Senzorske analize hrane

NAZIV PREDMETA Senzorske analize hrane

Kod

KTM216

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

20

15

10

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa osnovama senzorske percepcije i senzorskim svojstvima hrane, te provođenjem senzorske analize radi procjene kakvoće i prihvatljivosti različitih vrsta hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
- definirati pojmove povezane sa senzorskom analizom sukladno normama
- objasniti anatomsko-fiziološke osnove senzorskih analiza hrane
- raspoznati i razlikovati pojedine senzorske osobine karakteristične za određene vrste hrane
- povezati provođenje senzorskih analiza sa provođenjem kontrole kvalitete hrane

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u senzorsku analizu (definicija, povijesni razvoj i primjena),
2. tjedan Olfaktorni aparat -mehanizam, značajke
3. tjedan Zakonski propisi i norme u području senzorske analize
4.tjedan: Svojstva hrane (okus, miris, izgled, tekstura, zvuk)
5.tjedan: Fiziološke osnove senzorske analize: osjetilo njuha
6.tjedan: Fiziološke osnove senzorske analiza: osjetilo okusa
7. tjedan Organizacija i provedba programa senzorske analize - čimbenici koji
utječu na senzorsku ocjenu
8. tjedan: Vrste testova u senzorskoj analizi (analitički testovi i testiranje
potrošača)
9. tjedan: Testovi razlika, testovi sklonosti
10. tjedan: Deskriptivna senzorska analiza
11. tjedan: Izbor i treniranje ocjenjivača
12 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - maslinovo ulje
13 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - vino
14 tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - mlijeko i sirevi
15. tjedan: Primjena senzorske analize u određivanju kvalitete različitih vrsta
hrane - fermentirani mliječni proizvodi (jogurt, kefir . . .)
Vježbe:
Upoznavanje sa osnovnim mirisima i okusima; Primjena različitih vrsta testova; Statistička obrada i interpretacija rezultata senzorske analize

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit na kraju odslušanih predavanja

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H. Stone, J. L. Sidel: Sensory Evaluation Practices 3rd Ed., Elsevier Academic Press San Diego, California, USA, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

H. T. Lawless, H. Heymann: Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, 2nd Ed., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)