Vježbe iz elektrokemije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz elektrokemije

Kod

KTA209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je razviti sposobnosti studenta potrebne za eksperimentalni rad i postupke mjerenja. Kolegij pomaže studentu razumjeti prirodu elektrokemijskih reakcija i osobitosti elektrokemijske kinetike.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- koristeći teorijska znanja razumjeti/predvidjeti eksperimentalna zapažanja
- objasniti elektrokemijske pojmove, elektrokemijske reakcije i kinetiku elektrokemijskih reakcija
- planirati i provesti elektrokemijske eksperimente
- identificirati i pokazati sigurnu i ispravnu uporabu mjerne i laboratorijske opreme
- provoditi mjerenja, analize i ispitivanja u laboratoriju pomoću odgovarajuće laboratorijske opreme i računalnih programa
- dokumentirati znanstvene informacije i eksperimentalne podatke i pismeno oblikovati znanstvena izvješća, uz grafički prikaz podataka
- demonstrirati vještine timskog rada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe prate program predavanja predmeta Elektrokemija
Vj. 1 Napon razlaganja
Vj. 2 Elektrogravimetrijska analiza
Vj. 3 Određivanje konstanti Tafelove jednadžbe
Vj. 4 Dobivanje kalcijevog glukonata elektrokemijskim putem
Vj. 5 Elektrorafinacija srebra
Vj. 6 Elektrokemijski izvori struje
Vj. 7 Ciklička voltamerija Fe3+/Fe2+ redoks para
Vj. 8 Ispitivanje utjecaja sastava otopine soli za salamurenje na korozijsko
ponašanje Al-2.5Mg slitine

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prosječna se ocjena (izračunata kao aritmetička sredina) dobiva zbrajanjem prolaznih ocjena iz pojedinih dijelova predmeta (ulazni kolokviji iz vježbi 45%, eksperimentalni rad 5% i referati iz vježbi 50%) i dijeljenjem s ukupnim brojem dijelova predmeta.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, Vježbe iz elektrokemije (za unutarnju uporabu), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)