Održive tehnologije u prehrambenoj industriji

NAZIV PREDMETA Održive tehnologije u prehrambenoj industriji

Kod

KTM106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena principa održivog razvoja u prehrambenog industriji i jačanja održivih tehnologija u proizvodnji i preradi hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- objasniti značenje i mogućnosti primjene koncepta održivosti u prehrambenoj industriji
- opisati trenutne i očekivane nositelje uvođenja održive prakse u prehrambenoj industriji
- definirati strateške aktivnosti u postizanju održivosti prehrambene industrije kod nas i u svijetu
- objasniti procjenu životnog ciklusa proizvoda prehrambene industrije i njegovog utjecaja na okoliš
- primijeniti koncept nulte emisije na odabranim primjerima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje: održivost u sektoru proizvodnje hrane. Rješavanje problema primjenom održive tehnologije.
2. tjedan: Ekološki otisak prehrambene industrije. Utjecaji na otisak ugljika i otisak hrane.
3. tjedan: Pregled emisija iz prehrambene industrije u zrak, vodu i tlo. Otpadne vode, kruti otpad i onečišćenje zraka.
4. tjedan: Analiza izvora otpada u lancu snabdijevanja hranom, otpada iz poljoprivredne proizvodnje, otpada iz industrijske prerade hrane i mogućnosti koje donosi uvođenje održive prakse.
5. tjedan: Upravljanje otpadom prehrambene industrije kroz procjenu životnog ciklusa proizvoda.
6. tjedan: Primjena koncepta nulte emisije u prehrambenoj industriji.
7. tjedan: Štetne tvari u hrani porijeklom iz okoliša (tla, vode i zraka, ostaci tretiranja biljaka, ostaci tretiranja životinja, ostaci djelovanja mikroorganizama, štetne tvari koje nastaju obradom hrane, ostaci sredstava za pranje, dezinfekciju i fumigaciju)
8. tjedan: Mjere za smanjenje štetnih tvari u hrani. Integralno upravljanje pesticidima. Organska proizvodnja.
9. tjedan: Uloga sustava osiguranja kvalitete u postizanju održivosti prehrambene industrije.
10. tjedan: Integrirani pristup korištenja energije u prehrambenoj industriji.
11. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji kruha.
12. tjedan. Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji i preradi u mesnoj industriji.
13. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u mljekarskoj industriji.
14. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u preradi voća i povrća. Održive tehnologije u proizvodnji šećera.
15. tjedan: Analiza oglednog primjera: Održive tehnologije u proizvodnji piva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, seminari 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.5

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem tri pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija, polažu ispit u redovitim ispitnim terminima te se ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 60%.
Princip ocjenjivanja: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Održive tehnologije u prehrambenoj industriji: Knjiga 2, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.

0

kod predmetnog nastavnika

Održive tehnologije: Knjiga 1, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.

0

kod predmetnog nastavnika

L. Pavičić-Rogošić: Održivi razvoj, Odraz, 2010.

0

kod predmetnog nastavnika

Strateške smjernice za razvoj prehrambeno-prerađivačkog sektora 2013.-2020., Klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora, Ministrarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

0

kod predmetnog nastavnika

Lj. Matijašević, Održive tehnologije u procesima proizvodnje piva, Kemija u industriji 64 (2015) 540-546.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

Održive tehnologije i kemijska industrija: Knjiga 4, M. Jašić, M. Burgić, E. Ahmetović (Ur.), Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2013.
Znanstveni i stručni radovi

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.