Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije

Kod

KTA306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Praktična primjena osnovnih tehnoloških procesa uz zadane uvjete rada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan predmet Tehnološki procesi anorganske industrije u indeks.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenih vježbi studentu se omogućuje primjena:
- osnovnih znanja o praktičnoj primjeni i
- provedbi osnovnih tehnoloških procesa uz zadane uvjete rada, s obzirom na
- konverziju,
- prostorno i
- vremensko iskorištenje reaktora s kontrolom i
- analizom procesa i
- analizom dobivenih rezultata.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Određivanje toplinske vrijednosti krutih (tekućih) goriva
Elektrolitičko dobivanje cinka u obliku kompaktnog katodnog produkta
Dobivanje natrijeva klorata elektrokemijskom oksidacijom
Kontaktni postupak katalitičke oksidacije SO2 u SO3 za dobivanje sulfatne kiseline
Procesi dvostruke izmjene – kaustifikacija sode i dobivanje lužine
Kemijsko bistrenje vode uz taloženje koloida i dekarbonizaciju
Priprema vode procesima dekarbonizacije vapnom na hladno (brzi reaktor)
Dekarbonizacija vapnom na hladno i ionska izmjena s neutralnim Na-izmjenjivačem u pripremi ili mekšanju vode
Demineralizacija i deionizacija vode ionskim izmjenjivačima

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za vježbe. U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (10%), pisanje referata (10%) te zalaganje tijekom eksperimentalnog rada u laboratoriju (80%). Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom od 20%. Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Krolo, P. Dabić, D. Barbir, Praktikum iz tehnoloških procesa anorganske industrije, Interna skripta, Split, 2014.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)