Sigurnost pri radu

NAZIV PREDMETA Sigurnost pri radu

Kod

KTA329

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- spoznaje o mogućim opasnostima pri radu u laboratoriju i pogonu
- osnove rada na siguran način, mjere zaštite i zaštitni uređaji i sredstva pri radu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje poznavanje:
- pravila ponašanja i rada u kemijskom laboratoriju
- osnovne opasnosti u kemijskom laboratoriju
- načine označavanja tvari, značenje kemijskih kartica (podatci o fizikalno- kemijskim, fiziološkim i toksikološkim svojstvima tvari)
- samostalno tumačenje i sastavljanje kemijskih kartica
- procjena potencijalne opasnosti pojedinih kemikalija i rada s aparaturama te načini zaštite pri radu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvodno predavanje, zakonski propisi, pravila ponašanja u laboratoriju
2. tjedan: sigurnosni uređaji u kemijskom laboratoriju
3. tjedan: sigurnost i fizikalno-kemijska svojstva tvari
4. tjedan: klasifikacija tvari prema sličnim svojstvima i funkcionalnim skupinama
5. tjedan: označavanje tvari - etiketa, grafički simboli, dijamant opasnosti, oznake pri transportu
6. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - osnovni pojmovi toksikologije i fizioloških svojstva tvari, MDK, LD50
7. tjedan: Kemijske kartice štetnih i opasnih tvari
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - podjela i značajke tvari prema fiziološkim svojstvima
10. tjedan: procesi gorenja i požarna opasnost
11. tjedan: aparati i postrojenja za gašenje požara
12. tjedan: tipovi štetne atmosfere i uređaji za zaštitu disanja
13. tjedan: zaštita od električne struje
14. tjedan: opasni proizvodi - nastanak, klasifikacija prema UN brojevima, skladištenje, oporaba i otpad
15. tjedan: provjera znanja (2. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80 %-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100 %-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80 -100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 90%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja za preddiplomski studij, 2013.

1

Web stranice KTF-a

R. H. Hill, D.C. Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.

1

Web stranice KTF-a

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

- B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-IVI), Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998., 2000., 2003. i 2013.
- Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)