Suvremene metode pakiranja hrane

NAZIV PREDMETA Suvremene metode pakiranja hrane

Kod

KTM217

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje i realizaciju novih tehnika pakiranja hrane u skladu s karakteristikama prehrambenih proizvoda i zahtjevima tržišta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- definirati osnovne funkcije ambalaže
- opisati različite vrste materijala za pakiranje hrane koje su danas u upotrebi
- opisati potencijalni rizik vezan za mogućnost kontaminacije hrane
- opisati razvoj i karakteristike modernih ambalažnih materijala
- objasniti principe i procese povezane s novim tehnikama pakiranja kao što su aseptično, aktivno i inteligentno pakiranje, te pakiranje u modificiranoj atmosferi.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Funkcije pakiranja. Ambalažni materijali i oblici.
2. tjedan: Aseptično pakiranje hrane. Sterilizacija površine materijala koji je u dodiru s hranom.
3. tjedan: Sustavi za aseptično pakiranje. Kontrola kvalitete aseptičnog pakiranja.
4. tjedan: Ambalaža za pakiranje hrane koja se priprema u mikrovalnoj pećnici.
5. tjedan: Vakuum pakiranje.
6. tjedan: Aktivno pakiranje: razvoj i definicija. Sustavi za aktivno pakiranje. Samozagrijavajuća i samohladeća ambalaža.
7. tjedan: Materijali za aktivno pakiranje, apsorberi kisika i etilena, antioksidativno pakiranje, antimikrobno pakiranje, apsorberii/emiteri arome i mirisa.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Inteligentno pakiranje, Pokazatelji kvalitete proizvoda: pokazatelji svježine, vrijeme-temperatura pokazatelji, pokazatelji koncentracije plina, radio frekvencijska identifikacija, biosenzori.
9. tjedan: Jestivi ambalažni materijali: polisaharidi, lipidi, proteini, kompozitni materijali. Dodatci filmovima. Bionanokompoziti. Primjena materijala.
10. tjedan: Biomaterijali i biorazgradljivi ambalažni materijali: podjela i definicija razgradljivosti. Okso-biorazgradljivi materijali, škrob, hemiceluloza, hitin, polilaktid, biopolietilen, biopoli(etilen-tereftalat), poli(hidroksialkanoati)
11. tjedan: Svojstva biomaterijala za ambalažu: barijerna i mehanička svojstva.Ograničenja i metode za poboljšanje funkcionalnosti . Primjena.
12. tjedan: Pakiranje u modificiranoj atmosferi (MAP): uvod, razvoj i principi. Plinovi koje se upotrebljavaju za MA. Metode realizacije MA: aktivna i pasivna MAP.
13. tjedan: Oprema za MAP. Ambalaža za MAP. Mikrobiologija i sigurnost MAP. Primjena.
14. tjedan: Pakiranje u modificiranoj atmosferi: svježe meso i hrana iz mora, voće i povrće.
15. tjedan: Ambalaža i održivi razvoj: trendovi i inovacije. Procjena cjeloživotnog ciklusa ambalaže.
Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Seminarski rad +prezentacija, A2(uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij (**) tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita (*) u redovitim ispitnim rokovima a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Vuković, K. Galić, M. Vereš: Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007.

1

G. L. Robertson: Food packaging, CRC Press, Boca Raton, 2013.

1

R. Ahvenainen: Novel food packaging techniques, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2003.

1

Dopunska literatura

N. Stipanelov Vrandečić: Ambalaža, recenzirana interna skripta, Kemijsko tehnološki fakultet, Split, 2010.
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN/2005.
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, NN/2008.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)