Vježbe iz reakcijskog inženjerstva

NAZIV PREDMETA Vježbe iz reakcijskog inženjerstva

Kod

KTA302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s osnovama rada u programskom alatu Mathcad te primjenom računalnih programa pri dizajnu reaktora.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

računati u Mathcad-u
- napraviti izvještaj za laboratorijske vježbe u Mathcad-u
- naći pravac koji najbolje opisuje set eksperimentalnih podataka (metoda najmanjih kvadrata)
- koristiti Mathcad pri dizajnu reaktora

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. vježba: Uvod u Mathcad - alatne trake, kalkulator
2. vježba: Uvod u Mathcad - grafovi
3. vježba: Uvod u Mathcad - formatiranje rezultata, jedinice, funkcije, matrice
4. vježba: Rješavanje zadataka iz područja dizajniranja reaktora korištenjem Mathcad-a
Provjera znanja

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu ( prisustvovanje na vježbama 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.1

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.3

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.6

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko završnog kolokvija tijekom semestra ili polaganjem ispita na redovnom ispitnom roku.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

D. Rušić, E. Bacci, Matematički alati - priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)