Komunikacijske vještine

NAZIV PREDMETA Komunikacijske vještine

Kod

KTM222

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za:
- Razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju te čimbenike koji utječu na nju,
- Razvijanje vještine pripreme i prezentiranja stručnih sadržaja na hrvatskom jeziku,
- razvijanje pragmatične jezične kompetencije,
- usvajanje osnovnih načela pisane komunikacije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
- opisati teorije i oblike komunikacije,
- prepoznati i primijeniti vještine aktivnog slušanja,
- primijeniti vještine postavljanja pitanja,
- prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom jeziku,
- kritički prosuđivati vlastite komunikacijske vještine,
- prepoznati govorne disfluentnosti,
- pregovarati i demonstrirati vještinu asertivne komunikacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Definicije komunikacije; pregled teorija komunikacije; međukulturalna komunikacija
2. tjedan: Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija
3. tjedan: Vještine postavljanja pitanja
4. tjedan: Aktivno slušanje i drugi oblici slušanja
5. tjedan: Uvjeravanje i pregovaranje
6. tjedan: Pisana komunikacija, pisanje izvještaja - I dio
7. tjedan: Pisana komunikacija, pisanje izvještaja - II dio
Provjera znanja - I. kolokvij
8. tjedan: Vještina prezentiranja
9. tjedan: Prezentiranje stručnih sadržaja
10. tjedan: Prezentiranje stručnih sadržaja
11. tjedan: Asertivna komunikacija i kritičko razmišljanje
12. tjedan: Suvremeno govorništvo
13. tjedan: Govorne disfluentnosti
14. tjedan: Komunikacija u grupi i timu - I dio
15. tjedan: Komunikacija u grupi i timu - II dio
Provjera znanja - II. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.7

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.3

Samostalni rad

0.7

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.1

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se utvrđuje na temelju:
- ocjene prezentacije od strane nastavnika i kolega;
- procjene vještine pisane komunikacije;
- usmenog i pismenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. M. Kovač, N. Sirković: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills, FESB, 2014.

20

Dopunska literatura

J. W. Davies: Communication skills: A Guide for Engineering and Applied Science Students, Pearson: Prentice Hall, 2001.
T. E. Harris, J. C. Sherblom: Small Group and Team Communication, Pearson Education/Allyn & Bacon, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)