Uvod u znanstveno-istraživački rad

NAZIV PREDMETA Uvod u znanstveno-istraživački rad

Kod

KTM215

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente za organizaciju znanstvenog istraživanja, ovladati načelima i metodologijom prikupljanja podataka i literature, načinom obrade i analizom dobivenih podataka te prezentacijom rezultata prema načelima etičke odgovornosti u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- objasniti važnost znanosti i znanstveno istraživačkog rada
- opisati vrste znanstvenih područja, polja i grana znanosti, znanstvene institucije i zvanja
- objasniti ulogu zakonodavstva u znanosti
- pretraživati i koristiti bibliografske baze podataka i druge izvore znanstvenih informacija
- organizirati provedbu znanstvenog istraživanja
- objasniti strukturu i značenje dijelova znanstvenog rada
- analizirati znanstveni problem te interpretirati rezultate
- samostalno oblikovati znanstveni rad od pisanja, tehničke obrade, izlaganja i prezentacije
- objasniti ulogu etičke odgovornosti u znanstveno istraživačkom radu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje. Povijesni razvoj znanosti. Znanstvene spoznaje.
2. tjedan: Znanost i zakonodavstvo (područja i grane znanosti, znanstvene institucije, organizacije, programi, deklaracije, znanstvena zvanja)
3. tjedan: Klasifikacija i vrste radova. Ciljevi i svrha znanstvenog rada. Razlike između znanstvenog i stručnog rada.
4. tjedan: Komponente znanstvenog rada (uočiti problem, proučiti problem, postaviti hipotezu, dizajnirati istraživanje, provesti istraživanje i obraditi rezultate, potvrditi ili odbaciti hipotezu, objaviti rezultate)
5. tjedan: Izvori informacija. Pretraživanje literature. Baze podataka.
6. tjedan: Eksperiment. Organizacija rada na terenu i u laboratoriju. Planiranje, provedba, ispitivanja.
7. tjedan: Obrada rezultata: sortiranje, statistika, modeliranje.
8. tjedan: Pisanje članka (znanstvenog, stručnog, preglednog, znanstveno-popularnog).
9. tjedan: Prezentacija istraživanja. Postersko izlaganje.
10. tjedan: Prezentacija istraživanja. Usmeno izlaganje. Osnovna načela u izlaganju rada.
11. tjedan: Citiranje literature. Korištenje računalnih tehnika pri citiranju.
12. tjedan. Ključne riječi. Slikovni sažetak.
13. tjedan: Prijave na stručne i znanstvene skupove. Objavljivanje članka. Recenzije znanstvenih radova.
14. tjedan: Mjera vrijednosti članaka (citiranost, indeksiranost, impact faktor).
15. tjedan: Znanstveno-istraživačka etika.
Seminar: izrada seminarskog rada, izrada posterskog priopćenja, izrada prezentacije seminarskog rada i usmeno izlaganje seminarskog rada.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, seminari 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Završni pismeni ispit ili dva parcijalna kolokvija (50% u ukupnoj ocjeni).
Pisani seminarski rad (25% u ukupnoj ocjeni).
Usmeno izlaganje pisanog seminarskog rada (20% u ukupnoj ocjeni).
Izrada posterskog priopćenja na temelju pisanog seminarskog rada (5% u ukupnoj ocjeni).
Prag prolaznosti je 60%.Ocjene: dovoljan (60% - 69%), dobar (70% - 79%), vrlo dobar (80% - 89%), izvrstan (90% - 100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Marušić i sur.: Uvod u znanstveni rad u medicini, 5. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.

1

V. Silborčić: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

1

J. Kniewald: Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb, 1993.

1

Dopunska literatura

A. Tkalac Verčić, D. Sinčić Čorić, N. Pološki Vokić: Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, M.E. P. d.o.o., Zagreb, 2010.
M. I. Miljević: Metodologija naučnog rada, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2007.
Z. V. Popović: Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao, Beograd, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.