Vježbe iz organske kemije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz organske kemije

Kod

KTA202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o suvremenoj organskoj kemiji koje uključuje svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji, pročišćavanju i identifikaciji organskih spojeva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Organska kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći samostalno primjenom uobičajenih laboratorijskih tehnika (prekristalizacija, destilacija, ekstrakcija, refluks, kromatografija, FTIR),
(i) pročistiti,
(ii) izolirati,
(iii) sintetizirati i
(iv) identificirati organski spoj.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Sigurnost i pravila ponašanja u organskom laboratoriju. Izolacija i čišćenje organskih spojeva. Prekristalizacija i određivanje temperature taljenja. Destilacije. Ekstrakcije. Kolokvij. (4 sati)
Priprava organskih spojeva.
2. Nukleofilna aromatska supstitucija. Priprava fenola (diazotacija). Kolokvij. (9 sati)
3. Nukleofilna adicija. Priprava benzil-alkohola i benzojeve kiseline (Cannizzarova reakcija). Kolokvij. (4 sati)
4. Nukleofilna supstitucija. Priprava acetanilida (aciliranje). Kolokvij. (5 sati)
5. Elektrofilna aromatska supstitucija. Priprava p-nitroacetanilida i p-nitroanilina (nitriranje i hidroliza). Kolokvij. (5 sati)
6. Reakcija oksido-redukcije. Priprava 2-butanona. Kolokvij. (4 sati)
Kromatografija
7. Kromatografske metode. Tankoslojna kromatografija. Kromatografija na stupcu. Kolokvij. (5 sati)
Karakterizacija organskih spojeva
8. Karakteristične reakcije funkcijskih skupina. Kolokvij. (5 sati)
9. Spektroskopske metode analize (UV/Vis, FTIR). Kolokvij. (4 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se smatra položenim ukoliko studenti polože sve propisane kolokvije i odrade sve laboratorijske vježbe. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz kolokvija, te eksperimentalnog rada.
Bodovanje kolokvija: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Split, 2009.

1

Da, na web stranicama KTF-a

Dopunska literatura

V. Rapić: Postupci priprave i izolacije prirodnih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga Zagreb, 1991.
D. Kolbah, Priručnik za kemičare, Kemija u industriji, Zagreb,1986.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)