Vježbe iz galvanotehnike

NAZIV PREDMETA Vježbe iz galvanotehnike

Kod

KTA314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima galvanotehnike.
Upoznavanje studenata s praktičnim problemima i primjenama galvanotehnike.
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za rad u galvanotehničkim pogonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi studenti će moći:
1. Razlikovati različite postupke dobivanja metalnih prevlaka.
2. Odabrati najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu.
3. Samostalno proračunati potrebne procesne parametre za provođenje postupka elektroplatiranja.
4. Odrediti debljinu dobivenih metalnih prevlaka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Elektroplatiranje niklom.
2. Elektroplatiranje bakrom.
3. Utjecaj aditiva na elektrotaloženje sjajnog nikla.
4. Određivanje mehanizma adsorpcije kumarina na Pt-elektrodi.
5. Bezstrujno nanošenje metalnih prevlaka.
6. Posjeta pogonu za vruće pocinčavanje Adriacink.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, S. Gudić, Procesi galvanotehnike, upute za vježbe, kemijsko-tehnološki fakultet 1999.

0

Dopunska literatura

J. A. Poyner, Electroplating, Argus Books Ltd., England 1991.;
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2003.;
G. O. Mallory, J. B. Hajdu, Electroless plating: fundamentals and applications, Noyes Publications Mnlliam Andrew Publishing, LLC, New York, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)