Vježbe iz analitičke kemije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz analitičke kemije

Kod

KTA112

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za osnove kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
- Naučiti studente rješavanju praktičnih problema analize uzorka
- Upoznati studente osnovnim metodama istraživanja u Analitičkoj kemiji, kritičkoj obradi rezultata, njihovom prikazu i interpretaciji te povezivanju teorijskih znanja s eksperimentalnim radom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji Opća kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

znati rukovati laboratorijskim priborom i posuđem, te pravilno izvoditi odgovarajuće operacija u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi
povezati osnovna znanja o, proračunu, kontroli i ostvarivanju pouzdanih analitičkih rezultata,
povezati računsko rješavanje kemijskih problema vezanih uz kemijsku analizu primjenom osnovnih zakonitosti u vodenim otopinama s raspoloživim tehnikama i metodama kojima se može izvesti kemijska analiza,
razvoj kritičkog razmišljanja i timskog rada,
razlikovati kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu
razumijevati pojam gravimetrijskog i volumetrijskog određivanje
razumijevati taložne, neutralizacijske, kompleksometrijske i redoks titracije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u laboratorijski rad (4 sati).
2. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina kationa (5 sati)
3. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina aniona (5 sati)
4. Gravimetrijsko određivanje niklovih kationa (6 sati)
5. Priprema standardnih otopina u volumetrijskim metodama (5 sati)
6. Kiselo-bazne titracije (5 sati)
7. Kompleksometrijske titracije (6 sati)
8. Oksido-redukcijske titracije (6 sati)
9. Potenciometrijska titracija (3 sati)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na vježbama u iznosu 100% predviđene satnice. Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi i pisanje izvješća. Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija prije početka izvođenja vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

2.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Pisanje izvješća

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (100 / 10)
- usmeni kolokviji (60 – 100 / 25)
- izvedba mjerenja: (60 - 100 / 25)
- pisanje izvješća (eksperimentalni podaci, računski podaci, tablice i grafovi, zaključak): (60 - 100 / 40)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Prkić, Vježbe iz analitičke kemije, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, interna recenzirana skripta, Split, 2008.

20

Web-stranica Zavoda i Fakulteta

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)