Vježbe iz prijenosa tvari i energije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz prijenosa tvari i energije

Kod

KTA207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena osnovnih načina mjerenja u procesnom inženjerstvu, provedba mjerenja protoka, tlaka i temperature, analiza eksperimentalnih podataka, pisanje izvještaja te osnovna uporaba Microsoft Office Excel-a pri obradi podataka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:
- odrediti režim strujanja i izmjeriti protok fluida
- izbaždariti prigušnicu i rotameter kako bi se isti mogli primjeniti kao mjerila protoka u cjevovodu
- izmjeriti pad tlaka u cjevovodu te odrediti hrapavost cijevi i koeficijente trenja
- provesti prikladna mjerenja u cilju izražuna brzine sedimentacije čestica
- provesti operaciju fluidizacije te znati gdje se ista može primjeniti
- koji otpori se javljaju kod prijenosa topline i tvari te kako ih smanjiti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Laboratorijske vježbe:
Vježba 1: Određivanje vrste strujanja i kritične Reynoldsove značajke (1 sat)
Vježba 2:Primjena Bernoullijevog teorema: Dinamička i površinska mjerila protoka – baždarenje prigušnice i rotametra (2 sata)
Vježba 3: Određivanje pada tlaka u cjevovodu (2 sata)
Vježba 4: Određivanje brzine taloženja čestica u mirujućem fluidu (2 sata)
Vježba 5: Određivanje karakteristika fluidiziranog sloja (2 sata)
Vježba 6: Određivanje koeficijenta prolaza topline (2 sata)
Vježba 7: Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom (2 sata)
Vježba 8: Međufazni prijenos tvari (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.1

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je dužan prisustvovati svim laboratrijskim vježbama. Tijekom semestra, a po završetku pojedine vježbe, student je dužan napisati referat koji se sastoji od zadatka vježbe, opisa aparature, proračuna te grafova koji se temelje na mjerenjima provedenim u laboratoriju, te prikladnih zaključaka. Po završetku svih vježbi održati će se završni kolokvij u pisanom obliku. Prag prolaznosti na završnom kolokviju je 50%.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zavod za kem. inženjerstvo, Prijenos tvari i energije, priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)