Nove tehnike konzerviranja hrane

NAZIV PREDMETA Nove tehnike konzerviranja hrane

Kod

KTM109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kao rezultat napretka tehnologije, danas se u prehrambenoj industriji za proizvodnju kvalitetne i sigurne hrane koriste različite nove tehnike. Neke od tih novih postupaka prerade uključuju primjenu visokog tlaka, pulsirajućeg električnog polja / svjetla, mikrovalove, radiofrekvenciju, ultraljubičasto zračenje, infracrveno zračenje, vidljivu svjetlost, ultrazvuk, itd. tako da su glavni ciljevi ovog kolegija stjecanje osnovnih znanja o tim procesima / tehnikama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali znati:
- opisati osnovne principe pojedinih novih tehnologija konzerviranja hrane,
- objasniti kako primijenjena tehnologija utječe na sirovinu,
- procijeniti glavne prednosti novih tehnika prerade u odnosu na klasične i poznavati glavna ograničenja njihove primjene
- objasniti učinke novih tehnika na finalnu kvalitetu i sigurnost prehrambenog proizvoda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u nove tehnologije prerade hrane
2. tjedan: Konzerviranje primjenom visokog tlaka
3. tjedan: Konzerviranje djelovanjem pulsirajućeg električnog polja
4. tjedan: Ne-termalne tehnike: osmotska dehidracija, membranski procesi, pulsirajuće svjetlo, pulsirajuće ultraljubičasto svjetlo
5. tjedan: Ne-termalne tehnike: oscilirajuće magnetsko polje, UZV, zračenje
6. tjedan: Alternativne termičke tehnike: mikrovalno zagrijavanje, konzerviranje radio-frekvencijom, ohmsko grijanje
7. tjedan: Alternativne termičke tehnike: kombinirano sušenje mikrovalovima i pod djelovanjem vakuuma
8. tjedan: Rashladni postupci, I. kolokvij
9. tjedan: Vakuum hlađenje, smrzavanje uz pomoć ultrazvuka, visokotlačno zamrzavanje
10. tjedan: Minimalna obrada
11. tjedan: ”Zelene” tehnologije u proizvodnji hrane
12. tjedan: Dostignuća u tehnologiji nakon branja (engl. posharvest)
13. tjedan: Razvoj proizvoda sa dodanom vrijednosti iz nusproizvoda
14. tjedan: Tehnologije inkapsulacije
15. tjedan: Nanotehnologija u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, II. Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

2.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan (1); 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. I. Boye, Y. Arcand: Green Technologies in Food Production and Processing, Springer, New York, 2012.

0

DA

H.Q. Zhang, G. V. Barbosa-Canovas, V. M. Balasubramaniam, C. P. Dunne, D. F. Farkas, J. T. C. Yuan: Nonthermal Processing Technologies for Food, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.

0

DA

Dopunska literatura

A. Malik, Z. Erginkaya, S. Ahmad, H. Erten: Food Processing: Strategies for Quality Assessment, Springer, New York, 2014.
D. Sun: Thermal Food Processing: New Technologies and Quality Issues, Second Edition,CRC Press, 2012.
N. J. Zuidam, V. A. Nedović: Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing, Springer, New York, 2010.
D. Sun: Emerging Technologies for Food Processing, Elsevier Academic Press, 2005.
G. V. Barbosa-Cánovas, M. S. Tapia, M. Pilar Cano: Novel Food Processing Technologies, CRC Press, 2005.
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)