Med i drugi pčelinji proizvodi

NAZIV PREDMETA Med i drugi pčelinji proizvodi

Kod

KTM108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente s/sa:
- osnovnim značajkama pčelinje zajednice,
- anatomsko-fiziološkim značajkama pčela te njihovim ponašanjem,
- poslovima koje pčele obavljaju u košnici, kao i skupljačkom aktivnošću izvan košnice te time objasniti nastanak meda, zatim ulogu peludi i propolisa u pčelinjoj zajednici,
- kemijskim sastavom te fizikalnim odlikama, kao i vrijednosnima te specifičnostima pčelinjih proizvoda,
- analitikom, botaničkim podrijetlom (melisopalinološka analiza) i senzorikom meda,
- čimbenicima koji utječu na medenje medonosnih biljnih vrsta te pašnim resursima na području RH,
- mogućnošću korištenja pčelinjaka u turističko-edukativne svrhe te plasmanom i promocijom pčelinjih proizvoda putem ”Apiturizma”
Program predmeta Med i drugi pčelinji proizvodi omogućit će studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz proizvodnje i analitike pčelinjih proizvoda koja su neophodna za uspješno poslovanje, posebice tvrtkama koje se bave plasmanom meda i ostalih pčelinjih proizvoda te dati osnove za daljnju nadogradnju znanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali moći:
- definirati izravne i neizravne koristi od pčela
- objasniti nastanak meda te opisati njegov sastav i fizikalna svojstva
- prepoznati osnovne vrste meda
- prepoznati mane meda
- rangirati uzorke unutar iste vrste meda prema senzorskim odlikama
- prepoznati osnovne medonosne biljne vrste
- interpretirati rezultate osnovnih fizikalno-kemijskih parametara meda
- utvrditi udio vode i izmjeriti električnu provodnost u medu
- pripremiti uzoraka meda za melisopalinološku analizu
- isplanirati slijed aktivnosti i odabrati opremu za proizvodnju meda, peludi, propolisa, matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj pčelarstva i osnove biologije pčelinje zajednice - Izravne i neizravne koristi od pčela. Članovi pčelinje zajednice, osnove anatomije i fiziologije pčela te raspodjela poslova unutar i izvan pčelinje zajednice. Odlike glavnih pasmina pčela.
2. tjedan: Med - Proces nastanaka meda. Kemijski sastav, fizikalne odlike i svojstvo meda. Mane meda.
3. tjedan: Medonosno bilje – Čimbenici koji utječu na medenje. Tipovi nektarija. Nastanak medne rose. Najznačajnije kontinentalno i mediteransko medonosno bilje.
4. tjedan: Analitika meda - Upoznavanje s fizikalno-kemijskim metodama koje se koriste za utvrđivanje autentičnosti meda.
5. tjedan: Peludna analiza meda - Utvrđivanje botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda. Priprema uzoraka meda za peludnu analizu. Kvalitativna i kvantitativna peludna analiza.
6. tjedan: Senzorika meda - Senzorske odlike glavnih kontinentalnih i mediteranskih vrsta meda. Ocjenjivanje meda.
7. tjedan: Terenska nastava I - Posjeta ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda. Upoznavanje s metodama i instrumentima koji se koriste u analitici meda i ostalih pčelinjih proizvoda.
8. tjedan: Isparljivi spojevi u medu - Upoznavanje s metodama koje se koriste za utvrđivanje isparljivih spojeva u medu.
9. tjedan: Pelud, propolis, matična mliječ, pčelinji otrov i vosak - Kemijski sastav i svojstva navedenih pčelinjih proizvoda te njihov način proizvodnje.
10. tjedan: Analitika voska - Upoznavanje s metodama koje se koriste za utvrđivanje autentičnosti voska.
11. tjedan:Tehnologija proizvodnje pčelinjih proizvoda - Načini skupljanja peludi i propolisa te proizvodnje matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska.
12. tjedan: ”Apiturizam” - Mogućnost korištenja pčelinjaka u agroturizmu kroz turističko - edukativnu namjenu, načini plasmana pčelinjih proizvoda kroz apiturizam.
13. tjedan: Osnovna fizikalno-kemijska analiza meda; Utvrđivanje udjela vode i električne provodnosti.
14. tjedan: Terenska nastava II - Posjeta punionici meda - upoznavanje s tehnologijom dorade i pakiranja meda.
15. tjedan: Prezentacija seminarskih radova.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovati predavanjima (min. 70 %) i vježbama (100 %), sudjelovati u izradi seminara, položiti parcijalne testove znanja i završni usmeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Seminarski rad +prezentacija, A2(uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima, a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Kezić, D. Bubalo, Z. Grgić, M. Dražić, D. Barišić, J. Filipi, M. Ševar, D. Krakar, V. Tretinjak: Konvencionalno i ekološko pčelarenje, Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.

1

F. Šimić: Naše medonosno bilje, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1980.

1

E. Crane: Honey. A comprehensive survey, Heinemann, London, 1975.

1

Dopunska literatura

The Hive and the Honey Bee, Dadant & Sons Hamilton, 1987.
H. Horn, C. Lulmann: DasgrosseHonigbuch, Műnchen, 1992.
Časopis ”Hrvatska pčela”, Hrvatski pčelarski savez, Zagreb

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)