Mjerenje i vođenje procesa

NAZIV PREDMETA Mjerenje i vođenje procesa

Kod

KTA213

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jadranka Marasović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Omogućiti studentima da shvate značaj automatiziranih sustava, da shvate da je samostalni rad takvih sustava rezultat promišljenih i fizički realiziranih postupaka vođenja, kao i ulogu mjerne opreme u tom radu. Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja o uporabi računala kao podršci vođenju procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti Matematika I, Matematika II i Fizika. Kompetencije potrebne za premet su znanja iz područja matematike (poznav

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni opisati različite mjerne pretvornike i analizirati značaj i utjecaj mjerenja pojedinih veličina u svrhu vođenja procesa. Studenti će moći opisati temeljne pojmove iz teorije vođenja i nadzora procesa, kao i argumentirati odabir instrumenata. Moći će opisati jednostavnu uporabu računala kao podršku teoriji vođenja, a moći će i izračunati elementarne podatke potrebne za vođenje jednostavnih sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Značenje i uloga instrumentacije u kemijskom inženjerstvu. Opće značajke mjernih pretvornika. Mjerenje tlaka. Mjerenje temperature. Mjerenje protjecanja. Mjerenje razine. Mjerenje vlage i mokrine. Temeljni pojmovi o vođenju. Sustavni pristup vođenju. Ciljevi vođenja. Vladanje vođenih procesa: matematičko modeliranje. Temeljni pojmovi i postupci: Laplaceova transformacija, prijenosna funkcija, algebra blokova. Analiza procesa prvog i drugog reda, prijelazne promjene, ustaljeno stanje. Procesi prvog i drugog reda u regulacijskom krugu: analiza stabilnosti, sinteza P-regulatora. Izvedba i karakteristike instrumentacije u regulacijskom krugu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Samostalno učenje

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra održavaju se dva međuispita. Nakon semestra polažu se pismeni ispiti. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu ili na samom ispitu.
Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
Postotak Ocjena
50% do 61% dovoljan (2)
62% do 74% dobar (3)
75% do 87% vrlodobar (4)
88% do 100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J, Božičević, Temelji automatike 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

0

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Interna skripta, KTF, Split, 2006.

0

Web stranica KTF

R. Žanetič, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Interna skripta, KTF, Split, 2005.

0

Web stranica KTF

Dopunska literatura

J. Božičević, Temelji automatike 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
J. Marasović, Temeljni postupci u automatici, Interna skripta, FESB, Split, 2001.
D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mallichamp, Process Dynamics and Control, J. Wiley, New York, 1989.
J.W. Dally, W.F. Riley, K.G. McConnell, Instrumentation for Engineering Measurements, J. Wiley, New York, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Tijekom semestra održavaju se dva međuispita. Nakon semestra polažu se pismeni ispiti. Svaki međuispit i ispit sastoji se odviše kraćih pitanja putem kojih se provjerava razumijevanje teorije i sposobnost studenata da opišu temeljne pojmove, ali provjerava se i sposobnost studenata da pokažu sposobnost primjene teorije kod jednostavnih primjera.
Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)