Kineziološka kultura, fitness i zdravlje

NAZIV PREDMETA Kineziološka kultura, fitness i zdravlje

Kod

KTM223

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mladen Hraste

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Prvi je cilj kolegija da se studentima pomogne u razumijevanju i provođenju zdravog načina život. Drugi je cilj kolegija da se preko kinezioloških operatora očuva i unaprijedi njihovo zdravlje, podigne kvaliteta njihovog života i studiranja te stekne trajna navika za bavljenje tjelovježbom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon odslušanog kolegija biti u stanju:
- provoditi samostalno participiranje u fitness programima
- provoditi tjelesno aktivan način života
- primijeniti naučena znanja i vještine potrebne za daljnje samostalno učenje i stjecanje novih motoričkih kompetencija
- promicati vrijednosti aktivnoga i zdravoga načina života, te boljeg mentalnog i fizičkog zdravlja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: pojam i definicija kineziologije;
2. tjedan: razvoj i struktura kineziologije
3. tjedan: pojam i definicija jednadžbe specifikacije u sportu
4. tjedan utjecaj i značaj pojedinih faktora na uspješnost u sportu
5. tjedan; upravljanje i faze procesa vježbanja
6. tjedan: kineziološka aktivnost i zdravlje
7. tjedan: pregled znanstvenih istraživanja o učincima kineziološke aktivnosti na ljudsko zdravlje I
8. tjedan: pregled znanstvenih istraživanja o učincima kineziološke aktivnosti na ljudsko zdravlje II
9. tjedan: struktura i obilježja programa suvremene aerobike
10. tjedan struktura i obilježja kardio fitness programa
11. tjedan struktura i obilježja programa s vanjskim opterećenjem
12. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće ruku i ramenog pojasa
13. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće trbuha
14. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće leđa
15. tjedan: fitness program s vanjskim opterećenjem za mišiće zdjeličnog pojasa i nogu
Vježbe:
program suvremene aerobike (pilates 1), program suvremene aerobike (aerobic 1), program suvremene aerobike (zumba), program suvremene aerobike (pilates 2), program suvremene aerobike (aerobic 2), kardio fitness program na bicikl ergometru i orbitreku (manualni i fatburn program), kardio fitness program na bicikl ergometru i orbitreku (intervalni trening visokog intenziteta), kardio fitness program na traci za trčanje i veslačkom ergometru (manuelni i fatburn program), kardio fitness program na traci za trčanje i veslačkom ergometru intervalni trening visokog intenziteta), fitness program s vanjskim opterećenjem za noge

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni prisustvovati minimalno 80% predviđenih sati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Priprema za ispit

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolegij se ocjenjuje kao aritmetička sredina ocjene iz praktičnog i teoretskog dijela ispita.
Student će dobiti ocjenu odličan (5) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi bez greške, lako i skladno.
Student će dobiti ocjenu vrlo dobar (4) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi bez greške, lako i skladno, ali malo ”tvrđe”.
Student će dobiti ocjenu dobar (3) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi s manjim greškama i uz manje poteškoće.
Student će dobiti ocjenu dovoljan (2) iz praktičnog dijela ispita ako motoričko gibanje izvodi s velikim greškama i uz velike poteškoće.
Student će dobiti ocjenu nedovoljan (1) iz praktičnog dijela ispita ako ne može izvesti motorički zadatak ni u elementarnom obliku.
Teoretski dio se polaže pismenim testom.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Skripta iz kolegija Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje, http://www.pmfst.hr/~mhraste/

0

Web

Dopunska literatura

Dennison, P. E., Dennison, G. E. (2010). Brain Gym: Teacher’s Edition. Ventura, CA: Hearts at Play, Inc.
F. Delavier: Anatomski vodič za vježbe snage. Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
D. Milanović i sur.: Fitness, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagrebački športski savez, Fakultet za fizičku kulturu, 1996.
M. Mišigoj-Duraković i sur.:Tjelesno vježbanje i zdravlje. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
M. Mraković: Osnove sistematske kineziologije. Priručnik za sportske trenere (ur. Milanović D., Kolman M.), Fakultet za fizičku kulturu, Hrvatske olimpijski odbor, Zagrebački sportski savez, 1993.
B. J. Sharkey, S. E. Gaskill: Fitness andhealth, Vježbanje i zdravlje, Beograd: Subcom, 2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)