Vježbe iz anorganskih materijala

NAZIV PREDMETA Vježbe iz anorganskih materijala

Kod

KTA312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za analizu kemijskih i fizikalnih procesa u različitim fazama proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala uključujući ekološke aspekte, kontrolu i održavanje kvalitete.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odabrani procesi kemijske industrije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog kolegija student će moći:
1. Provesti eksperimente na laboratorijskoj mjernoj opremi.
2. Izvoditi mjerenja samostalno i u okviru timskog rada.
3. Analizirati kemijske i/ili fizikalne procese prema unaprijed zadanim uvjetima i svojstvima materijala.
4. Interpretirati rezultate provedenih eksperimenata.
5. Kreirati sustav, komponente sustava i procese prema zadanim uvjetima.
6. Preporučiti procesne parametre radi optimiziranja procesa u pojedinim fazama proizvodnje odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Određivanje kapaciteta izmjene kod glinenih minerala. Karakterizacija glinenih sirovina.
2. Primjena toplinske analize (DTA-TG/DTG) i infracrvene spektroskopije (FTIR) u analizi nemetalnih materijala.
3. Određivanje poroznosti sinteriranog keramičkog tijela. Izrada tradicionalne keramike u laboratorijskom mjerilu lijevanjem.
4. Određivanje "Mediteranske patine" na spomenicima od mramora i vapnenca, uključujući spomenike povijesne i kulturne baštine.
5. Određivanje kemijske otpornosti anorganskih pigmenata.
6. Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima anorganske industrije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Provedba i analiza odabranih procesa prema unaprijed zadanim uvjetima rada.
Svaki student je obvezan odraditi sve vježbe predviđene programom i terensku nastavu (100%). Nakon završenih vježbi obvezan je završni pismeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.3

Referat

0.2

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.3

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uspješno završene laboratorijske vježbe imaju udio 60%, a završni pismeni ispit 40% ocjene. Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. (recenzirani i objavljeni nastavni materijali)

1

www.ktf-split.hr

Dopunska literatura

Z. Kolumbić, M. Dunđer, Materijali, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6104-85-7.
M. Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990., YU ISBN 86-7401-065-2.
C. Saiz-Jimenez (Ed.), Air pollution and Cultural Heritage, Taylor & Francis Group, London, 2004, ISBN 90 5809 682 3.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)