Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića

NAZIV PREDMETA Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića

Kod

KTM221

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

10 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osmisliti poduzetnički poduhvat i predložiti uporabu funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontrole) u kontekstu prehrambene industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija, studenti će moći:
- oblikovati alternativne prijedloge poduzetničkog poduhvata
- vrednovati i prosuditi prijedloge poduzetničkog poduhvata
- ocijeniti okolinu poduzeća (organizacije)
- preporučiti tijek menadžerskog planiranja
- osmisliti organizacijsku strukture izradom organizacijskih shema (organigrama)
- utvrditi pristupe upravljanju ljudskim resursima
- procijeniti radni učinak i upravljanje kompenzacijama
- pripremiti pristupe vođenju i motivaciji zaposlenika
- razviti prijedlog menadžerske kontrole uz uporabu temeljnih metoda i tehnika kontroliranja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u poslovanje. Pravni oblici poslovnih organizacija (poduzeća). Pojmovi poduzetništva i menadžmenta.
2. tjedan: Modeli, pristupi i odrednice suvremenog poduzetništva.
3. tjedan: Poduzetnički poticaji i rizici. Oblici potpore poduzetništvu.
4. tjedan: Uvod u menadžment. Menadžerske funkcije. Odnos poduzetnika/ice i menadžmenta.
5. tjedan: Okolina organizacije. Metode analize okoline. SWOT i PEST analiza.
6. tjedan: Temelji poslovnog planiranja. Vrste i sadržaj poslovnih planova.
7. tjedan: Priroda organiziranja. Radna mjesta i organizacijske strukture.
8. tjedan: Temeljni oblici organizacijskih struktura.
9. tjedan: Uvod u kadroviranje. Opis radnog mjesta. Regrutiranje i izbor kadrova.
10. tjedan: Upravljanje kompenzacijama. Planiranje troškova zaposlenika.
11. tjedan: Temeljna obilježja vođenja. Vođenje u poduzetništvu i menadžmentu.
12. tjedan: Motivacija i upravljanje međuljudskim odnosima.
13. tjedan: Temeljni kontrole. Pojam, proces i područja kontrole.
14. tjedan: Kontrola poduzetničkog poduhvata.
15 tjedan: Ponavljanje i utvrđivanje gradiva
Seminari:
Organizacija i poduzeće. Pravni oblici poslovnih organizacija. Specifičnosti prehrambene industrije; Generiranje poslovnih ideja; Vrednovanje poslovnih ideja; Uvod u marketinške aspekte poslovne ideje; Razrada marketinškog aspekta poslovne ideje; Razrada marketinškog aspekta poslovne ideje; Organizacijski aspekt poslovne ideje (radna mjesta i organizacijska struktura); Kadrovsko planiranje novog poslovnog poduhvata; Izabrani financijski aspekti poslovne ideje; Razrada izabranih financijskih aspekata poslovne ideje; Razrada izabranih financijskih aspekata poslovne ideje; Motivacija za pokretanje novog poslovnog pothvata. Vođenje; Prezentacija i rasprava razrađenih poslovnih ideja; Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Samostalni rad

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

* Tijekom semestra, bit će organizirana dva kolokvija. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju je pozitivno ocijenjen prvi kolokvij. Ukupna ocjena predstavlja srednju vrijednost (pozitivnih) ocjena ostvarenih na oba kolokvija. Pozitivno evaluirani rad studenata zamjenjuje teorijski dio (usmenog) ispita na ispitnom roku
** Rad u skupinama, koji se odnosi na razradu poslovne ideje, a koja se prezentira i evaluira tijekom semestra.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Buble: Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb, 2006. (dijelovi)

0

DA

D. Kružić: Obiteljsko poduzetništvo, EF Split i EF Mostar, Mostar, 2016. (dijelovi)

0

DA

I. Matić, I. Pavić, Ž. Mateljak: Menadžment – priručnik za nastavu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2009.

0

DA

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)