Etnobotanika

NAZIV PREDMETA Etnobotanika

Kod

KTM211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

15

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

5 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o značaju biljaka u biosferi, samoniklim i kultiviranim biljkama i njihovom značaju u prehrani čovjeka

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon procesa učenja znati:
- objasniti značaj biljaka u biosferi
- analizirati povezanost čovjeka i biljaka od samog njegovog nastanka do danas
- objasniti značaj kultiviranja biljaka
- prepoznati najčešće vrste žitarica, njihovo podrijetlo i objasniti njihov značaj za čovjeka
- navesti najčešće vrste mahunarki, njihovo podrijetlo te nutritivnu vrijednost
- razlikovati najčešće vrste povrća, navesti njihovo podrijetlo i objasniti primjenu u prehrani čovjeka
- samoniklo jestivo bilje
- analizirati raznolikost različitih vrsta i sorti voća, navesti njihovo podrijetlo i opisati nutritivne vrijednosti u prehrani čovjeka
- opisati mitološke zanimljivosti za različite vrste voća
- navesti različite vrste uživala, kava, čaj i kakao i njihov utjecaj na prehranu čovjeka
- analizirati proces nastanka različitih pića i njihov utjecaj na zdravlje čovjeka
- klasificirati najčešće biljke u sklopu različitih bioma na Zemlji te analizirati njihov značaj i primjenu u gospodarstvu
- analizirati najčešće biljke koje se koriste kao začini
- razlikovati otrovne biljke i analizirati utjecaj njihovih otrova na čovjeka
- objasniti transgene biljke i njihov utjecaj na bioraznolikost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj biljaka za čovjeka,
2. tjedan: Biljke kao hrana, kultiviranje biljaka
3. tjedan: Biljke u funkciji prehrane
4. tjedan: Žitarice
5. tjedan: Mahunarke i povrće
6. tjedan: Voće
7. tjedan: Samoniklo jestivo bilje
8. tjedan: Kava, čaj, kakao
9. tjedan: Alkoholna pića
10. tjedan: Drvo i biljna vlakna
11. tjedan: Začini
12. i 13. tjedan: Otrovne tvari
13. tjedan: Psihoaktivne tvari
14. tjedan: Transgene biljke
15. tjedan: II. Kolokvij
Seminari: Obrada odabranih tema koje prate sadržaj predavanja i rasprava
Terenska nastava: Upoznavanje i herbariziranje i fotografiranje biljaka u bližem okolišu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada na temu po izboru, herbarij ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Terenska nastava

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Seminar - 10 %
Herbarij i fotografije biljaka – 10%
Usmeni ispit - 80 %

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Nikolić: Sistematska botanika, raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa, Zagreb, 2013.

1

DA

L. Luczaj i sur.: Wild vegetable mixed sold in the markets of Dalmatia (Southern Croatia), Journal of etnobiology and etnomedicine. 9 (2013) 1-12.

0

DA

L. Luczaj i sur.: Wild food plant used in the villages of the Lake Vrana Nature Park (northen Dalmatia, Croatia). Acta Soc.Bot. 82 (2013) 275-281.

0

DA

G. Mateljan: Najzdravije namirnice svijeta, Profil, Zagreb, 2009.

0

DA

F. Ehrendorfer, K. Mägdefrau: Sistematika, evolucija i geobotanika, Udžbenik botanike. Školska knjiga, Zagreb, 1984.

0

DA

D. von Denfer, H. Ziegler: Morfologija i fiziologija, udžbenik botanike. Školska knjiga, Zagreb, 1982.

0

DA

B. E. Wyk, M. Wink: Medicinal plants of the world. Timber Press. Portland, London, 2004.

0

DA

Dopunska literatura

J. Marčinković: Božja biljna ljekarna. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
S. Sardelić: Samoniklo jestivo bilje, mišanca, gruda, parapač... wild edible herbs-Mišanca, Gruda, Parapač, etnološka istraživanja, 1(12-13) (2008) 387-396.
Lj. Grlić: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. A. Cesarec, Zagreb, 1990.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)