Mediteranska prehrana

NAZIV PREDMETA Mediteranska prehrana

Kod

KTM105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- Uloga makro i mikronutrijenata u hrani
- Razumijevanje načina određivanja dnevnih energetskih potreba čovjeka po pojedinim skupinama
- Poznavanje principa pravilne prehrane
- Razumijevanje posebnosti Mediteranskog načina prehrane i njezine uloge u očuvanju zdravlja
- Poznavanje glavnih komponenti Mediteranske prehrane i načini na koje oni utječu na očuvanje zdravstvene ravnoteže čovjeka
- Osposobljenost studenta za kreiranje jelovnika po principu Mediteranske prehrane
- Osposobljenost studenta za određivanje nutritivnog statusa pojedinca
- Osposobljenost studenta za izračun dnevnog kalorijskog unosa

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- znati temeljne karakteristike Mediteranske prehrane
- poznavati način na koji komponente hrane utječu na zdravlje čovjeka
- znati faktore koji određuju nutritivni status pojedinca
- poznavati ulogu Mediteranske prehrane kod bolesnika koji pate od kroničnih bolesti
- znati utjecaj načina prehrane na predispoziciju oboljenja od kroničnih bolesti kod potomstva (uloga epigenetike)
- znati ulogu Mediteranske prehrane u prevenciji malignih bolesti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.tjedan: Makronutrijenti u hrani: Ugljikohidrati, proteini
2. tjedan: Makronutrijenti u hrani: masti
3. tjedan: Mikronutrijenti u prehrani u namirnicama zastupljenim u Mediteranskoj prehrani
4. tjedan: Principi pravilne prehrane – poveznica s piramidom Mediteranske prehrane
5. tjedan: Namirnice biljnog podrijetla karakteristične za Mediteransku prehranu
6. tjedan: Namirnice životinjskog podrijetla karakteristične za Mediteransku prehranu
7. tjedan: Funkcionalna hrana iz Mediteranske prehrane
8. tjedan: Uloga aromatičnih i ljekovitih biljaka u Mediteranskoj prehrani
9. tjedan: Uloga epigenetike u prehrani (dokazi vezani uz Mediteransku prehranu)
10. tjedan: Mediteranska prehrana i proces starenja
11. tjedan: Mediteranska prehrana i zdravstvena ravnoteža
10. tjedan: Mediteranska prehrana i pretilost
11. tjedan: Mediteranska prehrana i dijabetes
12. tjedan: Mediteranska prehrana i osteoporoza
13. tjedan: Mediteranska prehrana i maligne bolesti
14. tjedan: Mediteranska prehrana i bolesti krvožilnog sustava
15. tjedan: Mediteranska prehrana i depresija
Vježbe:
- Određivanje postotka potkožnog masnog tkiva koristeći kaliper metodu i automatski mjerač postotka masnog tkiva; Sastavljanje ankete 24-satnog prisjećanja i evaluacija dobivenih rezultata; Određivanje indeksa tjelesne mase i stupnja uhranjenost; Sastavljanje dnevnih i tjednih jelovnika po principima Mediteranske prehrane; Izračunavanje dnevnih energetskih potreba za pojedine skupine ljudi

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na vježbama u iznosu od 100% od predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bilušić: Dijetetika, autorizirana predavanja, Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2013.

0

Web

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, autorizirana predavanja, Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2013.

0

Web

V. Katalinić: Temeljno znanje o prehrani, Sveučilišni priručnik,Kemijsko tehnološki fakultetu u Splitu, 2011.

0

Web

G. Krešić: Trendovi u prehrani, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija, 2012.

1

Dopunska literatura

R. Živković: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
J. S. Garrow, W.P.T. James: Human nutrition and dietetics. 10th Edition, Churchill Livingostone, Co. London, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)