Tehnološke operacije

NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTA211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim jediničnim operacijama procesnog inženjerstva kroz teorijske i empirijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Studenti se također upoznaju s principima rada najčešće korištenih uređaja pri provedbi tehnoloških operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s osvrtom na kvalitetu proizvoda i uštedu energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen predmet Prijenos tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz prijenosa tvari i energije, upisane ili položene Vježbe iz tehnoloških operacija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija, te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje određene tehnološke operacije,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje tehnoloških operacija te detaljno opisati princip njihovog rada
- za predloženi tehnoloških proces odabrati uređaje koji bi bili najučinkovitiji za njegovu optimalnu provedbu,
- navesti najčešće probleme koji se susreću u praksi pri izvođenju tehnoloških operacija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u procesnom inženjerstvu. Transport kapljevina.
2. tjedan: Centrifugalne pumpe. Karakteristične veličine centrifugalne pumpe. Pumpe specijalnih izvedbi. Transport plinova.
3. tjedan: Klasiranje. Uređaji za klasiranje.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida. Utrošak snage miješanja
7. tjedan: Miješanje prašaka. Izbor i dimenzioniranje uređaja za miješanje
8. tjedan: Jedinične operacije procesne industrije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Apsorpcija. Kolone za provedbu apsorpcije s prokapnim tijelima i punilima.
11. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije.
12. tjedan: Sušenje u procesnom inženjerstvu. Korištenje psihrometrijskih dijagrama.
13. tjedan: Uređaji za provedbu sušenja.
14. tjedan: Idealne i realne smjese. Fazna ravnoteža. Šaržna destilacija; destilacija vodenom parom i vakuum destilacija..
15. tjedan: Kontinuirana destilacija s povratom. Rektifikacija i stripiranje. Određivanje broja teorijskih tavana destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju teorijskih (usmena) i dvaju računskih (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
U konačnoj ocjeni teorijski dio sudjeluje s 67%, dok računski dio sa po 33 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima, te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), 4th ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.
R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,
studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)