Anorganski materijali

NAZIV PREDMETA Anorganski materijali

Kod

KTA311

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će biti sposoban procijeniti odnos strukture i svojstava odabranih anorganskih nemetalnih materijala kao važan preduvjet u njihovoj proizvodnji, kontroli i primjeni s posebnim osvrtom na kemijsko inženjerske i ekološke aspekte, ekonomsku učinkovitost i održivi razvoj.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odabrani procesi kemijske industrije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
1. Razlikovati i objasniti fizikalno-kemijske uvjete geneze mineralnih sirovina.
2. Klasificirati keramičke materijale obzirom na njihova svojstva i primjenu.
3. Procijeniti međusobnu povezanost mikrostrukture, svojstva i proizvodnje keramičkih materijala.
4. Objasniti svojstva i ponašanje glinenih minerala u sustavu voda-glina ovisno o strukturi glinenih minerala.
5. Objasniti razliku u strukturi crijepa keramičkog materijala ovisno o procesima sušenja i pečenja (sinteriranja).
6. Razlikovati i objasniti mehanizme procesa hidratacije, vezanja i očvršćivanja mineralnih veziva.
7. Procijeniti utjecaj okoliša (atmosferilije) na trajnost tehničkog stakla i ukrasnog kamena , uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
8. Objasniti razliku prirodnih i umjetnih anorganskih pigmenta.
9. Procijeniti i predložiti mjere zaštite u cilju poboljšanja trajnosti odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Povijest, razvoj i značenje proizvodnje tehnički važnih anorganskih materijala (građevinska keramika, vatrostalni materijali, porculan, tehničko staklo, cement, beton i dr.).
2. tjedan. Izvori mineralnih sirovina. Zemljina kora, stijene i minerali, sredina i procesi nastajanja. Klasifikacija minerala i stijena.
3. tjedan: Silikatni, oksidni i drugi minerali. Struktura i svojstva.
4. tjedan: Keramički materijali. Tradicionalna (klasična) i napredna (visoko tehnička) keramika. Sličnosti i razlike.
5. tjedan: Sirovine za proizvodnju klasične keramike. Osnovni zahtjevi za kvalitetom sirovina. Fazni dijagrami sustava važnih u keramici.
6. tjedan: Sirovine za proizvodnju napredne keramike. Osnovni zahtjevi za kvalitetom sirovina. Oksidna i neoksidna keramika, biokeramika.
7. tjedan: Sustav glina-voda. Karakterizacija keramičkih masa (reološka svojstva, tiksotropija, plastičnost i dr.). Oblikovanje keramičkih proizvoda (lijevanje, prešanje, tokarenje, ekstruzija, itd.). Sušenje i pečenje (sinteriranje).
8. tjedan: Visokotemperaturne reakcije u čvrstom stanju i procesi sinteriranja kod stvaranja tradicionalne i napredne keramike.
9. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij).
10. tjedan: Staklo. Struktura i klasifikacija stakla. Svojstva staklenih talina. Oblikovanje stakla, postupci i uređaji.
11. tjedan: Pregled i svojstva pojedinih tipova keramike (porculan, cementi, vatrostalni materijali) i tehničkog stakla. Prikazi dijagrama tijeka proizvodnje s posebnim osvrtom na fizičko-kemijske osnove procesa, procesnu opremu i okoliš.
12. tjedan: Tehnički i ukrasni kamen. Vrste, svojstva i eksploatacija kamena.
13. tjedan: Utjecaj agresivnog okoliša na trajnost keramičkih materijala, tehničkog stakla i kamena, uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
14. tjedan: Anorganski pigmenti. Prirodni i sintetički. Pregled i svojstva pojedinih pigmenata.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva (2) kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013., (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials / Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala (na engleskom jeziku), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013, (recenzirani i objavljeni nastavni materijali).

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials / Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala (na engleskom jeziku), Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, 2014., u postupku recenzije.

0

J. Zelić, Z. Osmanović, Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, 2014., ISBN 978-953-7803-01-8.

1

www.ktf-split.hr

Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja Portland-cementa, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Tuzli, B&H, Tuzla, 2010., ISBN 978-9958-897-04-7.

5

http://www.knjiga.ba/proizvodnja_portlandj_cementa-k7412.htm

Dopunska literatura

Z. Kolumbić, M. Dunđer, Materijali, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6104-85-7.
M. Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990., YU ISBN 86-7401-065-2.
C. Saiz-Jimenez (Ed.), Air pollution and Cultural Heritage, Taylor & Francis Group, London, 2004, ISBN 90 5809 682 3.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)