Biotransformacije hrane

NAZIV PREDMETA Biotransformacije hrane

Kod

KTM209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mila Radan

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o načinima biotransformacije u procesima proizvodnje hrane (poboljšanje okusa, probavljivosti, trajnosti, itd.).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po uspješnom završetku ovog kolegija studenti bi trebali:
- steći znanja o ulozi enzima u metaboličkim i biotransformacijskim procesima
- znati objasniti opće principe biotransformacije
- znati procijeniti karakteristike prirodnih načina u poboljšanju okusa, probavljivosti i/ili roka trajanja proizvoda kao i moguće utjecaje i načine djelovanja u biološkim sustavima
- znati procijeniti efekt dobro poznatih procesa biotransformacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u biotransformacije i biokatalizu
2. tjedan: Osnovni principi enzima: klasifikacija
3. tjedan: Osnovni principi enzima: aktivnost i regulacije
4. tjedan: Metaboličke reakcije i produkti
5. tjedan: Metaboličke reakcije i produkti
6. tjedan: Mikroorganizmi u transformaciji hrane
7. tjedan: Ostali izvori enzima
8. tjedan: Značajni enzimi u biotehnologiji hrane
9. tjedan: Fermentacija
10. tjedan: Probiotici
11. tjedan: Prednosti biotransformacija
12. tjedan: Poboljšanje probavljivosti, bioraspoloživosti, i trajnosti namirnica
13. tjedan: Poboljšanje okusa
14. tjedan: Praktične aplikacije enzima u biotransformaciji hrane
15. tjedan: Zakonska regulativa

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. Barsanti, P. Gualtieri: Algae – Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 2006.

0

S. K. Kim: Handbook of Marine Macroalgae, Biotechnology and Applied Phycology, Pukyong National University, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012.

0

FAO, Manual on the production and use of live food for aquaculture, Rome,1996.

0

Dopunska literatura

R. E. Lee: Phycology. Cambridge University Press, Fourth edition, Cambridge. 2008.
C. Van den Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns: Algae. An Introduction to Phycology. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)