Sigurnost hrane

NAZIV PREDMETA Sigurnost hrane

Kod

KTM102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je ovladati znanjima iz područja sigurnosti hrane, koje podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž čitavog lanca – od farme do stola. Poznavanje glavnih kontaminanta hrane iz okoliša te metoda njihove identifikacije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita očekuje se da će student:
- znati primjeniti koncept sigurne hrane (od farme do stola)
- prepoznati glavne okolišne kontaminante hrane (mikrobiološke, kemijske, fizikalne)
- poznavati zakonsku legislativu na području sigurnosti hrane
- poznavati temeljne metode identifikacije glavnih skupina kontaminanata u hrani

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kolegij, prirodni stanični mehanizmi metabolizma toksina
2. tjedan: Biološka opasnost (bakterije – kontaminanti)
3. tjedan: Biološka opasnost (plijesni, virusi)
4. tjedan: Kemijska opasnost – aditivi, rezidui pesticida
5. tjedan: Kemijska opasnost – prirodni toksini, okolišni, mikrobni i proizvodni kontaminanti hrane
6. tjedan: Metode za identifikaciju mikrobioloških i kemijskih rizika kontaminacije hrane
7. tjedan: Fizikalna opasnost
8. tjedan: Mikotoksikoze
9. tjedan: Sljedivost hrane (sljedivost u funkciji zaštite potrošača, sljedivost u funkciji zaštite proizvoda)
10. tjedan: Opasnosti u hrani za životinje
11. tjedan: Osnove sustava upravljanja sigurnošću hrane
12. tjedan: Zahtjevi javnog zdravstva
13. tjedan: Prehrana u funkciji javnog zdravstva
14. tjedan: Zakonodavstvo o hrani
15. tjedan: Označavanje hrane
Vježbe:
Uzorkovanja i provođenje fizikalno-kemijski i mikrobioloških analiza: a) mesa i mesnih prerađevina, b) mlijeka i mliječnih proizvoda, c) ribe i proizvoda od ribe, d) meda, e) voća i povrća

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita i kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar(3); 80-90% vrlo dobar(4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Havranek, M. Tudor Kalit, R. Bažok, J. Đugum, D. Grbeša, M. Hadžiosmanović, A. Ivanković, I. Jakopović, S. Orešković, V. Rupić, D. Samaržija: Sigurnost hrane – od farme do stola, M.E.P., Zagreb, 2014.

1

I. Babić, J. Đugum: Uvod u sigurnost hrane, Institut za sanitarno inženjerstvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 2014.

0

kod predmetnog nastavnika

B. Šarkanj, D. Kipčić, Đ. Vasić-Rački, F. Delaš, K. Galić, M. Katalenić, N. Dimitrov, T. Klapec: Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, Osijek, HAH, 2010

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

I.C. Schaw: Food safety – the science of keeping food safe. Wiley Blackwell, UK, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)