Vježbe iz sigurnosti pri radu

NAZIV PREDMETA Vježbe iz sigurnosti pri radu

Kod

KTA330

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- stjecanje praktičnih znanja o metodama određivanja osnovnih svojstava i identifikacije štetnih i opasnih tvari
- procjena potencijalne zdravstvene, požarne i reaktivne opasnosti pojedinih tvari

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan kolegij Sigurnost pri radu

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih vježbi student može:
- samostalno odrediti pojedina svojstva tvari - važne sigurnosne parametre
- procijeniti na osnovi određenih mjerenja potencijalnu zdravstvenu, požarnu i reaktivnu opasnost pojedinih tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Postojanost alkalijskih metala
Vježba 2. Test zapaljivosti materijala
Vježba 3. Određivanje plamišta po Marcussonu
Vježba 4. Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina s ciljem procjene potencijalne opasnosti

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene laboratorijske vježbe u 100 %-tnom iznosu

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.6

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Vježbe se mogu izvoditi nakon položenih kolokvija za pojedine vježbe. Vježbe je potrebno izvesti u 100 % iznosu od predviđenog fonda sati. Nakon izvedene vježbe potrebno je napisati izvješće sa vježbi (referat).
Završno vrjednovanje:
U ocjenu vježbi uključeno je znanje na kolokvijima (20 %), uspješnost izvedbe eksperimentalnog dijela (60 %) i kvaliteta izvješća s vježbi (proračuni i zaključci) (20 %).
Ukupna ocjena: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja za preddiplomski studij, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti provedbe vježbi
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)