Tehnologija alkoholnih pića

NAZIV PREDMETA Tehnologija alkoholnih pića

Kod

KTM204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i tehnologijama koje se koriste u proizvodnji alkoholnih pića, objasniti im razlike u vrstama alkoholnih pića obzirom na korištenu sirovinu i način proizvodnje, te ima prenijeti znanja neophodna za planiranje i vođenje tehnološkog postupka proizvodnje alkoholnog pića.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će po uspješnom završetku kolegija moći:
- grupirati pojedina jaka alkoholna pića prema porijeklu sirovine i primijenjenoj tehnologiji proizvodnje,
- pripremiti osnovne sirovine za proizvodnju alkoholnih pića,
- opisati osnovne korake u proizvodnom postupku za različita alkoholna pića,
- provesti osnovna kemijska, fizikalna i senzorska ispitivanja kakvoće alkoholnih pića,
- primijeniti stečena znanja u samom procesu proizvodnje nekog alkoholnog pića.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest proizvodnje alkoholnih pića; Tehnologija proizvodnje; Vrste i podjela jakih alkoholnih pića prema sirovini i načinu proizvodnje
2. tjedan: Sirovine i osnovni sastojci za proizvodnju jakih alkoholnih pića (voćne sirovine, vino i vinski ostaci, kontrola kakvoće sirovina...)
3. tjedan: Postupci primarne prerade
4. tjedan: Fermentacija – kemijske i biokemijske promjene, kvasci, tijek fermentacije, produkti i nusprodukti fermentacije
5. tjedan: Destilacija – osnovni principi i načela, dinamika i kemijske promjene tijekom destilacije
6. tjedan: Uređaji za destilaciju
7. tjedan: Dorada destilata (dozrijevanje, odrađivanje jačine destilata, razrjeđivanje, filtriranje...)
8. tjedan: Dozrijevanje i njega alkoholnih pića;
9. tjedan: Mane alkoholnih pića, I. kolokvij
10. tjedan: Tehnološki postupci proizvodnje alkoholnih pića
11. tjedan: Proizvodnja rakija
12. tjedan: Proizvodnja rakija od grožđa, vina i prevrelog masulja, Proizvodnja žitnih rakija
13. tjedan: Proizvodnja rakija sa dodacima, Proizvodnja likera
14. tjedan: Tradicionalna hrvatska alkoholna pića;
15. tjedan: Ocjenjivanje kvalitete alkoholnih pića, Zakonska regulativa, II. kolokvij
Vježbe:
Proizvodnja i analiza odabranog alkoholnog pića:
- određivanje osnovnih karakteristika sirovine, priprema i predobrada masulja, fermentacija
- destilacija prevrelih komina, izračunavanje udjela potencijalnog alkohola, mjerenje jačine destilata i razrjeđivanje destilata na propisanu jačinu, dodatak ostalih sastojaka
- određivanje udjela alkohola alkohometrom i piknometrom, proizvodnja prirodne boje
- fizikalno-kemijske metode određivanja odabranih sastojaka u alkoholnim pićima (šećer, slobodne organske kiseline, tvari arome, itd.) i dokazivanje prisutnosti pojedinih tvari u alkoholnim pićima (cijanovodične kiseline, bakra, umjetnih boja, itd.)
- senzorska ocjena kvalitete alkoholnih pića
- terenska nastava – studentska posjeta odabranim pogonima za proizvodnju alkoholnih pića.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

3.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Mujić: Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića, Veleučilišni udžbenik, Agrohit PZ, Bjelovar, 2010.

0

DA

E. Keršek: Ljekovite biljne i voćne rakije: Rakijska biljaruša, VBZ, 2008.

0

DA

N. Nikićević, V. Tešević: Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta, Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu, NIK-Press, 2010.

0

DA

J. H. Bryce, G. G. Steward: Distilled Spirits: Tradition and Innovation, Nottingham University Press, UK, 2005.

0

WEB

Dopunska literatura

Znanstveni članci po odabiru.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)