UNIST
S V E U Č I L I Š T E   U   S P L I T U

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

Diplomski sveučilišni studij

Prehrambena tehnologija

 

 

 
OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UČILIŠTU

Naziv visokog učilišta

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa

Ruđera Boškovića 35

Telefon

021/ 329-420

Fax

021/ 329-461

E-mail adresa

dekanat@ktf-split.hr

Web stranica

https://www.ktf.unist.hr/

 

 

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studijskoga programa

Prehrambena tehnologija

Nositelj studijskoga programa

Kemijsko-tehnološki fakultet

Sunositelj studijskoga programa

Vrsta studijskoga programa

Razina studijskoga programa

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

1. UVOD

1.1. Procjena opravdanosti izvođenja studija

Proizvodnja hrane kao i učinak hrane na zdravlje pojedinca spadaju u strateške točke razvoja Republike Hrvatske (Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2017.). Prema podacima za razdoblje od 2002. do 2012. godine, prehrambeni proizvodi zauzimaju 9,6% udjela u ukupnom izvozu Republike Hrvatske, s godišnjom stopom rasta od 9,8%. Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju podaci govore da je proizvodnja hrane sve više izvozno orijentiran sektor koji već treću godinu zaredom postiže visoke stope rasta u izvozu, uz smanjeni rast uvoza.
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao visoko-obrazovna i znanstvena institucija već niz godina izvodi nastavnu i znanstvenu aktivnost koja uključuje područje znanosti o hrani i načina prerade hrane. Još 1979. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu se organizirao i izvodio prehrambeno-tehnološki smjer na stučnom studiju kemijske tehnologije, a od 2001./2002. na Fakultetu se obrazuju inženjeri kemijske tehnologije na smjeru Prehrambena tehnologija. Taj je smjer ukinut tek 2016. godine kada je umjesto njega pokrenut preddiplomski studij Prehrambena tehnologija. Na diplomskoj razini, od 2001. godine izvodi se smjer Mediteranske kulture. Diplomskim studijem Prehrambena tehnologija Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu daje snažan poticaj razvoju poljoprivrednog i prehrambenog sektora na području Dalmacije te gravitirajućih regija. Ovim studijem stječu se znanja potrebna za poznavanje kakvoće prehrambenih sirovina, njihov proces prerade te učinak na zdravlje čovjeka s posebnim ciljem na prevenciju, danas vrlo raširenih kroničnih oboljenja (jedna od bitnih strateških točaka EU programa za razvoj i inovacije u znanosti). Poseban osvrt u programu diplomskog studija daje se kulturama koje su karakteristične za područje Dalmacije, a koja je inače poznata po svojoj bioraznolikosti – maslina, proizvodi iz mora (bijela i plava riba, školjkaši, alge), grožđe, med, ljekovito i aromatično bilje kojim ovo područje obiluje i koje predstavljaju prepoznatljivost Mediteranske prehrane. Kao bitan odgovor na rastući problem nezaposlenosti, što je posljednjih godina posebno izraženo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Diplomski studij Prehrambena tehnologija pruža studentima znanja potrebna da sami pokrenu svoje male proizvodne pogone koji u suradnji s turističkim sektorom mogu nuditi autohtone proizvode sve većem broju turista koji dolaze u Hrvatsku. Također, cilj studija je potaknuti razvoj novih tvrtki temeljenih na komercijalizaciji istraživanja, primjeni novih tehnologija i postojeće baze znanja unutar Kemijsko-tehnološkog fakulteta i Sveučilišta u Splitu.

1.2. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo...)

Program predloženog studija temelji se na znanstvenim spoznajama iz prehrambene tehnologije, nutricionizma, kemije, biologije, biokemije, mikrobiologije što omogućava široku bazu znanja koja zasigurno rezultiraju stjecanjem sposobnosti rješavanja kompleksnih praktičnih i teoretskih problema. Edukacija stručnjaka koji će biti sposobni povezati znanja i primijeniti stečene vještine danas predstavlja jedan od većih izazova na području obrazovanja.
Splitsko-dalmatinska županija vrlo je aktivna po pitanju poticanja i financiranja znanstvenih i stručnih projekata i rado razvija suradnju sa sastavnicama Sveučilišta u Splitu, te se u tom smislu na Kemijsko-tehnološkom fakultetu trenutno odvija financiranje projekta sa tematikom kvalitete maslinovog ulja. Uz Splitsko-dalmatinsku županiju, Kemijsko-tehnološki fakultet surađuje s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo na kojem dio studenata svake godine ima mogućnost odraditi svoju studentsku praksu kao i kroz neke druge segmente suradnje. Zadružni savez Dalmacije koji već godinama organizira stručne seminare iz maslinarstva, uljarstva i vinarstva te okuplja proizvođače maslinovog ulja i vina rado daje podršku ovom programu diplomskog studija prehrambene tehnologije u čemu vidi veliki interes za cjelokupnu zajednicu maslinara i ulja, posebno u današnjem trenutku kada se pojavljuje gorući problem zaštite naših autohtonih prehrambenih proizvoda. S Udrugom maslinara i uljara iz Vele Luke, djelatnici Zavoda za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta sudjeluju u provedbi EU projekta Interreg Med na tematici kvalitete maslinovog ulja, čime se posredno u suradnju s Fakultetom uključila i Dubrovačko-Neretvanska županija. Nadalje, cijeli niz malih i srednjih proizvodnih pogona poput Trentona d.o.o., Uje d.o.o., Sardina d.o.o., Herba Croatica d.o.o. zapošljavaju studente Kemijsko-tehnološkog fakulteta i surađuju s Fakultetom kroz izvođenje studentske prakse te kroz razne segmente znanstvene suradnje. Zbog svoje geografske usmjerenosti prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, proizvodni pogoni na području Hercegovine, poput sirane Puđa d.o.o., tvornice sladoleda Ledo d.o.o. također surađuju s Kemijsko-tehnološkim fakultetom i rado sudjeluju u dijelu edukacije studenata na način da svake godine rado primaju studente i pružaju im uvid u rad i organizaciju svojih proizvodnih pogona te paletu proizvoda kojima raspolažu kao i sve strožim zahtjevima tržišta s kojima se mladi prehrambeni tehnolozi moraju nositi. Nadalje, Kemijsko-tehnološki fakultet surađuje i Udrugom Split-zdravi grad na način da se organiziraju prezentacije stručnih knjiga iz područja prehrane, a studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta se uvijek mogu uključiti u tekuće projekte Udruge Split-zdravi grad.

1.3. Usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja

Jedna od temeljnih pretpostavki za kvalitetnu realizaciju predloženog programa jest nastavna, stručna i istraživačka suradnja svih relevantnih čimbenika koji mogu pridonijeti procesu osposobljavanja i izobrazbe studenata. Nastavnici koji izvode nastavu na sveučilišnom diplomskom studiju Prehrambena tehnologija su članovi brojnih strukovnih udruženja i tijela (Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Hrvatsko društvo za kliničku prehranu, Hrvatsko društvo nutricionista, Hrvatsko kemijsko društvo). U današnje vrijeme vlada velika opasnost od sve veće zastupljenosti tzv. pseudoznanosti i upravo u tom pogledu je izuzetno važno da visokoškolske ustanove svoju nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost temelje na zahtjevima strukovnih udruženja kroz koja se odvija zaštita temeljnih načela struke kao i etičkih načela koja su neophodna u bilo kojem segmentu javnog djelovanja.

1.4. Partneri izvan visokoškolskoga sustava

Partneri izvan visokoškolskog sustava obrazovanja koji daju podršku diplomskom studiju Prehrambene tehnologije su mnoge, već prethodno navedene male i srednje tvrtke, Splitsko-dalmatinska županija, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, itd. Privatne tvrtke poput Herba Croatica i njezine sestrinske tvrtke Stella Mediterranea d.o.o. nerijetko imaju projekte financirane iz EU fondova preko kojih su u mogućnosti ponuditi zaposlenje studentima koji su stekli diplomu Kemijsko-tehnološkog fakulteta. Partneri Fakulteta su i instituti, i to: Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Institut za poljoprivredu u Poreču, Institut za istraživanje života - MedILs, od kojih je sa pojedinima već potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu i nastavnim bazama.

1.5. Način financiranja

Sveučilišni diplomski studijski program Prehrambena tehnologija financira se kao i svi ostali studijski programi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (namjenska sredstva MZOŠ-a).

1.6. Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih učilišta u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Pri izradi programa ovog studija posebno se vodilo računa njegovom usklađivanju s nastavnim programima srodnih studija na drugim visokoškolskim ustanovama i njihovoj usporedivosti kako bi se potakla mobilnost studenata i nastavnog osoblja. Utvrđen je visok stupanj usporedivosti predloženog programa s programima sljedećih visokoškolskih institucija:
Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel, Techniche Universitat Munich (TUM),https://portal.mytum.de/studium/studiengaenge/technologie_und_biotechnologie_der_lebensmittel_master
Faculty of Engineering, Lund University (Programme in Food Technology and Nutrition), http://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TALIV

1.7. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i međunarodnoj)

Studij je organiziran kroz jednosemestralne kolegije, što je jedan od važnih preduvjeta za pokretljivost studenata.
Predloženi program sveučilišnog diplomskog studija i njegova usporedivost sa srodnim studijima u Republici Hrvatskoj i zemljama EU omogućava pokretljivost studenata i nastavnog osoblja. Pokretljivost se može realizirati kroz upis pojedinih predmeta na studijima drugih fakulteta, cijelog semestra na srodnim fakultetima ili kroz izradu diplomskog rada. Fakulteti s kojima će biti moguće ostvariti tu pokretljivost sastavnice su Sveučilišta u Splitu i drugih hrvatskih sveučilišta (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), odnosno određenih visokih učilišta na području Europske unije.
Fakultet je potpisnik ERASMUS sporazuma za mobilnost nastavnika i studenata s Techniche Universite Dresden, Dresden, Njemačka, Universita degli studi di Cagliari, Cagliari, Italija, Universita di Trieste, Trieste, Italija, AGH University of science and technology, Krakow, Poljska, Polytecnich Institute of Braganca, Braganca, Portugal, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija; University of Maribor, Maribor, Slovenija, Polymer Technology College, Maribor, Slovenija i dr. Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu sudjeluje u multilateralnoj suradnji s mogućnošću pokretljivosti studenata i nastavnika preko Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Kroz navedeni program ostvarena je suradnja sa sljedećim inozemnim institucijama: 1) Faculty of Material Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poljska, 2) Institute für Analytische Chemie, Karl-Franzens-Universität, Graz, Austrija, 3) Department of Analytical Chemistry, Slovak University of Technology, Bratislava, Republika Slovačka, 4) Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Republika Češka, 5) Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenija, 6) Faculty of Pharmacy, Antioxidant Research Group, University of Barcelona, Španjolska 7) Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenija.

1.8. Usklađenost s misijom i strategijom Sveučilišta i predlagatelja te sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta

Studijski program usklađen je sa Strategijom razvoja Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splita (2014.-2020.), te njegovom misijom i vizijom, ali i sa strategijom Sveučilišta u Splitu (2015.-2020.).

1.9. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu utemeljen je 1960. godine na zahtjev gospodarstva ove regije, a s ciljem zadovoljavanja njegovih kadrovskih i stručnih potreba. Od akademske godine 2001/2002 na diplomskom studiju postoji smjer Mediteranske kulture (studij Kemijske tehnologije). Od akademske godine 2015./2016. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu umjesto Stručnog studija kemijske tehnologije smjer Prehrambena tehnologija izvodi se preddiplomski studij Prehrambena tehnologija
Temeljem stjecanja vlastitog znanja i širenja znanstvenih spoznaja nastavni programi stalno su se poboljšavali i osuvremenjivali u skladu s potrebama gospodarstva. Uska suradnja Fakulteta i gospodarstva regije rezultirala je izradom velikog broja stručnih projekata, ekspertiza, elaborata, te posebno otvaranjem novih smjerova na preddiplomskom studiju čiji su sadržaji bili upravo rezultat njihovih potreba.

2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

2.1. Opći dio

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Biotehničke znanosti, polje Prehrambena tehnologija

Trajanje studijskoga programa

2 godine (4 semestara)

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završeni preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija te drugi odgovarajući preddiplomski studij

2.2. Ishodi učenja studijskoga programa

Nakon završetka diplomskog studija Prehrambena tehnologija magistar prehrambene tehnologije će općenito biti osposobljen:
- poznavati svojstva prehrambene sirovine i opasnosti koje postoje od trenutka prihvata do distribucije
- prepoznati rizike iz okoliša za razvoj kontaminanta u proizvodu te poznavati i znati primijeniti metode rane detekcije opasnosti te metode sprječavanja rizika od kontaminacije proizvoda
- poznavati sve segmente proizvodnog procesa određenog proizvoda te primijeniti znanstveni pristup u sprječavanju i rješavanju problema u proizvodnom procesu
- samostalno planirati i provesti teorijska i eksperimentalna istraživanja
- kritički procijeniti dobivene podatke i donijeti odgovarajuće zaključke
- prepoznati potrebu za informacijama, pronaći i pružiti informaciju
- promišljati o logici informacije i biti sposoban prepoznati netočnu informaciju
- efikasno funkcionirati kao član tima u različitim disciplinama i na različitim nivoima
- raditi i efikasno komunicirati u nacionalnim i međunarodnim okvirima
Specifični ishodi su:
- poznavati temeljne procese u prehrambenoj industriji
- poznavati nove tehnologije u procesiranju hrane i razloge njihove primjene
- razlikovati prednosti i mane određenih tehnologija na temelju koji se mora donijeti odluka o optimalnoj tehnologiji za obradu određene sirovine
- znati mehanizam utjecaja komponenti hrane na organizam
- poznavati utjecaj okolišnih faktora, metoda pripreme namirnice i gastrointestinalnih uvjeta u organizmu na stabilnost, biodostupnost i bioraspoloživost nutritivnih i ne-nutritivnih komponenti hrane
- metodički povezati znanja iz različitih područja kao što su kemija hrane, sigurnost hrane, prehrambeno inženjerstvo, mikrobiologija i biokemija hrane te donijeti odgovarajuće zaključke
- primijeniti inženjerske vještine u vođenju proizvodnih procesa i rješavanju problema u proizvodnji i preradi hrane karakteristične za mediteransko područje

2.3. Mogućnost zapošljavanja

Završeni studenti mogu se zaposliti kod prethodno navedenih poslovnih subjekata s kojima Fakultet ostvaruje suradnju, kao i u obrazovnim institucijama, različitim inspekcijskim službama na državnoj i regionalnoj razini itd.
Mogućnost zapošljavanja u regiji:
- Uje d.o.o., Split
- Sardina d.o.o., otok Brač (Postira)
- Trenton d.o.o., Muć
- Herba Croatica d.o.o., Klis
- Stella Mediteranea d.o.o., Klis
- Vinarija Grabovac, Imotski
- Ledo, Čitluk (BiH)
- Puđa d.o.o., Livno (BiH), Čaporice (Hrvatska)
- Mils d.o.o., Split
- Bobis d.o.o., Split
- Pekara Babić d.o.o., Split
- Mesna industrija Braća Pivac, Vrgorac
- Petason d.o.o., Solin
- Sirana Gligora d.o.o., otok Pag
- Pramenka- Lećevačka mljekara d.o.o., Lećevica
- Felicita d.o.o., Konjsko
- Canicula d.o.o., Muć
- Marikomerc d.o.o., Poličnik
- Dalmacijavino d.o.o., Split

2.4. Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Završeni studenti sveučilišnog diplomskog studija Prehrambena tehnologija mogu nastaviti studij na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) te u inozemstvu, osobito u području europskog prostora visokog obrazovanja.

2.5. Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Pravo upisa na diplomski studij Prehrambena tehnologija imaju osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 180 ECTS-a. Odgovarajućim preddiplomskim studijima se smatraju oni iz područja biotehničkih znanosti (polje prehrambene tehnologije, polje biotehnologije, polje nutricionizam), iz područja tehničkih znanosti (polje kemijsko inženjerstvo) i iz područja prirodnih znanosti (polje kemija), kao i neki od srodnih studija uz eventualno polaganje razlikovnih ispita.
Odluku o razlikovnim obavezama i ispitima koje je student dužan upisati donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog fakulteta.”

2.6. Uvjeti i način studiranja

Uvjeti i način studiranja na sveučilišnom diplomskom studiju Prehrambena tehnologija temelje se na Pravilniku o studijima i sustavu studiranja Kemijsko-tehnološkog fakulteta koji je usklađen sa Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Tako npr. spomenuti pravilnik detaljno razrađuju uvjete upisa u višu godinu studija, redovite, odnosno obvezne ispitne rokove, ispitne termine i sl.
Sveučilišni diplomski studij Prehrambena tehnologija traje dvije godine, obuhvaća obavezne i izborne predmete, a temelji se na aktivnom sudjelovanju studenata u svim oblicima nastave (predavanja, laboratorijske vježbe, seminari, terenska nastava i slično). Općenito, obveze studenata predstavljaju nazočnost na predavanjima i vježbama, samostalno učenje, proučavanje literature, održavanje prezentacija, obavljanje terenskog rada te izradu i obranu diplomskog rada, a nastavnici prate i ocjenjuju sve aktivnosti studenata koje su navedene u programu svakog pojedinog predmeta. Program je koncipiran na način da se studentima nudi velik broj izbornih kolegija u studijskom programu. Naglasak je stavljen na područja koja se dotiču problematike sigurnosti hrane, određivanja senzorskih svojstava hrane, te tehnologije prerade sirovina koje su karakteristične za područje Dalmacije (maslina, grožđe, proizvodi mora, začinsko i aromatično bilje).

2.7. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu postoji model nastavnik-voditelj preko kojeg studenti mogu zatražiti pomoć, savjete i podršku. Također postoji i sustav mentorstva prilikom izrade diplomskog rada.

2.8. Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija

Na sveučilišnom diplomskom studiju Prehrambena tehnologija studenti mogu za izborne predmete odabrati manji broj predmeta (npr. Strani jezik, Tjelesna i zdravstvena kultura, itd.) s drugih studija na Sveučilištu u Splitu u skladu s pravilima Sveučilišta koji mogu i ne moraju ući u opterećenje studenta.

2.9. Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Nastava na diplomskom studiju Prehrambena tehnologija u pravilu će se izvoditi na hrvatskom jeziku. Budući da u programu postoje predmeti za koje je predviđena mogućnost realizacije nastave i na engleskom jeziku, moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na engleskom jeziku.

2.10. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova propisuju se ugovorom između visokih učilišta, Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu, Statutom Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

2.11. Završetak studija

Način završetka studijaUvjeti za prijavu završnoga/diplomskoga rada i/ili završnoga/diplomskoga ispita

Uvjeti su definirani Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

Postupak vrjednovanja završnoga/diplomskoga ispita te vrjednovanja i obrane završnoga/diplomskoga rada

Postupak je definiran Pravilnikom o završnom i diplomskom ispitu Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

 

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM100 Primijenjena matematika 30 15 0 0 4.0
KTM101 Fizikalna svojstva hrane 30 0 15 0 4.0
KTM102 Sigurnost hrane 30 0 15 0 5.0
KTM103 Tehnologija vina 30 0 15 15 6.0
KTM104 Biokemijsko inženjerstvo 30 15 15 0 6.0
KTM105 Mediteranska prehrana 30 15 0 0 4.0
Ukupno obvezni
180 45 60 15 29

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM106 Održive tehnologije u prehrambenoj industriji 30 15 0 0 5.0
KTM107 Projektiranje procesa 30 30 0 0 7.0
KTM108 Med i drugi pčelinji proizvodi 30 0 15 0 4.0
KTM109 Nove tehnike konzerviranja hrane 30 0 10 5 5.0
KTM110 Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo 30 15 20 10 7.0
KTMOSP Stručna praksa 0 0 0 0 3.0
Ukupno obvezni
150 60 45 15 31

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni
Ukupno obvezni
0 0 0 0 0
Izborni KTM200 Tehnologija prerade maslina 30 15 20 10 6.0
KTM201 Tehnologija obrade voća i povrća 30 15 25 5 6.0
KTM202 Tehnologija prerade proizvoda ribarstva 30 15 20 10 6.0
KTM203 Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja 30 15 30 0 6.0
KTM204 Tehnologija alkoholnih pića 30 0 15 15 6.0
KTM205 Tehnologija mesa i mesnih prerađevina 30 15 30 0 6.0
KTM206 Tehnologija žitarica 30 0 15 15 6.0
KTM207 Korozija i zaštita materijala 30 0 30 0 5.0
KTM208 Biotehnologija algi 30 0 15 0 4.0
KTM209 Biotransformacije hrane 30 0 15 0 4.0
KTM210 Funkcionalna hrana i nutraceutici 30 0 15 0 4.0
KTM211 Etnobotanika 15 0 15 15 4.0
KTM212 Novi proizvodi od voća i povrća 30 15 0 0 4.0
KTM213 Kemija aroma 30 0 15 0 4.0
KTM214 Prerada citrusa 30 0 15 0 4.0
Suma ECTS bodova izabranih izbornih predmeta mora biti najmanje 30. Kolegije KTM200, KTM201, KTM202, KTM203 moguće je upisati samo ukoliko kolegij nije bio upisan kao izborni kolegij na preddiplomskom studiju Prehrambene tehnologije. Kolegij Prerada citrusa moguće je upisati samo u slučaju ukoliko student prethodno nije odslušao kolegij Tehnologija obrade voća i povrća.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM215 Uvod u znanstveno-istraživački rad 15 15 0 0 2.0
KTM216 Senzorske analize hrane 20 15 10 0 4.0
KTMODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
35 30 10 0 24
Izborni KTM217 Suvremene metode pakiranja hrane 30 15 0 0 4.0
KTM218 Kvaliteta i sigurnost proizvoda ribarstva 30 0 15 0 4.0
KTM219 Spektroskopske metode u analizi hrane 15 15 15 0 4.0
KTM220 Ekološka proizvodnja hrane 30 10 0 5 4.0
KTM221 Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića 30 15 0 0 4.0
KTM222 Komunikacijske vještine 15 15 0 0 2.0
KTM223 Kineziološka kultura, fitness i zdravlje 15 0 30 0 2.0
Suma ECTS bodova izabranih izbornih predmeta mora biti najmanje 6.

 

 

2.13. Opis predmeta

 

Primijenjena matematika
NAZIV PREDMETA Primijenjena matematika

Kod

KTM100

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Nives Baranović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

20 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s idejama i metodama približnog rješavanja algebarskih i diferencijalnih jednadžbi, interpoliranja te numeričkog integriranja; s pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike te njihovom primjenom u konkretnim primjerima i zadacima.
Razvijanjem pozitivnog odnosa prema učenju, odgovornosti za svoj uspjeh i napredak te stjecanjem vještina prethodno opisanih kompetencija, od studenta se očekuje da izgradi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Student treba imati razvijene temeljne kompetencije vezane za diferencijalni i integralni račun.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja sadržaja kolegija, student će znati:
- koristiti govorni jezik, simbolički zapis i grafički prikaz pri opisivanju ideja i metoda numeričkog rješavanja jednadžbi;
- primjeniti opisane metode u konkretnim zadacima;
- opisati i definirati pojmove iz teorije vjerojatnosti;
- primjeniti koncepte i metode teorije vjerojatnosti u realnim situacijama;
- definirati diskretne i kontinuirane slučajne varijable te njihove karakteristike;
- pravilno interpretirati karakteristike slučajnih varijabli na konkretnim primjerima
- opisati primjere važnih razdioba te prepozna uvjete za njihovu primjenu pri rješavanju realnih problema;
- opisati i definirati pojmove iz teorije statistike;
- koristiti računalo i prikladne programske pakete kao alat pri statističkoj obradi podataka;
- poznavati proces statističkog testiranja te parametarskog i neparametarskog testiranja uzorka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Uvodno predavanje: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja.
1. tjedan: Greške približnih vrijednosti. Vrste grešaka. Izvori grešaka.
2. tjedan: Približno rješavanje jednadžbi (1. dio): Grafička metoda. Metoda polovljenja. Metoda iteracije.
3. tjedan: Približno rješavanje jednadžbi (2. dio): Metoda sekante. Metoda tangente.
4. tjedan: Interpolacija i aproksimacija.
5. tjedan: Numeričko integriranje. Pravokutna formula. Trapezna formula. Simpsonova formula.
6. tjedan: Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Eulerova metoda. Taylorova metoda. (Kolokvij I)
7. tjedan: Osnove teorije vjerojatnosti: (Elementarni) događaj, relacije, operacije s događajima.
8. tjedan: Definicija klasične vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost.
9. tjedan: Slučajne veličine. Diskretne i kontinuirane slučajne veličine. Nezavisnost slučajnih veličina.
10. tjedan: Numeričke karakteristike slučajne veličine. Matematičko očekivanje. Disperzija. Mod i medijan. Momenti. Koeficijent asimetrije i spljoštenosti.
11. tjedan: Neke važne diskretne razdiobe: Binomna razdioba. Poissonova razdioba
12 tjedan: Neke važne kontinuirane razdiobe: Normalna razdioba. Uniformna razdioba. Eksponencijalna razdioba.
13. tjedan: Osnove statistike. Populacija. Uzorak. Prikazivanje podataka. Prosječne vrijednosti uzorka. Disperzija uzorka. Mod i medijan uzorka.
14. tjedan: Statističko testiranje. Parametarsko testiranje. Neparametarsko testiranje. Χ2 test.
15. tjedan: Rad u proračunskim tablicama (Kolokvij 2)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u raspravama i rješavanju postavljenih zadaća. Polaganje ispita: pisani i usmeni dio.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Samostali zadaci

0.8

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.6

Pismeni ispit

1.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prvi način: rad tijekom semestra 20% (R), kolokviji 40% (P) i usmeni dio ispita 40% (U). Tijekom semestra student može rješavati dodatne zadatke, izraditi seminarski rad te svoje znanje iskazivati kroz aktivnosti na satu. Zaključna ocjena: z = 0.2 (R) + 0.4 (P) + 0.4 (U)
Drugi način: pisani dio ispita 50% i usmeni dio ispita 50%.z = 0.5 (P) + 0.5 (U).
Da bi se donijela zaključna ocjena, pisani i usmeni dio ispita moraju biti pozitivno ocjenjeni. Položen pisani dio ispita vrijedi do kraja akademske godine i uvjet je za usmeni dio ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Baranović: Primijenjena matematika, materijal dostupan na moodlu Filozofskog fakulteta, 2014. https://paideia.ffst.hr/learning/login/index.php

0

e-learning

Dopunska literatura

I. Ivanšić: Numerička matematika, Element, Zagreb, 2002.
R. Scitovski: Numerička matematika http://www.mathos.unios.hr/nm/materijali/Num.pdf), 2004.
N. Elezović: Diskretna vjerojatnost, Element, Zagreb, 2008
N. Elezović: Matematička statistika. Statistički procesi, Element, Zagreb, 2008
E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, J. Wiley & Sons, New York,1999. (http://faculties.sbu.ac.ir/~sadough/pdf/Advanced%20Engineering%20Mathematics%2010th%20Edition.pdf)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizikalna svojstva hrane
NAZIV PREDMETA Fizikalna svojstva hrane

Kod

KTM101

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s fizikalnim svojstvima prehrambenih proizvoda i promjenama fizikalnih svojstava hrane do kojih dolazi tijekom procesiranja hrane

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će znati:
- definirati i opisati fizikalna svojstva hrane (reološka svojstva, termofizikalna svojstva, difuziju, dielektrična svojstva…),
- objasniti fizikalne pojave koje se događaju pri operacijama i procesima u prehrambenoj industriji,
- opisati osnovne principe i mogućnosti primjene različitih metoda (spektroskopija, viskozimetrija, DLS, SLS, TEM, SANS) u istraživanju strukture i sastava prehrambenih proizvoda kao i termofizikalnih svojstava (DTA, DSC),
- planirati laboratorijske postupke i samostalno provesti eksperiment u skladu s planom istraživanja,
- primijeniti odgovarajuće računalne programe za numeričku obradu eksperimentalnih podataka i grafičko prikazivanje dobivenih rezultata; raspraviti dobivene rezultate i donijeti zaključak na kraju rada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Upoznavanje s operacijama i procesima u prehrambenoj industriji.
2. tjedan: Reološka svojstva hrane. Elastičnost, plastičnost, viskoznost.
3. tjedan: Viskoznost nenjutnovskih fluida. Reološka svojstva tijesta.
4. tjedan: Eksperimentalne tehnike mjerenja viskoznosti. Transport njutnovskih i nenjutnovskih fluida.
5. tjedan: Reološka svojstva granuliranih i praškastih namirnica. Reološka svojstva suspenzija.
6. tjedan: Primjena eksperimentalnih tehnika u istraživanju strukture i sastava prehrambenih proizvoda (spektroskopija, DLS, SLS, TEM, SANS).
7. tjedan: Transport granuliranih i praškastih namirnica te suspenzija. Teksturna svojstva.
8. tjedan: Termofizikalna svojstva. Temperature faznih promjena. Temperatura smrzavanja. Temperatura odmrzavanja. Fazni prijelazi kod niskih temperatura.
9. tjedan: Primjena eksperimentalnih tehnika u istraživanju termofizikalnih svojstava (DTA, DSC).
10. tjedan: Definicije i određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta, latentne topline, entalpije, gustoće, toplinske provodnosti i difuzije.
11. tjedan: Voda u namirnicama. Aktivitet vode. Apsolutna i relativna vlažnost. Izoterme sorpcije.
12. tjedan: Međupovršinske pojave: tekuće-plinovito, tekuće-tekuće, kruto-tekuće, kruto-plinovito.
13. tjedan: Emulzije. Emulgatori. Agregacija. Sedimentacija. Koalescencija.
14. tjedan: Pjene. Mehanička ravnoteža i građa pjena. Optička svojstva. Utjecaj različitih parametara na stabilnost pjene.
15. tjedan: Dielektrična svojstva hrane. Difuzija i prijenos mase.
Vježbe:
1) Gustoća i nasipna gustoća, 2) Refraktometrija, 3) Napetost površine, 4) Adsorpcija

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja svih oblika nastave. Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

John N. Coupland, An Introduction to the Physical Chemistry of Food, 2014, Springer New York

1

Ignacio Arana, Physical Properties of Foods: Novel Measurement Techniques and Applications, 2016, CRC Press

1

P. Walstra: Physical Chemistry of Foods, Marcel Dekker, Inc., New York/Basel, 2003.

1

Dopunska literatura

J. Sjoblom: Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology, Emulsion Technology Handbook, C.H.I.P.S., USA, 2001.
A. Howard, A. Barnes: Handbook of Elementary Rheology, Cambrian Printers, UK, 2000.
B. A. Fricke, B. R. Becker: Evaluation of Thermophysical PropertyModels for Foods, Hvac and R Research 7 (2001) 311.
A. Sun, S. Gunasekaran: Measuring Rheological Characteristics and Spreadability of Soft Foods, Journal of Texture Studies 40 (2009) 275.
R. A. F. Cabral, C. E. Orrego-Alzate A. L. Gabas, J. Telis-Romero: Rheological and thermophysical properties of blackberry juice, Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 27 (2007) 589.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Sigurnost hrane
NAZIV PREDMETA Sigurnost hrane

Kod

KTM102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je ovladati znanjima iz područja sigurnosti hrane, koje podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž čitavog lanca – od farme do stola. Poznavanje glavnih kontaminanta hrane iz okoliša te metoda njihove identifikacije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita očekuje se da će student:
- znati primjeniti koncept sigurne hrane (od farme do stola)
- prepoznati glavne okolišne kontaminante hrane (mikrobiološke, kemijske, fizikalne)
- poznavati zakonsku legislativu na području sigurnosti hrane
- poznavati temeljne metode identifikacije glavnih skupina kontaminanata u hrani

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kolegij, prirodni stanični mehanizmi metabolizma toksina
2. tjedan: Biološka opasnost (bakterije – kontaminanti)
3. tjedan: Biološka opasnost (plijesni, virusi)
4. tjedan: Kemijska opasnost – aditivi, rezidui pesticida
5. tjedan: Kemijska opasnost – prirodni toksini, okolišni, mikrobni i proizvodni kontaminanti hrane
6. tjedan: Metode za identifikaciju mikrobioloških i kemijskih rizika kontaminacije hrane
7. tjedan: Fizikalna opasnost
8. tjedan: Mikotoksikoze
9. tjedan: Sljedivost hrane (sljedivost u funkciji zaštite potrošača, sljedivost u funkciji zaštite proizvoda)
10. tjedan: Opasnosti u hrani za životinje
11. tjedan: Osnove sustava upravljanja sigurnošću hrane
12. tjedan: Zahtjevi javnog zdravstva
13. tjedan: Prehrana u funkciji javnog zdravstva
14. tjedan: Zakonodavstvo o hrani
15. tjedan: Označavanje hrane
Vježbe:
Uzorkovanja i provođenje fizikalno-kemijski i mikrobioloških analiza: a) mesa i mesnih prerađevina, b) mlijeka i mliječnih proizvoda, c) ribe i proizvoda od ribe, d) meda, e) voća i povrća

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita i kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar(3); 80-90% vrlo dobar(4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Havranek, M. Tudor Kalit, R. Bažok, J. Đugum, D. Grbeša, M. Hadžiosmanović, A. Ivanković, I. Jakopović, S. Orešković, V. Rupić, D. Samaržija: Sigurnost hrane – od farme do stola, M.E.P., Zagreb, 2014.

1

I. Babić, J. Đugum: Uvod u sigurnost hrane, Institut za sanitarno inženjerstvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 2014.

0

kod predmetnog nastavnika

B. Šarkanj, D. Kipčić, Đ. Vasić-Rački, F. Delaš, K. Galić, M. Katalenić, N. Dimitrov, T. Klapec: Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, Osijek, HAH, 2010

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

I.C. Schaw: Food safety – the science of keeping food safe. Wiley Blackwell, UK, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija vina
NAZIV PREDMETA Tehnologija vina

Kod

KTM103

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

15

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za:
- usvajanje temeljnih znanja o zrelosti i kakvoći grožđa, te sastavu i kakvoći mošta i vina
- stjecanje temeljnih znanja o tehnološkim procesima i principima u proizvodnji različitih tipova vina
- usvajanje temeljnih znanja o čimbenicima koji utječu na kakvoću vina
- poznavanje kemijskog sastava i senzorskih karakteristika vina

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- opisati kemijski sastav grožđa i razumjeti utjecaj zrelosti grožđa na kakvoću vina
- objasniti alkoholnu i malolaktičnu fermentaciju
- znati ulogu biokemijskih i mikrobioloških procesa u formiranju kakvoće vina
- objasniti ulogu predfermentacijskih i postfermentacijskih postupaka i njihov utjecaj na kakvoću vina
- primijeniti tehnološke procese u proizvodnji bijelih, crnih i rosé vina
- primijeniti osnovne fizikalno-kemijske metode u analizi kakvoće mošta i vina
- poznavati procese dozrijevanja vina
- steći osnovna znanja o senzorskim svojstvima vina
- upoznati se sa osnovnim zakonskim propisima i ograničenjima u proizvodnji vina

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Tehnološka zrelost grožđa za proizvodnju vina. Utjecaj ekoloških faktora na kakvoću grožđa
2. tjedan: Kemijski sastav grožđa i mošta: šećeri, organske kiseline, aromatični spojevi, fenolni spojevi, spojevi s dušikom, minerali i drugi značajni spojevi
3. tjedan: Berba i prerada grožđa. Oprema za preradu. Uloga sumpornog dioksida u moštu i vinu
4. tjedan: Korekcije sastava mošta. Primjena enoloških sredstava. Starter kulture kvasaca. Enzimi
5. tjedan: Tretmani predfermentacijske obrade mošta. Tehnologija bijelih vina
6. tjedan: Alkoholna fermentacija. Biokemija i produkti fermentacije. Uvjeti razvoja vinskih kvasaca. Malolaktična fermentacija. Bakterije mliječne fermentacije. Čimbenici koji utječu na alkoholnu i malolaktičnu fermentaciju. (1. kolokvij)
7. tjedan: Tehnologija crnih i rosé vina. Čimbenici koji utječu na maceraciju. Tehnike maceracije. Vinifikatori
8. tjedan: Specifičnosti u proizvodnji specijalnih i pjenušavih vina. Proizvodnja prošeka
9. tjedan: Filtracija vina. Tehnike filtracije. Centrifugiranje. Oprema
10. tjedan: Stabilizacija vina fizikalnim i fizikalno-kemijskim procesima
11. tjedan: Osnove barrique tehnologije
12. tjedan: Organoleptički defekti vina. Uzroci razvoja i sprječavanje
13. tjedan: Kemijski sastav vina. Aroma vina. Fizikalno-kemijske metode analize
14. tjedan: Odabrani zakonski propisi i ograničenja u proizvodnji vina
15. tjedan: Senzorsko ocjenjivanje vina (2. kolokvij)
Terenska nastava: Upoznavanje jediničnih procesa u preradi grožđa od berbe do alkoholne fermentacije mošta/masulja; Upoznavanje tehnološke opreme i procesa proizvodnje vina

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. S. Jackson: Wine Science, 4th Ed., Principles and Applications, AcademicPress, 2008

0

DA

J. L. Jacobson: Introduction to Wine Laboratory Practices and Procedures, Springer, New York, 2006.

0

DA

Dopunska literatura

P. Ribereau-Gayon, D. Dubourdieu, B. Doneche, A. Lonvaud: Handbook of Enology - The Microbiology of Wine and Vinifications, Vol 1, 2nd Edition, Chapman&Hall, New York, 2006.
P. Ribereau-Gayon, Y. Glories, A. Maujean, D. Dubourdieu: Handbook of Enology - Stabilization and Treatments 2nd Edition, Chapman&Hall, New York, 2006.
C.S. Ough, M.A. Amerine: Methods for Analysis of musts and wines, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York, 1988.
A. G. Reynolds: Managing wine quality CRC Press, 2010.
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Biokemijsko inženjerstvo
NAZIV PREDMETA Biokemijsko inženjerstvo

Kod

KTM104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovladati inženjerskim principima u kemiji, biokemiji i prehrambenoj tehnologiji. Stjecanje praktičnih i teoretskih znanja potrebnih za razvoj bioprocesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali znati:
- razlikovati kinetiku reakcija u homogenim odnosno heterogenim sustavima
- opisati osnovne vrste reaktora i bioreaktora
- razlikovati kemijske procese od bioprocesa
- postaviti reaktorske modele za idealne tipove reaktora
- usvojiti osnove procesa bioseparacije
- definirati posebnosti miješanja i aeracije u biološkim sustavima
- opisati osnovne uređaje za mjerenje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan:Uvodno predavanje, razlike i sličnosti: reakcijsko inženjerstvo – biokemijsko inženjerstvo; kemijski reaktor – bioreaktor.
2. tjedan: Mehanizam, vrste reakcija, kinetički modeli. Kinetika reakcija u homogenim i heterogenim sustavima.
3. tjedan: Mehanizam, kinetika reakcija u homogenim i heterogenim sustavima - seminari
4. tjedan: Reaktorski modeli idealnih tipova reaktora.
5. tjedan: Idealni reaktori - seminari.
6. tjedan: Područje priprave supstrata. Sterilnost
7. tjedan: Biokatalizatori. Imobilizacija biokatalizatora. Inženjerstvo enzimskih procesa
8. tjedan: Enzimska kinetika - seminari. (I kolokvij)
9. tjedan: Inženjerstvo fermentacijskih procesa. Bioreaktori.
10. tjedan: Bioreaktori za mikroorganizme. Bioreaktori za biljne i životinjske stanice, tkiva i organe. Bioreaktori za enzime.
11. tjedan. Izbor bioreaktora. Bioreaktori - seminar
12. tjedan: Prijenos tvar i energije u biološkom sustavu.
13. tjedan: Proces aeracije. Miješanje u biološkim sustavima.
14. tjedan: Procesi separacije.
15. tjedan: Praćenje, nadzor i regulacija stanja bioprocesa u bioreaktoru (II kolokvij)
Vježbe:
Aeracija. Određivanje koeficijenta difuzije. Kristalizacija. Osnove rada u Mathcad-u. Enzimska kinetika - Modeliranje podataka korištenjem Michaelis-Mentenove, Lineweaver-Burkovog, Eadie-Hofsteedovog i Hanes-Woolfovog modela.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi: Kemijski reaktori, Hinus, Zagreb, 1998 (I izdanje); 2009 (II izdanje)

10

V. Marić, B. Šantek: Biokemijsko inženjerstvo, Golden marketing - tehnička knjiga, Zagreb, 2009.

1

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

A. Vrsalović Presečki: Bioreakcijska tehnika II, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagrebu, 2013.
Z. Findik Blažević: Bioreakcijska tehnika I, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagrebu, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mediteranska prehrana
NAZIV PREDMETA Mediteranska prehrana

Kod

KTM105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- Uloga makro i mikronutrijenata u hrani
- Razumijevanje načina određivanja dnevnih energetskih potreba čovjeka po pojedinim skupinama
- Poznavanje principa pravilne prehrane
- Razumijevanje posebnosti Mediteranskog načina prehrane i njezine uloge u očuvanju zdravlja
- Poznavanje glavnih komponenti Mediteranske prehrane i načini na koje oni utječu na očuvanje zdravstvene ravnoteže čovjeka
- Osposobljenost studenta za kreiranje jelovnika po principu Mediteranske prehrane
- Osposobljenost studenta za određivanje nutritivnog statusa pojedinca
- Osposobljenost studenta za izračun dnevnog kalorijskog unosa

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- znati temeljne karakteristike Mediteranske prehrane
- poznavati način na koji komponente hrane utječu na zdravlje čovjeka
- znati faktore koji određuju nutritivni status pojedinca
- poznavati ulogu Mediteranske prehrane kod bolesnika koji pate od kroničnih bolesti
- znati utjecaj načina prehrane na predispoziciju oboljenja od kroničnih bolesti kod potomstva (uloga epigenetike)
- znati ulogu Mediteranske prehrane u prevenciji malignih bolesti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.tjedan: Makronutrijenti u hrani: Ugljikohidrati, proteini
2. tjedan: Makronutrijenti u hrani: masti
3. tjedan: Mikronutrijenti u prehrani u namirnicama zastupljenim u Mediteranskoj prehrani
4. tjedan: Principi pravilne prehrane – poveznica s piramidom Mediteranske prehrane
5. tjedan: Namirnice biljnog podrijetla karakteristične za Mediteransku prehranu
6. tjedan: Namirnice životinjskog podrijetla karakteristične za Mediteransku prehranu
7. tjedan: Funkcionalna hrana iz Mediteranske prehrane
8. tjedan: Uloga aromatičnih i ljekovitih biljaka u Mediteranskoj prehrani
9. tjedan: Uloga epigenetike u prehrani (dokazi vezani uz Mediteransku prehranu)
10. tjedan: Mediteranska prehrana i proces starenja
11. tjedan: Mediteranska prehrana i zdravstvena ravnoteža
10. tjedan: Mediteranska prehrana i pretilost
11. tjedan: Mediteranska prehrana i dijabetes
12. tjedan: Mediteranska prehrana i osteoporoza
13. tjedan: Mediteranska prehrana i maligne bolesti
14. tjedan: Mediteranska prehrana i bolesti krvožilnog sustava
15. tjedan: Mediteranska prehrana i depresija
Vježbe:
- Određivanje postotka potkožnog masnog tkiva koristeći kaliper metodu i automatski mjerač postotka masnog tkiva; Sastavljanje ankete 24-satnog prisjećanja i evaluacija dobivenih rezultata; Određivanje indeksa tjelesne mase i stupnja uhranjenost; Sastavljanje dnevnih i tjednih jelovnika po principima Mediteranske prehrane; Izračunavanje dnevnih energetskih potreba za pojedine skupine ljudi

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na vježbama u iznosu od 100% od predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bilušić: Dijetetika, autorizirana predavanja, Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2013.

0

Web

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, autorizirana predavanja, Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2013.

0

Web

V. Katalinić: Temeljno znanje o prehrani, Sveučilišni priručnik,Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2011.

0

Web

G. Krešić: Trendovi u prehrani, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija, 2012.

1

Dopunska literatura

R. Živković: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
J. S. Garrow, W.P.T. James: Human nutrition and dietetics. 10th Edition, Churchill Livingostone, Co. London, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Održive tehnologije u prehrambenoj industriji
NAZIV PREDMETA Održive tehnologije u prehrambenoj industriji

Kod

KTM106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena principa održivog razvoja u prehrambenog industriji i jačanja održivih tehnologija u proizvodnji i preradi hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- objasniti značenje i mogućnosti primjene koncepta održivosti u prehrambenoj industriji
- opisati trenutne i očekivane nositelje uvođenja održive prakse u prehrambenoj industriji
- definirati strateške aktivnosti u postizanju održivosti prehrambene industrije kod nas i u svijetu
- objasniti procjenu životnog ciklusa proizvoda prehrambene industrije i njegovog utjecaja na okoliš
- primijeniti koncept nulte emisije na odabranim primjerima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje: održivost u sektoru proizvodnje hrane. Rješavanje problema primjenom održive tehnologije.
2. tjedan: Ekološki otisak prehrambene industrije. Utjecaji na otisak ugljika i otisak hrane.
3. tjedan: Pregled emisija iz prehrambene industrije u zrak, vodu i tlo. Otpadne vode, kruti otpad i onečišćenje zraka.
4. tjedan: Analiza izvora otpada u lancu snabdijevanja hranom, otpada iz poljoprivredne proizvodnje, otpada iz industrijske prerade hrane i mogućnosti koje donosi uvođenje održive prakse.
5. tjedan: Upravljanje otpadom prehrambene industrije kroz procjenu životnog ciklusa proizvoda.
6. tjedan: Primjena koncepta nulte emisije u prehrambenoj industriji.
7. tjedan: Štetne tvari u hrani porijeklom iz okoliša (tla, vode i zraka, ostaci tretiranja biljaka, ostaci tretiranja životinja, ostaci djelovanja mikroorganizama, štetne tvari koje nastaju obradom hrane, ostaci sredstava za pranje, dezinfekciju i fumigaciju)
8. tjedan: Mjere za smanjenje štetnih tvari u hrani. Integralno upravljanje pesticidima. Organska proizvodnja.
9. tjedan: Uloga sustava osiguranja kvalitete u postizanju održivosti prehrambene industrije.
10. tjedan: Integrirani pristup korištenja energije u prehrambenoj industriji.
11. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji kruha.
12. tjedan. Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji i preradi u mesnoj industriji.
13. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u mljekarskoj industriji.
14. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u preradi voća i povrća. Održive tehnologije u proizvodnji šećera.
15. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji piva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, seminari 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem tri pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija, polažu ispit u redovitim ispitnim terminima te se ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 60%.
Princip ocjenjivanja: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Održive tehnologije u prehrambenoj industriji: Knjiga 2, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.

0

kod predmetnog nastavnika

Održive tehnologije: Knjiga 1, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.

0

kod predmetnog nastavnika

L. Pavičić-Rogošić: Održivi razvoj, Odraz, 2010.

0

kod predmetnog nastavnika

Strateške smjernice za razvoj prehrambeno-prerađivačkog sektora 2013.-2020., Klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora, Ministrarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

0

kod predmetnog nastavnika

Lj. Matijašević, Održive tehnologije u procesima proizvodnje piva, Kemija u industriji 64 (2015) 540-546.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

Održive tehnologije i kemijska industrija: Knjiga 4, M. Jašić, M. Burgić, E. Ahmetović (Ur.), Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.
Znanstveni i stručni radovi

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.

 

 

Projektiranje procesa
NAZIV PREDMETA Projektiranje procesa

Kod

KTM107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s temeljnim principima i metodologijom projektiranja procesa i uređaja kemijske procesne industrije, kao i s osnovama ekonomske ocjene investicije u kemijskoj procesnoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- definirati faze u projektiranju i modifikaciji kemijskih procesa
- odabrati optimalnu lokaciju postrojenja
- objasniti istraživanja i razvoj procesa u laboratorijskom i poluindustrijskom postrojenju
- primijeniti tehniku povećavanja procesa i uređaja kemijske procesne industrije
- ocijeniti financijski učin investiranja
- objasniti sintezu, optimizaciju i oponašanje procesnih shema
- provesti sintezu mreže izmjenjivača primjenom pinch analize
- dimenzionirati uređaje za prijenos topline, kontinuirane destilacije višekomponentne smjese, odvajala, cjevovoda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje: Projektiranje, optimizacija, održivi razvoj. Koraci u razvoju i projektiranju novih procesnih postrojenja. Voditelj projekta.
2. tjedan: Od ideje do proizvoda. Ideja. Prethodni radovi. Studija izvedivosti. Numerički primjer. Razvoj i ocjena. Projektiranje i nabava opreme. Projektni inženjering. Procesni inženjering. Izgradnja i puštanje u rad postrojenja.
3. tjedan: Lokacija postrojenja. Opći faktori lokacije. Metode valorizacije faktora lokacije. Numerički primjeri.
4. tjedan: Razvoj procesa. Istraživanje procesa u laboratorijskom i industrijskom mjerilu.
5. tjedan: Povećavanje procesa i uređaja kemijske procesne industrije. Princip sličnosti. Modeli i metode povećavanja u kemijskom inženjerstvu. Numerički primjeri.
6. tjedan: Ocjena procesa. Ocjena financijskog učina investiranja. Procjena troškova investicije. Procjena troškova proizvodnje. Metode ocjene financijskog učina investiranja. Numerički primjeri.
7. tjedan: Procesno projektiranje. Projektni zadatak. Sinteza, optimizacija i oponašanje procesnih shema. Postavljanje bilance. Numerički primjeri.
8. tjedan: Sinteza i integracija procesa. Hijerarhijski pristup. Model lukovice. Holistički pristup u integraciji procesa. Pinch analiza. Sinteza mreže izmjenjivača topline pinch analizom.
9. tjedan: Grafička metoda. Analitička metoda temperaturnih intervala. Izvedba mreže izmjenjivača ispod i iznad pincha. Numerički primjeri.
10. tjedan: Uređaji za prijenos topline. Klasifikacija. Izmjenjivači tipa cijevni snop u plaštu. Analiza procesa prijenosa topline. Proračun izmjenjivača topline pomoću srednje logaritamske razlike temperature. Proračun izmjenjivača topline pomoću toplinskog stupnja djelovanja.
11: tjedan: Dimenzioniranje izmjenjivača topline. Toplinski proračun. Mehanički proračun. Numerički primjeri.
12. tjedan. Određivanje optimalne debljine izolacije. Numerički primjer.
13. tjedan: Dimenzioniranje destilacijskih kolona. Višekomponentne smjese. Raspodjela komponenti. Ravnoteža para-kapljevina. Temperature vrelišta i rosišta. Izračunavanje Underwodova parametra  Newtonovom metodom. Numerički primjeri.
14. tjedan: Dimenzioniranje kontinuirane destilacije višekomponentne smjese. Toplinska dužnost kondenzatora i rebojlera. Numerički primjeri.
15. tjedan: Dimenzioniranje odvajala. Dimenzioniranje cjevovoda. Numerički primjeri.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

2.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i seminara. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. Sinnott, G. Towler, Chemical Engineering Design, Fift Edition, Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2009.

1

W. D. Seider, J. D. Seader, D. R. Lewin: Product & Process Design Principles, Synthesis, Analysis, and Evaluation, Second Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, 2004.

1

R. Smith: Chemical Process Design, McGraw-Hill New York, 1995.

1

W. D. Seider, J. D. Seader, D. R. Lewin: Process Design Principles, Synthesis, Analysis, and Evaluation, John Wiley & Sons Inc. New York, 1999.

1

F. Šef, Ž. Olujić: Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH/Kemija u industriji Zagreb, 1988.

1

E. Beer: Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske procesne industrije, HDKI/Kemija u industriji Zagreb, 1994.

1

E. Beer: Destilacija, HDKI /Kemija u industriji Zagreb, 2006.

1

M. S. Peters, K. D. Timmerhaus: Plant Design and Economics for Chemical Engineers, McGraw-Hill New York, 2003.

1

A. Bejan: Heat transfer, John Wiley and Sons Inc. New York, 1993.

1

Dopunska literatura

R.H. Perry i sur.: Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, Seventh Edition, McGraw-Hill New York, 1997.
J. M. Douglas: Conceptual Design of Chemical Processes, McGraw-Hill New York, 1988.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.

 

 

Med i drugi pčelinji proizvodi
NAZIV PREDMETA Med i drugi pčelinji proizvodi

Kod

KTM108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente s/sa:
- osnovnim značajkama pčelinje zajednice,
- anatomsko-fiziološkim značajkama pčela te njihovim ponašanjem,
- poslovima koje pčele obavljaju u košnici, kao i skupljačkom aktivnošću izvan košnice te time objasniti nastanak meda, zatim ulogu peludi i propolisa u pčelinjoj zajednici,
- kemijskim sastavom te fizikalnim odlikama, kao i vrijednosnima te specifičnostima pčelinjih proizvoda,
- analitikom, botaničkim podrijetlom (melisopalinološka analiza) i senzorikom meda,
- čimbenicima koji utječu na medenje medonosnih biljnih vrsta te pašnim resursima na području RH,
- mogućnošću korištenja pčelinjaka u turističko-edukativne svrhe te plasmanom i promocijom pčelinjih proizvoda putem ”Apiturizma”
Program predmeta Med i drugi pčelinji proizvodi omogućit će studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz proizvodnje i analitike pčelinjih proizvoda koja su neophodna za uspješno poslovanje, posebice tvrtkama koje se bave plasmanom meda i ostalih pčelinjih proizvoda te dati osnove za daljnju nadogradnju znanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali moći:
- definirati izravne i neizravne koristi od pčela
- objasniti nastanak meda te opisati njegov sastav i fizikalna svojstva
- prepoznati osnovne vrste meda
- prepoznati mane meda
- rangirati uzorke unutar iste vrste meda prema senzorskim odlikama
- prepoznati osnovne medonosne biljne vrste
- interpretirati rezultate osnovnih fizikalno-kemijskih parametara meda
- utvrditi udio vode i izmjeriti električnu provodnost u medu
- pripremiti uzoraka meda za melisopalinološku analizu
- isplanirati slijed aktivnosti i odabrati opremu za proizvodnju meda, peludi, propolisa, matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj pčelarstva i osnove biologije pčelinje zajednice - Izravne i neizravne koristi od pčela. Članovi pčelinje zajednice, osnove anatomije i fiziologije pčela te raspodjela poslova unutar i izvan pčelinje zajednice. Odlike glavnih pasmina pčela.
2. tjedan: Med - Proces nastanaka meda. Kemijski sastav, fizikalne odlike i svojstvo meda. Mane meda.
3. tjedan: Medonosno bilje – Čimbenici koji utječu na medenje. Tipovi nektarija. Nastanak medne rose. Najznačajnije kontinentalno i mediteransko medonosno bilje.
4. tjedan: Analitika meda - Upoznavanje s fizikalno-kemijskim metodama koje se koriste za utvrđivanje autentičnosti meda.
5. tjedan: Peludna analiza meda - Utvrđivanje botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda. Priprema uzoraka meda za peludnu analizu. Kvalitativna i kvantitativna peludna analiza.
6. tjedan: Senzorika meda - Senzorske odlike glavnih kontinentalnih i mediteranskih vrsta meda. Ocjenjivanje meda.
7. tjedan: Terenska nastava I - Posjeta ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda. Upoznavanje s metodama i instrumentima koji se koriste u analitici meda i ostalih pčelinjih proizvoda.
8. tjedan: Isparljivi spojevi u medu - Upoznavanje s metodama koje se koriste za utvrđivanje isparljivih spojeva u medu.
9. tjedan: Pelud, propolis, matična mliječ, pčelinji otrov i vosak - Kemijski sastav i svojstva navedenih pčelinjih proizvoda te njihov način proizvodnje.
10. tjedan: Analitika voska - Upoznavanje s metodama koje se koriste za utvrđivanje autentičnosti voska.
11. tjedan:Tehnologija proizvodnje pčelinjih proizvoda - Načini skupljanja peludi i propolisa te proizvodnje matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska.
12. tjedan: ”Apiturizam” - Mogućnost korištenja pčelinjaka u agroturizmu kroz turističko - edukativnu namjenu, načini plasmana pčelinjih proizvoda kroz apiturizam.
13. tjedan: Osnovna fizikalno-kemijska analiza meda; Utvrđivanje udjela vode i električne provodnosti.
14. tjedan: Terenska nastava II - Posjeta punionici meda - upoznavanje s tehnologijom dorade i pakiranja meda.
15. tjedan: Prezentacija seminarskih radova.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovati predavanjima (min. 70 %) i vježbama (100 %), sudjelovati u izradi seminara, položiti parcijalne testove znanja i završni usmeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Seminarski rad +prezentacija, A2(uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima, a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Kezić, D. Bubalo, Z. Grgić, M. Dražić, D. Barišić, J. Filipi, M. Ševar, D. Krakar, V. Tretinjak: Konvencionalno i ekološko pčelarenje, Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.

1

F. Šimić: Naše medonosno bilje, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1980.

1

E. Crane: Honey. A comprehensive survey, Heinemann, London, 1975.

1

Dopunska literatura

The Hive and the Honey Bee, Dadant & Sons Hamilton, 1987.
H. Horn, C. Lulmann: DasgrosseHonigbuch, Műnchen, 1992.
Časopis ”Hrvatska pčela”, Hrvatski pčelarski savez, Zagreb

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Nove tehnike konzerviranja hrane
NAZIV PREDMETA Nove tehnike konzerviranja hrane

Kod

KTM109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kao rezultat napretka tehnologije, danas se u prehrambenoj industriji za proizvodnju kvalitetne i sigurne hrane koriste različite nove tehnike. Neke od tih novih postupaka prerade uključuju primjenu visokog tlaka, pulsirajućeg električnog polja / svjetla, mikrovalove, radiofrekvenciju, ultraljubičasto zračenje, infracrveno zračenje, vidljivu svjetlost, ultrazvuk, itd. tako da su glavni ciljevi ovog kolegija stjecanje osnovnih znanja o tim procesima / tehnikama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali znati:
- opisati osnovne principe pojedinih novih tehnologija konzerviranja hrane,
- objasniti kako primijenjena tehnologija utječe na sirovinu,
- procijeniti glavne prednosti novih tehnika prerade u odnosu na klasične i poznavati glavna ograničenja njihove primjene
- objasniti učinke novih tehnika na finalnu kvalitetu i sigurnost prehrambenog proizvoda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u nove tehnologije prerade hrane
2. tjedan: Konzerviranje primjenom visokog tlaka
3. tjedan: Konzerviranje djelovanjem pulsirajućeg električnog polja
4. tjedan: Ne-termalne tehnike: osmotska dehidracija, membranski procesi, pulsirajuće svjetlo, pulsirajuće ultraljubičasto svjetlo
5. tjedan: Ne-termalne tehnike: oscilirajuće magnetsko polje, UZV, zračenje
6. tjedan: Alternativne termičke tehnike: mikrovalno zagrijavanje, konzerviranje radio-frekvencijom, ohmsko grijanje
7. tjedan: Alternativne termičke tehnike: kombinirano sušenje mikrovalovima i pod djelovanjem vakuuma
8. tjedan: Rashladni postupci, I. kolokvij
9. tjedan: Vakuum hlađenje, smrzavanje uz pomoć ultrazvuka, visokotlačno zamrzavanje
10. tjedan: Minimalna obrada
11. tjedan: ”Zelene” tehnologije u proizvodnji hrane
12. tjedan: Dostignuća u tehnologiji nakon branja (engl. posharvest)
13. tjedan: Razvoj proizvoda sa dodanom vrijednosti iz nusproizvoda
14. tjedan: Tehnologije inkapsulacije
15. tjedan: Nanotehnologija u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, II. Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

2.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan (1); 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. I. Boye, Y. Arcand: Green Technologies in Food Production and Processing, Springer, New York, 2012.

0

DA

H.Q. Zhang, G. V. Barbosa-Canovas, V. M. Balasubramaniam, C. P. Dunne, D. F. Farkas, J. T. C. Yuan: Nonthermal Processing Technologies for Food, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.

0

DA

Dopunska literatura

A. Malik, Z. Erginkaya, S. Ahmad, H. Erten: Food Processing: Strategies for Quality Assessment, Springer, New York, 2014.
D. Sun: Thermal Food Processing: New Technologies and Quality Issues, Second Edition,CRC Press, 2012.
N. J. Zuidam, V. A. Nedović: Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing, Springer, New York, 2010.
D. Sun: Emerging Technologies for Food Processing, Elsevier Academic Press, 2005.
G. V. Barbosa-Cánovas, M. S. Tapia, M. Pilar Cano: Novel Food Processing Technologies, CRC Press, 2005.
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo
NAZIV PREDMETA Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo

Kod

KTM110

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih i specifičnih znanja o fermentiranim mliječnim proizvodima i sirevima te njihovoj prehrambenoj važnosti u svakodnevnoj prehrani.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- znati vrste fermentiranih mliječnih proizvoda
- poznavati postupke proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda
- shvaćati mehanizam i način interakcije između humane crijevne mikroflore i fermentiranih mliječnih proizvoda
- znati podjele sireva
- shvatiti načine sirenja
- poznavati načine obrade sirne mase
- poznavati i shvaćati procese zrenja sireva
- znati ulogu mikroorganizama u proizvodnji sireva

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Osnovne značajke mlijeka kao sirovine za proizvodnju fermentiranih mliječnih proizvoda i sireva
2. tjedan: Podjela fermentiranih mliječnih proizvoda i njihova nutritivna važnost
3. tjedan: Tehnologija proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda
4. tjedan: Probiotici i preobiotici – uloga i značaj
5. tjedan: Mane i procesi kvarenja fermentiranih mliječnih proizvoda
6. tjedan: Senzorska svojstva fermentiranih mliječnih proizvoda
7. tjedan: Kontrola kvalitete fermentiranih mliječnih proizvoda
8. tjedan: Povijest sirarstva i podjela sireva
9. tjedan: Kemijski sastav sira i njegov prehrambeni značaj
10. tjedan: Tehnološki postupci u proizvodnji sira
11. tjedan: Tehnološki postupci u proizvodnji sira - nastavak
12. tjedan: Zrenje sira
13. Uloga mikroorganizama u proizvodnji sira
14. tjedan: Mane sireva
15. tjedan: Suvremeni trendovi u sirarstvu
Vježbe:
- postupak dobivanja jogurta i određivanje njegovih svojstava (stupanj sinereze, senzorika, viskoznost)
- usporedba fizikalno-kemijskih svojstava voćnog i običnog jogurta
- određivanje stupnja razgradnje proteina iz fermentiranih mliječnih proizvoda in vitro metodom probave
- određivanje udjela diacetila u različitim vrstama fermentiranih mliječnih proizvoda
- određivanje teksture jogurta s različitim udjelom mliječne masti
Proizvodnja sireva (kazeinskih i albuminskih)
Fizikalno-kemijska i organoleptička analiza sireva (određivanje udjela vode, udjela soli, udjela masti i proteina i sirevima)
- Terenska nastava: posjeta sirani i mljekari

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijskog dijela nastave 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Samaržija: Fermentirana mlijeka, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, 2015.

1

R. Božanić, I. Jeličić, T. Bilušić: Analiza mlijeka i mliječnih proizvoda, Plejada Zagreb, 2010.

2

Havranek i sur.:Sirarstvo, HMU, Zagreb, 2014.

1

A. Tamime: Fermented milks, Blackwell Publishing Ltd, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

M. Tunick: The science of cheese, Oxford University Press, 2014.
Lj. Tratnik, R. Božanić: Mlijeko i mliječni proizvodi, HMU, Zagreb, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade maslina
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade maslina

Kod

KTM200

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o proizvodnji maslina i njihovoj preradi u maslinovo ulje i stolne masline.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali znati:
- predložiti prikladne načine podizanja nasada maslina, provesti odabir sorti, načina gnojidbe, zaštite, rezidbe i berbe,
- demonstrirati temeljne postupke dobivanja maslinova ulja i stolnih maslina,
- samostalno izvesti osnovna ispitivanja kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina,
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema zbrinjavanja otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina,
- poznavati osnovnu zakonsku regulativu iz područja maslinova ulja i stolnih maslina.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodni dio: maslinovo ulje na području Mediterana i u Hrvatskoj
povijesni pregled
2. tjedan: Proizvodnja maslina - priprema tla, odabir sorti, planiranje nasada gnojidba, rezidba, zaštita i navodnjavanje
3. tjedan: Proizvodnja maslinova ulja - berba, transport, čuvanje maslina do prerade, načini prerade maslina u ulje, 2 i 3-fazni sustavi, presa
4. tjedan: Filtriranje, pakiranje i čuvanje maslinova ulja, rafinirano maslinovu ulje i ulje komine masline
5. tjedan: Fizikalno - kemijsko i senzorsko ispitivanje maslinovih ulja, upoznavanje s fizikalno - kemijskim i senzorskim metodama ispitivanja maslinovih ulja
6. tjedan: Maslinovo ulje i zdravlje, učinci pojedinih sastojak maslinova ulja na zdravlje čovjeka
7. tjedan: Zakonska regulativa iz područja maslinova ulja
8. tjedan: Proizvodnja stolnih maslina, berba, transport, čuvanje maslina do prerade
9. tjedan: Načini proizvodnje stolnih maslina, HACCP
10. tjedan: Dorada stolnih maslina
11. tjedan: Ispitivanje kvalitete stolnih maslina, upoznavanje s fizikalno - kemijskim i senzorskim metodama ispitivanja stolnih maslina
12. tjedan: Mikrobiologija maslina i maslinova ulja
13. tjedan: Zakonska regulativa iz područja stolnih maslina
14. tjedan: Otpad iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina, vrste i količine otpada
15. tjedan: Iskorištenje nusproizvoda iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina
Vježbe:
Analize ploda masline (indeks zrelosti, udio vode i randman ulja); Određivanje parametara maslinovog ulja (slobodne masne kiseline, peroksidni broj, broj osapunjenja, jodni broj); Postupci konzerviranja maslina (priprema salamure, odgorčavanje maslina, grčki i španjolski način konzerviranja maslina, «suho» konzerviranje); Analiza salamure (pH, kiselost, sadržaj soli)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Boskou: Olive Oil-Chemistry and Technology, AOCS press, Champaign, Illinois, 1996.

0

DA

B. Zadro, S. Perica (ur.): Maslina i maslinovo ulje A-Ž, Naklada Zadro, Zagreb, 2007.

0

DA

O. Koprivnjak: Djevičansko maslinovo ulje: od masline do stola, MIH, Poreč, 2006. 2 Da

2

DA

S. Kailis, D. Harris: Producing Table Olives, Landlink Press, Collingwood, 2007. Da

0

DA

S. Bulimbašić: Proizvodnja maslinovog ulja i konzerviranje masline, Mediteranska poljoprivredna knjiga, 2013.

2

B. Škarica, I. Žužić, M. Bonifačić: Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Vlastita naklada, 1996.

0

DA

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija obrade voća i povrća
NAZIV PREDMETA Tehnologija obrade voća i povrća

Kod

KTM201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za:
- rad u prihvatnim centrima za skladištenje i distribuciju voća i povrća (kontrola procesa zrenja i dozrijevanja, očuvanje kakvoće sirovine tijekom procesa pohrane i distribucije)
- osposobljenost za rad u prehrambenoj industriji na poslovima proizvodnje voćnih prerađevina (sokova, voćnih proizvoda na bazi pektina, sušenog voća…)
- osposobljenost za rad u prehrambenoj industriji na proizvodnji proizvoda od povrća (konzervirano i fermentirano povrće, sušeno povrće…)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon položenog ispita:
- poznavati biokemijske i fiziološke promjene u plodu nakon dozrijevanja
- poznavati nutritivne i zdravstvene vrijednosti svježeg voća i povrća te njihovih prerađevina
- znati definirati utjecaj parametara na kakvoću i rok trajnosti voćnih i povrtnih plodova u fazi čuvanja
- poznavati utjecaj procesnih čimbenika na svojstva proizvoda od voća i povrća
- poznavati sustav kontrole kakvoće u proizvodnji voća i povrća

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Podjela voća i povrća. Zdravstveni i nutritivni značaj voća i povrća
2. tjedan: Utjecaj procesa zrenja i dozrijevanja ploda na kemijski sastav ploda
3. tjedan: Biološki aktivni spojevi i pigmenti iz voća i povrća i njihov značaj u preradi voća i povrća
4. tjedan: Mikrobiologija voća i povrća prije i tijekom procesa skladištenja
5. tjedan: Fizikalno-kemijske promjene u voću i povrću tijekom procesa skladištenja
6. tjedan: Tehnologija čuvanja voća i povrća
7. tjedan: Termički postupci prerade voća i povrća
8. tjedan: Povećanje nutritivne vrijednosti voća i povrća nakon procesa termičke obrade
9. tjedan: Proizvodnja sokova od voća i povrća
10. tjedan: Proizvodi na bazi pektina
11. tjedan: Konzervirano i fermentirano voće i povrće
12. tjedan: Sušeno voće i povrće
13. tjedan: Minimalno prerađeno voće i povrće
14. tjedan: Nove tehnologije u preradi voća i povrća (vakuum tehnologija, primjena jestivih omotača, primjena visokog tlaka, nova modificirana atmosfera, primjena genetskog inženjeringa u proizvodnji voća i povrća)
15. tjedan: Voćne i povrtne kulture i njihovi proizvodi karakteristični za područje Dalmacije
Vježbe:
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara i udjela pigmenata (karotenoida i antocijana) i biološki aktivnih spojeva (ukupnih fenola i flavonoida) u voću i povrću nakon termičke obrade (blanširanje, kuhanje). Praćenje fizikalno-kemijskih parametara (udio vode, udio reducirajućih šećera, pH, udio organskih kiselina) u voću i povrću tijekom dozrijevanja (klimakterijski i ne-klimakterijski plodovi). Određivanje udjela karotenoida u voću tijekom procesa dozrijevanja ploda. Priprava poluprerađevina voćne pulpe i voćne kaše. Priprava voćnog soka. Bistrenje voćnog soka. Priprava soka od povrća. Priprava kompota od voća. Priprava minimalno prerađenog voća i povrća. Fermentacija povrća (dobivanje kiselog kupusa). Priprava proizvoda na bazi pektina: priprava marmelada i džemova. Sušenje voća

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

1.0

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. De la Rosa, E. Alvarez-Parilla, G. Gonzalez-Aguilar: Fruit and Vegetable Phytochemicals, Wiley-Blackwell, 2010.

0

DA

W. Jongen: Fruit and Vegetable Processing-Improving Quality, CRC, 2002.

0

DA

Y. H. Hui i sur. Handbook of Fruits and Fruit Processing, Blackwell Publishing, 2006.

0

DA

N. K. Sinha, J. Sidhu, J. Barta, J. Wu, M. Pilar Cano: Handbook of Vegetables and Vetegable Processing, Blackwell, 2005.

0

DA

V. Katalinić, I. Generalić, D. Skroza: Tehnologija mediteranskog voća i povrća, skripta za laboratorijske vježbe, KTF, 2010.

0

DA

Dopunska literatura

P. R. Ashurst: Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices, Blackwell, 2005.
W. V. Cruess: Laboratory Manual of Fruit and Vegetable Products, General Book, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade proizvoda ribarstva
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade proizvoda ribarstva

Kod

KTM202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je osposobiti studente za razumijevanje i provedbu pravilnog načina rukovanja proizvodima ribarstva od ulova do stola te odabira pogodnih metoda konzerviranja i provedbu dobre proizvođačke prakse tijekom različitih postupaka konzerviranja proizvoda ribarstva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Kompetencije u primjeni znanja iz anorganske i organske kemije te osnova mikrobiologije i biokemije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- prepoznati sve faze posmrtnih promjena u mesu ribe;
- identificirati i analizirati metabolite specifičnih mikroorganizama kvarenja
- provesti različite metode konzerviranja proizvoda ribarstva u skladu s dobrom proizvođačkom praksom;
- odrediti i provesti potrebne metode ocjenjivanja kvalitete sirovine, tehnoloških procesa i finalnih proizvoda riboprerađivačke industrije.
- izračunati normative potrebne za organizaciju proizvodnje u riboprerađivačkoj industriji
- prepoznati i ukloniti probleme u tehnološkim procesima prerade proizvoda ribarstva
- prepoznati kritične kontrolne točke u proizvodnom procesu, provesti analizu opasnosti u njima te preventivne i korektivne mjere osiguranja sigurnosti hrane
- samostalno provoditi HACCP sustav.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje, stanje i trendovi u ribarstvu,
2. tjedan: Građa i sastav ribe
3. tjedan: Posmrtne promjene na mesu ribe
4. tjedan: Led u ribarstvu
5. tjedan: Rukovanje ulovom na ribarskom brodu,
6. tjedan: Metode transporta i priprema sirovina za preradu
I. kolokvij
7. tjedan: Konzerviranje ribe niskim temperaturama
8. tjedan: Konzerviranje ribe visokim temperaturama
9. tjedan: Sterilizacija: proizvodnja ribljih konzervi
10. tjedan: Konzerviranje ribe soljenjem; Konzerviranje ribe mariniranjem
11. tjedan: Konzerviranje ribe dimljenjem i sušenjem
12. tjedan: Konzerviranje riblje ikre, beskralježnjaka i algi
13. tjedan: Ambalažni materijali i metode pakiranja proizvoda ribarstva
II. kolokvij
14. tjedan: Kontrola proizvodnje, rukovođenje kvalitetom i sljedivosti u riboprerađivačkoj industriji
15. tjedan: Primjeri implementacije HACCP sustava u riboprerađivačkoj industriji, legislativa.
Vježbe:
Izračun normativa u proizvodnji. Prijem i kontrola sirovine, upoznavanje sa metodama ocjene ribe i rakova. Senzorska ocjena proizvoda ribarstava. Histamin, uloga histamina u otrovanju ljudi i usporedba metoda za određivanje histamina. Mjerenje pH vrijednosti ribljeg mesa, dielektričnih svojstava i teksture tijekom pohrane različitih vrsta riba u različitim uvjetima skladištenja. Ocjena različitih gotovih proizvoda ribarstva. Provedba HACCP sustava.
Terenska nastava:
Posjeta tvornici za preradu ribe Conex-trade d.o.o., Čaporice. Vježba u laboratoriju: Kontrola rada zatvarača, hermetičnosti i ispravnosti limenki tijekom proizvodnje. Posjeta tvornici za preradu ribe Sardina d.o.o., Postira, Brač, Posjeta pušnici Bek.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (i predavanja i vježbe), aktivno sudjelovati u nastavnom procesu te položiti ispit (kolokvije). Prisutnost na nastavi će se evidentirati, a izostanak je potrebno opravdati. Stopostotna prisutnost na nastavi će se nagraditi s 2 boda na kolokviju.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

2.0

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje putem dva kolokvija tijekom semestra (*):
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=80 -100 %), udio u ocjeni, k1 =0,1
Laboratorijske i terenske vježbe, A2(uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k2 =0,15
Seminarski rad +prezentacija, A3(uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k3 =0,15
I. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k4 =0,30; II. kolokvij, A5 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k5 =0,30
Ocjena (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,30A4 + 0,30A5
Završno vrednovanje putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita (**) provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina. Aktivnosti A1, A2 i A3 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno. Pisani ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k6 =0,20; Usmeni ispit, A7 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k7 =0,40
Ocjena (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,20A6 + 0,40A7 (50 -64 % - dovoljan (2); 65-75 % - dobar (3); 76-89 % - vrlo dobar (4); 89-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij (*) tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita (**) u redovitim ispitnim rokovima a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Šoša: Higijena i tehnologija prerade morske ribe, ŠK, Zagreb, 1989.

0

da

Z. E. Sikorski: Seafood: resources, nutritional composition and preservation, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, SAD, 1990.

0

da

T. Borresen: Improving seafood products for the consumer, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England, 2008.

0

da

H. Rehbein, J. Oehlenschlager: Fishery Products: Quality, safety and authenticity. Wiley-Blackwell, UK, 2009.

0

da

H. A. Bremner: Safety and qualtiy issues in fish processing, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, SAD, 2002.

0

da

Dopunska literatura

J. B. Luten, T. Borresen, J. Oehlenschlager: Seafood from producer to consumer. Integrated approach to quality. Elsevier, Amsterdam, 1997.
H. H. Huss: Fresh fish- quality and quality changes, Training Programme on Fish Technology and Quality Control, FAO Fisheries Series, FAO, Rome, 1988.
H. H. Huss: Assurance of Seafood Quality. FAO Fisheries Technical Paper No. 334., FAO, Rome, Italy, 1994.
H. H. Huss: Quality and quality changes in fresh fish. FAO Fisheries Technical Paper No. 348., FAO, Rome, Italy, 1995.
Važeća legislativa

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

Kod

KTM203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o preradi začinskog i ljekovitog bilja i proizvodnji biljnih pripravaka te upoznati utjecaj pojedinih pripravljenih ekstrakata na sastav i svojstva proizvoda i njegovu biološku aktivnost.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- opisati temeljne pojmove, vrste začinskog i ljekovitog bilja, dobivanje pripravaka i njihovu korisnu upotrebu
- demonstrirati temeljne postupke prerade začinskog i ljekovitog bilja te metode ekstrakcije
- odrediti prikladne metode analize dobivenih pripravaka ili biljnog materijala te metode određivanja antioksidacijskih i antimikrobnih svojstava
- predložiti prikladne postupke obrade začinskog i ljekovitog bilja uvažavajući temeljna načela ekstrakcije, postupke analize pripravaka razmatrajući mogućnosti nastanka artefakata te utjecaj na sastav i svojstva proizvoda
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema iz područja prerade začinskog i ljekovitog bilja, polazeći od usvojenih znanja iz kemije, tehnologije i biotehnologije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; Povijest upotrebe ljekovitog i začinskog bilja; Definicija ljekovitog, začinskog i aromatskog bilja;
2. tjedan: Taksonomija, nomenklatura i klasifikacija; Rasprostranjenost na području RH i u svijetu; Samoniklo i kultivirano bilje; Potencijal mediteranskog podneblja.
3. tjedan: Odabrane vrste ljekovitog i začinskog bilja i njihov značaj u prehrambenoj industriji;
4. tjedan: Glavni predstavnici pojedinih biljnih porodica (mahunarke, glavočike, klinčići, štitarke, usnjače, ruže, žarnjaci, ljiljani, žitarice ili trave, vlasnjače);
5. tjedan: Proizvodni koraci: Odabir; Sakupljanje/Branje (sjemenke, lišće, korijen);
6. tjedan: Transport; Procjena kvalitete sirovine (određivanje pesticida, mikotoksina, mikrobiološka ispravnost,..);
7. tjedan: Usitnjavanje; Sušenje (komorne i tunelske sušare; sušenje mikrovalovima, raspršivanjem, liofilizacijom i reverznom osmozom);
8. tjedan: Čišćenje; Pakiranje i označavanje proizvoda; Čuvanje.
I. kolokvij
9. tjedan: Biljni pripravci (tekući i suhi ekstrakti); Tekući ekstrakti (stupanj usitnjenosti; ekstrakcijsko sredstvo, ekstrakcija);
10. tjedan: Prva skupina ekstrakcijskih postupaka (maceracija, bimaceracija, digestija, infuzija, dekokcija, turboekstrakcija, ultrazvučna ekstrakcija);
11. tjedan: Druga skupina ekstrakcijskih postupaka (perkolacija, reperkolacija, dijakolacija, evakolacija).
12. tjedan: Aktivne i djelotvorne tvari; Antioksidacijska i antimikrobna svojstva biološki aktivnih spojeva iz začinskog i aromatskog bilja;
13. tjedan: Analiza biljnog materijala; Čimbenici koji utječu na kakvoću aktivnih sastojaka.
14. tjedan: Najznačajniji proizvodi: Čajevi i čajne mješavine; Začinski prahovi; Ekstrakti začina i koncentrati;
15. tjedan: Zakonska ograničenja u proizvodnji ljekovitog i začinskog bilja
II. kolokvij
Vježbe:
Analiza kvalitete sirovine i finalnog proizvoda; Priprema biljnih pripravaka primjenom različitih postupaka ekstrakcije; Ispitivanje utjecaja parametara ekstrakcije na sastav i svojstva biljnih pripravaka (stupanj usitnjenosti biljnog materijala, ekstrakcijsko otapalo; trajanje; temperatura; miješanje; ultrazvuk); Određivanje glavnih komponenata u biljnim pripravcima spektrofotometrijskim i kromatografskim metodama; Ispitivanje biološke aktivnosti biljnih pripravaka (antioksidacijska i/ili antimikrobna svojstva). Primjena biljnih pripravaka u odabranom prehrambenom proizvodu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih testova ili pristupanjem cjelokupnom ispitu. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60% (60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5). Konačna ocjena formira se temeljem:
Nazočnosti i aktivnosti na predavanjima i seminarima: 5%, Laboratorijske vježbe: 10%, Prvi parcijalni test: 43%, Drugi parcijalni test: 42%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. S. Handa, S. P. S. Khanuja, G. Longo, D. D. Rakesh: Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. International Centre for Science and High Technology, Trieste, 2008.

1

I. Jerković: Kemija aroma, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011.

1

Web

K. V. Peter: Handbook of Herbs and Spices, Volumen 2, CRC Press, 2006.

1

DA

K. Toplak Galle: Hrvatsko ljekovito bilje, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

0

DA

M. Maffei: Dietary Supplements of Plant Origin: A Nutrition and Health Approach, Taylor & Francis, London, UK, 2003.

1

Dopunska literatura

Herbs, spices and essential oils: Post-harvest operations in developing countries, UNIDO and FAO 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija alkoholnih pića
NAZIV PREDMETA Tehnologija alkoholnih pića

Kod

KTM204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i tehnologijama koje se koriste u proizvodnji alkoholnih pića, objasniti im razlike u vrstama alkoholnih pića obzirom na korištenu sirovinu i način proizvodnje, te ima prenijeti znanja neophodna za planiranje i vođenje tehnološkog postupka proizvodnje alkoholnog pića.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će po uspješnom završetku kolegija moći:
- grupirati pojedina jaka alkoholna pića prema porijeklu sirovine i primijenjenoj tehnologiji proizvodnje,
- pripremiti osnovne sirovine za proizvodnju alkoholnih pića,
- opisati osnovne korake u proizvodnom postupku za različita alkoholna pića,
- provesti osnovna kemijska, fizikalna i senzorska ispitivanja kakvoće alkoholnih pića,
- primijeniti stečena znanja u samom procesu proizvodnje nekog alkoholnog pića.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest proizvodnje alkoholnih pića; Tehnologija proizvodnje; Vrste i podjela jakih alkoholnih pića prema sirovini i načinu proizvodnje
2. tjedan: Sirovine i osnovni sastojci za proizvodnju jakih alkoholnih pića (voćne sirovine, vino i vinski ostaci, kontrola kakvoće sirovina...)
3. tjedan: Postupci primarne prerade
4. tjedan: Fermentacija – kemijske i biokemijske promjene, kvasci, tijek fermentacije, produkti i nusprodukti fermentacije
5. tjedan: Destilacija – osnovni principi i načela, dinamika i kemijske promjene tijekom destilacije
6. tjedan: Uređaji za destilaciju
7. tjedan: Dorada destilata (dozrijevanje, odrađivanje jačine destilata, razrjeđivanje, filtriranje...)
8. tjedan: Dozrijevanje i njega alkoholnih pića;
9. tjedan: Mane alkoholnih pića, I. kolokvij
10. tjedan: Tehnološki postupci proizvodnje alkoholnih pića
11. tjedan: Proizvodnja rakija
12. tjedan: Proizvodnja rakija od grožđa, vina i prevrelog masulja, Proizvodnja žitnih rakija
13. tjedan: Proizvodnja rakija sa dodacima, Proizvodnja likera
14. tjedan: Tradicionalna hrvatska alkoholna pića;
15. tjedan: Ocjenjivanje kvalitete alkoholnih pića, Zakonska regulativa, II. kolokvij
Vježbe:
Proizvodnja i analiza odabranog alkoholnog pića:
- određivanje osnovnih karakteristika sirovine, priprema i predobrada masulja, fermentacija
- destilacija prevrelih komina, izračunavanje udjela potencijalnog alkohola, mjerenje jačine destilata i razrjeđivanje destilata na propisanu jačinu, dodatak ostalih sastojaka
- određivanje udjela alkohola alkohometrom i piknometrom, proizvodnja prirodne boje
- fizikalno-kemijske metode određivanja odabranih sastojaka u alkoholnim pićima (šećer, slobodne organske kiseline, tvari arome, itd.) i dokazivanje prisutnosti pojedinih tvari u alkoholnim pićima (cijanovodične kiseline, bakra, umjetnih boja, itd.)
- senzorska ocjena kvalitete alkoholnih pića
- terenska nastava – studentska posjeta odabranim pogonima za proizvodnju alkoholnih pića.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Mujić: Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića, Veleučilišni udžbenik, Agrohit PZ, Bjelovar, 2010.

0

DA

E. Keršek: Ljekovite biljne i voćne rakije: Rakijska biljaruša, VBZ, 2008.

0

DA

N. Nikićević, V. Tešević: Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta, Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu, NIK-Press, 2010.

0

DA

J. H. Bryce, G. G. Steward: Distilled Spirits: Tradition and Innovation, Nottingham University Press, UK, 2005.

0

WEB

Dopunska literatura

Znanstveni članci po odabiru.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija mesa i mesnih prerađevina
NAZIV PREDMETA Tehnologija mesa i mesnih prerađevina

Kod

KTM205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Predmet osposobljava studente za razumijevanje morfologije mišića, metaboličkih procesa u mesu i osigurava praktična znanja iz načina konzerviranja mesa. Studenti su osposobljeni za razumijevanje tehnologije prerade mesa te organizaciju procesa u mesnoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon položenog kolegija znati:
- definirati meso
- objasniti kemijski sastav i građu mesa
- opisati zrenje mesa
- utvrditi povezanost morfologije mišića, osnovnih metaboličkih procesa i vidljivih pokazatelja kakvoće mesa
- objasniti kvarenje mesa
- objasniti načine konzerviranja mesa
- argumentirati primjenu tehnoloških procesa u mesnoj industriji
- nabrojati proizvode od mesa i objasnite pripadajuće kategorije prerađevina
- objasniti kontrolu kakvoće, zdravstvenu ispravnost i sanitaciju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest proizvodnje mesa i mesnih prerađevina
2. tjedan: kategorizacija i klasifikacija trupova i mesa
3. tjedan: Nutritivna vrijednosti mesa, morfologija mišića, osnovni metabolički procesi u mesu post mortem.
4. tjedan: Čimbenici koji utječu na kakvoću mesa
5. tjedan: Vrste i podjela mesnih prerađevina prema sirovini i načinu proizvodnje
6. tjedan: Pojmovi u tehnologiji i konzerviranju mesa (konzerviranje, soljenje, sušenje, dimljenje i zatvaranjem u limenke)
7. tjedan: Uređaji za preradu mesa
8. tjedan: Proizvodnja obarenih i polutrajnih kobasica, kobasica za kuhanje i kobasica za pečenje
9. tjedan: Trajne kobasice –fermentacija
10. tjedan: Zrenje mesa u komadu
I. kolokvij
11. tjedan: Deklariranje mesa i mesnih prerađevina
12. tjedan: Zakonska regulativa
13. i 14. tjedan: Sistematski i logični slijed upoznavanja sa tehnologijom mesa kroz posjetu mesnoj industriji
15. tjedan: Prikaz tehnoloških procesa u posjećenoj mesnoj industriji
II. kolokvij
Studenti će se upoznati s nutritivnom vrijednosti mesa, čimbenicima koji utječu na kakvoću mesa, kategorizacijom i klasifikacijom trupova i mesa, morfologijom mišića, osnovnim metaboličkim procesima u mesu post mortem te pojmovima u tehnologiji i konzerviranju mesa kroz 30 sati predavanja. Tijekom 15 sati seminara na praktičnim primjerima prerađevina iz maloprodajne mreže a temeljeno na deklaracijama i Pravilniku o mesnim proizvodima upoznati će se student sa kategorijama mesnih proizvoda. Studenti će se tijekom terenske nastave u trajanju od 30 sati (posjeta mesnoj industriji) sistematskim i logičnim slijedom upoznati sa tehnologijom mesa i primjeniti će poznavanje pojmova iz tehnologije mesa na praktičnim primjerima, te napisati seminar.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

1.4

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.3

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti će se ocjenjivati za pohađanje i aktivnost tijekom nastave. Poznavanje pojmova i razumijevanje tehnologije mesa i mesnih prerađevina ocjenjivati će se kroz kolokvije i pismeni ispit. Razumijevanje procesa u mesnoj industriji vrednovati će se kroz izradu referata temeljenog na terenskoj nastavi tijekom posjete mesnoj industriji.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Živković: Higijena i tehnologija mesa; I. dio, Veterinarsko-sanitarna kontrola životinja za klanje i mesa, II. dio Kakvoća i prerada, Veterinarski fakultet, Liber, Zagreb, 1986.

0

DA

S. Rahelić: Osnove tehnologije mesa, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

0

DA

Đ. Roseg: Prerada mesa i mlijeka. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995.

0

DA

Dopunska literatura

W. K. Jensen, C. Dawine, M. Dikeman: Encyclopedia of meat sciences, Vol. 1,2,3. Elsevier Academic Press, UK, 2004.
F. Toldrá: Handbook of Meat Processing, Blackwell Publishing, USA, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija žitarica
NAZIV PREDMETA Tehnologija žitarica

Kod

KTM206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s tehnološkim postupcima u proizvodnji pekarskih proizvoda te s fizikalno-kemijskim i nutritivnim svojstvima sirovina i gotovih proizvoda. Znanje koje studenti stječu ovim kolegijem omogućiti će im samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju kvalitetnih prehrambenih proizvoda u pekarskoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija studenti će znati:
- samostalno analizirati sastav, poznavati svojstva i ulogu pojedinih sastojaka žitarica i vrednovati kvalitativne parametre mlinskih proizvoda iz žitarica.
- objasniti promjene koje se događaju tijekom procesa prerade žitarica.
- samostalno provoditi odabir osnovnih sirovina za proizvodnju određenih prehrambenih proizvoda iz žitarica, kao i razvijati nove proizvode.
- analizirati i objasniti promjene koje se događaju tijekom procesa prerade hrane.
- organizirati rad te samostalno voditi i upravljati proizvodnjom pekarskih proizvoda, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica.
- primijeniti zakonsku regulative koristiti znanstvenu i stručnu literature u svrhu cjeloživotnog usavršavanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Žitarice (podrijetlo, podjela, izgled, sastav i nutritivna vrijednost žitarica);
2. tjedan: Zakonska regulativa; Značaj cjelovitih žitarica u prehrani
3. tjedan: Proteini, lipidi i enzimi u žitaricama (strukture, svojstva i uloga)
4. tjedan: Pšenica
5. tjedan: Ostale žitarice: Riža, Zob, Raž, Ječam, Proso, Kukuruz
6. tjedan: Tehnologija proizvodnje i prerade brašna
7. tjedan: Mljevenje, klasifikacija zrna, uređaji, kemijski sastav brašna
I. kolokvij
8. tjedan: Kvasac u pekarstvu (fermentacija tijesta)
9. tjedan: Ostali dodaci (pomoćne tvari, arome, aditivi, itd.) u pekarstvu
10. tjedan: Tehnološki postupci proizvodnje kruha i peciva (sirovine, tehnološki postupci i koraci, pakiranje, čuvanje i sl.)
11. tjedan: Proizvodnja tosta, dvopeka i ravnog kruha;
12. tjedan: Procesi proizvodnje keksi, vafli, krekera, slastica
13. tjedan: Proizvodnja lisnatog tijesta (strojevi, uvjeti, smrzavanje proizvoda)
14. tjedan: Proizvodnja svježe tjestenine
15. tjedan: Proizvodnja ostalih tjesteničarskih proizvoda; Zakonska regulativa
II. kolokvij
Seminari:
Primjena zakonske regulative i norme u pekarstvu; Pretraživanje znanstvene i stručne literature u svrhu pisanja seminarskog rada na odabranu temu; Razvoj novog proizvoda iz žitarica; Prezentacija studentskih seminarskih radova; Posjet industrijskoj pekari i upoznavanje s tehnološkim procesom proizvodnje pekarskih proizvoda.
Vježbe:
Određivanje organoleptičkih svojstava pšenice; Proizvodnja kruha ili drugog proizvoda od brašna; Određivanje količine vode u žitu i pekarskim proizvodima; Određivanje količine soli u proizvodima od brašna; Određivanje glutena; Senzorsko ocjenjivanje kruha i drugih pekarskih proizvoda; Senzorska analiza i određivanje postotka raskuhavanja tjestenine

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, seminarima, vježbama, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Prisustvo na vježbama i refera

0.5

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K. A. Rosentrater, A. D. Evers: Kent´s Technology of cereals. An Introduction for Students of Food Science and Agriculture. Woodhead Publidhing, Elsevier, 2017.

0

DA

K. Kulp, J.G Ponte Jr.: Handbook of Cereal Science and Technology, Second Edition, Revised and Expanded, Marcel Dekker, INC., New York, 2000.

0

DA

S. P. Cauvain, L. S. Young: Technology of Breadmaking - Second Edition. Springer Science+Business Media, LLC. New York, USA, 2007.

0

DA

Dopunska literatura

Y. Liangli: Wheat antioxidants, John Wily & Sons, Inc. Hoboken, New Jersay, 2008.
Zakonski propisi o hrani iz žitarica
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Korozija i zaštita materijala
NAZIV PREDMETA Korozija i zaštita materijala

Kod

KTM207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je stjecanje znanja o temeljnim procesima korozije i zaštite materijala, te s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentu usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita studenti će moći:
- definirati i klasificirati korozijske procese te procijeniti otpornost pojedinih metala u uvjetima eksploatacije
- prepoznati čimbenike koji mogu izazvati degradaciju materijala u prehrambenoj industriji
- razlikovati najvažnije značajke pojedinih postupaka površinske zaštite metalnih materijala
- odabrati adekvatan sustav zaštite od korozije u danim uvjetima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Definicija i značaj korozije. Klasifikacija korozijskih procesa.
2. tjedan: Kemijska korozija, termodinamički uvjeti. Mehanizam i kinetika kemijskog korozijskog procesa. Otpor kemijskoj koroziji.
3. tjedan: Pojava elektrokemijske korozije. Termodinamički uvjeti. Mehanizam i kinetika elektrokemijskog korozijskog procesa. Vrste elektrokemijske korozije metala.
4. tjedan: Čimbenici koji utječu na brzinu korozije.
5. tjedan: Korozija u posebnim uvjetima.
6. tjedan: Korozija izazvana mikroorganizmima.
7. tjedan: Kontaminacija prehrambenih proizvoda produktima korozije i njihove posljedice (primjeri iz prakse).
8. tjedan: Pregled metoda zaštite od korozije. Prva provjera znanja.
9. tjedan: Zaštita od korozije izborom materijala i projektiranjem.
10. tjedan: Zaštita materijala primjenom inhibitora korozije.
11. tjedan: Elektrokemijske metode zaštite.
12. tjedan: Značaj inspekcije i održavanja.
13. tjedan: Korozijska ispitivanja. Standardi.
14. tjedan: Održavanje metalnih površina u prehrambenoj industriji (kemijsko čišćenje).
15. tjedan: Održavanje metalnih površina u prehrambenoj industriji (dezinfekcija, sterilizacija). Druga provjera znanja.
Vježbe:
Monitor atomsferske korozije. Ispitivanje brzine korozije metala polarizacijskim metodama. Određivanje kritične pitting temperature nehrđajućih čelika. Ispitivanje korodiranih metalnih uzoraka optičkom mikroskopijom. Zaštita aluminija i legura anodizacijom i obradom oksidnog filma. Određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije. Katodna zaštita pomoću protektora.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60 %. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Ocjene: < 60% nedovoljan, 60%-70% dovoljan, 71%-80% dobar, 81-92% vrlo dobar, 93%-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

E. Stupnišek-Lisac: Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.

1

S. Brkić: Priručnik - Nehrđajući čelici u farmaceutskoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2007.

1

B. Jarić, A. Rešetić: Korozija i katodna zaštita, Korexpres, Zagreb, 2003.

1

I. Esih, Z. Dugi: Tehnologija zaštite od korozije I, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

1

Dopunska literatura

M. Gojić: Površinska obradba materijala, Metalurški fakultet, Zagreb, 2010.
P. Marcus: Corrosion mechanisms in theory and practice, Marcel Dekker Inc. USA 2002.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Biotehnologija algi
NAZIV PREDMETA Biotehnologija algi

Kod

KTM208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- upoznavanje s osnovama sistematike, biologije i ekologije morskih algi
- upoznavanje sa značajem i načinima korištenja algi u biotehnološkim istraživanjima i u biotehnološkoj industriji
- prikazivanje mogućnost iskorištavanja i proizvodnje biotehnološki značajnih algi

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnova opće biologije i/ili biologije stanice.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- poznavati osnove sistematike, biologije i ekologije morskih algi
- poznavati biologiju i koristi biotehnološki najznačajnih rodova algi
- poznavati načine korištenja algi u biotehnološkim istraživanjima i u biotehnološkoj industriji uključujući primjenu kao zelena gnojiva, zelene insekticide, kao hrana za ljude i životinje, za uzgoj i korištenje žive hrane u akvakulturi, lijekove, specijalističke kemikalije, bioremedijaciju i biogoriva
- poznavati tehnologiju uzgoja algi za različite komercijalne primjene
- znati mogućnosti iskorištavanja i proizvodnje biotehnološki značajnih algi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Sistematika. Anatomija.
2. tjedan: Reprodukcija. Fotosinteza.
3. tjedan: Sistematski odjeljak Cyanobacteria ili Cyanophyta
4. tjedan: Sistematski odjeljak Cyanobacteria ili Cyanophyta
5. tjedan: Sistematski odjeljak Rhodophyta
6. tjedan: Sistematski odjeljak Ochrophyta
7. tjedan: Sistematski odjeljak Chlorophyta
8. tjedan: Ekologija.
9. tjedan: Biogeokemijska uloga algi. Važnost algi
I. kolokvij
10. tjedan: Industrijska upotreba mikro i makro algi: zelena gnojiva, zelene insekticide, hrana za ljude i životinje,
11. tjedan: Industrijska upotreba mikro i makro algi: uzgoj i korištenje žive hrane u akvakulturi, lijekovi, specijalističke kemikalije, bioremedijacija, biogoriva
12. tjedan: Tehnologija uzgoja. Uzgoj glavnih razreda i rodova uzgojnih algi. Tipovi kultura.
13. tjedan: Uzgojni parametri. Metode uzgoja. Determinacija gustoće i rasta algi.
14. tjedan: Optimizacija produkcijskih sustava. Otvoreni sustavi uzgoja.
15. tjedan: Zatvoreni foto-bioreaktori. Genetska modifikacija.
II. kolokvij
Vježbe:
Upoznavanje s načinom rada, uzorkovanja i obrade materijala u laboratoriju; Prikupljanje fitobentoskog materijala te njegovu identifikaciju uz pomoć dostupnih literaturnih ključeva te uz pomoć mikroskopa; Mikroskopiranje vrsta različitih sistematskih odjeljaka Cyanobacteria, Rodophyta, Ochrophyta i Chlorophyta te upoznavanje s morfologijom habitusa, osnovama anatomije i rasplodnim strukturama; Sušenje i kemijska analiza algi; Izolacija, pročišćavanje i identifikacija bioaktivnih komponenata iz algi.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima i vježbama u iznosu od najmanje 85% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.5

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispiti se provode putem pismenih kolokvija (testova) tijekom trajanja predavanja i tijekom ispitnih rokova. Razlika u ispitima postoji samo u obimu gradiva koje studenti kolokvijem polažu. Ispitni testovi se sastoje se od složenih pitanja u kojem svako potpitanje nosi određen dio boda. Za pozitivnu ocjenu potrebito je riješiti više od 50% točnih odgovora. Prolaz na 1. kolokviju omogućuje izlazak na 2. kolokvij, dok neuspješnost na 1. kolokviju usmjeruje studenta na polaganje testa iz cijelog gradiva.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. Barsanti, P. Gualtieri: Algae – Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 2006.

0

DA

S. K. Kim: Handbook of Marine Macroalgae, Biotechnology and Applied Phycology, Pukyong National University, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012.

0

DA

FAO, Manual on the production and use of live food for aquaculture, Rome,1996.

0

DA

Dopunska literatura

R. E. Lee: Phycology. Cambridge University Press, Fourth edition, Cambridge. 2008.
C. Van den Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns: Algae. An Introduction to Phycology. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Biotransformacije hrane
NAZIV PREDMETA Biotransformacije hrane

Kod

KTM209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mila Radan

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o načinima biotransformacije u procesima proizvodnje hrane (poboljšanje okusa, probavljivosti, trajnosti, itd.).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- steći znanja o ulozi enzima u metaboličkim i biotransformacijskim procesima
- znati objasniti opće principe biotransformacije
- znati procijeniti karakteristike prirodnih načina u poboljšanju okusa, probavljivosti i/ili roka trajanja proizvoda kao i moguće utjecaje i načine djelovanja u biološkim sustavima
- znati procijeniti efekt dobro poznatih procesa biotransformacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u biotransformacije i biokatalizu
2. tjedan: Osnovni principi enzima: klasifikacija
3. tjedan: Osnovni principi enzima: aktivnost i regulacije
4. tjedan: Metaboličke reakcije i produkti
5. tjedan: Metaboličke reakcije i produkti
6. tjedan: Mikroorganizmi u transformaciji hrane
7. tjedan: Ostali izvori enzima
8. tjedan: Značajni enzimi u biotehnologiji hrane
9. tjedan: Fermentacija
10. tjedan: Probiotici
11. tjedan: Prednosti biotransformacija
12. tjedan: Poboljšanje probavljivosti, bioraspoloživosti, i trajnosti namirnica
13. tjedan: Poboljšanje okusa
14. tjedan: Praktične aplikacije enzima u biotransformaciji hrane
15. tjedan: Zakonska regulativa

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. Barsanti, P. Gualtieri: Algae – Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 2006.

0

S. K. Kim: Handbook of Marine Macroalgae, Biotechnology and Applied Phycology, Pukyong National University, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012.

0

FAO, Manual on the production and use of live food for aquaculture, Rome,1996.

0

Dopunska literatura

R. E. Lee: Phycology. Cambridge University Press, Fourth edition, Cambridge. 2008.
C. Van den Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns: Algae. An Introduction to Phycology. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Funkcionalna hrana i nutraceutici
NAZIV PREDMETA Funkcionalna hrana i nutraceutici

Kod

KTM210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kolegij daje uvid u pojam funkcionalne hrane i nutraceutika, uključujući njihovu podjelu, utjecaj na ljudsko zdravlje, razvoj takvih proizvoda i zakonske propise. Glavni fokus kolegija je na analizi, kemijskom sastavu, postupcima prerade, bioraspoloživosti, te zdravstvenim učincima bioaktivnih spojeva iz hrane, a studenti će naučiti koji sastojci čine pojedinu namirnicu funkcionalnom, te bolje upoznati njen kemijski sastav i fiziološke učinke.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- znati temeljne pojmove vezane za funkcionalnu hranu i nutraceutike,
- definirati glavne nutritivne komponente i specifičnu funkcionalnu hranu,
- opisati glavne zdravstvene učinke funkcionalne hrane i nutraceutika,
- opisati glavne biološke aktivnosti,
- poznavati osnovne zakonske propise.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Funkcionalna hrana i nutraceutici: Povijest i definicije;
2. tjedan: Kategorije funkcionalne hrane
3. tjedan: Prehrana i zdravlje (bolesti povezane sa prehranom, bioraspoloživost, posebni zdravstveni problemi ...)
4. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni ugljikohidrati
5. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni proteini, peptidi i lipidi
6. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni karotenoidi
7. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Sekundarni biljni metaboliti
8. tjedan: Ostale ne-nutritivne komponente
I. kolokvij
9. tjedan: Specifična funkcionalna hrana: soja, voće i povrće
10. tjedan: Specifična funkcionalna hrana: mlijeko i mliječni proizvodi, riba, meso, ostala hrana i njeni sastojci
11. tjedan: Biološka aktivnost (antioksidativna svojstva, antimikrobna aktivnost, antikancerogena aktivnost, antiupalna svojstva, kardiovaskularni učinci, zaštitno djelovanje na želudac i jetru, djelovanje protiv pretilosti i antidijabetička aktivnost ...)
12. tjedan: Zdravstveni učinci funkcionalne hrane / sastojaka
13. tjedan: Trenutni i budući trendovi u proizvodnji funkcionalne hrane i nutraceutika
14. tjedan: Tehnologije proizvodnje
15. tjedan: Ekonomski aspekti, percepcija javnosti, zakonska regulativa i etička pitanja
II. kolokvij
Vježbe:
Izolacija, pročišćavanje i identifikacija bioaktivnih komponenata/frakcije iz odabrane hrane (npr. pojedini pigmenti, šećeri, terpeni, tioli, fenolni spojevi...), Određivanje antioksidacijske aktivnosti (npr. metode ORAC, FRAP, DPPH, BR, kelatiranje, ...)
- određivanje antimikrobne aktivnosti (disk-difuzijska metoda, određivanje minimalne inhibitorne koncentracije), Pokazna vježba: enzimska inhibicija izoliranih frakcija/spojeva (acetilkolin esteraza, butirilkolin esteraza), vazodilatacijski učinci, antikancerogeni učinci,...

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.5

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita i ocjene aktivnosti seminarskog dijela nastave.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar(3); 80-90% vrlo dobar(4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. I. Boye: Nutraceutical and Functional Food Processing Technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2015.

0

DA

R. E. C. Wildman: Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.

0

DA

R. E. Aluko: Functional Foods and Nutraceuticals, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2012.

0

DA

R. Chadwick, S. Henson, B. Moseley, G. Koenen, M. Liakopoulos, C. Midden, A. Palou, G. Rechkemmer, D. Schroder, A. von Wright: Functional Foods, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003.

0

DA

G. Paliyath, M. Bakovic, K. Shetty: Functional Foods, Nutraceuticals, and Degenerative Disease Prevention, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.

0

DA

Dopunska literatura

Y. Mine, E. Li-Chan, B. Jiang: Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals, Blackwell Publishing Ltd., 2010.
M. Skinner, D. Hunter: Bioactives in fruit: health benefits and functional foods,John Wiley & Sons, Ltd., 2013.
C. C. Akoh: Handbook of Functional Lipids,CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Etnobotanika
NAZIV PREDMETA Etnobotanika

Kod

KTM211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

15

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

5 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o značaju biljaka u biosferi, samoniklim i kultiviranim biljkama i njihovom značaju u prehrani čovjeka

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon procesa učenja znati:
- objasniti značaj biljaka u biosferi
- analizirati povezanost čovjeka i biljaka od samog njegovog nastanka do danas
- objasniti značaj kultiviranja biljaka
- prepoznati najčešće vrste žitarica, njihovo podrijetlo i objasniti njihov značaj za čovjeka
- navesti najčešće vrste mahunarki, njihovo podrijetlo te nutritivnu vrijednost
- razlikovati najčešće vrste povrća, navesti njihovo podrijetlo i objasniti primjenu u prehrani čovjeka
- samoniklo jestivo bilje
- analizirati raznolikost različitih vrsta i sorti voća, navesti njihovo podrijetlo i opisati nutritivne vrijednosti u prehrani čovjeka
- opisati mitološke zanimljivosti za različite vrste voća
- navesti različite vrste uživala, kava, čaj i kakao i njihov utjecaj na prehranu čovjeka
- analizirati proces nastanka različitih pića i njihov utjecaj na zdravlje čovjeka
- klasificirati najčešće biljke u sklopu različitih bioma na Zemlji te analizirati njihov značaj i primjenu u gospodarstvu
- analizirati najčešće biljke koje se koriste kao začini
- razlikovati otrovne biljke i analizirati utjecaj njihovih otrova na čovjeka
- objasniti transgene biljke i njihov utjecaj na bioraznolikost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj biljaka za čovjeka,
2. tjedan: Biljke kao hrana, kultiviranje biljaka
3. tjedan: Biljke u funkciji prehrane
4. tjedan: Žitarice
5. tjedan: Mahunarke i povrće
6. tjedan: Voće
7. tjedan: Samoniklo jestivo bilje
8. tjedan: Kava, čaj, kakao
9. tjedan: Alkoholna pića
10. tjedan: Drvo i biljna vlakna
11. tjedan: Začini
12. i 13. tjedan: Otrovne tvari
13. tjedan: Psihoaktivne tvari
14. tjedan: Transgene biljke
15. tjedan: II. Kolokvij
Seminari: Obrada odabranih tema koje prate sadržaj predavanja i rasprava
Terenska nastava: Upoznavanje i herbariziranje i fotografiranje biljaka u bližem okolišu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada na temu po izboru, herbarij ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

0.5

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Seminar - 10 %
Herbarij i fotografije biljaka – 10%
Usmeni ispit - 80 %

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Nikolić: Sistematska botanika, raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa, Zagreb, 2013.

1

DA

L. Luczaj i sur.: Wild vegetable mixed sold in the markets of Dalmatia (Southern Croatia), Journal of etnobiology and etnomedicine. 9 (2013) 1-12.

0

DA

L. Luczaj i sur.: Wild food plant used in the villages of the Lake Vrana Nature Park (northen Dalmatia, Croatia). Acta Soc.Bot. 82 (2013) 275-281.

0

DA

G. Mateljan: Najzdravije namirnice svijeta, Profil, Zagreb, 2009.

0

DA

F. Ehrendorfer, K. Mägdefrau: Sistematika, evolucija i geobotanika, Udžbenik botanike. Školska knjiga, Zagreb, 1984.

0

DA

D. von Denfer, H. Ziegler: Morfologija i fiziologija, udžbenik botanike. Školska knjiga, Zagreb, 1982.

0

DA

B. E. Wyk, M. Wink: Medicinal plants of the world. Timber Press. Portland, London, 2004.

0

DA

Dopunska literatura

J. Marčinković: Božja biljna ljekarna. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
S. Sardelić: Samoniklo jestivo bilje, mišanca, gruda, parapač... wild edible herbs-Mišanca, Gruda, Parapač, etnološka istraživanja, 1(12-13) (2008) 387-396.
Lj. Grlić: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. A. Cesarec, Zagreb, 1990.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Novi proizvodi od voća i povrća
NAZIV PREDMETA Novi proizvodi od voća i povrća

Kod

KTM212

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s novim metodama i tehnikama minimalnog procesiranja voća i povrća. Osim važne uloge same sirovine prilikom dobivanja visokokvalitetnog minimalno procesiranog proizvoda, važno je znati odabrati i provesti određene jedinične operacije, te primijeniti odgovarajuće konzervanse (osobito sredstava za sprječavanje posmeđivanja) i higijenska sredstva prilikom obrade svježeg voća i povrća. Kroz kolegij, uz pomoć nekoliko primjera iz prakse, obradit će se i vrste pakiranja te razne kemijske, biokemijske i mikrobiološke promjene minimalno procesirane hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija studenti će:
- poznavati neke od novih tehnika koje se koriste u preradi voća i povrća,
- razlikovati prednosti primjene takvih postupaka u usporedbi s onim konvencionalnim,
- znati opisati postupak proizvodnje minimalno procesiranog voća i povrća, počevši od odabira vrste, sorte i kvalitete sirovine, do dobivanja visokokvalitetnog gotovog proizvoda,
- znati svrhu učinkovitog sredstva za pranje sirovina, razumjeti važnost održavanja higijenskih uvjeta, odabrati odgovarajuću metodu pakiranja te objasniti njen utjecaj na održivost proizvoda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i definiranje novih proizvoda od voća i povrća, fresh-cut voće i povrće
2. tjedan: Minimalno procesiranje voća i povrća (MPVP)- jedinični procesi i faze
3. tjedan: Minimalno procesiranje voća i povrća termičkim i ne-termičkim tehnikama
4. tjedan: Metode procesiranja i njihove glavne karakteristike
5. tjedan: Metode pakiranja; Pakiranje u modificiranoj atmosferi
6. tjedan: Novi trendovi u pakiranju procesirane hrane
7. tjedan: Aktivna i inteligentna pakiranja
I. kolokvij
8. tjedan: Uloga sirovine (vrsta, sorta) i njene kvalitete (stupanj zrelosti, zdravstveno stanje, itd.) u proizvodnji visokokvalitetnog MPVP.
9. tjedan: Uloga sirovine (vrsta, sorta) i njene kvalitete (stupanj zrelosti, zdravstveno stanje, itd.) u proizvodnji visokokvalitetnog MPVP- nastavak
10. tjedan: Primjena higijenskih sredstava u obradi svježeg voća i povrća
11. tjedan: Primjena prirodnih konzervansa u minimalno procesiranoj hrani
12. tjedan: Sprječavanje posmeđivanja
13. tjedan: Utjecaj minimalnog procesiranja na mikrobiološku kontaminaciju proizvoda
14. tjedan Utjecaj minimalnog procesiranja na kvalitetu i trajnost finalnog proizvoda.
15 tjedan: Utjecaj minimalnog procesiranja na nutritivni i fitokemijski sastav finalnog proizvoda.
II. kolokvij
Seminari:
Od sirovine do konačnog proizvoda – planiranje i osmišljavanje novog proizvoda, pojedine faze proizvodnje; Novi proizvodi od voća (proizvodnja fresh cut jabuke, lubenice, ananasa, itd.); Novi proizvodi od povrća (proizvodnja fresh cut salate, kupusa, mrkve i sl.); Super voće i dodaci prehrani na bazi super voća; Biološki aktivni spojevi i njihova funkcija – Funkcionalna hrana; Zakonske regulative i HACCP sustav u minimalno procesiranoj hrani; Prezentacija studenskih seminarskih radova na odabranu temu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, seminarima, vježbama, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Prisutnost na vježbana i refer

0.5

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. M. Alzamora, M. S. Tapia, A. Lopez-Malo: Minimally Processed Fruit and Vegetables, Aspen Publishers, Glyndon, 2000.

0

DA

V. M. Gomez-Lopez: Decontamination of Fresh and Minimally Processed Produce. John Wiley & Sons. USA, 2012.

0

DA

M. W. Siddiqui, M. S. Rahman: Minimally Processed Foods: Technologies for Safety, Quality, and Convenience. Springer, New York, 2015.

0

DA

T. Ohlsson,N. Bengtsson: Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Publishing, England, 2002.

0

DA

Dopunska literatura

Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemija aroma
NAZIV PREDMETA Kemija aroma

Kod

KTM213

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o kemiji aroma, razumijevanje aktiviranja receptora njuha i okusa, poznavanje struktura organskih spojeva s tipičnim aromama i njihova podjela, poznavanje osnovnih mehanizama nastanka aroma te metode izolacije aroma.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- opisati temeljne pojmove, vrste aroma, okusno aktivne molekule, pravnu regulativu vezanu za arome te toksikološku procjenu aroma i dopuštene koncentracije biološki aktivnih tvari
- ilustrirati načine percepcije aroma (miris i okus), mehanizme nastanka prirodnih aroma, podjelu aromatičnih tvari prema kemijskoj strukturi
- demonstrirati temeljne postupke izolacije aroma iz krutih i tekućih uzoraka (vršne pare, isparljive, poluisparljive i neisparljive tvari)
- odrediti prikladne mehanizme nastanka aroma iz specifičnih uzoraka, osobito arome izvedene iz ugljikohidrata i proteina te arome lipidne oksidacije
- predložiti prikladne postupke obrade uzoraka uvažavajući temeljna načela destilacije i ekstrakcije, mogućnosti nastanka artefakata, strukturnu povezanost među aromatičnim spojevima i prikladan mehanizam nastanka
- izabrati ispravan kemijski pristup u rješavanju problema iz područja kemije aroma, polazeći od usvojenih znanja iz organske kemije i biokemije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kemiju aroma. Klasifikacija aroma. Prirodne, prirodno-identične i umjetne aromatične tvari. Aromatični pripravci. Arome dobivene termičkim postupkom. Arome dima. Mješavine aroma. Osvrt na kvalitetu aroma.
2. tjedan: Kratki pregled razvoja kemije aroma. Pravna regulativa. Prirodne, prirodno-identične i umjetne arome - razlike SAD i EU. Nova pravna regulativa EU.
3. tjedan: Pravilnik o aromama (NN) s naglaskom na kemijske specifikacije aroma i najviše dopuštene vrijednosti biološki aktivnih tvari u aromatiziranoj hrani. Pravilnik o prehrambenim aditivima (NN). Tvari za zaslađivanje. Pojačivači arome.
4. tjedan: Osjet mirisa. Aktiviranje receptora mirisa. Osjet okusa - osnovne kvalitete okusa. Aktiviranje receptora okusa. Primjer aromagrama.
5. tjedan: Molekule sa senzorskim učincima – primjeri kemijskih struktura: bockave molekule; molekule za hlađenje; jake, oštre molekule sa grijanjem i vrućim podražajem, molekule sa stezanjem, skupljanjem. Okusno aktivne molekule – primjeri struktura: sladila (nutritivni, nenutritivnizaslađivači, prirodni ugljikohidratni, neugljikohidratni, umjetni zaslađivači), soli, kiseline, gorke tvari i umami tvari (mononatrijevglutamat, inozinmonofosfat).
6. tjedan: Podjela aromatičnih tvari prema kemijskoj strukturi: aromatične tvari I (C, H, O spojevi: alkoholi, fenoli, kiseline, ketoni, karotenoidi, iononi i srodni spojevi, ugljikovodici) – primjeri; podjela aromatičnih tvari prema kemijskoj strukturi aromatične tvari II (heterocikličiki spojevi sa kisikom: oksirani, furani, hidrofurani, pirani i oksepini; heterociklički spojevi s dušikom i/ili sumporom) – primjeri, aromatične tvari III (spojevi sa sumporom: tioli, tioeteri, sulfidi, heterociklički spojevi sa sumporom) – primjeri
7. tjedan: Mehanizmi nastanka aroma iz ishodnih spojeva. Terpeni(biosenteza preko MVA i DXP). Norizoprenoidi (mehanizam razgradnje karotenoida). Fenilpropanski derivati (šikiminski biogenetski put).
8. tjedan: Arome izvedene iz ugljikohidrata i proteina. Maillardove reakcije. Aldone reakcije i retro-aldolne reakcije. Streckerove degradacije (cistein, metionin). Usporedba Streckerove degradacije i Amadori pregradnje.
9. tjedan: Neovisni putovi nastanka Streckerovih aldehida. Nastanak produkta Amadori pregradnje transaminacijom i Streckerovog aldehida dekabroksilacijom α-ketokabroksilnih kiselina. Streckerova degradacija i Amadori pregradnja u nastanku arome i boje.
10. tjedan: Reakcije heterociklizacije (nastanak furfurala, hidroksimetilfurfurala, 5-metil-4-hidroksi-3(2H)-furanona, formil-furola, izomaltola, pirazina, oksazola i tiazola). Arome termiθke degradacije vitamina B1.
11. tjedan: Arome lipidne oksidacije. Triplet i singlet kisik. Lipidna oksidacija preko radikala (inicijacija, propagacija i terminacija). Hidroperoksidi i raspad hidroperoksida. Laktoni.
12. tjedan: Neradikalna lipidna oksidacija. Enzimska lipidna oksidacija (lipoksigenacija). Arome nastale enzimskim reakcijama i djelovanjem mikroorganizama (diacetil iz laktoze, aroma luka i češnjaka).
13. tjedan: Metode izolacije aroma. Ekstrakcija otapalom. Ubrzana ekstrakcija otapalom. Superkritična ekstrakcija fluidima. Frakcioniranje ekstrakata. Koncentriranje ekstrakata.
14. tjedan: Destilacijske metode. Tehnike izolacije vršnih para (statička, dinamička). Termička desorpcija. Sorpcijske tehnike: mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi; ekstrakcija vršnih para i ekstrakcija na miješajućem štapiću.
15. tjedan: Primjeri kemijskih profila aroma odabranih prehrambenih proizvoda: Aroma meda. Aroma pržene kave. Aroma vina. Aroma mesnih prerađevina. Aroma sira.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu što će se vrednovati u konačnoj ocjeni s težinskim koeficijentom 5%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti tijekom nastave mogu polagati 2 parcijalna testa. Ukoliko ne polože parcijalne testove studenti će se ocjenjivati na pismenom ispitu (ispitni rok). Ocjena na parcijalnim testovima i pismenom ispitu se formira na slijedeći način: 51-60% dovoljan (2); 61-75% dobar (3); 76-88% vrlo dobar (4); 89-100% izvrstan (5). Ukupna ocjena se formira zbrajanjem svih aktivnosti (za svaku aktivnost se % uspješnosti množi s težinskim koeficijentom): 5% x nazočnost i aktivnost na predavanjima i seminarima + 10% x uspješnost na vježbama + 40% x uspješnost na I. testu + 45% x uspješnost na II. testu.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković: Kemija aroma (recenzirana interna skripta), KTF-Split, 2011.

0

Web

D. Rowe: Chemistry and Technology of Flavours and Fragrances, Blackwell, 2005.

2

C. Fisher, T. R. Scott: Food Flavours: Biology and Chemistry, Royal Chemical Society, 1997.

1

Dopunska literatura

K. A. Smith: Advances in Flavours and Fragrances, Royal Chemical Society, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Prerada citrusa
NAZIV PREDMETA Prerada citrusa

Kod

KTM214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o citrusima, njihovom nutritivnom značaju, načinima prerade te glavne grupe proizvoda od citrusa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će:
- poznavati osnovne karakteristike ploda citrusa (taksonomiju, morfologiju, i fiziologiju)
- moći demonstrirati temeljne postupke u proizvodnji soka od citrusa
- poznavati kemijski sastav i svojstva te načine dobivanja eteričnih ulja citrusa
- znati druge proizvode od citrusa i osnove njihovih proizvodnih postupaka kao i nusproizvode koji u tim postupcima nastaju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest i značaj citrusa.
2. tjedan: Tehnološki razvoji industrije citrusa.
3. tjedan: Opis voća od citrusa. Kemijski sastav i svojstva citrusa.
4. tjedan: Prerada citrusa.
5. tjedan: Tehnologija proizvodnje soka. Standardi (Codex).
6. tjedan: Procesne tehnike i izvedbe u proizvodnji soka
7. tjedan: Kemijske reakcije u procesu proizvodnje soka.
8. tjedan: Drugi proizvodi od citrusa.
9. tjedan: Nutritivna vrijednost citrusa.
10. tjedan: Proizvodnja esencijalnih ulja od citrusa.
11. tjedan: Sporedni proizvodi u proizvodnji.
12. tjedan: Kontrola kakvoće. Zakonski propisi.
13. tjedan: Karakterizacija esencijalnih ulja od citrusa.
14. tjedan: Sadašnja i buduća primjena esencijalnih ulja od citrusa.
15. tjedan: Terapeutska svojstva esencijalnih ulja.
Vježbe: Izolacija i kemijska karakterizacija eteričnog ulja iz kore citrusa; Proizvodnja pektina; Proizvodnja sokova od citrusa i želiranih proizvoda; Proizvodnja arancina

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za laboratorijske vje

0.2

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Berk: Citrus processing, 1st Ed.,Academic press, Elsevier Inc, 2016.

0

DA

I.A. Khan: Citrus Genetics, Breeding and Biotechnology, CAB, UK, 2007.

0

DA

G. Dugo, L. Mondello: Citrus Oils Composition, Advanced Analytical Techniques, Contaminants, and Biological Activity, CRC Press, 2011.

0

DA

Dopunska literatura

G. Dugo, A. Di Giacomo: Citrus The genus citrus, Taylor&Francis, London, 2002.
B. S. Patil, N. D. Turner, E. G. Miller, J. S. Brodbelt: Potential Health Benefits
of Citrus, American Chemical Society, Washington, DC 2006.
D. A. Kimball: Citrus processing. A complete guide, Sec. ed. C.H.I.P.S., 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Uvod u znanstveno-istraživački rad
NAZIV PREDMETA Uvod u znanstveno-istraživački rad

Kod

KTM215

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente za organizaciju znanstvenog istraživanja, ovladati načelima i metodologijom prikupljanja podataka i literature, načinom obrade i analizom dobivenih podataka te prezentacijom rezultata prema načelima etičke odgovornosti u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- objasniti važnost znanosti i znanstveno istraživačkog rada
- opisati vrste znanstvenih područja, polja i grana znanosti, znanstvene institucije i zvanja
- objasniti ulogu zakonodavstva u znanosti
- pretraživati i koristiti bibliografske baze podataka i druge izvore znanstvenih informacija
- organizirati provedbu znanstvenog istraživanja
- objasniti strukturu i značenje dijelova znanstvenog rada
- analizirati znanstveni problem te interpretirati rezultate
- samostalno oblikovati znanstveni rad od pisanja, tehničke obrade, izlaganja i prezentacije
- objasniti ulogu etičke odgovornosti u znanstveno istraživačkom radu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje. Povijesni razvoj znanosti. Znanstvene spoznaje.
2. tjedan: Znanost i zakonodavstvo (područja i grane znanosti, znanstvene institucije, organizacije, programi, deklaracije, znanstvena zvanja)
3. tjedan: Klasifikacija i vrste radova. Ciljevi i svrha znanstvenog rada. Razlike između znanstvenog i stručnog rada.
4. tjedan: Komponente znanstvenog rada (uočiti problem, proučiti problem, postaviti hipotezu, dizajnirati istraživanje, provesti istraživanje i obraditi rezultate, potvrditi ili odbaciti hipotezu, objaviti rezultate)
5. tjedan: Izvori informacija. Pretraživanje literature. Baze podataka.
6. tjedan: Eksperiment. Organizacija rada na terenu i u laboratoriju. Planiranje, provedba, ispitivanja.
7. tjedan: Obrada rezultata: sortiranje, statistika, modeliranje.
8. tjedan: Pisanje članka (znanstvenog, stručnog, preglednog, znanstveno-popularnog).
9. tjedan: Prezentacija istraživanja. Postersko izlaganje.
10. tjedan: Prezentacija istraživanja. Usmeno izlaganje. Osnovna načela u izlaganju rada.
11. tjedan: Citiranje literature. Korištenje računalnih tehnika pri citiranju.
12. tjedan. Ključne riječi. Slikovni sažetak.
13. tjedan: Prijave na stručne i znanstvene skupove. Objavljivanje članka. Recenzije znanstvenih radova.
14. tjedan: Mjera vrijednosti članaka (citiranost, indeksiranost, impact faktor).
15. tjedan: Znanstveno-istraživačka etika.
Seminar: izrada seminarskog rada, izrada posterskog priopćenja, izrada prezentacije seminarskog rada i usmeno izlaganje seminarskog rada.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, seminari 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Završni pismeni ispit ili dva parcijalna kolokvija (50% u ukupnoj ocjeni).
Pisani seminarski rad (25% u ukupnoj ocjeni).
Usmeno izlaganje pisanog seminarskog rada (20% u ukupnoj ocjeni).
Izrada posterskog priopćenja na temelju pisanog seminarskog rada (5% u ukupnoj ocjeni).
Prag prolaznosti je 60%.Ocjene: dovoljan (60% - 69%), dobar (70% - 79%), vrlo dobar (80% - 89%), izvrstan (90% - 100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Marušić i sur.: Uvod u znanstveni rad u medicini, 5. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.

1

V. Silborčić: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

1

J. Kniewald: Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb, 1993.

1

Dopunska literatura

A. Tkalac Verčić, D. Sinčić Čorić, N. Pološki Vokić: Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, M.E. P. d.o.o., Zagreb, 2010.
M. I. Miljević: Metodologija naučnog rada, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2007.
Z. V. Popović: Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao, Beograd, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.
 

 

 

Senzorske analize hrane
NAZIV PREDMETA Senzorske analize hrane

Kod

KTM216

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

20

15

10

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa osnovama senzorske percepcije i senzorskim svojstvima hrane, te provođenjem senzorske analize radi procjene kakvoće i prihvatljivosti različitih vrsta hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
- definirati pojmove povezane sa senzorskom analizom sukladno normama
- objasniti anatomsko-fiziološke osnove senzorskih analiza hrane
- raspoznati i razlikovati pojedine senzorske osobine karakteristične za određene vrste hrane
- povezati provođenje senzorskih analiza sa provođenjem kontrole kvalitete hrane

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u senzorsku analizu (definicija, povijesni razvoj i primjena),
2. tjedan Olfaktorni aparat -mehanizam, značajke
3. tjedan Zakonski propisi i norme u području senzorske analize
4.tjedan: Svojstva hrane (okus, miris, izgled, tekstura, zvuk)
5.tjedan: Fiziološke osnove senzorske analize: osjetilo njuha
6.tjedan: Fiziološke osnove senzorske analiza: osjetilo okusa
7. tjedan Organizacija i provedba programa senzorske analize - čimbenici koji
utječu na senzorsku ocjenu
8. tjedan: Vrste testova u senzorskoj analizi (analitički testovi i testiranje
potrošača)
9. tjedan: Testovi razlika, testovi sklonosti
10. tjedan: Deskriptivna senzorska analiza
11. tjedan: Izbor i treniranje ocjenjivača
12 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - maslinovo ulje
13 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - vino
14 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - mlijeko i sirevi
15. tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - fermentirani mliječni proizvodi (jogurt, kefir . . .)
Vježbe:
Upoznavanje sa osnovnim mirisima i okusima; Primjena različitih vrsta testova; Statistička obrada i interpretacija rezultata senzorske analize

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit na kraju odslušanih predavanja

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H. Stone, J. L. Sidel: Sensory Evaluation Practices 3rd Ed., Elsevier Academic Press San Diego, California, USA, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

H. T. Lawless, H. Heymann: Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, 2nd Ed., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Suvremene metode pakiranja hrane
NAZIV PREDMETA Suvremene metode pakiranja hrane

Kod

KTM217

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje i realizaciju novih tehnika pakiranja hrane u skladu s karakteristikama prehrambenih proizvoda i zahtjevima tržišta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- definirati osnovne funkcije ambalaže
- opisati različite vrste materijala za pakiranje hrane koje su danas u upotrebi
- opisati potencijalni rizik vezan za mogućnost kontaminacije hrane
- opisati razvoj i karakteristike modernih ambalažnih materijala
- objasniti principe i procese povezane s novim tehnikama pakiranja kao što su aseptično, aktivno i inteligentno pakiranje, te pakiranje u modificiranoj atmosferi.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Funkcije pakiranja. Ambalažni materijali i oblici.
2. tjedan: Aseptično pakiranje hrane. Sterilizacija površine materijala koji je u dodiru s hranom.
3. tjedan: Sustavi za aseptično pakiranje. Kontrola kvalitete aseptičnog pakiranja.
4. tjedan: Ambalaža za pakiranje hrane koja se priprema u mikrovalnoj pećnici.
5. tjedan: Vakuum pakiranje.
6. tjedan: Aktivno pakiranje: razvoj i definicija. Sustavi za aktivno pakiranje. Samozagrijavajuća i samohladeća ambalaža.
7. tjedan: Materijali za aktivno pakiranje, apsorberi kisika i etilena, antioksidativno pakiranje, antimikrobno pakiranje, apsorberii/emiteri arome i mirisa.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Inteligentno pakiranje, Pokazatelji kvalitete proizvoda: pokazatelji svježine, vrijeme-temperatura pokazatelji, pokazatelji koncentracije plina, radio frekvencijska identifikacija, biosenzori.
9. tjedan: Jestivi ambalažni materijali: polisaharidi, lipidi, proteini, kompozitni materijali. Dodatci filmovima. Bionanokompoziti. Primjena materijala.
10. tjedan: Biomaterijali i biorazgradljivi ambalažni materijali: podjela i definicija razgradljivosti. Okso-biorazgradljivi materijali, škrob, hemiceluloza, hitin, polilaktid, biopolietilen, biopoli(etilen-tereftalat), poli(hidroksialkanoati)
11. tjedan: Svojstva biomaterijala za ambalažu: barijerna i mehanička svojstva.Ograničenja i metode za poboljšanje funkcionalnosti . Primjena.
12. tjedan: Pakiranje u modificiranoj atmosferi (MAP): uvod, razvoj i principi. Plinovi koje se upotrebljavaju za MA. Metode realizacije MA: aktivna i pasivna MAP.
13. tjedan: Oprema za MAP. Ambalaža za MAP. Mikrobiologija i sigurnost MAP. Primjena.
14. tjedan: Pakiranje u modificiranoj atmosferi: svježe meso i hrana iz mora, voće i povrće.
15. tjedan: Ambalaža i održivi razvoj: trendovi i inovacije. Procjena cjeloživotnog ciklusa ambalaže.
Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Seminarski rad +prezentacija, A2(uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij (**) tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita (*) u redovitim ispitnim rokovima a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Vuković, K. Galić, M. Vereš: Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007.

1

G. L. Robertson: Food packaging, CRC Press, Boca Raton, 2013.

1

R. Ahvenainen: Novel food packaging techniques, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2003.

1

Dopunska literatura

N. Stipanelov Vrandečić: Ambalaža, recenzirana interna skripta, Kemijsko tehnološki fakultet, Split, 2010.
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN/2005.
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, NN/2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kvaliteta i sigurnost proizvoda ribarstva
NAZIV PREDMETA Kvaliteta i sigurnost proizvoda ribarstva

Kod

KTM218

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Proizvodi ribarstva spadaju u visoko vrijedne namirnice i čine važan dio ljudske prehrane. Zbog svog kemijskog sastava spadaju u kategoriju lako pokvarljivih namirnica. U zadnjih 20 godina prošlog stoljeća porast infekcija izazvanih hranom je u porastu, a otrovanja hranom morskog porijekla vrlo su česta. Prisustvo bioloških (bakterije, virusi, nametnici) i kemijskih (rezidue, biotoksini) opasnosti u ribi i drugim morskim organizmima vrlo je teško kontrolirati zbog prisutnosti toksina u prirodnom staništu samih organizama, samim time predstavlja rizik za potrošače i zahtijeva kontrolu analitičke metode za detekciju parametara kakvoće u sirovoj hrani. Ovaj kolegij se bavi parametrima kakvoće u proizvodima ribarstva. Osim upoznavanja parametara kakvoće i njihove uloge u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti/sigurnosti hrane, osobita pažnja će se posvetiti razumijevanju cjelokupnog funkcioniranja lanca distribucije u prehrambenoj industriji. Naglasak predmeta je na razumijevanju čimbenika koji utječu na sigurnost proizvoda ribarstva, prepoznavanju parametara kvalitete kao i poznavanju principa i analitičkih postupaka u ocjeni kvalitete i sigurnosti proizvoda ribarstva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnovnih pojmova iz kemije, biokemije i mikrobiologije.
Položen ispit iz kolegija Tehnologija proizvoda ribarstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija, studenti će moći:
- procijeniti opasnosti iz okoliša koji predstavljaju rizik za potrošača u proizvodima ribarstva.
- prepoznati i analitički odrediti specifične parametre kvalitete za određeni proizvod.
- prepoznati rizike pojedinih proizvoda na temelju karakteristika samog proizvoda (NaCl, aw, pH, temperatura).
- odrediti rok trajanja pojedinog proizvoda, koristeći relevantne senzorne, mikrobiološke, biokemijske i kemijske metode.
- procijeniti rizike u lancu opskrbe proizvodima ribarstva.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Trendovi i problemi u proizvodnji proizvoda ribarstva, pojam kvalitete hrane.
2. tjedan: Kvarenje proizvoda ribarstva.
3. tjedan: Posmrtne promjene na mesu ribe.
4. tjedan: Posmrtne promjene na mesu ribe – nastavak.
5. tjedan: Degradacija.
6. tjedan: Faza bakterijske razgradnje ribe.
7. tjedan: Senzorska ocjena kakvoće ribe.
8. tjedan: Kemijski pokazatelji svježine i kvarenja ribe.
9. tjedan: Hlapljivi amini.
10. tjedan: Biogeni amini.
11. tjedan: Histamin.
12. tjedan: Promjene u mastima, kvarenje masti.
13. tjedan: Promjene u fizičkim svojstvima mesa ribe.
14. tjedan: Biorezidue i konzervansi u proizvodima ribarstva.
15. tjedan: Praktična primjena i korisnost parametara kakvoće u praksi, ocjena rizika.
Vježbe:
Senzorska ocjena proizvoda ribarstava. Destilacijska metoda određivanja količine TVB-N i TMA-N. Mjerenje pH vrijednosti ribljeg mesa, dielektričnih svojstava i teksture tijekom pohrane različitih vrsta riba u različitim uvjetima skladištenja. Određivanje NaCl udjela u različitim proizvodima ribarstva. Posjet Laboratoriju za kontrolu kvalitete hrane animalnog porijekla, Veterinarskog zavoda u Splitu. Određivanje histamina. Mjerenje stupnja oksidacije lipida u hrani nastale tijekom prerade i/ili skladištenja, određivanjem sekundarnih produkata lipidne oksidacije npr. malondialdehida (MDA) tiobarbiturnim testom /TBARS ili TBK. Upoznavanje parametara kakvoće ribljeg ulja. Određivanjeanisidinskog broja, peroksidnog broja, kiselinskog broja i TBARS testa za riblje ulje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (i predavanja i vježbe), aktivno sudjelovati u nastavnom procesu te položiti ispit (kolokvije). Prisutnost na nastavi će se evidentirati, a izostanak je potrebno opravdati. Stopostotna prisutnost na nastavi će se nagraditi s 2 boda na kolokviju.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je u dvije cjeline. Studenti ove cjeline polažu odvojeno kroz dva pismena testa od kojih svaki nosi po 50 bodova, a sastoje se od gradiva odslušanog na predavanjima i na praktikumu. Da bi se jedna cjelina smatrala položenom potrebno je postići najmanje 60%. Ako student više puta izlazi na pojedini ispit, kao rezultat se uzima prosjek od svih prethodno ostvarenih rezultata (primjer: prvi izlazak na Ispit A: 15 bodova (33,3%); drugi izlazak na Ispit A: 30 bodova (66,7%); rezultat Ispita A: (15+30)/2 = 22,5 bodova (50%)). Na kraju semestra, ukoliko je student zadovoljan ocjenom ista se upisuje u indeks, u suprotnom može usmeno odgovarati za veću ocjenu.
Konačna ocjena će se određivati prema kriteriju: <60% - ocjena 1 (nedovoljan), 60% - 70% - ocjena 2 (dovoljan), 71% - 80% - ocjena 3 (dobar), 81% - 90% - ocjena 4 (vrlo dobar), 91% - 100% - ocjena 5 (izvrstan).
Dodatne bodove (maksimalno 2) student može dobiti ukoliko pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za predmet, uvijek je pripremljen/-na; postavlja pitanja i aktivno sudjeluje u raspravama, ispunjava sve terenske zadatke (vidi rubriku O predmetu > Pohađanje nastave).
Uvjet za potpis: uredan dolazak na sve oblike nastave (vidi rubriku Obveze studenata).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. B. Luten, T. Borresen, J. Oehlenschlager: Seafoodfromproducer to consumer, Integrated approach to quality, Elsevier, Amsterdam, 1997.

0

DA

H. A. Bremner: Safety and quality issues in Fish Processing, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, SAD, 2002.

0

DA

T. Borresen: Improving sea food products for the consumer, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England, 2008.

0

DA

I. Martinez, D. James, H. Loreal: Application of modern analytical techniques to ensure sea food safety and authenticity, FAO, Rome, Italy, 2005.

0

DA

J. Havranek, M. Tudor Kalit, R. Bažok, J. Đugum, D. Grbeša, M. Hadžiosmanović, A. Ivanković, I. Jakopović, S. Orešković, V. Rupić, D. Samaržija: Sigurnost hrane od polja do stola, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 2014.

0

DA

Dopunska literatura

Methods of Analysis of AOAC International, 2000.
S. Duraković: Moderna mikrobiologija namirnica, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.
F. M. Garfield: Quality Assurence for Analytical Laboratories, AOAC International, Gaithersburg, Md., 2000.
S. E. Mortimer, C. A. Wallace, C. A. Cassianos: HACCP, Blackwell Science, Oxford, 2001.
V. Turčić: HACCP i higijena namirnica, Zagreb, 2000.
M. J. Juran: Planiranje i analiza kvalitete: od razvoja proizvoda do upotrebe 3. izd., Mate, Zagreb, 1999.
B. Petz: Osnove statističke metode za nematematičare, 3. izd., Naklada Slap, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Spektroskopske metode u analizi hrane
NAZIV PREDMETA Spektroskopske metode u analizi hrane

Kod

KTM219

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Poznavanje metoda za razdvajanje i identifikaciju organskih spojeva koji se nalaze u hrani važnoj u poljoprivredi i prehrambeno i sl. industriji iz spektara dobivenih modernim spektroskopskim tehnikama (MS, UV/Vis, IR, NMR)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija, student/ica studenti će znati:
- odabrati prikladnu kromatografsku metodu za razdvajanje komponenata smjese tvari koje su izolirane iz hrani,
- odabrati odgovarajuće spektroskopske metode za kvalitativnu analizu hrane i identificirati organske spojeve od interesa,
- povezati podatke iz dobivenih spektara sa strukturnim svojstvima molekule
- primijeniti stečena znanja u istraživačkim projektima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Kromatografska odvajanja; Priprema uzorka. Kromatografija hlapljivih (eterična ulja, pesticidi,…) i nehlapljivih (flavonoidi, aminokiseline, šećeri,...) spojeva.
2. tjedan: Spektrometrija masa; Metode ionizacije i maseni ionizatori. MS/MS metodologije.
3. tjedan: Primjeri različitih klasa organskih spojeva.
4. tjedan: Primjena u analizi spojeva u vinima, alkoholnim pićima, sokovima, eteričnim uljima, i sl. (analiza terpena, norizoprenoida, flavonoida, glukozinolata, pesticida,...)..
5. tjedan: Spektroskopske metode analize; Elektromagnetsko zračenje. Spektroskopske tehnike koje se koriste u identifikaciji organskih spojeva.
6. tjedan: Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija (UV/Vis); Što je kromofor i učinak konjugacije.
7. tjedan: Primjeri spektara različitih klasa organskih spojeva u analizi hrane (fenoli, flavonoidi, antocijani, pigmenti,...).
I. Parcijalni ispit (pismeni, 1 sat i 15 min)
8. tjedan: Infracrvena spektroskopija (IR). Uvod (IR, NIR, Raman).
9. tjedan Primjeri spektara različitih klasa organskih spojeva.
10. tjedan Primjeri FTIR spektara u kvalitatitivnoj analizi i kontroli različite hrane (meso i mesni proizvodi, riba i vezani proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi i žitarice).
11. tjedan: Nuklearna magnetska rezonancija (NMR). Osnovni principi.
12. tjedan: 1H NMR Kemijski pomak. Spin-spin cijepanje. Kvantitativnost.
13. tjedan: 13C NMR. Kemijski pomak. 2D NMR.
14. tjedan: Primjeri spektara različitih klasa organskih spojeva.
15. tjedan: Primjena NMRa (primjeri spektara) u kontroli kvalitete biljnih ulja, određivanju masti, vlage i šećera u prirodnim proizvodima (zrelost i kvaliteta voća i povrća), sadržaja ulja i vlage u žitaricama, utvrđivanje autentičnosti voćnih sokova i vina, karakterizacija proteina i šećera, i sl...
II. Parcijalni ispit (pismeni, 1 sat i 15 min)
Vježbe:
Kromatografija (TLC, GC, i/ili HPLC)(razdvajanje složene smjese hlapljivih i nehlapljivih spojeva – eterična ulja, flavonoidi, pigmenti, i sl.) i spektrometrija masa.; UV/VIS apsorpcijska spektroskopija.; IR spektroskopija: snimanje spektara smjesa odabranih krutih i tekućih spojeva. (eterična ulja, flavanoidi); NMR spektroskopija. Analiza NMR spektara (1H i 13C NMR) odabranih metabolita korištenjem programske podrške SPINWORKS. Analiza dobivenih IR, MS, NMR spektara i usporedba sa spektrima u bazama podataka dostupnim na Internetu (SDBS, NIST,...).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko 2 parcijalna pismeni i jedan usmeni ispit ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita te ocjene iz laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Mohan: Organic Analytical Chemistry, Theory and Practice, Alpha Science International Ltd., Pangbourne England, 2003.

1

R. Flamini, P. Traldi: Mass spectrometry in grape and wine chemistry, Wiley, 2010.

0

DA

D.W. Sun: Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control, Academic Press, 2009.

0

DA

A. Spyros, P. Dais: NMR Spectroscopy in Food Analysis, The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0WF, UK, 2013.

1

Dopunska literatura

E. Pretsch, P. Buehlmann, C. Affolter: Structure Determination of Organic Compounds, Tables of Spectraldata, Third Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000.
H. Günzler, H. U. Gremlich: Uvod u infracrvenu spektroskopiju, Školska knjiga Zagreb, 2006.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Ekološka proizvodnja hrane
NAZIV PREDMETA Ekološka proizvodnja hrane

Kod

KTM220

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

10

0

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Pojam ekološke poljoprivrede ne obuhvaća samo proizvodnu zdrave hrane (hrane u kojoj se ne koriste nikakva umjetna gnojiva, kemikalije i pesticidi ili hormoni) već je to zapravo koncept održivog gospodarenja koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode kojima se nastoji iskoristiti potencijal određenog gospodarstva. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s zakonskim regulativama koji vrijede u RH i EU u proizvodnji i preradi ekološke hrane. Kroz nekoliko primjera ekološkog uzgoja namirnice i/ili proizvoda upoznat će se s izborom sorte / pasmine, kontrolom bolesti i štetnika, uvjetima uzgoja, uvjetima skladištenja, načinom prerade, pakiranja i prezentiranja pojedinih ekoloških proizvoda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija studenti će:
- znati principe ekološke proizvodnje i kontrole hrane u okviru zakonskih odredbi,
- biti sposoban analizirati i kontrolirati cijeli proces uzgoja, prerade i kontrole,
- imati osnovna znanja o uvođenju novih metoda, ideja i dostignuća u ekološkoj proizvodnji,
- biti sposoban razvijati nove proizvode u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ekološka poljoprivreda (ekološka proizvodnja, ekološki proizvod)
2. tjedan: Ekološka proizvodnja hrane - definicija, usporedba s konvencionalnom proizvodnjom, ciljevi, zakonska regulativa
3. tjedan: Ekološka proizvodnja hrane - principi proizvodnje, skladištenje, način prerade, pakiranja i prezentacija proizvoda
4. tjedan: Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj i svijetu
5. tjedan: Zakonska regulativa o ekološkoj proizvodnji u RH i EU (zakonske odredbe, pravilnici, dopune i izmjene zakona, itd.)
Provjera znanja - I kolokvij
6. tjedan: Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja
7. tjedan: Ekološka proizvodnja začinskog bilja
8. tjedan: Ekološka proizvodnja voća i voćnih sokova
9 tjedan: Ekološka proizvodnja povrća
10. tjedan: Ekološka proizvodnja maslina
11. tjedan: Ekološka proizvodnja žitarica i pekarskih proizvoda
12. tjedan: Ekološki uzgoj gljiva
13. tjedan: Ekološko vinogradarstvo i ekološka proizvodnja vina
14 tjedan: Ekološka proizvodnja životinjskih proizvoda - pčelarstvo, proizvodnja u ribarstvu i akvakulturi
15. tjedan: Ekološka proizvodnja životinjskih proizvoda - proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda)
Provjera znanja - II kolokvij
Seminari:
Rukovanje s namirnicama nakon branja i priprema za preradu; Sigurnost pri proizvodnji hrane (HACCP, Hazard Analysis ...); Fermentacija i enzimi u ekološkoj proizvodnji; Pakiranje eko proizvoda i izrada deklaracije; Zakonske regulative vezane uz ekološku proizvodnju odabranog proizvoda; Prezentacija studenskih seminarskih radova na odabranu temu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, seminarima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zakonski propisi iz područja ekološke proizvodnje hrane u RH i EU

0

Web

S. Wright: Handbook of Organic Food Processing and Production, First Edition, Springer Science + Business Media, B.V., London, 1994.

0

DA

J. G. Brennan, S. Alistair: Food Processing Handbook, Volume 1, Second edition. Wiley-VCH, UK, 2012.

0

DA

Dopunska literatura

Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića
NAZIV PREDMETA Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića

Kod

KTM221

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

10 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osmisliti poduzetnički poduhvat i predložiti uporabu funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontrole) u kontekstu prehrambene industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija, studenti će moći:
- oblikovati alternativne prijedloge poduzetničkog poduhvata
- vrednovati i prosuditi prijedloge poduzetničkog poduhvata
- ocijeniti okolinu poduzeća (organizacije)
- preporučiti tijek menadžerskog planiranja
- osmisliti organizacijsku strukture izradom organizacijskih shema (organigrama)
- utvrditi pristupe upravljanju ljudskim resursima
- procijeniti radni učinak i upravljanje kompenzacijama
- pripremiti pristupe vođenju i motivaciji zaposlenika
- razviti prijedlog menadžerske kontrole uz uporabu temeljnih metoda i tehnika kontroliranja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u poslovanje. Pravni oblici poslovnih organizacija (poduzeća). Pojmovi poduzetništva i menadžmenta.
2. tjedan: Modeli, pristupi i odrednice suvremenog poduzetništva.
3. tjedan: Poduzetnički poticaji i rizici. Oblici potpore poduzetništvu.
4. tjedan: Uvod u menadžment. Menadžerske funkcije. Odnos poduzetnika/ice i menadžmenta.
5. tjedan: Okolina organizacije. Metode analize okoline. SWOT i PEST analiza.
6. tjedan: Temelji poslovnog planiranja. Vrste i sadržaj poslovnih planova.
7. tjedan: Priroda organiziranja. Radna mjesta i organizacijske strukture.
8. tjedan: Temeljni oblici organizacijskih struktura.
9. tjedan: Uvod u kadroviranje. Opis radnog mjesta. Regrutiranje i izbor kadrova.
10. tjedan: Upravljanje kompenzacijama. Planiranje troškova zaposlenika.
11. tjedan: Temeljna obilježja vođenja. Vođenje u poduzetništvu i menadžmentu.
12. tjedan: Motivacija i upravljanje međuljudskim odnosima.
13. tjedan: Temeljni kontrole. Pojam, proces i područja kontrole.
14. tjedan: Kontrola poduzetničkog poduhvata.
15 tjedan: Ponavljanje i utvrđivanje gradiva
Seminari:
Organizacija i poduzeće. Pravni oblici poslovnih organizacija. Specifičnosti prehrambene industrije; Generiranje poslovnih ideja; Vrednovanje poslovnih ideja; Uvod u marketinške aspekte poslovne ideje; Razrada marketinškog aspekta poslovne ideje; Razrada marketinškog aspekta poslovne ideje; Organizacijski aspekt poslovne ideje (radna mjesta i organizacijska struktura); Kadrovsko planiranje novog poslovnog poduhvata; Izabrani financijski aspekti poslovne ideje; Razrada izabranih financijskih aspekata poslovne ideje; Razrada izabranih financijskih aspekata poslovne ideje; Motivacija za pokretanje novog poslovnog pothvata. Vođenje; Prezentacija i rasprava razrađenih poslovnih ideja; Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Samostalni rad

1.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

* Tijekom semestra, bit će organizirana dva kolokvija. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju je pozitivno ocijenjen prvi kolokvij. Ukupna ocjena predstavlja srednju vrijednost (pozitivnih) ocjena ostvarenih na oba kolokvija. Pozitivno evaluirani rad studenata zamjenjuje teorijski dio (usmenog) ispita na ispitnom roku
** Rad u skupinama, koji se odnosi na razradu poslovne ideje, a koja se prezentira i evaluira tijekom semestra.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Buble: Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb, 2006. (dijelovi)

0

DA

D. Kružić: Obiteljsko poduzetništvo, EF Split i EF Mostar, Mostar, 2016. (dijelovi)

0

DA

I. Matić, I. Pavić, Ž. Mateljak: Menadžment – priručnik za nastavu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2009.

0

DA

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Komunikacijske vještine
NAZIV PREDMETA Komunikacijske vještine

Kod

KTM222

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za:
- Razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju te čimbenike koji utječu na nju,
- Razvijanje vještine pripreme i prezentiranja stručnih sadržaja na hrvatskom jeziku,
- razvijanje pragmatične jezične kompetencije,
- usvajanje osnovnih načela pisane komunikacije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
- opisati teorije i oblike komunikacije,
- prepoznati i primijeniti vještine aktivnog slušanja,
- primijeniti vještine postavljanja pitanja,
- prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom jeziku,
- kritički prosuđivati vlastite komunikacijske vještine,
- prepoznati govorne disfluentnosti,
- pregovarati i demonstrirati vještinu asertivne komunikacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Definicije komunikacije; pregled teorija komunikacije; međukulturalna komunikacija
2. tjedan: Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija
3. tjedan: Vještine postavljanja pitanja
4. tjedan: Aktivno slušanje i drugi oblici slušanja
5. tjedan: Uvjeravanje i pregovaranje
6. tjedan: Pisana komunikacija, pisanje izvještaja - I dio
7. tjedan: Pisana komunikacija, pisanje izvještaja - II dio
Provjera znanja - I. kolokvij
8. tjedan: Vještina prezentiranja
9. tjedan: Prezentiranje stručnih sadržaja
10. tjedan: Prezentiranje stručnih sadržaja
11. tjedan: Asertivna komunikacija i kritičko razmišljanje
12. tjedan: Suvremeno govorništvo
13. tjedan: Govorne disfluentnosti
14. tjedan: Komunikacija u grupi i timu - I dio
15. tjedan: Komunikacija u grupi i timu - II dio
Provjera znanja - II. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.7

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

0.3

Samostalni rad

0.7

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.1

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se utvrđuje na temelju:
- ocjene prezentacije od strane nastavnika i kolega;
- procjene vještine pisane komunikacije;
- usmenog i pismenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. M. Kovač, N. Sirković: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills, FESB, 2014.

20

Dopunska literatura

J. W. Davies: Communication skills: A Guide for Engineering and Applied Science Students, Pearson: Prentice Hall, 2001.
T. E. Harris, J. C. Sherblom: Small Group and Team Communication, Pearson Education/Allyn & Bacon, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kineziološka kultura, fitness i zdravlje
NAZIV PREDMETA Kineziološka kultura, fitness i zdravlje

Kod

KTM223

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mladen Hraste

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Prvi je cilj kolegija da se studentima pomogne u razumijevanju i provođenju zdravog načina život. Drugi je cilj kolegija da se preko kinezioloških operatora očuva i unaprijedi njihovo zdravlje, podigne kvaliteta njihovog života i studiranja te stekne trajna navika za bavljenje tjelovježbom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon odslušanog kolegija biti u stanju:
- provoditi samostalno participiranje u fitness programima
- provoditi tjelesno aktivan način života
- primijeniti naučena znanja i vještine potrebne za daljnje samostalno učenje i stjecanje novih motoričkih kompetencija
- promicati vrijednosti aktivnoga i zdravoga načina života, te boljeg mentalnog i fizičkog zdravlja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: pojam i definicija kineziologije;
2. tjedan: razvoj i struktura kineziologije
3. tjedan: pojam i definicija jednadžbe specifikacije u sportu
4. tjedan utjecaj i značaj pojedinih faktora na uspješnost u sportu
5. tjedan; upravljanje i faze procesa vježbanja
6. tjedan: kineziološka aktivnost i zdravlje
7. tjedan: pregled znanstvenih istraživanja o učincima kineziološke aktivnosti na ljudsko zdravlje I
8. tjedan: pregled znanstvenih istraživanja o učincima kineziološke aktivnosti na ljudsko zdravlje II
9. tjedan: struktura i obilježja programa suvremene aerobike
10. tjedan struktura i obilježja kardio fitness programa
11. tjedan struktura i obilježja programa s vanjskim opterećenjem
12. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće ruku i ramenog pojasa
13. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće trbuha
14. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće leđa
15. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće zdjeličnog pojasa i nogu
Vježbe:
program suvremene aerobike (pilates 1), program suvremene aerobike (aerobic 1), program suvremene aerobike (zumba), program suvremene aerobike (pilates 2), program suvremene aerobike (aerobic 2), kardio fitness program na bicikl ergometru i orbitreku (manualni i fatburn program), kardio fitness program na bicikl ergometru i orbitreku (intervalni trening visokog intenziteta), kardio fitness program na traci za trčanje i veslačkom ergometru (manuelni i fatburn program), kardio fitness program na traci za trčanje i veslačkom ergometru intervalni trening visokog intenziteta), fitness program s vanjskim opterećenjem za noge

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni prisustvovati minimalno 80% predviđenih sati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za ispit

1.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolegij se ocjenjuje kao aritmetička sredina ocjene iz praktičnog i teoretskog dijela ispita.
Student će dobiti ocjenu odličan (5) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi bez greške, lako i skladno.
Student će dobiti ocjenu vrlo dobar (4) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi bez greške, lako i skladno, ali malo ”tvrđe”.
Student će dobiti ocjenu dobar (3) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi s manjim greškama i uz manje poteškoće.
Student će dobiti ocjenu dovoljan (2) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi s velikim greškama i uz velike poteškoće.
Student će dobiti ocjenu nedovoljan (1) iz praktičnog dijela ispita ako ne može izvesti motorički zadatak ni u elementarnom obliku.
Teoretski dio se polaže pismenim testom.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Skripta iz kolegija Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje, http://www.pmfst.hr/~mhraste/

0

Web

Dopunska literatura

Dennison, P. E., Dennison, G. E. (2010). Brain Gym: Teacher’s Edition. Ventura, CA: Hearts at Play, Inc.
F. Delavier: Anatomski vodič za vježbe snage. Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
D. Milanović i sur.: Fitness, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagrebački športski savez, Fakultet za fizičku kulturu, 1996.
M. Mišigoj-Duraković i sur.:Tjelesno vježbanje i zdravlje. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
M. Mraković: Osnove sistematske kineziologije. Priručnik za sportske trenere (ur. Milanović D., Kolman M.), Fakultet za fizičku kulturu, Hrvatske olimpijski odbor, Zagrebački sportski savez, 1993.
B. J. Sharkey, S. E. Gaskill: Fitness andhealth, Vježbanje i zdravlje, Beograd: Subcom, 2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Diplomski rad
NAZIV PREDMETA Diplomski rad

Kod

KTMODR

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

18.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Stručna praksa
NAZIV PREDMETA Stručna praksa

Kod

KTMOSP

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

3. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

3.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

Zgrade sastavnice (navesti postojeće zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)

Identifikacija zgrade

Zgrada tri fakulteta

Lokacija zgrade

Ruđera Boškovića 35

Godina izgradnje

2015

Ukupna površina u m2

29500

Identifikacija zgrade

Zgrada u Kaštel Sućurcu

Lokacija zgrade

Kaštel Sućurac

Godina izgradnje

1961

Ukupna površina u m2

3000

3.2. Popis nastavnika i suradnika po predmetima

 

Predmet Nastavnici i suradnici

Biokemijsko inženjerstvo

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Biotehnologija algi

 

Biotransformacije hrane

Izv. prof. dr. sc. Mila Radan

Diplomski rad

 

Ekološka proizvodnja hrane

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Etnobotanika

 

Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Fizikalna svojstva hrane

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Funkcionalna hrana i nutraceutici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Kemija aroma

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Kineziološka kultura, fitness i zdravlje

Doc. dr. sc. Mladen Hraste

Komunikacijske vještine

 

Korozija i zaštita materijala

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Kvaliteta i sigurnost proizvoda ribarstva

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Med i drugi pčelinji proizvodi

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Mediteranska prehrana

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Nove tehnike konzerviranja hrane

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Novi proizvodi od voća i povrća

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Održive tehnologije u prehrambenoj industriji

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević

Prerada citrusa

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Primijenjena matematika

Nives Baranović

Projektiranje procesa

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Senzorske analize hrane

 

Sigurnost hrane

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Spektroskopske metode u analizi hrane

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Stručna praksa

 

Suvremene metode pakiranja hrane

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Tehnologija alkoholnih pića

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Tehnologija mesa i mesnih prerađevina

Doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver

Tehnologija obrade voća i povrća

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Tehnologija prerade maslina

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Tehnologija prerade proizvoda ribarstva

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Tehnologija vina

 

Tehnologija žitarica

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Uvod u znanstveno-istraživački rad

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Doc. dr. sc. Marin Ugrina

 

3.4. Optimalan broj studenata

Optimalan broj studenata na diplomskom studiju Prehrambena tehnologija koji se mogu upisati po jednoj godini studija s obzirom na prostor, opremu i broj stalno zaposlenih nastavnika je 24, što predstavlja i upisnu kvotu.

3.5. Procjena troškova studija po studentu

Prosječni godišnji troškovi studiranja po studentu za diplomski studij Prehrambena iznose okvirno 31.500,00 kuna.

3.6. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Prema Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguravanje kvalitete u visokim učilištima (prema „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“), na temelju kojih Sveučilište u Splitu utvrđuje postupke upravljanja kvalitetom, predlagatelj studijskoga programa dužan je sastaviti plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa.

Dokumentacija na kojoj se temelji sustav osiguranja kvalitete sastavnice:

- Pravilnik sustava osiguravanja kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta
- Priručnik sustava osiguravanja kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta

Opis postupaka kojima se vrjednuje kvaliteta izvedbe studijskoga programa

  • za svaki postupak potrebno je opisati metodu (najčešće anketa za studente ili nastavnike, samoevaluacijski upitnik), navesti izvoditelje (sastavnica, sveučilišni ured), način obrade rezultata i informiranja te vremenski plan provedbe
  • ukoliko je opisan u nekom priloženom dokumentu, navesti ime dokumenta i članak.

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika

Postupak studentskog vrjednovanja nastavnog rada provodi Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu u suradnji s Odborima za unaprjeđenje kvalitete na sastavnicama. Postupak čine informiranje studenata i nastavnika, anketiranje studenata anketnim upitnikom, obrada anketnih listića i dostavljanje rezultata, donošenje mjera za unaprjeđenje kvalitete. Postupak je detaljno opisan u Pravilniku o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada Sveučilišta u Splitu. Obrada anketa i dostavljanje rezultata u nadležnosti je Odjela za kvalitetu. Zbirni rezultati za sastavnicu dostavljaju se dekanu i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja

Procedure, pravila i kriteriji za ocjenjivanje studenata obuhvaćaju: način polaganja ispita, uvjete za izlazak na ispit, način vrednovanja preko kolokvija, seminara, aktivnog sudjelovanja na nastavi, ispita i ostalih obveza, uvjete za dobivanje potpisa, popis literature za pripremu ispita, te podatke o nastavniku, asistentu i sl. S načinom ocjenjivanja, terminima konzultacija, kolokvija i ispita te standardima kvalitete za pojedini predmet studente se upoznaje objavom silaba na mrežnim stranicama Fakulteta te na uvodnim predavanjima.

Vrjednovanje dostupnosti resursa (prostornih, ljudskih, informacijskih) za proces učenja i poučavanja

Fakultet osigurava prikladne i potrebne obrazovne resurse za studijski program te potporu za nastavne i nenastavne aktivnosti studenata, koji su usklađeni sa specifičnostima programa i studentskim potrebama, te lako dostupni studentima (opremljene predavaonice, knjižnica, računalne učionice, podrška u izvannastavnim aktivnostima, podrška studentima s invaliditetom i drugo).

Dostupnost i vrjednovanje podrške studentima (mentorstvo, tutorstvo, savjetovanje)

Studentsko vrednovanje, ankete

Praćenje studentske prolaznosti po predmetima i na studiju u cjelini

Analizu uspješnosti studiranja na studiju u cjelini provodi Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu. Analiza se provodi putem anketnog upitnika. Analiza se provodi jednom godišnje na početku akademske godine za prethodnu akademsku godinu. Rezultate provedene analize i mjere za poboljšanje uspješnosti studiranja voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete prezentira Senatu Sveučilišta u Splitu.
Također, ISVU sustav omogućuje da studentska referada i ISVU koordinator prate prolaznost po predmetima i na studiju u cjelini.

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini

Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu definirao je postupak provedbe ankete o vrjednovanju cjelokupnog studija. Anketni upitnik za studentsko vrjednovanje cjelokupnog studija provodi se nakon obrane završnog rada korištenjem platforme Evasys. Cilj ankete je ispitati mišljenje studenata o različitim aspektima studija kojeg su završili te utvrditi čime su bili najmanje zadovoljni kako bi se pokušali unijeti pozitivni pomaci u kvaliteti sadržaja i izvedbe studija. Obradu podataka provodi Odjel za kvalitetu i rezultate dostavlja pročelniku Odjela i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Postupci za dobivanje povratnih informacija od vanjskih dionika (alumni, poslodavci, tržište rada i ostale relevantne organizacije)

Kontaktiranje bivših studenata koji izražavaju svoju procjenu osposobljenosti za potrebe struke. Kontaktiranje odabranih poslodavaca kako bi se procijenilo njihovo zadovoljstvo kadrom koji se osposobljava na studijskom programu.
Redovita izmjena informacija na skupovima u organizaciji Alumnia Fakulteta (AMACTFS)

Vrjednovanje studentske prakse, ako postoji (kratki opis postupaka provođenja i ocjenjivanja te osiguravanje kvalitete)

Vrjednovanje studentske prakse provodi se usmeno od strane predmetnog nastavnika. Ujedno je student dužan priložiti dnevnik rada i obradu odabrane teme stručne prakse.

Ostali postupci vrjednovanja koje provodi predlagatelj

Formalno i neformalno savjetovanje s kolegama u struci na razini Fakulteta i šire.

Opis postupaka informiranja vanjskih dionika o studijskom programu (studenti, poslodavci, alumni)

Rezultati su dostupni na službenim mrežnim stranicama Fakulteta (https://www.ktf.unist.hr)
Brošura (revidira se svake godine)
Smotra Sveučilišta
Universitas - prilog Slobodne Dalmacije o Sveučilištu u Splitu
Sudjelovanje djelatnika i studenata na Festivalu znanosti te sličnim manifestacijama