorivo-zrak-pretičak, količina i sastav dimnih plinova, homogene i heterogene ravnoteže te mehanizmi pri procesima sagorijevanja
3. tjedan: primjeri sagorijevanja industrijskih plinova i tekućih goriva, kemijsko oplemenjivanje krutih, goriva, oksidacije sumpora, dušika i fosfora te dobivanje anorganskih kiselina
4. tjedan: procesi oksidacije i redukcije u elektrokemijskim postupcima, elektrolize iz rastaljenih elektrolita, osnovni katalitički anorganski procesi;
5. tjedan: Seminar (zadatci): goriva, industrijska elektroliza, osnovni katalitički procesi
6. tjedan: procesi hidriranja i sinteza amonijaka
7. tjedan: I. parcijalni kolokvij, Procesi otapanja i kristalizacije (taloženja) u vodenim sustavima
8. tjedan: Trokomponentni sustavi i ravnoteže u trokomponentnim sustavima
9. tjedan: Četverokomponentni sustavi i njihovi prikazi
10. tjedan: Osnovni procesi dobivanja i odijeljivanja mineralnih soli, dobivanje KNO3, kastifikacija sode,
11. tjedan: vodene disperzije koloida, flokulacija i taloženje koloida
12. tjedan: osnovni procesi u postupcima pripreme voda u industriji-taložni procesi
13. tjedan:seminar (zadatci): procesi otapanja i kristalizacije u višekomponentnim sustavima, dekarbonizacija i mekšanje vode, demineralizacija vode
14. tjedan: demineralizacija vode, postupci s ionskim izmjenjivačima, reverzna osmoza i elektrodijaliza
15. tjedan: II. parcijalni kolokvij, ponavljanje važnijih pitanja kolegija važnih za usmeni dio ispita

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Pohađanje seminara

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Pismeni ispit

0.5

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Pismeni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 20%, usmeni ispit s 50 % te prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 20 % ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s 40%. Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Krolo, P. Dabić, D. Barbir, Praktikum iz tehnoloških procesa anorganske industrije, nastavni tekstovi za predavanja i vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, 2014.

1

Web-KTF-a

R. Krstulović, Tehnološki procesi anorganske industrije, Sveučilište Split, Tehnološki fakultet u Splitu, Split, 1986.

3

J. A. Moulin, M. Makkee, A. E. Van Diepeen, Chemical Process Technology, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2013.

1

Encyclopedia of separation technology, vol I-II., Ed., D. M. Rurhven, A. Kirk-Othmer Encyclopedia, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

1

Gray, N. F., Water Technology, 2nd ed., Elsevier Science & Technology Books, Amsterdam, 2005.

1

M. L. Souza-Santos, Solid fuels combustion and gasification: modeling, simulation, and equipment operations, CRC Press, New York, 2010.

1

Dopunska literatura

J. N. Lalena, D. A. Cleary, Principles of Inorganic Materials Design, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
McAllister, S., Chen, J. Y., Fernandez-Pello, A. C., Fundamentals of Combustion Processes, Springer, New York, 2011.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)