Biotehnologija algi

NAZIV PREDMETA Biotehnologija algi

Kod

KTM208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- upoznavanje s osnovama sistematike, biologije i ekologije morskih algi
- upoznavanje sa značajem i načinima korištenja algi u biotehnološkim istraživanjima i u biotehnološkoj industriji
- prikazivanje mogućnost iskorištavanja i proizvodnje biotehnološki značajnih algi

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnova opće biologije i/ili biologije stanice.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- poznavati osnove sistematike, biologije i ekologije morskih algi
- poznavati biologiju i koristi biotehnološki najznačajnih rodova algi
- poznavati načine korištenja algi u biotehnološkim istraživanjima i u biotehnološkoj industriji uključujući primjenu kao zelena gnojiva, zelene insekticide, kao hrana za ljude i životinje, za uzgoj i korištenje žive hrane u akvakulturi, lijekove, specijalističke kemikalije, bioremedijaciju i biogoriva
- poznavati tehnologiju uzgoja algi za različite komercijalne primjene
- znati mogućnosti iskorištavanja i proizvodnje biotehnološki značajnih algi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Sistematika. Anatomija.
2. tjedan: Reprodukcija. Fotosinteza.
3. tjedan: Sistematski odjeljak Cyanobacteria ili Cyanophyta
4. tjedan: Sistematski odjeljak Cyanobacteria ili Cyanophyta
5. tjedan: Sistematski odjeljak Rhodophyta
6. tjedan: Sistematski odjeljak Ochrophyta
7. tjedan: Sistematski odjeljak Chlorophyta
8. tjedan: Ekologija.
9. tjedan: Biogeokemijska uloga algi. Važnost algi
I. kolokvij
10. tjedan: Industrijska upotreba mikro i makro algi: zelena gnojiva, zelene insekticide, hrana za ljude i životinje,
11. tjedan: Industrijska upotreba mikro i makro algi: uzgoj i korištenje žive hrane u akvakulturi, lijekovi, specijalističke kemikalije, bioremedijacija, biogoriva
12. tjedan: Tehnologija uzgoja. Uzgoj glavnih razreda i rodova uzgojnih algi. Tipovi kultura.
13. tjedan: Uzgojni parametri. Metode uzgoja. Determinacija gustoće i rasta algi.
14. tjedan: Optimizacija produkcijskih sustava. Otvoreni sustavi uzgoja.
15. tjedan: Zatvoreni foto-bioreaktori. Genetska modifikacija.
II. kolokvij
Vježbe:
Upoznavanje s načinom rada, uzorkovanja i obrade materijala u laboratoriju; Prikupljanje fitobentoskog materijala te njegovu identifikaciju uz pomoć dostupnih literaturnih ključeva te uz pomoć mikroskopa; Mikroskopiranje vrsta različitih sistematskih odjeljaka Cyanobacteria, Rodophyta, Ochrophyta i Chlorophyta te upoznavanje s morfologijom habitusa, osnovama anatomije i rasplodnim strukturama; Sušenje i kemijska analiza algi; Izolacija, pročišćavanje i identifikacija bioaktivnih komponenata iz algi.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima i vježbama u iznosu od najmanje 85% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.5

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispiti se provode putem pismenih kolokvija (testova) tijekom trajanja predavanja i tijekom ispitnih rokova. Razlika u ispitima postoji samo u obimu gradiva koje studenti kolokvijem polažu. Ispitni testovi se sastoje se od složenih pitanja u kojem svako potpitanje nosi određen dio boda. Za pozitivnu ocjenu potrebito je riješiti više od 50% točnih odgovora. Prolaz na 1. kolokviju omogućuje izlazak na 2. kolokvij, dok neuspješnost na 1. kolokviju usmjeruje studenta na polaganje testa iz cijelog gradiva.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. Barsanti, P. Gualtieri: Algae – Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 2006.

0

DA

S. K. Kim: Handbook of Marine Macroalgae, Biotechnology and Applied Phycology, Pukyong National University, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012.

0

DA

FAO, Manual on the production and use of live food for aquaculture, Rome,1996.

0

DA

Dopunska literatura

R. E. Lee: Phycology. Cambridge University Press, Fourth edition, Cambridge. 2008.
C. Van den Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns: Algae. An Introduction to Phycology. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)