Zaštita voda

NAZIV PREDMETA Zaštita voda

Kod

KTA331

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama, raspodjelom i kakvoćom vode u prirodi, svojstvima vodnih ekosustava, te metodama i zakonskim propisima očuvanja njihove kakvoće.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishod učenja osigurati znanja o:
- razumijevanju pojmova ekosustav, biotop i biocenoza, hranidbeni lanac
- kruženju tvari i protjecanju energije u ekosustavu
- abiotičkim i biotičkim ekološkim činiteljima
- važnosti vode i njenim fizikalno-kemijskim svojstvima
- karakteristikama kopnenih i morske vode
- fizikalnim, kemijskim i biološkim pokazateljima kakvoće voda
- načinu gospodarenja vodnim resursima
- održivom korištenju voda
- zaštiti voda kroz očuvanje dobrog stanja voda, sprječavanje devastacije voda koje su pod rizikom, te sanaciju narušenog stanja voda radi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša
- načinu smanjenja i kontrole točkastih i raspršenih izvora onečišćenja
- potrebi zaštite od štetnog djelovanja voda
- klasifikaciji voda i priobalnog mora
- ponovnoj uporabi pročišćenih otpadnih voda
- smjernicama za ponovnu uporabu vode
- propisima za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda
- konačnom odlaganju mulja koji nastaje u uređajima za pročišćavanja otpadnih voda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ekosustav. Životno stanište. Ekološki činitelji.
2. tjedan: Kopnene vode. Morska voda. Fizikalno-kemijska svojstva vode.
3. tjedan: Pokazatelji kakvoće vode.
4. tjedan: Seminar. Provjera točnosti rezultata kemijske analize vode
5. tjedan: Poremećaji kakvoće vodnih ekosustava. Eutrofikacija. Samočišćenje vodnih sustava.
6. tjedan: Gospodarenje vodama. Zakon o vodama. Klasifikacija voda i priobalnog mora.
7. tjedan: Seminar. Ocjena kakvoće vode u Dalmaciji (1 dio).
8. tjedan: Seminar. Ocjena kakvoće vode u Dalmaciji (2 dio).
9. tjedan: Državni plan za zaštitu voda. Planiranje i gospodarenje prostorom.
10. tjedan: Očuvanje i poboljšavanje kakvoće prirodnih voda.
11. tjedan: Sustavni nadzor potencijalnih zagađivača vode u prirodi. Propisi za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda.
12. tjedan: Seminar. Praćenje raspodijele i kretanja zagađenja u okolišu preko indeksa zagađenja (1 dio).
13. tjedan: Seminar. Praćenje raspodijele i kretanja zagađenja u okolišu preko indeksa zagađenja (2 dio).
14. tjedan: Čišćenje voda.
15. tjedan: Važnost zbrinjavanja otpada s ciljem zaštite prirodnih vodotoka.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i seminara. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

Strategija upravljanja vodama, Hrvatske vode, AKD Zagreb, 2009.

1

D. Mayer, Kvaliteta i zaštita podzemnih voda, HDZVM, Zagreb, 1993.

1

B. Tušar, Ispuštanje i procišcavanja otpadne vode, Croatija knjiga, Zagreb, 2004.

1

D. Dikic et al., Ekološki leksikon, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, O.P. Springer (ur.), Zagreb, 2001.

1

N. Š. Giljanović, Vode Dalmacije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2006.

1

Laboratorijske vježbe iz Zaštite voda (interna skripta)

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

H.D. Sharma and S.P. Lewis, Waste Containment System, Waste Stabilization, and Landfills, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994; D. Mayer, Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, Zagreb, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.