Priprava tehnoloških voda

NAZIV PREDMETA Priprava tehnoloških voda

Kod

KTA327

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o procesima i postupcima priprave vode za pojedine tehnološke namjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studentu se omogućuju znanja o
- svojstvima prirodnih voda
- klasifikaciji onečišćenja u vodi
- mogućim procesima i
- postupcima priprave vode za pojedine tehnološke namjene.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj vode u tehnološkim procesima.
2. tjedan: Fizikalno-kemijska i termodinamička svojstva vode.
3. tjedan: Uporaba i uvjeti kvalitete za pojedine tehnološke namjene.
4. tjedan: Klasifikacija onečišćenja u vodi. Porijeklo i fazno disperzno stanje primjesa u prirodnim vodama.
5. tjedan: Procesi i postupci pripreme vode na osnovi klasifikacije prisutnih primjesa.
6. tjedan: Fizikalni i fizikalno-kemijski procesi te procesi bazirani na ionskim izmjenama.
7. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij).
8. tjedan: Koagulacija i flokulacija koloida te kemijsko bistrenje voda.
9. tjedan: Ionski izmjenjivači u procesima pripreme voda.
10. tjedan: Izbor ionske mase te proračun kolona ionskih izmjenjivača.
11. tjedan: Oprema i kontrola kakvoće pripremljene vode.
12. tjedan: Demineralizacija i deionizacija s dekarbonizacijom.
13. tjedan: Membranski procesi i postupci. Reverzna osmoza i elektrodijaliza.
14. tjedan:Drugi postupci pripreme voda.
15. tjedan: Provjera znanja (2. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.2

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje:
Cjelokupni ispit se može položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predav anjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 45% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. T. Powell, Water Conditioning for Industry, McGraw-Hill, New York-Toronto, 1980.

1

The NALCO Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1995.

1

Water Treatment Handbook, Degremont, Rueil-Malmaisons, 1991.

1

G. Belfort, Synthetic Membrane Processes, Findamentals and Water Applications, Academic Press, New York, 1984.

1

Dopunska literatura

J. Mallevialle, P. E. Odendaal, M. R. Wiesner, Water treatment membrane processes, McGraw-Hill, New York, 1996.; A. P. Sincero, G. A. Sincero, Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, CRC Press, New York, 2002.; J. Bartram, R. Ballance, Water Quality Monitoring, E & FN SPON, London, 1996.;R. Helmer, I. Hespanhol, Water Pollution Control, E & FN SPON, London, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)