Prerada citrusa

NAZIV PREDMETA Prerada citrusa

Kod

KTM214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o citrusima, njihovom nutritivnom značaju, načinima prerade te glavne grupe proizvoda od citrusa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će:
- poznavati osnovne karakteristike ploda citrusa (taksonomiju, morfologiju, i fiziologiju)
- moći demonstrirati temeljne postupke u proizvodnji soka od citrusa
- poznavati kemijski sastav i svojstva te načine dobivanja eteričnih ulja citrusa
- znati druge proizvode od citrusa i osnove njihovih proizvodnih postupaka kao i nusproizvode koji u tim postupcima nastaju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest i značaj citrusa.
2. tjedan: Tehnološki razvoji industrije citrusa.
3. tjedan: Opis voća od citrusa. Kemijski sastav i svojstva citrusa.
4. tjedan: Prerada citrusa.
5. tjedan: Tehnologija proizvodnje soka. Standardi (Codex).
6. tjedan: Procesne tehnike i izvedbe u proizvodnji soka
7. tjedan: Kemijske reakcije u procesu proizvodnje soka.
8. tjedan: Drugi proizvodi od citrusa.
9. tjedan: Nutritivna vrijednost citrusa.
10. tjedan: Proizvodnja esencijalnih ulja od citrusa.
11. tjedan: Sporedni proizvodi u proizvodnji.
12. tjedan: Kontrola kakvoće. Zakonski propisi.
13. tjedan: Karakterizacija esencijalnih ulja od citrusa.
14. tjedan: Sadašnja i buduća primjena esencijalnih ulja od citrusa.
15. tjedan: Terapeutska svojstva esencijalnih ulja.
Vježbe: Izolacija i kemijska karakterizacija eteričnog ulja iz kore citrusa; Proizvodnja pektina; Proizvodnja sokova od citrusa i želiranih proizvoda; Proizvodnja arancina

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Priprema za laboratorijske vje

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena se donosi temeljem ocjena parcijalnih ispita, seminara i laboratorijskih vježbi.
Bodovanje: <60% nedovoljan; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Berk: Citrus processing, 1st Ed.,Academic press, Elsevier Inc, 2016.

0

DA

I.A. Khan: Citrus Genetics, Breeding and Biotechnology, CAB, UK, 2007.

0

DA

G. Dugo, L. Mondello: Citrus Oils Composition, Advanced Analytical Techniques, Contaminants, and Biological Activity, CRC Press, 2011.

0

DA

Dopunska literatura

G. Dugo, A. Di Giacomo: Citrus The genus citrus, Taylor&Francis, London, 2002.
B. S. Patil, N. D. Turner, E. G. Miller, J. S. Brodbelt: Potential Health Benefits
of Citrus, American Chemical Society, Washington, DC 2006.
D. A. Kimball: Citrus processing. A complete guide, Sec. ed. C.H.I.P.S., 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)