Biokemijsko inženjerstvo

NAZIV PREDMETA Biokemijsko inženjerstvo

Kod

KTM104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovladati inženjerskim principima u kemiji, biokemiji i prehrambenoj tehnologiji. Stjecanje praktičnih i teoretskih znanja potrebnih za razvoj bioprocesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali znati:
- razlikovati kinetiku reakcija u homogenim odnosno heterogenim sustavima
- opisati osnovne vrste reaktora i bioreaktora
- razlikovati kemijske procese od bioprocesa
- postaviti reaktorske modele za idealne tipove reaktora
- usvojiti osnove procesa bioseparacije
- definirati posebnosti miješanja i aeracije u biološkim sustavima
- opisati osnovne uređaje za mjerenje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan:Uvodno predavanje, razlike i sličnosti: reakcijsko inženjerstvo – biokemijsko inženjerstvo; kemijski reaktor – bioreaktor.
2. tjedan: Mehanizam, vrste reakcija, kinetički modeli. Kinetika reakcija u homogenim i heterogenim sustavima.
3. tjedan: Mehanizam, kinetika reakcija u homogenim i heterogenim sustavima - seminari
4. tjedan: Reaktorski modeli idealnih tipova reaktora.
5. tjedan: Idealni reaktori - seminari.
6. tjedan: Područje priprave supstrata. Sterilnost
7. tjedan: Biokatalizatori. Imobilizacija biokatalizatora. Inženjerstvo enzimskih procesa
8. tjedan: Enzimska kinetika - seminari. (I kolokvij)
9. tjedan: Inženjerstvo fermentacijskih procesa. Bioreaktori.
10. tjedan: Bioreaktori za mikroorganizme. Bioreaktori za biljne i životinjske stanice, tkiva i organe. Bioreaktori za enzime.
11. tjedan. Izbor bioreaktora. Bioreaktori - seminar
12. tjedan: Prijenos tvar i energije u biološkom sustavu.
13. tjedan: Proces aeracije. Miješanje u biološkim sustavima.
14. tjedan: Procesi separacije.
15. tjedan: Praćenje, nadzor i regulacija stanja bioprocesa u bioreaktoru (II kolokvij)
Vježbe:
Aeracija. Određivanje koeficijenta difuzije. Kristalizacija. Osnove rada u Mathcad-u. Enzimska kinetika - Modeliranje podataka korištenjem Michaelis-Mentenove, Lineweaver-Burkovog, Eadie-Hofsteedovog i Hanes-Woolfovog modela.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

3.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi: Kemijski reaktori, Hinus, Zagreb, 1998 (I izdanje); 2009 (II izdanje)

10

V. Marić, B. Šantek: Biokemijsko inženjerstvo, Golden marketing - tehnička knjiga, Zagreb, 2009.

1

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

A. Vrsalović Presečki: Bioreakcijska tehnika II, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagrebu, 2013.
Z. Findik Blažević: Bioreakcijska tehnika I, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagrebu, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj, (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)