Novi proizvodi od voća i povrća

NAZIV PREDMETA Novi proizvodi od voća i povrća

Kod

KTM212

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s novim metodama i tehnikama minimalnog procesiranja voća i povrća. Osim važne uloge same sirovine prilikom dobivanja visokokvalitetnog minimalno procesiranog proizvoda, važno je znati odabrati i provesti određene jedinične operacije, te primijeniti odgovarajuće konzervanse (osobito sredstava za sprječavanje posmeđivanja) i higijenska sredstva prilikom obrade svježeg voća i povrća. Kroz kolegij, uz pomoć nekoliko primjera iz prakse, obradit će se i vrste pakiranja te razne kemijske, biokemijske i mikrobiološke promjene minimalno procesirane hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija studenti će:
- poznavati neke od novih tehnika koje se koriste u preradi voća i povrća,
- razlikovati prednosti primjene takvih postupaka u usporedbi s onim konvencionalnim,
- znati opisati postupak proizvodnje minimalno procesiranog voća i povrća, počevši od odabira vrste, sorte i kvalitete sirovine, do dobivanja visokokvalitetnog gotovog proizvoda,
- znati svrhu učinkovitog sredstva za pranje sirovina, razumjeti važnost održavanja higijenskih uvjeta, odabrati odgovarajuću metodu pakiranja te objasniti njen utjecaj na održivost proizvoda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i definiranje novih proizvoda od voća i povrća, fresh-cut voće i povrće
2. tjedan: Minimalno procesiranje voća i povrća (MPVP)- jedinični procesi i faze
3. tjedan: Minimalno procesiranje voća i povrća termičkim i ne-termičkim tehnikama
4. tjedan: Metode procesiranja i njihove glavne karakteristike
5. tjedan: Metode pakiranja; Pakiranje u modificiranoj atmosferi
6. tjedan: Novi trendovi u pakiranju procesirane hrane
7. tjedan: Aktivna i inteligentna pakiranja
I. kolokvij
8. tjedan: Uloga sirovine (vrsta, sorta) i njene kvalitete (stupanj zrelosti, zdravstveno stanje, itd.) u proizvodnji visokokvalitetnog MPVP.
9. tjedan: Uloga sirovine (vrsta, sorta) i njene kvalitete (stupanj zrelosti, zdravstveno stanje, itd.) u proizvodnji visokokvalitetnog MPVP- nastavak
10. tjedan: Primjena higijenskih sredstava u obradi svježeg voća i povrća
11. tjedan: Primjena prirodnih konzervansa u minimalno procesiranoj hrani
12. tjedan: Sprječavanje posmeđivanja
13. tjedan: Utjecaj minimalnog procesiranja na mikrobiološku kontaminaciju proizvoda
14. tjedan Utjecaj minimalnog procesiranja na kvalitetu i trajnost finalnog proizvoda.
15 tjedan: Utjecaj minimalnog procesiranja na nutritivni i fitokemijski sastav finalnog proizvoda.
II. kolokvij
Seminari:
Od sirovine do konačnog proizvoda – planiranje i osmišljavanje novog proizvoda, pojedine faze proizvodnje; Novi proizvodi od voća (proizvodnja fresh cut jabuke, lubenice, ananasa, itd.); Novi proizvodi od povrća (proizvodnja fresh cut salate, kupusa, mrkve i sl.); Super voće i dodaci prehrani na bazi super voća; Biološki aktivni spojevi i njihova funkcija – Funkcionalna hrana; Zakonske regulative i HACCP sustav u minimalno procesiranoj hrani; Prezentacija studenskih seminarskih radova na odabranu temu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, seminarima, vježbama, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Prisutnost na vježbana i refer

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. M. Alzamora, M. S. Tapia, A. Lopez-Malo: Minimally Processed Fruit and Vegetables, Aspen Publishers, Glyndon, 2000.

0

DA

V. M. Gomez-Lopez: Decontamination of Fresh and Minimally Processed Produce. John Wiley & Sons. USA, 2012.

0

DA

M. W. Siddiqui, M. S. Rahman: Minimally Processed Foods: Technologies for Safety, Quality, and Convenience. Springer, New York, 2015.

0

DA

T. Ohlsson,N. Bengtsson: Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Publishing, England, 2002.

0

DA

Dopunska literatura

Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)