Zbrinjavanje opasnog otpada

NAZIV PREDMETA Zbrinjavanje opasnog otpada

Kod

KTJ303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o izvorima, vrstama i količinama opasnih otpadnih materijala
- mogućnostima trajnog i po okoliš neškodljivog zbrinjavanja opasnog otpada
- recikliranja i dobivanja novih proizvoda

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine opasni otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine otpadnih industrijskih materijala
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, zakonska regulativa o opasnom otpadu, utjecaj na okoliš
2. tjedan: izvori, vrste i obilježavanje opasnih otpada, UN brojevi
3. tjedan: prijevoz opasnih otpada, cestovni, željeznički, brodski i zračni
4. tjedan: tehnološki procesi u kojima nastaju štetne otpadne tvari
5. tjedan: proizvodnja, skladištenje, ugradnja i ostaci anorganskih veziva i građevnih materijala
6. tjedan: zauljeni otpad, vrste, mogućnosti oporabe ili načini sigurnog zbrinjavanja
7. tjedan: građevni otpad, oporabe i mogućnosti zbrinjavanja
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: tehnološki procesi koji koriste industrijski otpad kao sirovinu
10. tjedan: tehnološki postupci solidifikacije i stabilizacije industrijskih otpadnih materijala
11. tjedan: fiziklno-kemijske metode karakterizacije otpada
12. tjedan: hidratacija i optimiranje dodataka u cementnom matriksu
13. tjedan: metode ispitivanja novih graditeljskih proizvoda uz dodatkak industrijskim otpadom - uporabna vrijednost
14. tjedan: metode ispitivanja novih proizvoda s industrijskim otpadom-ekološka prihvatljivost - testovi ispiranja (leaching)
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. provjera znanja (2. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni vrijedi 45 %. Prisutnost predavanjima u 80 -100%-tnom iznosu je 10 % ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60 %, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s 90%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K.Y. Show, X. Guo, Industrial Waste, InTech, Rijeka, 2012.

1

L.K. Wang, Y.T. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis, Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.

1

R. D. Spence, C. Shi, Stabilization and Solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

Dopunska literatura

A. Al-Tabbaa, Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation, Advances in S/S for Waste and Contaminated Land, A.A. Ballkema Publishers, London, 2005.
- I. Kisić, Sanacija onečišćenog tla, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.
- R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin, 2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)