Vježbe iz fizikalne kemije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizikalne kemije

Kod

KTA204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je osposobiti studente za samostalan rad u fizikalno-kemijskom laboratoriju, obradu eksperimentalnih podataka i prezentiranjem rezultata obrade u pisanom obliku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Fizikalna kemija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će:
1) biti upoznati s temeljnim postupcima rada u fizikalno-kemijskom laboratoriju 2) naučiti principe rada različitih laboratorijskih instrumenata i uređaja 3) moći samostalno izvoditi mjerenja u fizikalno-kemijskom laboratoriju 4) znati obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom računala 5) znati prepoznati i samostalno riješiti inženjerski problem

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Tlak pare tekućina
2. tjedan: Refraktometrijsko određivanje sastava dvokomponentne smjese
3. tjedan: Viskoznost
4. tjedan: Određivanje molarne mase metodom povišenja vrelišta i sniženja ledišta
5. tjedan: Određivanje konstante ravnoteže homogene kemijske reakcije
6. tjedan: Fazni dijagram za trokomponentni sutav
7. tjedan: Prijenosni broj po Hittorfu
8. tjedan: Konduktometrija i konduktometrijska titracija
9. tjedan: Određivanje konstante brzine inverzije saharoze polarimetrijski

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni odraditi sve laboratorijske vježbe. Prije svake vježbe trebaju pristupiti usmenom parcijalnom ispitu. Nakon svake vježbe trebaju obraditi eksperimentalne podatke i rezultate mjerenja prezentirati u obliku referata. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

1.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz usmenog ispitivanja prije svake vježbe, praktičnog rada u laboratoriju i predanih referata.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, Lj. Aljinović, Fizikalna kemija, Laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada Liber, Split, 1980.

30

Dopunska literatura

A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)