Funkcionalna hrana i nutraceutici

NAZIV PREDMETA Funkcionalna hrana i nutraceutici

Kod

KTM210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kolegij daje uvid u pojam funkcionalne hrane i nutraceutika, uključujući njihovu podjelu, utjecaj na ljudsko zdravlje, razvoj takvih proizvoda i zakonske propise. Glavni fokus kolegija je na analizi, kemijskom sastavu, postupcima prerade, bioraspoloživosti, te zdravstvenim učincima bioaktivnih spojeva iz hrane, a studenti će naučiti koji sastojci čine pojedinu namirnicu funkcionalnom, te bolje upoznati njen kemijski sastav i fiziološke učinke.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- znati temeljne pojmove vezane za funkcionalnu hranu i nutraceutike,
- definirati glavne nutritivne komponente i specifičnu funkcionalnu hranu,
- opisati glavne zdravstvene učinke funkcionalne hrane i nutraceutika,
- opisati glavne biološke aktivnosti,
- poznavati osnovne zakonske propise.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Funkcionalna hrana i nutraceutici: Povijest i definicije;
2. tjedan: Kategorije funkcionalne hrane
3. tjedan: Prehrana i zdravlje (bolesti povezane sa prehranom, bioraspoloživost, posebni zdravstveni problemi ...)
4. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni ugljikohidrati
5. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni proteini, peptidi i lipidi
6. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Bioaktivni karotenoidi
7. tjedan: Nutritivne komponente hrane: Sekundarni biljni metaboliti
8. tjedan: Ostale ne-nutritivne komponente
I. kolokvij
9. tjedan: Specifična funkcionalna hrana: soja, voće i povrće
10. tjedan: Specifična funkcionalna hrana: mlijeko i mliječni proizvodi, riba, meso, ostala hrana i njeni sastojci
11. tjedan: Biološka aktivnost (antioksidativna svojstva, antimikrobna aktivnost, antikancerogena aktivnost, antiupalna svojstva, kardiovaskularni učinci, zaštitno djelovanje na želudac i jetru, djelovanje protiv pretilosti i antidijabetička aktivnost ...)
12. tjedan: Zdravstveni učinci funkcionalne hrane / sastojaka
13. tjedan: Trenutni i budući trendovi u proizvodnji funkcionalne hrane i nutraceutika
14. tjedan: Tehnologije proizvodnje
15. tjedan: Ekonomski aspekti, percepcija javnosti, zakonska regulativa i etička pitanja
II. kolokvij
Vježbe:
Izolacija, pročišćavanje i identifikacija bioaktivnih komponenata/frakcije iz odabrane hrane (npr. pojedini pigmenti, šećeri, terpeni, tioli, fenolni spojevi...), Određivanje antioksidacijske aktivnosti (npr. metode ORAC, FRAP, DPPH, BR, kelatiranje, ...)
- određivanje antimikrobne aktivnosti (disk-difuzijska metoda, određivanje minimalne inhibitorne koncentracije), Pokazna vježba: enzimska inhibicija izoliranih frakcija/spojeva (acetilkolin esteraza, butirilkolin esteraza), vazodilatacijski učinci, antikancerogeni učinci,...

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.5

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita i ocjene aktivnosti seminarskog dijela nastave.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar(3); 80-90% vrlo dobar(4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. I. Boye: Nutraceutical and Functional Food Processing Technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2015.

0

DA

R. E. C. Wildman: Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.

0

DA

R. E. Aluko: Functional Foods and Nutraceuticals, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2012.

0

DA

R. Chadwick, S. Henson, B. Moseley, G. Koenen, M. Liakopoulos, C. Midden, A. Palou, G. Rechkemmer, D. Schroder, A. von Wright: Functional Foods, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003.

0

DA

G. Paliyath, M. Bakovic, K. Shetty: Functional Foods, Nutraceuticals, and Degenerative Disease Prevention, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.

0

DA

Dopunska literatura

Y. Mine, E. Li-Chan, B. Jiang: Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals, Blackwell Publishing Ltd., 2010.
M. Skinner, D. Hunter: Bioactives in fruit: health benefits and functional foods,John Wiley & Sons, Ltd., 2013.
C. C. Akoh: Handbook of Functional Lipids,CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)