Reakcijsko inženjerstvo

NAZIV PREDMETA Reakcijsko inženjerstvo

Kod

KTA301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati se principima projektiranja reaktora

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen predmet Prijenos tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz reakcijskog inženjerstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Kinetička analiza, analiza reaktora.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Pojam kemijskog reaktora.
2. tjedan: Matematički opis općih bilančnih jednadžbi tvari i topline.
3. tjedan: Reaktorski modeli idealnih tipova reaktora.
4. tjedan: Kinetika kemijskih reakcija u homogenim sustavima.
5. tjedan: Ciljevi kinetičkih istraživanja.
6. tjedan: Izbor eksperimentalnog reaktora.
7. tjedan: Izbor kinetičkog modela.
8. tjedan: Izbor metode za procjenu kinetičkih parametara.
9. tjedan: Sistematizacija pređenog gradiva
10. tjedan: I. kolokvij
11. tjedan: Kinetika reakcija u heterogenim sustavima.
12. tjedan: Problem prisustva fizičkih procesa prijenosa uz kemijsku reakciju.
13. tjedan: Ekspermentalne metode pri kinetičkim istraživanjima u reakcijskim sustavima fluid-krutina, plin-kapljevina i reakcija uz krute katalizatore.
14. tjedan: Čimbenici koji određuju izbor reaktora.
15. tjedan: II. Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

O. Levenspiele, Chemical engineering

0

Z Gomzi, Kemijski reaktori

10

S.Slavica, D.Rušić, Interactive MathCad collection of task for reaction engineering

5

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Kroz vježbe upoznati se matematičkim alatom MathCad.