Jedinične operacije u zaštiti okoliša

NAZIV PREDMETA Jedinične operacije u zaštiti okoliša

Kod

KTJ201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o osnovnim jediničnim operacijama u zaštiti okoliša kroz teorijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Upoznavanje s principima rada uređaja za provedbu jediničnih operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s posebnim osvrtom na uštedu energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje najčešće korištenih jediničnih operacija u zaštiti okoliša,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje jediničnih operacija te opisati princip njihovog rada,
- navesti moguće probleme prilikom provedbe određene jedinične operacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u ekoinženjerstvu. Transport fluida.
2. tjedan: Centrifugalne pumpe. Karakteristične veličine centrifugalne pumpe.
3. tjedan: Grubo disperzni sustavi. Klasiranje.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za klasiranje i sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida. Utrošak snage miješanja
7. tjedan: Miješanje praškastih (partikulativnih) sustava. Izbor uređaja za miješanje.
8. tjedan: Jedinične operacije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Apsorpcija. Uređaji za provedbu apsorpcije.
11. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije.
12. tjedan: Sušenje. Korištenje psihrometrijskog dijagrama sušenja.
13. tjedan: Uređaji za provedbu sušenja.
14. tjedan: Idealne i realne smjese. Fazna ravnoteža. Šaržna destilacija; destilacija vodenom parom i vakuum destilacija..
15. tjedan: Kontinuirana destilacija s povratom. Rektifikacija i stripiranje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.3

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju teorijskih (usmena) i dvaju računskih (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
U konačnoj ocjeni teorijski dio sudjeluje sa 67%, dok računski dio sa po 33 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), 4th ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.
R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)