Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije

Kod

KTA322

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student stječe osnove o različitim kristalnim stanjima i njihovim uređenjima kao i osnove o procesima nukleacije, taloženja i kristalizacije u različitim eksperimentalnim uvjetima (otopina i talina).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti: Fizikalna kemija, Reakcijsko inženjerstvo, Bilanca tvari i energije, Prijenos tvari i energije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- može na temelju fizikalno kemijskih svojstava odabrati pogodno otapalo
- zna odabrati pogodno taložno sredstvo, za provedbu procesa taloženja
- poznaje osnovne metode i postupke otapanja, taloženja i kristalizacije
- zna postupke i metode rekristalizacije i pročišćavanja proizvoda
- poznaje osnovnu industrijsku opremu za provedbu procesa kristalizacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Vježba. Procesi otapanja anorganskih soli,
2. Vježba. Sredstva za taloženje i separaciju.
3. Vježba. Procesi taloženja u heterogenim reakcijskim sustavima.
4. Vježba. Separacija i uklanjanje soli.
5. Vježba. Kristalizacija iz talina.
6. Vježba. Kristalizacije iz plinovite faze.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.2

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Perry’s Chemical Engineers’ Handbook Seventh Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 1997.

0

A. Mersmann, Crystallization tchnology handbook, Marcell Dekker, New York, 2001.

0

Dopunska literatura

Odabrani stručni i znanstveni članci prema preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)