Ekološka proizvodnja hrane

NAZIV PREDMETA Ekološka proizvodnja hrane

Kod

KTM220

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

10

0

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Pojam ekološke poljoprivrede ne obuhvaća samo proizvodnu zdrave hrane (hrane u kojoj se ne koriste nikakva umjetna gnojiva, kemikalije i pesticidi ili hormoni) već je to zapravo koncept održivog gospodarenja koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode kojima se nastoji iskoristiti potencijal određenog gospodarstva. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s zakonskim regulativama koji vrijede u RH i EU u proizvodnji i preradi ekološke hrane. Kroz nekoliko primjera ekološkog uzgoja namirnice i/ili proizvoda upoznat će se s izborom sorte / pasmine, kontrolom bolesti i štetnika, uvjetima uzgoja, uvjetima skladištenja, načinom prerade, pakiranja i prezentiranja pojedinih ekoloških proizvoda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku kolegija studenti će:
- znati principe ekološke proizvodnje i kontrole hrane u okviru zakonskih odredbi,
- biti sposoban analizirati i kontrolirati cijeli proces uzgoja, prerade i kontrole,
- imati osnovna znanja o uvođenju novih metoda, ideja i dostignuća u ekološkoj proizvodnji,
- biti sposoban razvijati nove proizvode u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ekološka poljoprivreda (ekološka proizvodnja, ekološki proizvod)
2. tjedan: Ekološka proizvodnja hrane - definicija, usporedba s konvencionalnom proizvodnjom, ciljevi, zakonska regulativa
3. tjedan: Ekološka proizvodnja hrane - principi proizvodnje, skladištenje, način prerade, pakiranja i prezentacija proizvoda
4. tjedan: Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj i svijetu
5. tjedan: Zakonska regulativa o ekološkoj proizvodnji u RH i EU (zakonske odredbe, pravilnici, dopune i izmjene zakona, itd.)
Provjera znanja - I kolokvij
6. tjedan: Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja
7. tjedan: Ekološka proizvodnja začinskog bilja
8. tjedan: Ekološka proizvodnja voća i voćnih sokova
9 tjedan: Ekološka proizvodnja povrća
10. tjedan: Ekološka proizvodnja maslina
11. tjedan: Ekološka proizvodnja žitarica i pekarskih proizvoda
12. tjedan: Ekološki uzgoj gljiva
13. tjedan: Ekološko vinogradarstvo i ekološka proizvodnja vina
14 tjedan: Ekološka proizvodnja životinjskih proizvoda - pčelarstvo, proizvodnja u ribarstvu i akvakulturi
15. tjedan: Ekološka proizvodnja životinjskih proizvoda - proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda)
Provjera znanja - II kolokvij
Seminari:
Rukovanje s namirnicama nakon branja i priprema za preradu; Sigurnost pri proizvodnji hrane (HACCP, Hazard Analysis ...); Fermentacija i enzimi u ekološkoj proizvodnji; Pakiranje eko proizvoda i izrada deklaracije; Zakonske regulative vezane uz ekološku proizvodnju odabranog proizvoda; Prezentacija studenskih seminarskih radova na odabranu temu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima: predavanjima, seminarima, konzultacijama, pretraživanju literature.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zakonski propisi iz područja ekološke proizvodnje hrane u RH i EU

0

Web

S. Wright: Handbook of Organic Food Processing and Production, First Edition, Springer Science + Business Media, B.V., London, 1994.

0

DA

J. G. Brennan, S. Alistair: Food Processing Handbook, Volume 1, Second edition. Wiley-VCH, UK, 2012.

0

DA

Dopunska literatura

Odabrani znanstveni članci.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)