Galvanotehnika

NAZIV PREDMETA Galvanotehnika

Kod

KTA313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima galvanotehnike.
Upoznavanje studenata s praktičnim problemima i primjenama galvanotehnike.
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za rad u galvanotehničkim pogonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita studenti će moći:
Odabrati najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu.
Razlikovati sve procesne parametre koji utječu na kvalitetu metalnih prevlaka.
Samostalno izvoditi ili pratiti procese elektroplatiranja.
identificirati uzroke nastanka pogrešaka na prevlaci i pronaći odgovarajuća rješenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Proces dobivanja galvanskih i kemijskih prevlaka. Taloženje metala na katodi.
2. tjedan: Elektrokristalizacija. Raspodjela struje i metalnog taloga na katodi.
3. tjedan: Taložna moć elektrolita.
4. tjedan: Priprema uzoraka za nanošenje metalne prevlake. Mehanička, kemijska i elektrokemijska priprema.
5. tjedan: Galvaniziranje. Sastav kupke. Materijal i oblik anoda za elektroplatiranje.
Temperatura i miješanje kupke.
6. tjedan: Vrsta i gustoća struje. Izvori struje i pogoni za elektroplatiranje.
7. tjedan: Najvažniji procesi elektroplatiranja metala. Elektroplatiranje kositrom.
8. tjedan: I. kolikvij. Elektroplatiranje cinkom.
9. tjedan: Elektroplatiranje niklom.
10. tjedan: Elektroplatiranje bakrom. Elektroplatiranje kromom.
11. tjedan: Uzrok pogrešaka na prevlaci kod elektroplatiranja metala. Elektroplatiranje plemenitim metalima.
12. tjedan: Dobivanje metalnih prevlaka vrućim postupcima. Prevlake dobivene difuzijskim postupcima.
13. tjedan: Elektroplatiranje nemetalnih supstrata. Elektroplatiranje predmeta od plastičnih ABS masa. Elektroplatiranje predmeta od poroznih materijala.
14. Elektroformiranje.
15. Voda u galvanotehnici. II. parcijalna provjera znanja.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, polaganje ispita

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni I usmeni ispit.
Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Gojić, površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010.

2

E. Stupnišek Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT Zagreb, 2007.

1

M. Schlesinger, M. Paunović, Modern electroplating, IV. edition, J. Wiley & Sons, USA, 2000.

1

Dopunska literatura

I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga, Zagreb,1990.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.
D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, 2nd Ed. Prentice Hall, Upper Sadle River, 1996.
M. Paunović, M. Schlesinger, Fundamentals of electrochemical deposition, J. Wiley & sons, USA 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)