Vježbe iz tehnoloških operacija

NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških operacija

Kod

KTA212

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje praktičnih znanja o funkcionalnoj međuovisnosti procesnih veličina tijekom provedbe određene vježbe (eksperimenta) Razvijanje smisla za odabir procesnih uvjeta koji bi osigurali provođenje eksperimenta pri optimalnom utrošku energije, a uz dobivanje produkta željenih karakteristika. Stjecanje sposobnosti određivanja nepoznatih (traženih) veličina korištenjem teorijskih izraza i veličina izmjerenih tijekom eksperimenta.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:
- objasniti smisao i cilj provođenja određenog eksperimenta , odnosno vježbe,
- objasniti elementarne dijelove aparatura korištenih pri izvedbi pojedine vježbe
- nabrojiti koje su procesne veličine trebale biti izmjerene kako bi se odredile tražene veličine ( zadane nepoznanice),
- objasniti funkcionalnu međuovisnost procesnih veličina te njihov utjecaj na odigravanje provedenog eksperimenta.
- navesti glavne otpore te pokretačke sile pri provedbi određene vježbe ( tj. eksperimenta).

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Klasiranje partikulativnog sustava.
Vježba 2: Miješanje - određivanje utroška snage miješanja.
Vježba 3: Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača.
Vježba 4: Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prijelaza i prolaza topline u izmjenjivaču topline.
Vježba 5: Apsorpcija – određivanje pada tlaka i ograničavajućih protoka fluida kroz kolonu.
Vježba 6: Sušenje - određivanje brzine sušenja.
Vježba 7: Destilacija – određivanje broja teorijskih tavana destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Student je dužan završiti sve vježbe predviđene programom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.4

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.4

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nakon održane vježbe dužan je napisati referat. On se sastoji proračuna kojim se uz korištenje izmjerenih veličina i teorijskih izraza određuju nepoznanice tražene zadatkom vježbe. Osim računskog dijela uz referat se prilažu dijagrami ovisnosti procesnih veličina, specifični za pojedinu provedenu operaciju. Po završetku svih vježbi provodi se završni kolokvij u pismenom obliku. Prag prolaznosti na kolokviju je 55%. Ocjena iz vježbi sastoji se od ocjene praktičnog dijela vježbe, ocjene referata te ocjene iz završnog kolokvija.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Tehnološke operacije priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)