Fizika I

NAZIV PREDMETA Fizika I

Kod

KTJ102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Matko Maleš
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje temeljnih fizikalnih znanja i principa iz područja mehanike, topline i valova.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon usvajanja gradiva od studenta se očekuje da zna:
- fizikalne veličine i mjerne jedinice,
- značajke egzaktnog pristupa pojavama u makro i mikrosvijetu,
- temeljna načela klasične mehanike,
- temeljna načela fizike mnoštva čestica,
- temeljne načela valova,
- primjeniti zakone očuvanja u konkretnim fizikalnim primjerima,
- primijeniti usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka,
- prepoznati primjenu fizikalnih znanja u svakodnevici.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Prostor, vrijeme, tvar. Fizikalne veličine, zakoni fizike. Geometrija ravnine i prostora, upotreba vektorske algebre, diferencijalnog i integralnog računa. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Kinematika čestice (materijalne točke). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Dinamika čestice (materijane točke). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Titranje. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Rad i energija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (I. kolokvij teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Konzervativne i nekonzervativne sile. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Zakon očuvanja energije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Inercijski i neinercijski sustavi. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: Sile i polje sila. Sustavi čestica. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Srazovi. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).
11. tjedan: Mehanika krutog tijela. Zakoni očuvanja. Ograničenja aproksimacije krutog tijela i teorija elastičnosti. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12. tjedan: Fizika mnoštva čestica: plin, tekućina i čvrste tvari. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Unutarnja energija, toplina i toplinski nered. Prijenosne pojave. Pojave na granici faza. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Mehanika fluida. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Elastični valovi. Zvuk. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.Provjera znanja (III. kolokvij teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.9

Usmeni ispit

1.9

 

 

Pismeni ispit

1.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika I, Školska knjiga, Zagreb, 1985;

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, New York, 1993;
J. Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)