Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa

NAZIV PREDMETA Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa

Kod

KTA214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja za rad s mjernim instrumentima u svrhu kontrole procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- opisati osnovne principe rada mjernih instrumentata
- odabrati mjerni instrument potreban za mjerenje fizikalnih veličina bitnih za vođenje procesa
- identificirati izvore pogrešaka prilikom mjerenja
- izmjeriti određenu fizikalnu veličinu pomoću pojedinog mjenog instrumenta

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Svrha mjerenja. Opće karakteristike mjernih pretvornika.
..2. tjedan: Mjerenje tlaka.
3. tjedan: Kapljevinski manometri
4. tjedan: Manometri s krutim utezima. Deformacijski manometri.
5. tjedan: Vakuummetri.
6. tjedan: Mjerenje temperature. Kapljevinski termometri.
7. tjedan: Mehanički termometri. Tlačni termometri.
8. tjedan: Termoparovi.
9. tjedan: Termootporni termometri. Pirometri zračenja.
10. tjedan: Mjerenje protoka. Turbinska, potisna, ionizacijska i ultrazvučna mjerila protoka.
11. tjedan: Mjerila razine kapljevina, sipina i krutina.
12. tjedan: Primjena računala u mjerenju.
13. tjedan: A/D pretvornici.
14. tjedan: D/A pretvornici.
15. tjedan: Završni kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.3

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.2

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko pismenog kolokvija. Prag prolaznosti je 60%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Božičević Temelji automatike I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

J. Božičević Temelji automatike II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

R. Žanetić, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2005.

3

web

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2006.

3

web

Dopunska literatura

Seborg, D. E., T. F. Edgar & D. A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2010.
W. Altman, D. Macdonald, Practical Process Control for Engineers and Technicians, Elsevier, London, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)