Vježbe iz opće mikrobiologije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz opće mikrobiologije

Kod

KTJ204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Ana Maravić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Laboratorijske vježbe kao sastavna komponenta kolegija iz mikrobiologije omogućiti će studentima stjecanje osnovnih vještina i tehnika uključujući rad u sterilnim uvjetima, praćenje rasta mikroorganizama i mnogih dijagnostičkih postupaka u identifikaciji. Procijeniti kako se fizičke i kemijske metode mogu koristiti za kontrolu rasta različitih vrsta mikroorganizama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanih vježbi moći:
- analizirati obilježja različitih mikroorganizama u smislu stanične anatomije, fiziologije, raznolikost i replikacije različitih skupina mikroorganizama.
- primijeniti metode fizioloških i biokemijskih testova za identifikaciju različitih grupa mikroorganizama.
- usvojiti odgovarajuće mikrobiološke laboratorijske tehnike koje uključuju mikroskopiju, biokemijske testove i dijagnostičke medije za karakterizaciju mikroorganizma značajnih za ljudsko zdravlje i biotehnologiju.
- utvrditi broj mikroorganizama u uzorku i izračunati rast mikroorganizama u različitim uzorcima i u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Sigurnost i uvjeti rada u mikrobiološkom laboratoriju. Osnovne metode, upotreba i briga o mikroskopu. Mikroskopske mjerenja. (2 sata)
2. Uvod u načela laboratorijskih metoda u mikrobiologiji. (2 sata)
3. Osnovne tehnike rada u aseptičnim uvjetima, metode priprave i bojenjem različitih pripravaka. (2 sata)
4. Priprema hranjivih medija
5. Osnovna obilježja bakterijskih kultura. Upotreba medija za izolaciju čistih kultura. (2 sata)
6. Izolacija čistih kultura različitih mikroorganizama, te korištenje različitih metoda izolacije i identifikacije. (2 sata)
7. Biokemijska obilježja bakterija - fermentacija ugljikohidrata, Dvostruki šećeri (TSI) agar, IMViC test, API trake (2 sata).
8. Osnovne makro i mikromorfološke karakteristike kvasaca i plijesni. Uzgoj kvasaca i plijesni na hranjivim podlogama, izolacije i identifikacije. (2 sata)
9. Osnovna obilježja parazita. Uzorkovanje i priprema uzoraka za identifikaciju parazita. (2 sata)
10. Učinak temperature i pH na mikroorganizme. (2 sata)
11. Zahtjevi bakterija za atmosferskim kisikom. Uzgoj anaerobnih bakterija. (2 sata)
12. Inhibicijsko djelovanje teških metala *. Inhibicijsko djelovanje dezinfekcijskih sredstava. (2 sata)
13. Ispitivanje osjetljivosti na antibiotike:.Antibiogram (2 sata)
14. Metode za određivanje broja bakterija u različitim uzorcima hrane,
metoda razrjeđivanja, spektrofotometrijska metoda i membranska filtracija.
(2 sata)
15. Primjena različitih metoda za određivanje broja bakterija u različitim uzorcima
vode za piće i otpadnih voda (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Obavljene sve predviđene laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena studenta će se bazirati na temelju ostvarenih rezultata uključujući predavanja, seminare i laboratorijske vježbe. Konačna ocjena predmeta će se računati prema ostvarenom postotku bodova na: Međuispitu 30%; Završnom ispitu 35%; Seminaru 10%; Laboratorijskijskim vježbama 15%. Vrjednovanje rada studenata će se temelji na postotku ostvarenog ukupnog broja bodova prema navedenoj skali: <60% nedovoljn; 60-70% dovoljan (2), 70-80% dobar (3), 80-90% vrlo dobar (4), 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Duraković, S.Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, Zagreb, 2002.

5

e-learning portal

S. Kalenić, E. Mlinarić-Missoni i sur., Medicinska bakteriologija i mikologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2005.

5

Z. Brudnjak, Medicinska virologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2002.

5

Dopunska literatura

R.A. Harvey, P.C. Champe, B.D. Fisher, Microbiology, 2th ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2007.
R.M. Patrick, S.R. Ken, A.P. Michael, Medical Microbiology, 5th ed. Elsevier/Mosby, Philadelphia, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)